Taahhütname - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

advertisement
Taahhütname;
İlimiz ………… İlçesi, ………..Mahallesi, …………..pafta, ….. nolu parsel, ………. nolu adada
bulunan arazilerin doldurulması sırasında aşağıdaki esaslara uyacağımı taahhüt ederim.
1. Alanın bütün sorumluluğunun kendimde (gerçek/tüzel kişi) olduğunu peşinen kabul ettiğimi,
dışarıdan malzeme dökülmemesi için gerekli tüm önlemleri alacağımı,
2. Araziye kesinlikle sıvıları ve sıvı atıkları, arıtma çamurlarını, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri, tıbbi
atıkları, hayvan kadavralarını ve gübrelerini, radyoaktif madde ve atıklarını, tehlikeli ve zararlı
atıkları döktürmeyeceğimi,
3. Atığın çıktığı belediye sınırlarındaki İlçe Belediyesinden “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi” almadan
taşıma yapılmasına müsaade etmeyeceğimi,
4. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamış olduğu Uydu Bazlı Navigasyon Sistemine geçerek
“Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” almış hafriyat araçlarıyla döküm
yaptıracağımı,
5. Atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek maddi ve manevi zararlı etkilerinin sıfıra indirilmesi
için gerekli tedbirleri alacağımı,
6. Atıkların yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılayacağımı,
7. Atıkların dökümü aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda oluşacak maddi ve manevi zararı
tazmin edeceğimi ve kaza sonucu oluşan kirliliği gidereceğimi,
8. Dolgu alanının yanındaki binaları, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve
yol kaplamasını koruyacağımı, oluşabilecek her türlü hasara karşı güvenlik sistemlerini
oluşturacağımı ve oluşan maddi ve manevi zararı gidereceğimi,
9. Yapılan denetimlerde hafriyat toprağını “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama
döktürdüğüm tespit edilirse; Çevre Kanunu’nda belirtilmiş cezai işlemlerin uygulanmasını kabul
edeceğimi, ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirliliğin tebliğ edilen süreler içinde gidermediğim
takdirde bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı maliyetinin peşin olarak tarafımdan tahsil
edilmesini kabul edeceğimi,
10. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Denetim Ekiplerinin dolgu alanı ve çevresinde yapacakları
incelemelerde konuyla ilgili isteyeceği her türlü evrak ve belgeyi kendilerine ibraz edeceğimi, alan
kontrol edilirken görülen eksikliklerde görüntü almalarına engel olmayacağıma, denetleme
ekiplerinin yönetmeliğe uygun olmayan araçlarla döküm yapıldığını veya yönetmeliğe aykırı olan
maddelerin dolgu yapıldığını tespit etmesi halinde döküm işlemini anında durdurmasına yetkili
olduğunu kabul ettiğimi,
11. Tüm çalışmaları yaparken, başta Çevre Kanunu ve ona bağlı olarak çıkarılmış olan tüzük ve
yönetmeliklerde belirtilen şartlara ve düzenlemelere tümüyle uyacağımı, ayrıca Sakarya Büyükşehir
Belediyesi’nin bu kanun ve yönetmeliklere göre tarafıma yapacağı bilgilendirme ve yönlendirmelere
de sadık kalacağımı,
12. Çalışmalarımı yürütürken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Atık Yönetim Planı’nda belirtilen
şartlara uyacağımı,
13. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin veya denetlemeye yetkili diğer kurumların ek bilgi veya belge
istemesi durumunda en geç 3 (üç) gün içerisinde bu bilgi/belgelerin teminini eksiksiz sağlayacağımı,
14. ……………………. Belediyesi’nin …/…/201. Tarih ve ………… sayılı yazısında belirtilen
koşullara da uyacağımı,
15. Döküm çalışmalarını en geç 30/…/201. tarihine kadar tamamlayacağımı,
16. Döküm çalışmalarını en geç …/…/201. tarihine kadar tamamlayamadığım takdirde Büyükşehir
Belediyesi’ne süre uzatımı için dilekçeyle müracaat edeceğimi, müracatım neticelene kadar alana
hiçbir şekilde döküm yapmayacağımı, alanda düzenleme çalışması yürütmeyeceğimi.
17. Döküm çalışmaları sonucunda yol kotunu aşmayacağımı,
18. Kriz Merkezi kararlarına uyacağımı ve işbirliği yapacağımı,
Taahhüt ederim.
Taahhütname ile ilgili çıkan hukuki ihtilaflarda Sakarya Adliye ve İcra Daireleri yetkilidir.
Download