ege medeniyetleri

advertisement
EGE MEDENiYETLERi
Ege Medeniyetleri Girit Adası,
Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı
Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan
toplulukların meydana getirdiği bir
medeniyettir.
Ege medeniyetlerinin başlıcaları; Girit,
Miken (Akalar) ve Yunan medeniyetleridir.
GiRiT MEDENiYETLERi
(MÖ 3500 - MÖ 5200)
Ege bölgesinde bilinen en eski yerleşim
merkezi Girit Adası’dır.
Girit Medeniyeti, Mora Yarımadasını ve
diğer Ege Adalarını da etkilemiştir. Ege
medeniyetinin temelini oluşturmuştur.
Çok tanrılı dinlere inanan Giritlilerin
mezarlara ölülerini en sevdikleri eşyalarla
birlikte gömmeleri, ahiret inancına sahip
olduklarını gösterir.
Giritliler, bulundukları yerin coğrafi
özelliğinden dolayı daha çok deniz ticareti ile
uğraşmışlar, gemi yapımında ve taş
işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
Girit Uygarlığı'nın en öne çıkan kenti
Knossos'da bir kazıda bulunan fresk; Bir
boğanın üzerinden atlayarak dinî görevlerini
yapan kişiler. Koyu tenli kişi erkek, beyazlar
kadın.
En büyük kent olan Knossos'dan bir sarayın bir
araya getirilen parçaları.
Giritlilerin mimarlık tarihine yaptıkları en
dikkat çeken katkılardan biri, üst bölümleri
altlarından daha geniş olacak biçimde
tasarlanmış büyük kolon ve sütunlardır.
Bakıldığında olduğundan daha yüksekmiş
izlenimi yaratan bu kolonlar ‘ters’ olarak
adlandırılırlar.
Giritliler, çivi
yazısına benzer
bir yazı
kullanmışlardır,
ancak bu
yazıları henüz
okunamamıştır.
MiKEN MEDENiYETi (AKALAR)
(MÖ 2000 – MÖ 1200)
Miken medeniyeti, M.Ö. 2000’de Akalar
tarafından Mora Yarımadasında kurulmuştur.
Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Miken
en önemli şehirleridir.
Savaşçı bir toplumdur. Girit ve Kıbrıs’ı
işgal etmişlerdir.
Miken uygarlığının en parlak dönemi
M.Ö. 1400'lü yıllarla M.Ö. 1100'lü yıllar
arasındadır. Bu dönemin başlarında Girit
adasındaki Minos uygarlığını yıkan Miken
kralları, tüm Doğu Akdenizdeki Minos
ticaretini de kontrol altına almışlardır.
Mikenlerin tarihindeki en önemli olay
Boğazların hakimiyeti için Truvalılarla
yaptıkları Truva Savaşları’dır. Bu savaşlar
Homeros’un İlyada adlı destanına konu
olmuştur.
Mikenlerin kuyu mezarları ve günümüze
kadar kalan Miken Şatosu en önemli sanat
eserleridir.
Mikenler, M.Ö. 7.yy’da Dorlar tarafından
yıkılmışlardır
YUNAN MEDENiYETi
(MÖ 1200 – MÖ 337)
Yunan medeniyeti Dorlar tarafından
bugünkü Yunanistan’da kurulmuştur.
Yunan medeniyetinde siyasi yapıyı Polis
adı verilen ve krallar tarafından yönetilen
şehir devletleri oluşturmuştur. Polis
devletlerinin birbirleriyle mücadeleleri
nedeniyle Yunanistan’da siyasi birlik
kurulamamıştır.
YÖNETiM
Şehir devletlerinde zamanla güçlenen
asiller yönetimi ele geçirerek aristokratik
yönetimler kurmuşlardır. Ancak zamanla
ortaya çıkan tüccarlar, gemiciler ve
sanatkarlar da, köylülerle birleşerek
aristokratlara karşı mücadele etmişler ve
yönetimde söz sahibi olmuşlardır.
HUKUK
Yunan kanunları Mezopotamya
kanunlarından etkilenmiş ve ağır cezalar
içermiştir. Atina’da; Drakon, asiller ve
soyluların haklarını koruyan; Solon doğuştan
gelen sınıf ayrılıklarını kaldırarak sınıfları
zenginlik derecelerine göre belirleyen;
Klistenes, sınıf farklılıklarını ortadan
kaldırarak eşitlik anlayışına dayalı kanunlar
yapmıştır.
EKONOMiK FAALiYETLER
Arazinin tarıma elverişli olmaması
nedeniyle Yunanılar deniz ticaretiyle
uğraşmışlar, Akdeniz, Ege ve Karadeniz
kıyılarında koloniler kurmuşlardır. Bu
kolonilerin kurulmasında vatan edinme
düşüncesi de etkili olmuştur. Koloniler
vasıtasıyla Yunan dili ve kültürü yayılma
alanı bulmuştur.Yunanlılar ticarette Lidya
parasını kullanmışlardır.
DiNi iNANIŞ
Yunanlılar çok tanrılı dinlere inanmışlardır.
• Tanrılarını ölümsüz insanlar şeklinde
düşünmüşlerdir ve heykellerini yapmışlardır.
• Tanrılar da insanlar gibi evlenirler, savaşırlar,
yerler ve içerlerdi.
• Tanrılar, Olimpus'da, tanrı Zeus'un çevresinde
toplanmışlardı.
Tanrıların
tanrısı ‘Zeus’
Tanrılarının yardımını sağlamayı ve
öfkelerini dindirmeyi amaçlayan Yunanlılar,
spor, müzik ve şiir yarışmaları
düzenlemişlerdir. Bunların ilki M.Ö. 776’da
Zeus adına düzenlenmiştir. Olimpiyat adı
verilen bu yarışmalar, siyasi birlik
olmamasına rağmen Yunanistan’da Kültür
birliğinin sağlanmasında önemli bir etken
olmuşlardır.
FELSEFE
Felsefenin doğuşu M.Ö. 6.yyda Eski
Yunan’da ortaya çıkar.Sokrates, Eflatun ve
Aristoteles en ünlü Yunan filozoflardır.
• Sokrates: Doğa felsefeleriyle de ilgilenmiş
olmakla birlikte, felsefi uğraşını esas olarak
ahlak alanında yoğunlaştırmıştır.
Aristoteles, onun felsefeyi yeryüzüne
indiren ilk kişi olduğunu söyler.
Platon: Platon’a göre evren, idealar dünyası
ve olgular dünyası olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. İdealar dünyası soyut fikirlerin
veya formların barındığı yetkin, sürekli ve
değişmeyen asıl gerçekliği oluşturan
dünyaydı. Olgular dünyası ise idealar
dünyasının üstünkörü bir kopyasıydı. Burada
her şey geçici, kusurlu ve aldatıcıydı.
Duyularımıza gerçek gibi görünen oğlular
aslında birer illüzyondan başka bir şey
değildi. Platon’un duyularımıza değil,
aklımıza güveni vardı.
• Aristoteles:Doğa felsefesiyle birlikte
mantık, ahlak, politika ve edebiyat eleştirisi
gibi daha bir çok konulara el atmış,
bazılarının kurucusu olmuştur. Aristoteles’in
fiziği ve felsefesi bir bütün oluşturur, ikisini
birbirinden ayırmak güçtür. Tüm evreni
betimlemeye ve açıklamaya yönelik kapalı ve
birleşik bir sistemdir. Yaşadığı dünyanın
sorunlarına duyarlı bir düşünürdür. Ele aldığı
konular içinde bulunduğu kültür ortamının
özelliklerini ve eğilimlerinin yansıtır.
YAZI, DiL VE EDEBiYAT
Yunanlılar alfabeyi M.Ö. 8.yy’da
Fenikelilerden alarak kullanmışlardır.
Homeros’un İlyada ve Odessa destanları
Yunanlıların milli birlik duygusunu
pekiştirmiştir.
Bereket tanrıları adına yapılan
törenlerden tiyatro ortaya çıkmış ve
gelişmiştir.
TARiHÇiLiK
Herodot: Tarihçilerin babası kabul edilir.
Ünlü Historia adlı eserinde Yunan tarihini
yazmıştır.
Tukudides: Peloponnes (Atina ile Isparta
arasındaki) savaşlarını anlatmıştır.
Ksenofon: Hellenika ve Onbinlerin Ricatı
adlı eserlerin sahibidir.
MiMARi
Mimaride,
tiyatrolar,
tapınaklar ve
heykeller
önemli yer
tutar.
Partenon tapınağı
Yunanlardan kalma bir amfi-tiyatro,
Siracusa - İtalya
TIP
Hipokrat, her hastalığın bir sebebinin
olduğunu ileri sürerek modern tıbbın temelini
atmıştır.
Yunan şehir devletleri, Yunanistan’ı
işgal etmeye çalışan Perslere karşı birlikte
savaşmışlar ve M.Ö. 4.yy’da
Makedonyalıların kurduğu ‘Helen Birliği’ne
katılmışlardır.
Adı Soyadı: Merve AĞCIOĞLU
Sınıfı - NO: 9/B - 467
Download