T.C. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI EK

advertisement
T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
EK-1
SORUŞTURMA NO : 2015 / ….
UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERME KARARI
ŞİKAYETÇİ
ŞÜPHELİ
:
:
SUÇ
SUÇ TARİHİ
SUÇ YERİ
SEVK MADDELERİ
DELİLLER
:
:
:
: 86/2
: Şüpheli ifadesi , tanık beyanı ,şikayetçi beyanı,doktor raporu ,
nüfus kaydı ve tüm soruşturma evrakı kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Maddi Olay Ve Delillerin Değerlendirilmesi :
Şüphelinin mağdurun ev sahibinin torunu olduğu, suç tarihinde şüphelinin
alkollü bir şekilde mağdurun bulunduğu kahvehaneye geldiği, burada mağdura "sen neden
benimle konuşmuyorsun diye" çıkıştığı ve bu nedenle tartışmaya başladığı, tartışma esnasında
şüphelinin mağdurun burnuna kafa ile vurması neticesinde dosyada bulunan doktor raporuna
göre basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek şekilde yaraladığı, mağdurun ve tanık Ahmet
Doğru’nun olay sonrası kollukça alınan beyanları ile şüphelinin ikrarlı kolluk ifadesinden
anlaşılmıştır.
Hukuki Nitelendirme;
Yukarıda kabul edilen eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu 86/2 inci
maddesinde tanımlanan “Kasten Yaralama” suçunu oluşturduğu ve şüpheli hakkında kamu
davası açılması için yeterli şüphelini bulunduğu görülmüştür.
Karar:
Şüpheli hakkında isnat edilen suçun 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesi
uyarınca “uzlaşma “ kapsamındaki suçlardan olması, kamu davası açılmadan önce şüpheli ile
mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaştırma işlemlerinin takibi
için
dosyanın
Cumhuriyet
başsavcılığı
UZLAŞTIRMA
BÜROSUNA
GÖNDERİLMESİNE,
Uzlaşma teklifi ve uzlaştırma işlemlerinin takibinin Uzlaştırma bürosunca
yapılmasına karar verildi.
Cumhuriyet Savcısı
Download