ppt

advertisement
Maddeye dışarıdan ısı
verilir yada alınırsa
maddenin sıcaklığı
değişir. Dışarıdan ısı alan
maddenin Kinetik
Enerjisi dolayısıyla
taneciklerinin titreşim
hızı artar. Tanecikleri bir
arada tutan kuvvetler
yenilerek birbirinden
uzaklaşmaya başlar.
Buna genleşme denir.
•
Maddenin ısı kaybetmesi durumunda
taneciklerinin Kinetik Enerjisi azalır. Madde
soğur ve tanecikler birbirine yaklaşır.
Sıcak bir cisim ile soğuk bir cisim birbirine
değdirildiğinde aralarında ısı alışverişi yaparak
ısısal dengeye ulaşırlar ve sonunda karalı bir
durumda kalırlar.
Isı : Maddeleri
oluşturan molekül ve
atomların hareket veya
Kinetik ve Potansiyel
enerjilerinin toplamına
ısı denir. Isı Q ile
gösterilir. Isı bir enerji
şeklidir. Isı birimi kalori
(cal) veya Joule (J) dir.
Sıcaklık : Bir maddenin
yapısındaki molekül veya
atomların ortalama
Kinetik enerjilerinin
ölçümüne sıcaklık
denir.Sıcaklık t veya T ile
gösterilir. Sıcaklık
termometre ile ölçülür.
Bazı termometreler
şunlardır : Celsius ( C ) ,
Fahrenheit ( F ) Kelvin ( K )
ve Reomor ( R ) vb. gibi.
İletim Yolu ile Yayılma
:Isının madde içinden
fakat onun hareketi ile
ilgili olmadan yayılmasıdır.
Katılarda moleküller
birbirlerine çok yakın
olduklarından sıvılara göre
daha iyi iletkendir. Gaz
molekülleri birbirlerinden
çok uzakta olduklarından
iletim yolu ile ısıyı iyi
iletmezler.
Konveksiyon ile Yayılma:
Isının harekette bulunan
madde parçacıkları ile
yayılmasıdır. Gaz
molekülleri çok hareketli
olduğundan ısıyı taşıyarak
yayarlar.
• Işıma ile
yayılma: Isının
arada herhangi
bir madde
olmaksızın
yayılmasıdır. Ör:
Güneş enerjisi
Erime ve Donma
• Isı etkisi ile maddenin fiziksel yapısında
değişiklikler oluşur. Bir maddenin katı , sıvı
veya gaz fazında yada durumunda oluşuna o
maddenin hali denir. Bir halden diğer bir hale
geçmesine de hal değiştirme denir.
Erime : Katı bir maddenin ısı
alarak sıvı hale geçmesine
erime denir.
Donma : Sıvı bir maddenin ısı
vererek katı hale geçmesine
donma veya katılaşma denir.
Erime Sıcaklığı : Katı bir
maddenin sıvı hale geçtiği
sıcaklık derecesine erime
noktası veya erime sıcaklığı
denir. Ör : buz 0ºC erir.
•
• Saf bir maddenin sabit basınç altında belli bir
erime sıcaklığı vardır. Aynı maddenin erime ve
donma sıcaklıkları aynıdır.Erime ve donma
süresince sıcaklık sabit kalır. Erime ve donma
sıcaklığı madde miktarına bağlı değildir. Erime
veya donma noktası maddeler için ayırt edici
özelliktir.
• Endotermik : Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen
olaylara denir.
Ekzotermik : Dışarıya ısı vererek gerçekleşen
olaylara denir.
• Erime Isısı (Le ) : Erime sıcaklığındaki katı bir
maddenin birim kütlesinin ( 1 gr ) sıvı hale
geçmesi için gereken ısı miktarıdır. Erime ısısı
Le ile gösterilir. Birimi Cal / g dır. Q = m . Le
Kaynama, Buharlaşma ve Süblimleşme
• Buharlaşma : Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz
haline geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma
sıvının yüzeyinde gerçekleşir ve genelde her
sıcaklıkta olur.
•
Yoğunlaşma : Gaz halindeki bir maddenin ısı
vererek sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir.
Kaynama : Sıvı bir maddenin kabarcıklar çıkararak
gaz haline geçmesine kaynama denir.
Kaynama Sıcaklığı : Her
sıvının belli bir basınç altında
kaynadığı sıcaklığa kaynama
noktası veya kaynama sıcaklığı
denir. Ör : Su 100ºC de kaynar.
Kaynama sıcaklığı maddeler
için ayırt edici özelliktir. Saf bir
sıvı belli bir basınçta belirli bir
sıcaklıkta kaynar. Sıvının
kaynaması süresince sıcaklık
sabit kalır. Kaynama
sıcaklığındaki sıvının buhar
basıncı sıvı üzerine etkiyen dış
basınca eşittir.
•
• Buharlaşma Isısı ( Lb ) :
Kaynama sıcaklığındaki
bir sıvının birim
kütlesinin (1 g) tamamen
gaz haline geçmesi için
gereken ısıya
buharlaşma ısısı denir.
Buharlaşma ısısı Lb ile
gösterilir. Birimi Cal / g
dır. Q = m . Lb
• Erime ve buharlaşma ısılarına hal değiştirme ısısı denir.
Hal değiştirme ısıları ayırt edici özelliktir. Erime ve
kaynama noktaları maddelerin türüne , saf yada karışım
halinde olmasına ortamın açık hava basıncına bağlıdır.
Saf maddelerin erime ve kaynamaları süresince sıcaklık
sabit kalırken karışımların erime ve kaynamaları
süresince sıcaklık değişimi devam eder.
• Saf sıvılar üzerine etkiyen dış basınç azaldıkça kaynama
noktası düşaer. Dış basınç artıkça da kaynama noktası
yükselir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards