ankara nöbetçi idare mahkemesine - Türk Eğitim-Sen

advertisement
DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
DAVACI
: Yaşar AKYOL Adına Türk Eğitim Sen
VEKİLİ
: Av. Hatice AYTEKİN-Av. Emrah AYTEKİN
Av. Çağlar TAKOĞLU-Av. Dilek ATAK-Av. Buğrahan BİLGİN
Bayındır 2 Sok. No:46 Kızılay/ANKARA
: Milli Eğitim Bakanlığı
DAVALI
Manisa Valiliği
: Manisa Valiliğinin 05.11.2012 tarih ve 279 sayılı işlemi ile bu
T.KONUSU
işlemin gerekçesi olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Parasız Yatılılık, Burs ve
Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 17/f bendinde yer alan “düzey” ibaresinin yürütmesinin
durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.
T.TARİHİ
:
05.11.2012
AÇIKLAMALAR
:Müvekkil sendika üyesi, Manisa İli Çukurova Kimya Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Alperen İlteriş AKYOL’un velisidir. Parasız yatılı olarak
eğitimine devam eden çocuğu için bugüne kadar istenmeyen aidatlar davalı idare tarafından
05.11.2012 tarih ve 279 sayılı kararı ile müvekkil sendika üyesinden talep edilmektedir.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliğinin 17/f maddesi farklı idareler tarafından farklı yorumlanmaktadır. Yorum
farklarının olmasının nedeni de yönetmelikte geçen “ “aynı düzey” ibaresidir. Örneğin,
öğretmenin görev yaptığı il sınırları içinde Fen Lisesi varsa ve de anne baba çalışıyorsa isterse
ikisi de öğretmen olsun devlet parasız yatılılık imkânlarından faydalanamamaktadır.
Anılan; Yönetmeliğin, kurumlarda parasız yatılılığa sınavsız yerleştirme başlıklı
17'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (f) bendinde. “Kurumlarda Öğretmen olup da, görevli
bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları” nın
Bakanlıkça
belirlenecek
kontenjan
kadarının
sınavsız
olarak
parasız
yatılılığa
yerleştirilecekleri hükme bağlanmıştır. Kurumlarda parasız yatılılığa sınavsız yerleştirme
başlıklı 17. maddesinin f bendine göre Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları
yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocuklarının pansiyona
yerleştirilmesinde;
öğretmenin
görevli
bulunduğu
yerleşim
birimi
göz
önünde
bulundurulmaktadır. Öğretim yılı içinde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmayan
yerleşim birimlerine nakilleri yapılan öğretmenlerin çocukları da kontenjan bulunması
durumunda öğrenimlerine uygun okullara parasız yatılı olarak yerleştirilirler hükmü gereğince
yerleştirme yapılmakta, öğretmenin görev yaptığı yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde
okul bulunanların çocukları paralı yatılı olarak pansiyondan faydalanmaktadır.
Ancak;
öğretmen çocuğu sınava dayalı alım yapan liseleri (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal
Bilimler Liseleri) kazandığında öğretmenin görev yaptığı yerde çocuklarının devam edeceği
ortaöğretim kurumu bulunan öğretmen çocukları bu haktan yararlanmamaktadır. Her il ve
ilçede bu statüde eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak; hemen hemen bütün yerleşim
yerlerinde bu statü dışında bulunan genel liseler mevcuttur. Bir anlamda merkezi yerleştirme
sonucu sınav kazanan öğretmen çocuklarına “düzey” ibaresi sebebi ile parasız yatılılık hakkı
verilmemektedir. Yıllardır bu uygulama okul türü göz önünde bulundurularak yapılmakta iken
artık okul düzeyi göz önünde bulundurulmaktadır. Örneğin; bir öğretmen çocuğu ailesinin
görev yaptığı il dışında yazılı sınav sonucuna göre bir fen lisesi kazanmış ise bu çocuk parasız
yatılılık hakkından yararlanmakta iken şimdi ailesinin ikamet ettiği yerde lise varsa bu haktan
yararlanamamaktadır. Nitekim; müvekkil sendika üyesinin parasız yatılılığa sınavsız
yerleştirme hakkı iptali istenilen yönetmelik maddesi sebebi ile çocuğunun yatılılığı ailenin
kişi başına düşen yıllık geliri 5.400.00TL nin üzerinde olduğundan elinden alınmaktadır.
Kısacası; sendika üyesinden yönetmelikte yer alan “düzey” ibaresi sebebi ile ailenin gelirine
bakılarak pansiyonda kalması için ücret istenmektedir.
Günümüz ekonomik koşullarında bir öğretmenin aldığı maaş ve nasıl bir yaşam
mücadelesi verdiği ortadadır.. Anayasamızın 2. maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal
bir hukuk Devletidir.” denilmektedir. Sosyal devlet yani refah devleti kavramı, devletin sosyal
barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini
meşru ve gerekli gören bir anlayışı ifade eder. Sosyal devlet, devletin sosyal ve ekonomik
hayata müdahalesi ile sınıf çatışmalarını yumuşatan ve milli bütünleşmeyi sağlamaya çalışan
bir devlet anlayışıdır. Bu anlamda devletin temel amaç ve görevleri arasında; insanın maddi
ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, bireyi mutlu kılmak,
bireylerin hayat mücadelesini kolaylaştırmak, insan haysiyetine uygun biçimde yaşamalarını
sağlamak gibi hususlar yer almaktadır. Sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik en önemli
hukuki yöntemlerden biri de; herkese insan haysiyetine yakışır asgari bir hayat düzeyi
sağlamaya yönelik tedbirler almaktır. Alınan maaş ve hayat koşulları ortada iken yıllardır
yapılan uygulamanın değişmesi hukuki güven ilkesine de aykırılık arz etmektedir. Sınav
kazanarak bir okula yerleşme imkanı bulan bir çocuğun ailesinin ikamet ettiği yerleşim
yerinde aynı düzeyde eğitim kurumu varsa bu çocuğun parasız yatılılıktan faydalanamaması
belki de hak ettiği eğitim hakkının elinden alınması anlamına gelmektedir. Takdir
mahkemenizindir.
HUKUKİ SEBEPLER
:T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği vs. ilgili yasal mevzuat
HUKUKİ DELİLLER
: 05.11.2012 tarih ve 279 sayılı işlem,
SONUÇ VE TALEP
:Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin de re’sen
gözeteceği sair hususlar sebebiyle;
1)- Manisa Valiliğinin 05.11.2012 tarih ve 279 sayılı işlemi ile bu işlemin gerekçesi
olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliğinin 17/f bendinde yer alan “düzey” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve
devamında iptaline
2)-Tüm yargılama harç, masraf ve ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına
karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ile talep ederim.
Av. Çağlar TAKOĞLU
Download