slam Mezhepler Tarihi 4. S*n*f Vize Ders Notlar

advertisement
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
Girizgah:
1
Şia 12 İmam:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Hz. Ali
Hasan b. Ali b. Ebi Talib
Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib
Zeynel Abidin (Ali b. Hüseyin)
Muhammed Bakır
Ca’fer-i Sâdık
Musa Kâzım (İsmailiyye’ye göre İsmail)
Ali b. Musa (İmam Rıza)
Muhammed et Tahir b Ali
Ali e Nekîr b. Muhammed
Hasan b. Ali (el Askeriyye) 261
Muhammed Mehdi el Muntazar
Muhammed et Tahir ve Ali en Nakir 5-6 yaşlarında İmam olmuşlar. İmamların ilmi vehbî’dir sonucuna
çıkılır, çocuk yaşta imam olduklarını bir şekilde açıklayabilmek için
261-328 küçük gaybet (gaybet-i suğrâ). Bu zaman diliminde 4 SEFİR (Vekil) meşru kabul edilir. Ayrıca
bu zaman zarfı içerisinde HUMS konusu da tartışılmıştır. Sefirlere İmam’lara verilen 5’de 1’lik vergi
verilsin mi verilmesin mi…
İslam Mezhepler Tarihi (İMT) tanım: GEÇMİŞTE1 VE GÜNÜMÜZDE2 SİYASÎ VE İTİKADÎ3 GAYELERLE
ORTAYA ÇIKMIŞ “İSLAM DÜŞÜNCE EKOLLERİ” DİYEBİLECEĞİMİZ BEŞERÎ VE TOPLUMSAL
OLUŞUMLARIN4 DOĞURDUKLARI ORTAMI, DOĞUŞ SEBEPLERİNİ, TEŞEKKÜL SÜREÇLERİNİ5,
FİKİRLERİNİ, MENSUPLARINI, EDEBİYATINI6, YAYILDIKLARI BÖLGELERİ, ALT FIRKALARINI, İSLAM
DÜŞÜNCESİNE KATKILARINI7; TEMEL KAYNAKLARDAN HAREKETLE8, ZAMAN VE MEKAN9
BAĞLAMINDA VE FİKİR-HADİSE 10İRTİBATI ÇERÇEVESİNDE BETİMLEYİCİ 11BİR TARZDA İNCELEYEN
BİLİM DALIDIR: Alanı, Sınırları, Konusu, Metodu
1
Geçmişte teşekkül eden mezhepler (kronolojik)…Harici, Mürcie, Mu’tezile, Şia, Ehl-i Sünnet)
Günümüzdeki dinî akımlar. Şimdiki cemaatler istikbalin mezhepleridir
3
Fıkhî mezhepler bu kategoriye girmez, İMT konusu değildir
4
Mezheplerin ilahî olmadığı, insanlardan yola çıkarak meydana gelen düşünce ve oluşumları ifade eden bir
ibare. Yani mezheplerin kesinliği yokluğu (mutlaklık), hata ihtimali vardır, benimsememe durumda tekfir söz
konusu olamaz. Bir mezhep kendisinin yegane ve mutlak doğru yol olarak tanımlarsa, her zaman ve mekan için
mutlaklık ifade etmiş olur, bu ise düşünülemez, zira beşeri olan mutlak manada hakikat olduğunu ileri süremez.
Beşer şaşa. Ancak ve ancak DİN böyle bir şeyi iddia edebilir. İlahî kaynaklı olan bir şey. Bu yüzden Mezhep≠Din
5
Hiçbir mezhep/ekol birden, hiçbir şey olmadan doğmaz. Muhakkak belirli bir süreçten geçmiştir. Bir nüve iken
teşekkül eder
6
Mezhep mensuplarının yazdıkları eserleri inceler
7
En olumsuz fırka/mezhebin bile İslam düşüncesine bir katkısı vardır
8
Mezhep mensuplarının benimsediği, bazen de kendilerinin yazdığı en erken eserler
9
Hiçbir görüş zaman ve mekandan ayrı düşünğlemez. Kur’anı anlamak için dahi sebeb-i nüzül olmazsa
olmazlardandır
10
Tekfir etme, dışlama (Hariclerin ameli imana dahil edip buna göre yargılamaları
11
İMT normatif değil descriptifdir, tarafsız davranır. Kelam ilminin savunma amacı vardır, İMT ise böyle bir
emeli yoktur
ti-entertainment.com
2
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
İMT belli başlı kavramları:














2
Fırka:
Fırka-i Naciye:
73 hadisini temel alırlar ve kendilerinin kurtuluşa erecek olan tek fırka olarak görürler
Mezhep:
Gidilen yol, benimsenen yol. Din anlayışı sonucunda oluşan gruplaşma faaliyeti
Makale:
Görüş, düşünce hakkında bir risale yazıyor. Ana bünyeden ayrılan grupların neden
ayrıldıklarını ifade eden orta hacimli eserler. Örnek: Hasan bin Muhammed el Hanefiyye12
İRCA adlı bir eser yazmıştır
Ashabu’l Makalât:
Bu makaleleri inceleyenlere verilen isim. Yani Mezhepler tarihçileri
Mille-Milel:
Mükellefin doğru veya yanlış inandığı bütün inançlar bütünü (ilahî dinler)
Nihle-Nihal:
Nebisi ve kitabı olan dine inanma
73 Fırka Hadisi:
…………………………(girizgah)
Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf
bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan
artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya başlamıştır. Mezhepler eğer sırf dini daha iyi
açıklamak için var iseler ve öyle algılanıyorsa, mutlaklık iddia etmiyor ise, o zaman fayfdalı olabilir,
ancak DİN gibi mutlaklık ifade ediyorsa, bu muhakkak tepkilere ve karşı görüşlü olanların zuhur
etmesine sebep olur. Kısır döngü gibi sürekli farklı fırkalar zuhur. Nitekim tarih’de de böyle olmuştır.
Haricilik kendisinden olmayanı tekfir etmiş, bu zihniyete karşı Mürciilik ortaya çıkmış, sonra Mu’tezile,
sonra Şia vs vs…
ÜMMETİN YOLU…. Fırkaların zuhur
Ümmetin
yolu
Mürcie
Haricilik
12
Şia
Mu'tezile
...
Babası: Muhammed b. El Hanefiyye: Hz. Ali’Nin Fatıma’dan olmayan oğlu. Annesinin soyunun ismi
verildi, Fatıma’nın soyu ile karışmaması için
ti-entertainment.com
TahkimSıffın
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
Mezhepler Tarihinin diğer ilimlerle münasebeti:






3
Kelam: İMT’nin Kelam gibi savunma amacı yoktur
İslam Tarihi: Kaynaklarından faydalanır. İMT daha çok siyasî-itikadî gelişmelerle ilhilenir.
İslam Tarihi ise tarihi boyutu ele alır
Dinler Tarihi: karşılıklı etkileşim. İslam alemindeki diğer dinler ve islamın onlarla münasebeti
ve bu münasebetten doğan itikadî fikirlerle ilgilenir İMT. Sonradan müslüman olanlar eski din,
kültür ve medeniyetlerini de birlikte getirir
Din fenomenolojisi: Din’in görünür alanıyla ilgilenir. İMT DF’nin metodolojisinden faydalanır
Din Sosyolojisi: Söz konusu grupların nasıl ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiği
hakkında veriler verir. İMT’ye kaynak ve metod sunar
Din Psikolojisi: Liderlerin mezhep kurucusu olan önderlerin psikolojisi ve grup mensupları için
ehemmiyeti

“HER MEZHEBİN OLUMLU VEYA OLUMUSUZ, İSLAM DÜŞÜNCESİNE KATKISI VARDIR”
(Mehmet Ümit)

Mezhepler Tarihi’nin kaynakları:




Mezhepler tarihinden ve gelişiminden öte yazarla ilgilidir
73 Fırka Hadisi esasa alınmıştır, bu eserleri kaleme almada
Kimisi bu hadisi kendine çeker, kimisi ise bu hadisi reddeder, uydurma hadis’dir der
Kullanılan yöntemler aynı değildir
a) önce fırkalar, sonra
onların fikirleri (konular)
•Hariciler
•-(Tevhid, Adalet...)
•Mu'tezile
•-(Tevhid, Adalet...
b) Konular verilir, sonra
grupların bu konuyla ilgili
görüşü
•Tevhid
•-(Hariciye, Mu'tezile...)
•Adalet
•-(Hariciler, Mu'tezile...)
c) bazıları her ikisini bir
yapar
•...
•...
A. İnsan unsuru:
 Mesela İslam’ın ilk dönemlerinde yeni Müslüman olanlar dini kendi donanımlarıyla, psikolojik
yapıları ve tecrübeleriyle algılar. Sosyal ve psikolojik arka planı önemlidir (dini algılamada)
B. Toplumsal yapı:
 Toplumun değerler bütünü, toplumun genel fikre ve hayat tarzına etkisi
ti-entertainment.com
Mezheplerin Doğuşunda Etkili Olan Hususlar:
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
C. Siyasî unsur:
 Savaşlar, karmaşalar, Hz. Peygamber hayattayken Müslümanlar arasında kargaşa çıkıyor,
vahiy kapısının kapanmasıyla siyasî ortamlar zuhur eder. İlk tartışma konusu Halife kim olacak
(Sa’d b. Ubade)
D. Eski kültür ve Medeniyetler:
 Eski ve köklü birikim
E. Dinî metinler (Kuran ve Sünnet):
 Ehl-i sünnetin kabul ettiğini, bazı gruplar müteşabih kabul eder. Muhkem-müteşabih ayetler
mezheplerin teşekküllerinde önemli konum ihtiva eder

4
Sakîfet-ü Beni Saide toplantısında Sa’d b. Ubade seçilmek üzereyken Hz. Ebu Bekirle Hz. Ömer
oraya gidiyor ve “Araplar kureyş harici başka bir kabileye itaat etmezler” der. Hz. Ali’nin
ordusunun Sıffin’de ihtilafa düşmesi ve Hz. Ali’den ayrılmalarının sebebi. Muaviye Hz.
Ömer’den beri Şam valisi idi. Dolayısıyla sağlam ordusu var, Hz. Ali’nin ordusu ise sağdan
soldan bir araya gelmiş, her kafadan bir ses çıkıyor. 12.000 kişi ayrılıyor, sonra yine 6.000 kişi
daha ayrılıyor
1. Konu (ilk mezhep)
HARİCİLİK:









İsyan etmek, ayaklanmak… muhalifleri bu ismi kendilerine karalama maksatlı söylüyor
(hakk’tan İslam’dan çıkan);
“Şurat” nefsini Allah’a satanlar adını verirler kendilerine
Hariciler olumsuz kullanılan kavramları rehabilite ediyorlar “Batıl, küfür ve şirkle dolu
toplumun arasından ayrılanlar”
Haricilere şu isimler de ayrıca verilir:
Muhakkime:
- Tahkime karşı gelenler
Muhakkime-i Ula:
- İlk karşı çıkanlar
Haruriyye
- Ayrıldıktan sonra Harure’ye geri çekiliyorlar
Râsibiyye:
- Abdulvehhab b. Râsibiyye
Vehbiyye:
- Abdulvehhab b. Rasibiyye
Mârika:
- Okun yaydan çıkması- dinden çıkanlar (olumusuz anlamda muhaliflerce kullanılır)
Nafi b. Ezrak ile Ehvas adlı menzile çekiliyor. Orada Hariciliğin yeni bir kolu oluşuyor. Basrada
olan Haricilere oradan ayrılmalarını söylüyor, onların orada kalmalarını istemiyor. Orda
kalmaktansa onlarla bir araya gelip kendi toplumunu kurmak ister. Ancak Basra’da kalanlara
kafir der ve onlardan ayırlır
ti-entertainment.com

İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
-
-


Necde b. Amir: “ Basra’daki arkadaşlarımız yanımıza gelmiyor diye onları tekfir
edemeyiz” der ve Nafi’nin görüşünden ayrı görüş ortaya koyar ve kendi cemaatini toplar.
Basra ekibini “KA’DE EHLİ” olarak isimlendirir
Abdudllah b. İbad: “Burası (Basra) Daru’l islam değil, ama daru’t-tevhid’dir, dolayısıyla
tekfir edilemez.”
Abdullah b. Saffar: Abdullah b. Şbad’a cevap verir ve eleştirir “Sende bunları neredeyse
mü’min yaptın”… der
5
Hariciler Yezid’e karşı mücadelede Abdullah b. Zübeyr b. Avvam’la ittifak ediyorlar
“düşmanımın düşmanı dostumdur” ilkesinden yola çıkarak. Ancak Yezid ölünce yine Abdullah
b. Zübeyr b. Avvam’dan ayrılıyorlar
Râfi b. Erzak= müteşeddid Haricidir. Basra ehline kendi görüşüne uymalarını söylemek üzere
mektup gönderiyor. Uymayanları ise tekfir eder
Hariclerin kolları:
 Necdiye
 Ezarika= en katı, büyük günah işleyen kafirdir. Kurallarından vazgeçmeme uğruna tesbiti
zortlaştırırlar, yoksa büyük günahlar sebebiyle kendi adamlarını da öldürmelidirler
 İbaziye: günümüze kadar gelmiştir. Sebepleri VELAYET, BERAET, VUKUF kavramlarıdır…
 Sufriye
Haricilerin teşekkülünü tahkim olayına bağlamak olmaz, bardağı taşıran son damla Tahkim olayı idi.
Hariciliğin zuhurundaki tek sebep Tahkim olayı değildir. Genelde tarihde (mezhepler tarihinde) bir
mezhep/ekol/görüş tek bir olay sonucu aniden zuhur etmez. Muhakkak birkaç sebep vardır ve belirli
süreçten geçmiştir. Haricilikte olduğu gibi diğer mezheplerde de aynı şeyi söylemek mümkün (bu
yaklaşım mezhepler tarihini anlamak için önemlidir)
Sebepler:
b) Adil ve otoriter idare arayışı/“Zalim imama” ayaklanma gerekliliği
 Hz. Osman yumuşak huylu ve yakın akrabalarına duyduğu ilgiyi akrabaları suiistimal ediyor.
Halk bundan şikâyetçi oluyor. Tayin ettiği valilerine adaletsiz ve keyfî yönetimlerinden Hz.
Osman hemen haberdar olmuyor.
 Hz. Ömer gibi güçlü, dirayetli ve otoriter Halife’den sonra Hz. Osman’ın yumuşak huyluluğu,
mütevazi birinin gelmesin etkisi vardır
c) Hızlı kültür değişimi
 İnsan alışagelen şeylerde rahat eder. Farklılık geldiğinde bir belirsizlik var, bu kaygıtedirginliğe sevk ediyor, yani yeniye karşı tepki. Örnek olarak Muaviye’nin eşi şu sözü söyler:
“Çölde çadırın altında esen rüzgarda oturmayı-cadır hayatını saray hayatına tercih ederim”
der
ti-entertainment.com
a) Kureyş’in merkezi otoritesine tepki
 Sakifet-ü Beni Saide de Hz. Ebu Bekir İmam Kureyş’den olmalıdır demiştir. Bunun sebebi, yani
demek istediği: Araplar kureyş haricinde başka kabileden olana itaat etmez. En güçlü kabile
Kureyş olduğundan İmam-Halife kureyşden olsun demiştir.
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
d) Kur’anı yüzeysel anlama
 Hariciler yaptıklarını samimi olarak yapmaktalar. Din adına yaptıklarını zannederler. Temel
hareket noktaları Kur’an-ı Kerim’dir. Bundan yola çıkarak Hz. Ali’ye karşı çıkıyorlar
6
(e)Mürtekib-i kebire’nin durumu hakkında hüküm (kafirdir derler)
Önemli not: Hz. Ali uzlaşma için elçi gönderiyor ama nafile, elçiyi öldürüyorlar. Bunun üzerine Hz. Ali
bunlarla mücadele ediyor ve onları kılıçtan geçiriyor. Hayatta kalanlar intikam sözü veriyor. 3 kişiyi
öldürmeyi hedefliyorlar: Hz. Ali, Amr b. As ve Muaviye b. Ebi Sufyan
Haricilier’den İbn Mülcem Hz. Ali’yi şehit etmesine rağmen Hz. Ali taraftarlarına onlarla savaşmadan
nehyetmiştir. Hz. Ali der ki: “Benden sonra Haricilerle savaşmayın. Onlar hakkı ararken yanlışı
buldular, batılı aramadılar” Bu Haricilierin aslında kendilerince samimiyetlerinden dolayı, Kur’an’a
uyduklarını zannederek yola çıktıklarını göstermektedir. Ancak Haricilier toplumda kaos, terör,
kutuplaşmalar getirmişlerdir (Habbab b. Erret ve hamile eşini katletmişlerdir, sırf Ali ve Osman
hakkında olumlu konuştuğu için)
Haricilerin özelliği, büyük çoğunluk olmasını beklemez, 3-5 kişi olsa da hemen isyana kalkışırlar
Azzabe Nizam: Kitman (gizlilik) devrinde yaşayan İbazi cemaatin dinini muhafaza etmek ve varlıklarını
idame ettirmek için hicri 5. Asrın başlarında Cezayirde ATF şehrinde kurulmuş en yüksek icra heyetidir

Vukûf= karşılaştıklarının Beraet mi, Velayet ehlinden mi olduğunu bilmiyorsa, çekimser
davranması
Haricilerin temel görüşleri:
İman Nazariyyesi:
İslam aleminde önemli tartışmalara yol açmıştır
İman: tasdik + ikrar + amel dir derler
Bunun toplumsal yansımaları: eğer bir insan fiillerinde amellerini de iman görünmüyorsa,
onları öldürmeye kadar giderler (Ezarika)
 İbadiyye’ de “Kafirun bin’niyâm ve’l ahkam” algısı vardır. Allah’ın nimetlerine ve hukukuna
nankörlük eden mürtekib-i kebire işleyenler kafir değil (Ezarıka’nın dediği gibi) İbaziyye
NİMET KÜFRÜ der (Şirk küfrü değil)
ii.
Menzile beynel Menzileteyn:
- Havariç: büyük günak işleyenler şirk küfründedir
İbaziyye: büyük günah işleyen müşrik değildir ama mü’min de değildir (nimet
küfründedir)
iii.
iv.
v.
Ru’yetullah:
- Mu’tezile, Mürcie ve Zeydiye gibi düşünürler
- Akli ve nakli deillere göre imkansızdır
Halku’l Kur’an:
- İbaziyye Mu’tezile’ye yakın düşünceye sahiptir
Tevella ve Teberra:
- Dostlara yakınlaşma tevella, dost olmayanlardan kesin ayrılık TEBERRA
ti-entertainment.com
i.



İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
vi.
İmamet:
- İbaziyye’yi diğer fırkalardan ayıran özellik: imamet hakkında düşünceleridir
- İmam yaptığı faaliyetleri Kur’an ve sünnete dayanarak temellendirmesi farzdır
7
Kur’an herşeyde merkezi konuma sahiptir
Siyasetleri:
 Ferdî meziyet ve takva önemli, toplum, gelenek ve aşiret değil. Herkes Halife olabilir.
Kureysin merkezî otoriteye bir tepki olarak algılanabilir
MÜRCİE
Haricilik toplumda kaos ortamı oluşturmuştur. ISTIRAZ, sorgulamayla insanları test ediyor ve ona göre
tekfir ediyor. Hem kabilesini hem de şahsı sorgulamış oluyor. Ayrıca toplumu germiştir. Toplum artık
Harici zihniyetten kurtulmak istemiştir. Bu çerçevede MÜRCİE anlayışı doğmuştur!!!



‫ رجا‬Reca= ümit vermek, ummak
‫ رجأ‬Recee= ertelemek, arkaya bırakmak
Bu anlayışın ilk tezahürleri Hz. Ali’ye biat edenlere, Sıffın ve Cemel vakalarına hemen
katılmayanlar (Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Ömer) ilk mürcii fikre sahip olanlar
Mürcie:
1. Aşama:Hz. Ali ile Osman hakkında, mü’min mi, cennetlik mi? Cehennemlik mi? Bu soruyla
ilgili bir şey diyemeyiz derler. Bunu ancak Allah bilir derler
2. Aşama: Sıffın ve Cemel’de ölenin ve öldürenin durumu nedir? Biz burada ölen ve öldürenlerle
ilgili hükmü Allah’a havale ederiz
3. Aşama: Hz. Ali ve Osman başta olmak üzere, bütün büyük günah işleyenlerin cennetlik mi
cehennemlik mi bunun hükmünü Allah’a havale ederiz

Peki neden böyle bir görüşe ihtiyaç duyulmuştur? Kampalra ayırmaktansa, müslğmanları
birleştirmek istenir. Herkesi kuşatıcı “taraf olmayan bertaraf olur” anlayışına karşı, kimseyi
tercih etmeyerek her iki tarafı da kucaklar bir tutum. Genel tutumları budur.
KUCAKLAYICIDRILAR
1)

2)

3)

Harici zihniyet:
Tekfir etme, terör, cinayet.. sürekli bir gerilim ve korku ortamı yaygındır
Emevî- Haşimi mücadelesi:
Müslümanların gruplaşmalarından ötürü rahatsız olurlar
Sosyo- politik ve ekonomik faktör/durum:
Muaviye iktidara geldiğinde çoğu aslında onu sorguluyor. Hariciler ayaklanıyor. İktidar cebrî
tutumu halka yayıyor. Emeviler diyor ki: “ Bize karşı ayaklanmanız boşuna. Herşeyi Allah
ti-entertainment.com
Mürcie’nin oluşumuyla ilgili nedenler:
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit





yapıyor, bizi iktidara layık bulan odur, o bizi iktidar yaptı. Bizi sizin başınıza o getirdi. Boşuna
kan dökmeye gerek yok” derler. Mücie bun karşı çıkıyor, tepki gösteriyor.
Ayrıca Emeviler Arap siyasetçiliği yapardı. Mevaliler arka planda tutuluyordu. Hacca b.
Yusuf/Zalim idaresi altında bozulan ekonomiye karşı teklifi var. Müslğman olmuş, fethedilmiş
topraktan Müslüman değilmiş gibi vergi alalım. Sırf arap değil diyer. Bu ta Ömer b.
Abdulaziz’in zamanına kadar sürer. Ondan sonra da uygulnamya devam edilir
Mürcie buna karşıdır ve der ki “HERKES İMAN BAKIMINDAN EŞİTTİR”- (”herhangi bir
mü’min’in imamıyla meleğin imanı arasında fark yoktur”)
Mürcie hicrî 60-75 yılları arası oluşmuştur
Mürcie ismini Nafi b. Ezrak vermiştir, karalama maksatlı (mesela Şia’ya göre Ali’yi halifelik
sırasında dördüncü sıraya koyuyorsa müciedir.
Emeviler döneminde Mürcie mevali kapsamında yer alır ve isyan eder
8
İsyanları:
 İbnü’l Eş’as isyanı
 Yezid b. Mühelleb
 Hariç b. Süreyç
Abbasiler döneminde Mürcie:




Fukahaa Mürcie ortaya çıkar. Ebu Hanife13 ve talebeleri
İktidar Mücie’ye olumlu bakıyor
Belh’e Mürcie’nin kalesi denir, orada aktif idiler
Rey (Neccariye), Nişabur (Kerramiyye), Semerkand’a (Maturidiyye) mevcutlar
Mürcie (Quintessenz):






Amelle imanı birbirinden ayırmaktadır!
Mürcie tutumundan dolayı eleştirilir, “amelle imanı birbirinden tamamen ayırıyorsunuz, bu
imanın zayıflamasına yol açar”
Mürcie iman bakımından herkes eşittir derken, Peygamberin seviyesini aşağı çekmek
istememeiştir, daha çok Emevilere tepki bağlamında söylenmiştir
Mürcie’nin belirli tutumları vardır. Hz. Ali’ye biat etmekle birlikte (hemen olmasa da) onunla
birlikte savaşmakta çekimser davranırlar. Bunun en belirgin örneği Abdullah b. Ömer ve Sa’d
b. Ebi Vakkas’dır
“Biz ölenle, öldürenle de ilgili herhangi bir şey demeyiz, bu durumu Allah’a havale ederiz”
Hasan b. Muhammed el Hanefiyye (Hz. Ali’nin Fatıma’dan olmayan oğlu) bir risalesi var
I.
1)
2)
3)
13
İman görüşü:
Kalb ile tasdiktir (Cehm b. Safvan)
Kalb ile tasdik ve dil ile ikrar (Ebu Hanife)
Sırf ikrar (Muhammed b. Kerram)
Ebu Hanife’nin hapse atılmasının nedenleri: a) Kadılık vazıfesini reddediği için; b) Muhammed b. Andullah b.
Hasanın isyanına katıldığı için)
ti-entertainment.com
Mürcie’nin görüşleri:
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
 Her 3 tanımda da amel yoktur. Amel imanın içerisinde değildir. Allah iman edenler ve salih
amel edenlerle birliktedir ayetini delil kullanırlar
9
ِ َّ ‫إِ َّن الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا‬
ِ ‫اِل‬
 ‫الر ْْحَ ُن ُوًّدا‬
َّ ‫ات َسيَ ْج َع ُل ََلُُم‬
َ َ َُ َ
َ ‫الص‬
“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.” Meryem 96
ِ
ِ ِ َّ ْ‫وع َد اّلل الَّ ِذين آمنُواْ وع ِملُوا‬
 ‫َجٌر َع ِِظ ٌيم‬
َ َ َ َ ُ‫َ َ ه‬
ْ ‫الصاِلَات ََلُم َّم ْغفَرةٌ َوأ‬
“Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, "Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükâfat
vardır" diye vaatte bulunmuştur.” Maide 9
II.


İmanda istisna:
“inşallah ben mü’minim” sözü kullanılamaz der Mürcie.
Biri ya mü’mindir ya da müşriktir. İmanda kesinlik gerekir, muallakta kalamaz.
III.



İman’da eşitlik:
İman bakımından herkes eşittir
İmanda artma veya eksilme olmaz
Neccariye: ameller artar ama eksilmez
IV.

İman-İslam ilişkisi
Bir kişi Müslümansa aynı zamanda mü’min’dir de, bunlar ayrı şeyler değildir
V.
Vaad ve Vaîd anlayışı:
Vaad= mükafaat ; Vaîd= ceza
Mürcie der ki: “ Allah mükafatı verir, cezayı ise ister verir, ister vermez”
İnsanlar arasında bile biri olumlu bir söz (vaadde) bulunursa, ve bunu yerine getirmezse,
güvenilmez, ceza sözü verip bunu yerine getirmezse merhametli ve cömert olarak
vasıflandırılır
Mu’tezile’ye göre Adalet ilkesi gereği muhakkak vaad ve vaid vardır




Siyasî tutumları:

Halife’nin kureyşten olmasına karşı olumlu bir tavır, ama tamamen kureyşin hakkıdır demek
de olmaz. Herkes aslında Halife olabilir
Mürcie tarihde birkaç gruba ayrılmıştır, Hanefilik bir nevi mürcii düşüncenin devamı gibidir
…………………………..
ti-entertainment.com
 Amel ile İman bu ayette ayrı zikredilir!
 Ölümden sonra büyük günah işleyene ne olacağına karışamayız, bunu Allah’a havale ederiz.
Büyük günah işleyen FASIk olur ama kafirdir diyemeyiz. Tevbe eder…
 Kişi iman ettikten sonra işlediği günahlar imanına zarar vermez
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
MU’TEZİLE:
10

‫ عزل‬ayrılmak, bir kenara çekilmek ‫قد اعتزل عنا واسل‬

Mu’tezile’ye bu ismi muhalifleri vermiştir, onlar ise kendilerine şu ismi vermektedir:
‫اهل التوحيد و العدل‬

Mu’teziel muhaliflerin verdiği olumsuz anlamdan kurtulmak için onlarca verilen ismi
rehabilite ederek ismin anlamını değiştirmiştir “Kötülükle dolu olanlardan ayrıldık, köşeye
çekildik”
Ortaya çıkış sebepler:
1. Müslümanlar arasındaki ihtilaflara çözüm arayışları

büyük günah işleyenlerin durumunu belirlemek için Kur’an’da mü’minın sıfatlarını ve kafirlerin
sıfatlarını bilmemiz lazım derler
Kıyaslama cetveli oluşturur ve derki: Mütekib-i Kebire’ye ne mü’min, ne de kafir diyebiliriz. Bu ikisinin
arasındadır (fasıktır). ‫ املنزلة بني املنزلتني‬Araf…
Bu dünyada kafir muamelesinde bulunmaz, ancak tevbe etmeden ölürse ebedî olarak
cehenneme girer (vaad ve vaid ile el menziletü beyne’l menzileteyn ilkeleri gereği)
Mü'min

Aynı şekilde
burada da
Kur'an'daki
vasıflardan yola
çıkarak kafir de
denilemeyeceğini
anlar
Kafir
Kur'an'daki
vasıflardan yola
çıkarak büyük
günah işleyenlerin
mü'min
olamayacağını
anlar...
2. İslamı savunma gayreti:
 Hz. Ömerle birlikte İslam hızla büyümüş, envai çeşit insan, fikir, kültür ve görüşler gelir. Bu
görüşler arasında İslam’a karşı olanlar da vardı. Bundan dolayı İslamı savunmak isteyenler de
zuhur eder.
 Hem savunur, karşı tarafla mücadele etmiş olur, hem de kendi düşüncelerini tekrar gözden
geçirmiş oluyor
ti-entertainment.com
 Abdulkahir el Bağdadi “el bab beyne’l fırak” adlı eserinde bu konu hakkında der ki: “O zaman
sizinle Hariciler arasında ne fark kaldı ki? Kafir demiyorsunuz ama cehenneme
gönderiyorsunuz”
 El Cevap: “Derekesi Kafirden daha üstündür”
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit

Reddiye tarzı eserler kaleme alınıyor
11
3. Tercüme faaliyetleri:
 İlk yapılan tercümeler tıp alanında yapılmıştır
 Abbasiler döneminde, Me’mun döneminden sonra çok yaygınlaşıyor. Beytü’l Hikme
kuruluyor. Her dil ve kültürden kitap çevriliyor
Teşekkülü ve Tarihçesi:








Emeviler döneminde kendine yakın Halifelerle ünsiyet kurmuş (mesel Yezid b. Nakıs)
Abbasilerde: Mansur, Amr b. Ubeyd’i davet ediyor. Kadılık yap diyor ancak Amr arkadaşı
Mansur’u geri çeviriyor, devletle mübasebet istemiyor. Bir gün Mansur zorla görevi kabul
ettirmek ister, yemin eder, Amr ise “Vallahi kabul etmem” der. Mansur’un oğlu: “Sen nasıl
böyle konuşursun Halife ile. Der ki: “Evlat, babanınyemin kefareti ödemek için mülkiyeti var,
benim ise yok. Benim kaybedecek birşeyim yok”
Genel olarak Abbasiler devrinde Amr b. Übeyd hariç ondan sonrakiler iktidarla ilişki kurar,
Amr bunları kınar ve dışlar. İktidarla içiçe olunmasını istemez.
Amr b. Ubeyd; Tebbet suresindeki Ebu Leheb ve ailesine beddua ile ilgili diyor ki :”Bu ayet o
dönemdeki Ebu Leheb ve hanımı için inmemiştir”
Edu Duad veAbu’l Huzeyl el Allaf’ın bulunduğu 2.-3 asır Mu’tezile’nin altın çağıdır. İktidarın
gücünü arkasına almıştır. Bu da düşüşün başlangıcı olmuştur- MİHNE (Mu’tasım-Vasık)
Cübbai zamanında gümüş çağ yaşanmıştır
Daha sonra Kadı Abdülcebbar zamanında tekrar bir parlama
Daha sonra Zeydiliğe sığınarak geri çekildiler. Günümüze kadar ayrı bir fırka olarak
ulaşmamaıştır. Abduh, Efgani gibileri mutezili fikirlere sahip alimlerdendir
Mu’tezile’nin
Mihne
• Ebu Duad,
Ebu'lUzeyl el
ALLAF devri
Gümüş çağı
• Cübbai
...
-
Cahiz: ‫فضيلة المعتزلة‬
Raverdi:‫فضيحة المعتزلة‬
Hayyat:Mutezili mezhebi tekrar toparlamaya çalışır
• Kadı Abdülcebbar
ile parlama
• sonra Zeydilikte
kaybolur
ti-entertainment.com
Altın çağı
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
Mu'tezile ekolleri
12
Bağdat Mu'tezilesi
Basra Mu'tezilesi
MEFDUL
EFDAL
Bişr b. Mutemir
Ebu'l Huzeyl el ALLAF
efdal olan imam olabilir,
Hilafete geliş sırasıfazilet sırasını gösterir.
Faziletli olmayan Halife
olamaz
Halife efdal olması şart
değil, Hz. Muhammed'den
sonra en faziletli olan
aslında Ali idi ancak ona
rağmen Ebu Bekir oldu
Ali'ye sempati vardır
burada
faziletli olmayan da
olabilir
Mu’tezile’nin ilk ortaya çıkışı
BASRA. Bağdat sonraları
kurulur. Abbasiler kurar
14 İç ve özellikle dış karışıklıklar vardır.
Bu dönemde Hz. İsa’nın tabiatıyla ilgili tartışmadan ortaya çıkar. ( o dönem Abbasiler kozmopolittirler)
Hiristiyanlar Hz. İsa’nın tanrı olduğunu savunmaya çalışırlar. Kuran’da kelimetullah ifadesi geçer. Siz Kuran’da
kelamullah diyorsunuz , onun kelimesidir diyorsunuz yani onun parçasıdır diyorsunuz...
Mutezile bundan yola çıkarak Halk’ul-Kuran meselesini ortaya koyar, ve Kuran mahluktur der. O yüzden
Hiristiyanların itirazı geçersiz olur.
Mihne olayının başlangıcının bu tartışma olduğu söylenir. Daha sonra bu olay raydan çıkmış farklı tartışılmıştır.
Mihne olayının zuhur etmesinin sebepleri:
Allah’ın sıfatlarıyla ilgili tartışmadan yola çıkılmıştır, denir.
Tevhid çok önemli mutezile için kendilerine ehl’ut-tevhid derler.
Kuran’ı ezeli görürsek ozaman şirk olabilir.
Musa ile konuşması Musa dünyaya geldikten sonra söylenmiş ; Tebbet- Ebu Leheb zamanında söylenmiş, Yani
ezelden beri var olan bir metin değildir
Memun bu görüşü devletin görüşü olarak ilan ediyor. Kuran mahluk olduğunu kabul etmeyenleri imtihana tabi
tutuyor ve özgürlüklerini ele alıyor. Ehl’i Hadis’ten 4 alim hariç hepsi kabul ediyor. Bunlardan hayatta kalan tek
kişi Ahmed bin Hanbeldir.
Ahmed bin Hanbel’in cevabı: “Kuran Allah’ın kelamıdır”.
Direndiği için bölgenin en karizmatik liderlerinde biri haline gelir
Mütevekkil başa geldiğinde siyaseti değiştirir. İbn Ebu Duad’ı azlediyor ve bütün mutezili kadroyu defediyor. Ehli rey kadılarını gönderip yerine Ehl-i Hadis kadılarını getiriyor.
Artık tersinden bir Mihne başlıyor.-> mutezile siliniyor ve Kadı Abdulcebbar şii büveyhilere sığınmak zorunda
kalıyor. Mütevekkil: Mihne olayları hakkında konuşulmayacak, mescidlerde hadis dersleri devam edecek. Ehl-i
Hadis’e hürriyet geliyor.
ti-entertainment.com
MİHNE14: Mihnede Hanefi-mutezili kadılar bu olayı tetiklemiştir. Başkadı Ebu Duad!. Nevar ki
Mu’tezile’nin hür insanı ve hür iradeyi destekleyen fikir ve tutumlarına zıd olarak Mihne’de sırtını
devlet gücüne dayandırarak kendi görüşünde olmayanlara zorbalıkta bulunmuştur. Mihne
Mu’tezilenin en zirve ve parlak döneminin yanında çöküşünde başlangıcı idi
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
Temel Görüşleri:
13
1) Tevhid: (Vasıl b. Ata)
- Teşbih ve tecessim reddi. Allah’ın eli, yüzü, ayağı vs yoktur. Bunlar müteşabih ayetlerdir. El=
kudre; arşa istiva etmesi= ilminin herşeyi kuşatmasıdır vs…
- Allah’ın sıfatları: (Halku’l Kur’an): Allah’ın sıfatları zatıyla kaimdir. Zatı dışında sıfatları
düşünülemez bu teaddud-i kudemaa olur. Halk’ul Kur’an meselesi aslında Hıristiyanlara karşı
bir tepkidir! Hiristiyanlar Hz. İsa’nın tanrı olduğunu savunmaya çalışırlar. Kuran’da
kelimetullah ifadesi geçer. Siz Kuran’da kelamullah diyorsunuz , onun kelimesidir diyorsunuz
yani onun parçasıdır diyorsunuz...
- Mutezile bundan yola çıkarak Halk’ul-Kuran meselesini ortaya koyar, ve Kuran mahluktur der.
O yüzden Hiristiyanların itirazı geçersiz olur.
2) Adalet:Amr b. Ubeyd15)
- Allah’ın fiileri
- Kulun fiilleri: Kul iradeye sahip, kendi fiilerini kendi yaratır ve tamamen kendisi sorumludur.
Bu hesap gününde kendi yaptıklarından hesaba çekilebilmesi için önemlidir
3) El Vaad – el Vaîd:
- Allah ne vaadinden ne de vaîdinden döner (Ehl-i sünnete göre vaadinden dönmez ama afedici
olduğundan vaidinden dönebilir)
4) El Menziletü beyne’l menzileteyn:
- Büyük günah işleyenler ne kafirdir, ne de mü’mindir, bu ikisi arasında bir yerdedir. Tevbe
etmeden ölürse ebedî olarak cehenneme girer, tevbe ederse mümin olur
5) El emru bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker:
- Siyasî- Mihnedeki gibi siyasi otoriteye dayanarak
- Ahlakî= öğütlerle
ŞİİLİK:
İran’ın resmi şii grubu İmamiyye şiiliğ, İsna aşeriyye
Not/önemli husu: İmamiyye Şiiliğine göre imamların hepsi öldürülmüştür-zehirlendirilmiştir. Halbuki
diğerlerine göre eceliyle ölenler de vardır. BU önemli bir husus zira bütün anlayışlarını, yorumlarını
buna göre yaparlar. Şia’nin temel kaynaklarından olan kutub-u erbaa’da (Kuleymi’nin Kafisinde)
Kur’an ayetlerinin 16.000 olduğunu söyler. 6000 mevcut diğer kaybolanlar Hazreti Ali ve ehli beyt ile
ilgili ancak bunlar çıkarılmıştır derler!
 Şiilere göre Hz. Peygamber Hz. Ali’ye gizli ilimler vermiştir. İmamlarda da birtakım gizli bilgiler
vardır. Daha sonraları İmamlara bir şey sorulduğunda onlara Allah’ın öğrettiği bilgilerin
olduğunu ve buna göre cevap verdiklerini söylerler (ilham-muhaddes derler-vahiy). İmamla
15
Amr. B Ubeyd der ki: Tebbet suresindeki Ebu Leheb ile Hanımı o dönemde yaşayan Ebu Lehebn ve hanımı
değil, zira onlar hayattayken onların tevbe etme imkanları var, ayet onlar için inmiş olsaydı ozaman bu Allah’ın
adalet sıfatına aykırı olmuş olurdu. Burada ayet şahısları örnek veriri, bu tarz fiillerde bulunanları cehennem
beklemektedir derler!
ti-entertainment.com

İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit


Peygamber arasında tek fark, İmamlarda peygamberlik görevi yoktur. İmama masumiyet ve
mutlak doğruluk sıfatlarını atfederler.
İmamet ve onların masumiyetleri Şiiliğin omurgasını oluşturur
Hz. Ali’den önceki Halifelere GASIB HALİFE der ve tekfir ederler
14
Şia kelimesi:
a) ‫ = شيع‬yolcu uğurlamak, gruba katılmak, desteklemek
b) ‫ = شيعة‬fırka, grup (Sıffinde Şiatu Ali, Şiatü Muaviye vardı)
i.
Mevla Hadisi:
“ Ben kimin üzerine mevla ( emir sahibi isem) bu Ali’de o kişinin üzerinde mevla (emir
sahibidir !”16
- Şii kaynaklara göre: Hz. Peygamber Veda Haccından dönerken Allah onu uyarmıştır. “ Ey
Peygamber ! Rabbin tarafından sana indirilen emri bildir ! Eğer bu emredilen tebliği
yapmazsan , yerine getirmezsen, Rabbinin elçiliğini yapmamış, ifa etmemiş olursun ! Ve Allah
seni insanlardan korur. Şüphe yok ki Allah, kafir olan topluluğun yapmak istediklerine
rehberlik etmez !” (Maide suresi: 67). İnsanları hemen gadir-i rum’da toplar. Hz. Muhammed
ona emredilen tebliğin , beyanın ne olduğunu biliyordu. Fakat onunla beraber gelen insanların
içinde, daha kalplerine iman inmemiş çok sayıda insanlar bulunduğunu iyi biliyordu. Hz.
Muhammed bu beyanı yapmaktan çekineceğini bilen Allah, ayetin sonundaki ifadesinde onu,
o insanların şerrinden koruyacağını ve bu insanların arasında inkarcı olanlara da yapmak
isteyecekleri muhalefeti, kargaşaya müsade etmeyeceğini beyan etmişti. Hz. Muhammed
bunun üzerine, arkasından daha gelmekte olanların yetişmesine ve önde gidenlerin de geri
çağırılmasını istemişti. Herkes geldiğinde hz. Muhammed için oradaki ağaçların altında
yüksekçe bir yer yapıldı. Vakit öğleye doğruydu. Etraf günün sıcaklığı ile kavuruluyordu.
İnsanlar yere oturabilmek için altlarına abalarını koymak zorunda kalmışlardı. Hz.
Muhammed toplu ibadeti yaptıktan sonra, ona hazırlanmış olan yüksekliğe hz. Ali ile beraber
çıkmıştı. Hz. Muhammed o yükseklikten herkesin onu görüp iyi anlayıp alnlamadığını
defalarca sormuştu ve hazır olanlardan “Evet , seni duyuyor ve anlıyoruz” sesleri her taraftan
yükselmişti. Hz. Muhammed sözlerine Allah’ı hamdederek, överek başlamıştı. Daha sonra
sözlerine şöyle devam buyurmuştu:
“ Ey insanlar ! Allah beni yakın bir zamanda katına davet edecektir ve bu davetine icabet edip
aranızdan ayrılacağım. Ben sorumluyum siz de sorumlusunuz. Sizlere karşı bana düşen görevimi
yerine getirdim mi, buna ne dersiniz ?!”
Hazır olanlardan her taraftan şu sözler gelmişti:
“Evet , şahit oluruz ki sen, sana düşen görevini yaptın, yerine getirdin. Allah sana bunun için
mükafatını versin.”
Bunu duyan hz. Muhammed şöyle devam buyurmuştu:
“ Ey insanlar ! Aranızda değeri biçilmez iki ağır emanet bırakıyorum. Biri, Allah’ın kitabıdır ve öbürü ise
yakınlarım, seçkinlerim olan Ehli Beytimdir. Bunların ikisine tutunursanız asla doğru yoldan
çıkmayacaksınız. Bunların ikisi de Kevser havuzu başucunda bana varıncaya kadar asla bir birinden
ayrılmayacaklar. Bunların ikisi ile nasıl amel edeceğinize bakacağım! Ehli Beytime karşı tutumunuzdan
dolayı Allah’ın azabını hatırlatıyorum! Ehli Beytime karşı tutmunuzdan dolayı Allah’ın azabını
hatırlatıyorum! Ehli Beytime karşı tutumunuzdan dolayı Allah’ın azabını hatırlatıyorum !”
Bunun üzerine Hz. Muhammed şöyle devam buyurdu:
“ Ey insanlar! Ben her mümin için kendi nefsinden daha evla (daha iyi ve önemli) değil miyim ?!”
Hazır olanlardan her taraftan şu sözler yükseldi:
“ Evet, sen bize kendi nefsimizden daha evlasın !”
16
Tirmizi, Menakıb,19; İbn Mace, Mukaddime,11; İbn Hanbel, 1/84,118, 119
ti-entertainment.com
Şiilerin görüşleri (Hz. Ali ve onun konumu ile ilgili görüşler)
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
Hz. Muhammed sözüne şöyle devam etmişti:
“ Ey insanlar ! Şanı yüce Allah benim mevlamdır (üzerimde emir sahibidir) !”
Hz. Muhammed sözüne devam ederken Hz. Ali’nin kolunu tutarak, herkesin onu görebileceği şekilde
havaya kaldırmış, hatta hz. Ali’nin ayakları durdukları yerden boşluğa, havaya yükselmişti, bu şekilde
hz. Muhammed sözlerine devam etmişti:
“ Ben kimin üzerine mevla ( emir sahibi isem) bu Ali’de o kişinin üzerinde mevla (emir sahibidir !”
Hz. Muhammed hz. Ali’yi yere indirdikten sonra iki ellerini dua için açarak şöyle buyurmuştu:
“ Ey Allah’ım ! Her kim Ali’yi mevlası (emir sahibi) olarak kabul edip severse, Sen de o kişiyi sev ! Her
kim Ali’yi mevlası (emir sahibi) olarak kabul etmeyip ona düşman olursa, Sen de o kişiye düşman ol !
Her kim Ali’yi küçük düşürmek isterse Sen onu küçük düşür ve her kim Ali’ye yardımcı olursa Sen de
ona yardımcı ol ! Ve hakkı devamlı olarak Ali ile beraber kıl !”
Hz. Muhammed sonunda şöyle buyurmuştu:
“ Ey insanlar ! Beyan ettim mi , tebliğ ettim mi ?!”
Her taraftan şu sözler yükselmişti:
“ Evet, tebliğ ve beyan ettin.”
Bunun üzerine hz. Muhammed şöyle buyurmuştu:
“ Ey Allah’ım ! Sen şahit ol ! Ey insanlar, bu tebliğimi ve beyanımı burada hazır olup duyanlar, burada
hazır olmayanlara bildirsin !”
Hz. Muhammed tebliğini ve beyanını bitirdikten sonra hz. Cebrail gelip bu ayeti okumuştu:
“ Bu gün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı
beğendim.” (Maide suresi: 3)
Hz. Muhammed bu ayeti duyduğunda çok sevinmiş ve şöyle buyurmuştu:
“ Ali’nin müminler üzerine mevla oluşunu, dinin ikmali ve nimeti olarak beyan eden Allah’a şükürler
olsun !”
Bütün hazır olanlar hz. Ali’nin elini öperek bu mübarek makamı için tebrik ve biat etmişlerdi.
 Sünni kaynak: Veda Haccında Hz. Peygamber Hz. Ali’ye Yemen’e giden bir heyetin peşinden
gitmeyi emreder. Oradakilerden bazıları Hz. Ali’nin emirlerinden memnun kalmaz ve
rahatsız olurlar. Dedi kodu yayılır. Hz. Peygamber bunu duyar ve bu hadisi irad buyuru.
Ali’nin kendisin emriyle orda olduğunu ifade etmek için!!!
ii.
-
15
Vasîlik:
Buhari, Mus’ab b. Sa’ad’dan o da babasından şunu rivayet etti: “Rasul SallAllah’u Aleyhi
Vesellem Ali’yi yerine bırakarak Tebük’e sefere çıktı. Bunun üzerine Ali şöyle dedi: “Beni
çocukların ve kadınların yanında geride mi bırakıyorsun?” Rasul SallAllah’u Aleyhi Vesellem
ise şöyle dedi:
ِ ‫ضى أَ ْن تَ ُكو َن ِم ِّن ِِبَْن ِزل َِة ه‬
‫ب بَ ْع ِدي‬
َ ‫“ أ ََما تَ ْر‬Benim yanımda,
َّ َِ‫وسى غَْي َر أَنَّهُ ال ن‬
ِ
َ ‫ارو َن م ْن ُم‬
َُ
iii.
-
Sakaleyn Hadisi:
“Ey insanlar! Aranızda öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sarıldığınız taktirde sapmazsınız; o,
Allah’ın kitabı ve soyum olan Ehl-i Beyt’imdir.”18
 Ehl-i Sünnet: Allah Rasulü Kur’an ve Hadisini bırakmıştır!
17 Müslim, K. Fedâi’s Sahâbe, 4419
18
Sahih-i Tirmizi c.5 s. 328, hadis no: 2718, Yenabi-ül Meveddet s. 30, 41, 370, Kenz-ül Ümmal c.1 s.
44, Tefsir-i İbn-i Kesir c. 4 s. 113, Mesabih-üs Sünnet Bağavi’nin s. 206, Cami-ül Usul İbn-i Esir’in c.1 s.
187, Mucem-ül Kebir Teberani’nin s. 137, Mişkat-ül Mesabih c. 3 s. 258 vs.
ti-entertainment.com
Harun’un Musa’nın yanındaki konumunda olmandan razı değil misin? Ancak benden sonra
nübüvvet yoktur.”17
- Harun nasıl Musa’nın vasisi ise, Ali de Hz. Muhammedin vasisidir derler
 Ancak şu bir gerçek ki, Harun Musa’dan önce vefat etmiştir! Bu yüzden Musa’nın vasisi
olması, yani kendinden sonra vasi olması muhaldir!
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
iv.
Kırtas Hadisi:
 Kırtas hadisesi Aişe validemiz tarafından bize anlatılmaktadır: Perşembe günü Resûl-u Ekrem
(aleyhissalatü vesselam) “bana bir kağıt kâlem getirin size bir şey yazayım da ondan sonra
dalalete gitmeyin” buyurdular
Alevilere ve Şiaya göre, burada Peygamber Efendimiz kendisinden sonra Hazreti Ali’ye tabi
olunmasını isteyecekti. Fakat Hazreti Ömer buna mani oldu ve Peygamberimizin rahatsızlığını
sebep göstererek meseleyi kapattı. Efendimiz de son sözü söyleyemedi.
16
Genel Tenkid/Kritik:
- Şayet İmamet Şia’nın önemsediği kadar temel olsaydı, bu muhakkak Kur’an ve Hadis’de
zikredilir ve tartışmaya açık bırakılmazdı. “Dinde bu kadar önemli husus muhakka bir şekilde
dile getirilirdi! Halbuki böyle olmamıştır. Sakifet-ü Beni Saide’de tartışmalarda İmamın
Kureyş’den olup olmaması yönündeydi, Hz. Ali’nin hakkı, veya Şia’Nın rivayet ettiği hadislerin
hiç biri zikredilmedi!. Diğer tarafdan Hz. Peygamber’in damadı, onun akrabası ve çocukluktan
beri eğittiği yiğitlik âbidesi olan Hz. Ali gibi şahsın hilafete layık görülmesi de anlaşılır bir
tutumdur, ancak bu tahrif tekfir etmekle olmaz. Olaylar olduğu gibi aktrılması ve bu
çerçevede değerlendirilmesi lazım. ..”19


Şia’ya göre Hz. Peygamber’den sonra gelecek olan halifelerin sırası ve ismi belli = 12 İmam.
Ancak burada da şu çelişkilidir: Madem ki İmamların sırası belli, ozaman neden bütün Şiilerin
bir imam öldükten sonra doğrudan diğerine tabi olmadılar da ihtilafa düşüp bu kadar gruplara
ayrıldılar?
Bazı rivayetlere göre Abdullah İbn Sebe Şiiliğin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu kişi
kaynaklarda çeşitli çerçevede farklı olarak zikredilir. Abdullah İbn Sebe bazı kaynaklara göre
“Ali ilahtır” demiş, Hz. Ali onu yakmak istemiş, Ali’nin yanındakiler “sana bu kadar sempati
duyanı yakma” demiş, Hz. Ali’de onu sürgüne Medain’e yollamıştır. Hz. Ali’nin öldüğünü
söylediklerinde “Bana Ali’nin kellesini getirseniz yine inanmam” demiştir.
Tevvabûn: Hz. Hüseyni Kufe’de satan ve onu ölüme terk edip sonra aşırı pişmanlık duyup
gece gündüz af dileyerek ağlayan grup, suçluluk hislerinin giderilmesi için Hüseynin
katillerinden intikam almak için Şam ordusuna karşı savaşmak isterler. Aslında savaşmak
değil, alenen ölüme gitmektir. Suçluluklarını kanlarıyla temizlemek isterler. Muhtar es-Sakafî
onları bu saçmalıktan alıkoymaya çalışır. Göz göre göre ölüme gitmektense planlı şekilde
savaşmayı önerse de onlar bunu kabul etmez ve hepsi kılıçtan geçirilir!
Muhtar es-Sakafi: Hüseynin baba bir kardeşi Muhammed b. El Hanefiyye beni vasi tayin etti
diyerek ordu toplar ve Şam ordusuna karşı savaşır. Hz. Hüseynin intikamını büyük
çoğunlulukla alır: şii kaynaklarına ondan olumlu bahsedilir!
Muhamme el Hanefşyye taraftarları onun öldüğüne inanmaz ve derler ki: “Rakva dağında
gizlenir, sağında aslan, solunda kaplan var ve bekler”…
- Bu çerçevede yavaş yavaş, GAYBET,İMAMET, MEHDİLİK, VASİYET kavramları zuhur eder! (“.
Asrın sonunda ve 2. Asrın başında)
………………………………
19
Mehmet Ümit
ti-entertainment.com
Kaynaklarda Abdullah b. Sebe hakkında fikirler:
a) Yahudi kökenli bir münafıktır
b) Ammar b. Yasır’in ta kendisidir
c) Hayal ürünüdür, gerçekle ilgisi yoktur
d) Şüpheli bir konu, net bir bilgi yoktur
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
ZEYDİYYE:






17
Kurucusu ZEYD B. ALİ (ö122/740)
Zeyd b. Ali (Hüseynin torunu) Zeynel Abidin’in oğlu, Cafer-i Sadık’ın amcasıdır
Zeydiyye, Zeyd b. Ali ayaklanmalara katıldıktan sonra Şiilikten oluşan bir akımdır
Kûfe ve Basra’da Zeyd b. Ali’yle birlikte ayaklanmalarla başlıyor, kendisi uzun süre
ayaklanamaya karşı dirense de sıkıştırılmalara karşı daha fazla dayanamaz ve ayaklanmaya
onay verir. Ayaklanama için belirli bir tarih isterler, tarih belirlenince bu devletin kulağına
gider ve buna göre önlemlerini almaya başlar
Ayrıca Zeyd b. Ali’nin taraftarları arasına fitne yayar (devlet) “Sizce Zeyd b. Ali önceki halifeler
hakkında ne diyor bir sorun”. Bunun üzerine Ali’ye bu soru sorulur ve şu cevabı verir: “Ali en
faziletlisiydi, ancak diğerleri hakkında Ali olumsuz konuşmadı, bende olumsuz konuşmam”
bunun üzerine bir çoğu Zeyd b. Ali’yi terk etti. Geriye Zeyd b. Ali’ye sadık sadece 300 kişi
kalıyor. Zeyd’den ayrılan gruba RÂFIZA adı verilir, Zeyd’le birlikte kalanlara ZEYDİYYE denir
Zeyd ve taraftarları Emevi ordusuna karşı savaşır. İlk iki gün başarılı savaşır, ancak ikinci
günün akşamı nereden geldiği belli olmayan ok tarafından alnından vurulur ve hayatını
kaybeder.(Denilir ki cesedi uzun süre çıplak şekilde çarmıha gerilmiş halde bırakılmıştır)
İlk
Zeydiyye
BETRİYYE
Hicrî 2. asrın son çeğreyine kadar daha güçlü (Zeyd b.
Ali'nin görüşlerine paralel
Hz. Ali'yi en faziletli görmekle beraber diğer halifeleri de
meşru görürler, Hz. Osman'ın son altı yılındaki olaylarda
çekimser davranırlar
Hasan b. Salih b. har, kesîrun-neva
Ebu Carud Ziyad b. Munzir (imamiyye'ye yakın)
CARUDİYYE
Hz. Ali'den önceki Halifeler gâsib halife, onlara uyanlar ise
fâsık
2. asrın son çeğreyinden itibaren
20
Kendisi Hasan evladındandır
Mu’tezile’nin beş esası: Tevdid; Adalet;Vaad-Vaid; El Emru bi’l ma’ruf ve nehy-ü ani’l münker ve El menziletü
beynel menzileteyn
21
ti-entertainment.com
 Zeydiyye’de Zeyd b. Ali’den sonra siyasî farklılık başlar
 Fikrî olarak Zeydiyye’yi sistematikleştiren kişi KASIM B. İBRAHİM B. RESSİ (246)20
- İbn Ressi ile birlikte mu’tezilî unsurlar görmekteyiz
- Zeydiyye’de Mu’tezile’deki gibi beş esas vardır; bunların dördü Mu’tezile’dekinin aynısıdır21,
Tevhid, Adalet, Vaad-Vaid; El Emru bi’l ma’ruf ve nehy-ü ani’l münker (ayrıca Zeydiyye’de
İmamet esası vardır
- Kasım Ressi’nin güçlü ders halkası vardı. Burada kendisine gelen talebeler yetiştirmiştir
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
Safevî dönemine kadar devam eder,
sonra İmamiyye Şiasına geçer.
18
Taberistan Zeydi devleti Hasan b. Zeyd
(250) tarafından kurulmuştur
Şii Büveyhi döneminde Mu'tezile ile
yakınlaşır, Mu'tezilî eserler Zeydiyye
tarafından benimsenir ve korunur
Kasım Ressi'nin etkileri
Hadi ilel Hak YAHYA b. HÜSEYİN (284),
Yemen Zeydî devletini kurmuştur
günümüze kadar varlığını sürdürmüştür
Kuzey Yemende mevcuttur. Yaklaşık 25
mio mensubu var
Zeydiyye'yi fikrî olarak ilk defa
sistemleştiren, ders halkalrında
yetiştirdiği talebeleri tebliğ için başka
diyarlara göndermiş, risaleler yazmıştır
Mu'tezile'ye yaklaşım söz konusudur.
Daha sonra Mu'tezilenin Zeydilikte
barınması Kasım ressi sebebiyledir
I.
II.
-
III.
IV.
V.
22
TEVHİD:
Teşbih ve Tecessim reddi: Tevhid konusunda Mu’tezile gibi son derece hassas. Allah’ı
cisimlerden uzak tutumamız gerekir
Allah’ın sıfatları zatı ile kaim değildir (Kur’anın mahluk olduğunu da Mu’tezile gibi savunurlar)
ADALET:
Allah’ın fiileri
Kulların filleri: hesap verecek olan kul seçer ve kendi fiilini kendisi yapar. Fiilin faili kuldur,aksi
takdirde kula sorumluluk tereddüp etmez! Hesaba çekilmesi gerekir, bundan dolayı
fiillerinden tamamen kendisi sorumludur
VAAD-VAİD:
Allah ne vaad ne de vaidinden dönmez22
EL EMRU Bİ’L MA’RUF VE NEHYÜ ANİ’L MÜNKER:
Bu konuda Mu’tezile’den daha ileriye giderler ve masiyet varsa gerekirse güç kullanılır. Hatta
kendi İmamlarına karşı da ayaklanırlar
İMAMET:
Ehl-i sünnete göre vaadinden dönmez ama vaidinden döner, zira bu onun merhametindendir ve kulunu
afeder
ti-entertainment.com
Zeydiliğin görüşleri:
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
İMAMET
ZEYDİYYE
İMAMİYYET
•1. İlk 3 İmam (Ali, Hasan ve Hüseyin) gizlice
tayin edildi, diğerleri Nassla sabittir. Onları
Hz. Peygamber tayin etmemiş, İmam olma
niteliğini taşıyan bu İmamlık iddiasında
bulunana uyulur (2 kişi varsa önceliğe bakılır)
HAFÎ NAS
•2. İmamet Hz. Hasan ve Hüseyin
evladındandır
•3. İmamların sayı sınırı yoktur
•4. İmamların ilmi KESBÎdir
•5. İmamlar REŞİT olmalıdır
•6. İmamlar MASUM DEĞİLDİR
•7. Beda, Rec'a, Gaib imam yoktur (imamlar
insanların arasında olmalıdır. Onlara fayda ve
katkısı olmalı
•1. CELÎ NAS. Kimin İmam olacağı Nass ile
bellidir. Tartışma konusu değil, açıkca
belirtilmiştir
•2. İmamet Hüseyin evladından belirli
şahıslarda (ismen bellidir zaten)
•3. Sayısı bellidir, 12 İmam
•4. İmamların ilmi VEHBÎdir
•5. çocuktanda İmam olabilir
•6. İmamlar masumdur, ısmet sıfatına
sahiptir, günah işlemezler
•7. Beda, rec'a, gaib imam vardır
•Beda= Allah'ın bir konuda verdiği hükmünü
değiştirmesi. Cafer-i Sadık'ın sözüne
dayandırılır bu. Cafer iamametten vazgeçip
Musa Kazımın İmam olmasına razı gelmiştir
19
-
HicrÎ 121 yılında Zeyd b. Ali’nın yanında Emevilere karşı ayaklananlara verilen isimdir. Zeyd b.
Ali’den ayrılanlara RAFİZİYYE denir. O zamanki siyasî ortam Şia’nın aleyhine idi. Hutbelerde Ali
ve evladının aleyhinde sözler, küfür ve hakaretler yağdırılıyordu, devlet tarafından özel
gözetim altında tutuluyordu. Zeyd b. Ali gibi güçlü ve siyasetten anlayan bir liderin etrafından
toparlanıp ayaklanma birebir fırsat idi. Emevî devleti Zeyd b. Ali’nin taraftarlarını ona karşı
getirmek ve gücünü kırmak için fitne yaymış ve taraftarlarına: “Zeyd’e sorun bakalım halifeler
hakkında ne diyor?” Zeyd b. Ali:”En faziletlisi Ali olmakla birlikte, Ali onlara hakaret etmedi,
bende etmem. Hilafetleri meşrudur” der ve bir çok kişi ondan ayrılır. Geriye sadece 300 kişi
kalır! Bunlarla Emevî ordusuna karşı ayaklanır. İlk gün başarı ile, ancak ikinci gün nerden
geldiği bilinmeyen bir ok ile alnından vurulur ve ölür. Yani Şia siyasî olarak ilk defa Zeyd b. Ali
ve taraftarlarıyla oluşuyor. İlk Zyediler 2 gruptur: Betriyye, ki bunlar Zeyd b. Ali’nin görüşüne
daha yakın ve ilk başlarda daha fazla tutulan görüş de budur ve ikinci grup Carudiyye’dir;
bunlar Hz. Ali’den önce gelen halifelere GASIB, onlara uyanlara da Fasık derler ve daha sonra
benimsenen grup da bu gruptur
ti-entertainment.com
ZEYDİYYE (ÖZET:Quintessenz)
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
ti-entertainment.com
20
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
21
İSMAİLİYYE
Mübarekiyye
Halis İsmailiyye
İsmail b. Cafer ölmedi gaybette
İsmail b. Cafer
ölmüştür.Kardeşten kardeşe
geçmediğinden Muhammed b.
İsmail İmamdır
Muhammed b. İsmail öldü,
İmamet onun soyundan devam
ediyor
Muhammed b. İsmail gaybette
Muhammed.b.İsmail öldü, onun
3 vekili var, 3.sü UBEYDULLAH
MEHDİder ki 286'da"Ben
İMAMIM"
Selemiyye de merkezleri var. Daha sonra
Mısır’a gidiyorlar, Ubeydullah Mehdi
komutasında Fatımî devleti kuruluyor
297'de FATIMÎ devletini
kuruyorlar, daha sonra Ezheri
de kuranlar bunlar
Hakim b. Emrillah (411)
Halife Mustansır’ın 487’deki ölümüne kadar devam
eden ilk ciddi ayrılık. Artık ayrılımlar başlar
Dürziler'de burdan ayrılıyor
Kaçar hanedanlığın sultanı
Fetih Ali, Hasan Ali Şah’a
AĞA HAN ünvanı verir
Nizar
Mustali
Mustansır'ın büyük oğlu ancak
kardeşi Müstali seçiliyor
ağabeyi ve yeğenini öldürüyor.
batıniliği esas alır
HAsan Sabbah
Moğollar Alamut'u alana kdar
bir çok suikaste imza atar
fedailieriyle.
Tayyibiyye
iHafiziyye
Mustalinin oğlu yoktu, onun
yerine kardeşi gelmiştir
1 yaşındaki oğluna imamet geçti
derler. yemenden sonra
Hindistana geçer ve orada
onlara BOHRALAR denir
ti-entertainment.com
MUSTANSIR (487)
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
İsmailiyye’ye verilen farklı isimler:
22





-
İSMAİLİYYE: İsmail b. Cafer’den dolayı
BATINİYYE:
Bazılarına göre Batın ile zahir ayrılmaz
Bazılarına göre Batınılik asıl, zahirilik sonra…
KARMATi:
Muhammed b. İsmail gaybettedir derler
TA’LİMİYYE:
Din ancak İmamın öğretmesiyle öğrenilir (Hasan Sabbah’ın düşüncesi)
SEB’İYYE: yedici
Evren 7 devirden oluşuyor derler
Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa Hz. Muhammed ve Muhammed b. İsmail sırası esastır!
Veya Adem ile Nuh arasında Adem şeriatını savunan 7 vekil/vasî vardır, yedinci vekil aynı
zamanda sonraki dönemin Peygamberidir, yeni şeriat getirir. Buna göre o zaman Nuh,
Adem’in vekilidir. Ozaman Hz. Muhammed’in vekili ve ondan sonra Peygamber Muhammed
b. İsmail’dir
 MELAHİDE:
- Muhalifler bu ismi vermiştir. Sapık olduklarını göstermek için…
- Onlar kendilerine Ehl-i dava; ehl-i tebliğ, ehl-i hak demişler
………----------------------------------------------İMAMİYYE
İmamiyye’ye verilen isimler: İmamiyye, İsna Aşeriyye, Caferiyye, Rafıza, Katiyye
İmamet nazariyesi önemlidir:

İmam gaybettedir, dinî konuları fukahaa çözer. Bu dinamizm verir ve canlılık sağlar aslında.
Humeyni “Velayet-i Fakih” görüşünü benimsemiştir. İmam Yok iken fakih siyasî yetkilerde
fukahaaya aittir
Şiilik ne zaman başlar sorusunu net bir cevap vermek mümkün değil. Bir çok muhtelif rivayet ve
görüşler mevcut:
Bazılarına göre Hz. Peygamber döneminde başlatılmıştır
Bazılarına göre Hz. Ali’nin ölümünden sonra:
Muhtar es Sakafi isyanıyle birlikte Şiiliğin başladığı söyleniyor
Muhtar es Sakafi Muhammmed b. El Hanefiyye’nin ismini kullanarak taraftar toplar ve isyan
etmek ister. Muhammed b. El Hanefiyye’nin ölümünden sonra bazıları onun ölmediğini ve
RADVA dağında gizlendiğini söyler- GAYBET ve RECA fikri doğar
 Daha sonraları MUSA KAZIM’ın halkasında bulunan HİŞAM B. HAKEM23, HİŞĀM B. SĀLİM ELCEVĀLİKĪ ve ALİ B. MİSEM ET-TEMMAR24 ortaya çıkar ve farklı görüşler ortaya atarlar
23
24
İmamet nass ve tayin ile olmalıdır der
İmamiyye’nin ilk kelamcısı
ti-entertainment.com


İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
23
VAKIFA: Musa Kazım ölmemiştir
Musa Kazım
KARARSIZ OLANLAR
KATİYYE: Musa Kazım ölmüştür
onun yerine Ali b. Musa vardır
Muhammed b. Ali
(çocuk lider)
Ali b. Muhammed (5-8 yaşında)
Hasan el Askeri
14-15 gruba ayrılır, isna
aşeriyye de bunların arasında.
Muhammed Mehdi gaybettedir
ve gelecektir der
GAYBET konusu:
Genel olarak gaybeti ikiye ayırırlar:
A) Gaybet-i Suğra (260-328)
- Sefirler dönemi. Sufera-i erbaa, meşru sayılan 4 sefir vardı bu dönemde. Bu sefirlerin
gaybetteki imamlarla görüştüklerine inanırlar.
- Ancak daha sonraları bir çok sefir ortaya çıkmıştır, Humus gelirlerini elde edebilmek için…
B) Gaybet-i Kübrâ (328-…)
- Sefirler dönemi bitti, artık 12 imamla konuşma bitmiştir
 12. imam hala yaşıyor fukahaa vasıtasıyla güncel meselerleri halledebiliyor
 Humyeni ile daha fazla gelişiyor bu görüşü. Onun VELAYET-İ FAKİH anlayışı Allame HUİ’ye
karşı olarak fukahaa’nın imamların sadece kaza ve fetva konularında değil, siyaset ve yönetim
konusunda da tam yetkisine sahip olduğunu söyler.
Şiilerin en rahat ettikleri dönemler:
 Büveyhiler dönemi:
Gadir-i Humm bayramı yapılır, Yezide lanet okunur, Ezan’a “hayya ale hayril amel, aliyyun
veliyyullah” eklenir)
- Kütüb-i Erbaa yazarları (Kuleyni hariç) bu dönemde yaşamıştır
 Daha sonra Safeviler dönemi:
- 1979’dan sonra İran’da İslam devriminden sonra devletin resmi mezhebi
İmamiyye’nin uygulamarı (bizden farklı olanlar):
o
o
o
o
Çıplak ayak üzerine mest
Ezan’a ekleme
Muta nikahını caiz görme
Namaz’da elleri yana salma ve öğle- ikindi ve akşam ,le yatsıyı cem etmekle fiiliyatta namaza
üç vakte indirmek
ti-entertainment.com
İmamiyye’nin en belirgin ve göze çarpan inancı şüphesiz İMAMET anlayışlarıdır
İslam Mezhepler Tarihi 4. Sınıf Vize Ders Notları – Mehmet Ümit
24
ti-entertainment.com
GENEL OLARAK ŞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN. Şİİ FİKİRLERİ MUHAMMED B. EL HANEFİYYE’NİN
ÖLÜMÜNDEN SONRA ZUHUR ETMİŞTİR (GAYBET, İMAMET, RECAT VS). SONRA 2. ASRIN İLK
ÇEYREĞİNDE BİR TAKIM GULAT-I ŞİA FIRKALARI TARAFINDAN GASIB HALİFELER ALGISI YERLEŞMEYE
BAŞLAMIŞTIR
Download