Çalışma kağıdı

advertisement
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
8.Sınıf
4.ünite (Kur’an ve Yorumu)
Çalışma Kâğıdı 1
Aşağıda örnek olarak gösterildiği şekilde kavramları ve açıklamaları eşleştiriniz.
İslam dininin daha çok ahlaki yönünün yaşanması eğilimidir.
1
Din
2
İtikat
3
Fıkıh
4
Mezhep
5
Tasavvuf
6
Ahiret
7
Akıl
8
Kur’an-ı Kerim
9
Hadis
10
11
Cennete gitmek için ne
yapmalıyım?
İnsanın yapısı
12
Evrensellik
13
Tevhit
14
Kelam
15
İtikadi mezhepler
16
Fıkhi mezhepler
17
Tasavvufi mezhepler
1
18
19
Hoşgörü
İbadet alanı
2
20
Tasavvuf alanı
6
Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayatın devam edeceği yer.
İslam dininin anlaşılması ve yaşanmasında birinci ve temel
kaynak.
İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu
anlamaya çalışırken karakteri, aldığı eğitim vb. çok şey
yorumunu etkiler. Din anlayışı da buna göre değişebilir.
Allah’ın varlığı ve birliği inancı
Değişik dini inanış ve anlayışların birbirleriyle saygı içinde
yaşamaları.
İslamın çeşitli şekillerde yorumlanması sonucu oluşan ekoller.
İslam dininde inanç konuları açıklayan, araştıran ve yorumlayan
bilim dalıdır.
Maturidilik, Eşarilik
İslamda namaz, zekât, oruç, hac, kurban, sadaka vb konuların
bulunduğu alan.
İslamda ibadet, günlük işler ve buna bağlı uygulamalarla ilgili
olarak konuları inceleyen ilim dalına denir.
İslamda doğruluk, iyilik, güzellik vb ahlaki konuların
öğrenildiği alan.
Yesevilik, Mevlevilik, Bektaşilik, Ahilik vb.
İnsanları diğer canlılardan ayıran ve anlama, ayırt etme ve buna
bağlı olarak gelişme sağlayan yetisi.
Peygamberimiz Hz.Muhammed’in sözleri ve dinin
anlaşılmasında ikinci temel kaynak
İslam dininin farklı bölge ve sosyal şartlara göre her zaman
çözüm sunması özelliği.
Allah tarafından insanlara vahiy yoluyla gönderilmiş ilahi
kurallar bütünüdür.
“Namaz kıl, sadaka ver” (Hz.Muhammed)
Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, kaza ve kader, ahiret
gününe inanmak
Malikilik, Şafilik, Hanbelîlik, Hanefilik, Caferilik,
www.dikab.com
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Paylaşım Portalı
Özgün çalışmalar üretir.
Bu çalışma, Dikab.com AR-GE ürünüdür
AsamusA
Download