3.ÜNİTE - PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED VE MEKKE

advertisement
3.ÜNİTE - PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED VE MEKKE DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞIDI
1- İlk vahiy Peygamberimize (sav) ……… yılı …………ayında ……….. dağı ……….. mağarasında Cebrail aleyhisselam
vasıtasıyla gelmiştir.
2- İlk gelen ayetler …………………. Suresinin 1-5. Ayetleridir. “………………………………………………………….! O, insanı bir
aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! insana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in, en büyük
kerem sahibidir.”
3- İlk vahiyden sonra bir müddet vahiy gelmedi.Günler haftalar süren bu döneme ……………………………………denir.
4- “Ey bürünüp sarılan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü úşeyleri terk et.” ……………………………suresinin bu ayetleriyle Hz. Muhammed’e insanları Allah’ın yoluna davet etme
görevi verilmiştir. Böylece Hz. Peygamberin davet görevi fiilen başlamıştır.
5- İnsanları İslam’a davet etme emrini alan Hz. Peygamber, ilk dönemlerde daveti ……….. olarak yapmıştır. Bu süre
içinde Peygamberimiz, öncelikle aile bireylerine, yakın dostlarına ve daveti kabul edeceğine inandığı kişilere İslam’ı
tebliğ etmiştir.
6- Müslüman olan ilk kadın…………………………. İlk hür erkek…………………………………………….ilk köle…………………………….ilk
çocuk ………………………………………dir. Diğerleri ise Peygamberimizin kızları, Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvam, Sad
bin Ebi Vakkas, Abdurrahman Bin Avf ve Talha bin Ubeydullah’tır. Bu sahabelere İslam tarihinde ………………………………
denir.
7- İslama davetin gizli dönemi ………yıl sürdü.
8- Peygamberimiz “Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma.” ve “(Önce) en yakın akrabanı uyar.”
ayetleri nazil olunca tüm insanları açıkça İslam’a davet etmeye başladı. Önce akrabalarından başladı bu durumda
kendisine en çok tepkiyi gösteren kişi amcası ……………………………………idi. Eziyeti öyle bir boyuta vardı ki o ve karısı
hakkında …………………………………suresi nazil oldu.
9- Müşrikler İslamın yayılışı karşısında Peygamberimizi şikayet ve tehdit etmek üzere Amcası Ebu Talip’e gittiler. Ebu
Talip, kavminin söylediklerini Peygamberimize anlattı. O ise amcasına, “İlahî tebliğ vazifemi terk etmem için sağ
elime ……………sol elime ………………… verseler ben bu davamdan vazgeçmem.” diyerek kararlılığını gösterdi.
10- Müşrikler Efendimizle anlaşma yoluna gitmeye karar verdiler ve O na bir çok teklifte bulundular. Ancak
Mekkelilerin bu teklifi Peygamberimize inen …………………………………………suresinin ayetleriyle reddedilmiştir: “De ki:
“Siz ey hakikati inkâr edenler! Ben tapmam sizin taptığınıza, siz de tapmazsınız benim taptığıma. Ve ben
tapmayacağım (asla) sizin tapıp durduğunuza, siz de (hiç) tapmayacaksınız benim taptığıma. Sizin dininiz size,
benimki bana!”
11- Bilal-i Habeşi, Yasir ailesi, Suheyb-i Rumi ve Ebu Fuheyre gibi köle ve kimsesiz Müslümanlar Mekkelilerin
eziyetlerine maruz kaldılar. Ağır işkence ve eziyetlere dayanamayan Ammar’ın annesi ……………………….. ve babası
……………………… öldü. Böylece Yasir ailesi İslam tarihinin ilk şehitleri oldu.
12- Hz. Peygamberin davetine yönelik tepkilerin birçok sebebi bulunuyordu. Açıklayalım.
Dini:
Ekonomik:
Toplumsal statü:
Ahlaksızlıkta Serbestlik:
Kabilecilik:
Lider Anlayışı:
13- Habeşiştan’a hicretin sebepleri şunlardır:
14-Habeşiştan’a ……………….yılında hicret eden ilk kafile 11 erkek ve 4 kadından oluşuyordu. Grupta
………………………………ve eşi ……………………………..bulunuyordu.
15- ikinci kafile 616 yılında ……………………………………başkanlığında 82 erkek ve 18 kadın olarak yola çıktı.
16- Müslümanların bu hicreti, Mekkeli müşrikleri İslam’ın orada yayılacağı ve kendilerini tehdit edeceği endişesine
sevk etti. Bu sebeple Kureyşliler, ………………………………………… ve Abdullah bin Rebia’yı birçok hediye ile birlikte
Necaşi’ye gönderdiler. Amaçları Mekke’den gelen muhacirleri şikâyet etmek ve onları oradan çıkartıp tekrar
Mekke’ye geri götürmekti.
17- 616 yılında Müslüman olan iki büyük sahabi ………………………………………..ve ……………………………………..dir.İkisinin
Müslüman olması İslamın yayılması ve Müslümanların güçlenmesi açısından önemlidir
18Kureyş’in önde gelenleri, Hz. Muhammed kendilerine teslim edilinceye kadar Müslümanları
……………………………….. etme kararı aldılar. ……………..ile ………………………yılları arasında sürdü. Müslümanlar açlık ve
hastalık gibi sıkıntılara düştüler.
19- Hz. Peygamber, önce kendisini müşriklere karşı himaye eden amcası ……………………………., kısa bir müddet sonra
da en büyük yardımcısı olan eşi …………………………………………………. kaybetti. Bu iki kayıp Peygamberimizi ve
Müslümanları çok üzdü. Bu sebeple peygamberliğin onuncu yılı olan …………… yılına “…………………………………………..”
adı verildi.
20- Peygamberimiz, kendisine hem destek bulmak hem de İslam’ı Mekke dışında da yaymak amacıyla en yakın şehre
gitmeye karar verdi. Peygamberimiz, …………………………. yılında Zeyd bin ……………………………… de yanına alarak
……………………………… gitti. Şehir halkı Hz. Peygamberi ve Zeyd’i taş yağmuruna tuttular. Hz. Peygamber, Taif çıkışında
bir bağa sığındı. Bağın sahipleri Utbe ve Şeybe adında iki kardeşti. Putlara tapan bu iki kardeş, Hz. Peygamberi ve
Zeyd’i kanlar içinde görünce onlara merhamet gösterdiler. Köleleri ………………………a bir tabak üzüm vererek onlara
ikram etmesini söylediler. Hz. Peygamberle konuşan köle de ona iman ederek Müslümanlar arasına katıldı.
21- Peygamberliğin ………………….. yılında (M 621) bir mucize meydana gelmiştir. Peygamberimiz, recep ayının yirmi
yedinci gecesinde vahiy meleği Cebrail tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’deki Mescid-i Aksa’ya
götürülmüştür. Bu yolculuğa “…………………….” denir. Daha sonra semaya yükselen Hz. Peygamber, Allah’ın huzuruna
çıkmış ve onunla konuşmuştur. Bu olaya ise “…………………………..” denir.
22- Hz. Peygamberin Mekke’ye gidiş ve gelişi iki ay mesafede olan Kudüs’e bir gecede gidip geldiği haberine
inanmayan müşrikler, böyle bir haberi duymakla Hz. Peygamberin ……………………. ve ……………………….. olduğu
hakkında güçlü bir delil bulduklarını zannettiler. Bu sevinçle Hz. Ebu Bekir’in yanına gelen Mekkeliler ona, “Arkadaşın
Muhammed bu gece Kudüs’e gidip geldiğini, göklere çıktığını söylüyor. Ne dersin?” diye sordular. Hz. Ebu Bekir hiç
tereddüt etmeden, “…………………………………………………………………..” diye cevap verdi. Bu sebeple Peygamberimiz Hz.
Ebu Bekir’e, “…………………………….” unvanını vermiştir.
23- Peygamberimiz Miraç’tan şu ilahî lütuflarla döndü: 1. Müminlere günde …………… vakit namaz kılmak
…………………… oldu. 2. …………………….. suresinin son iki ayeti vahyedildi.
3. Ümmetinden
………………………………………….. cennete girecekleri müjdesi verildi.
24- 621 yılı hac döneminde Medineden gelen …………………. kişi Akabe mevkiine gelerek Hz. Peygamberle gizlice
buluştu. Orada bulunan Müslümanlar, “Allah’a şirk koşmayacaklarına, ………………. ve ……………….. yapmayacaklarına,
çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye ……………………… etmeyeceklerine, Allah’a ve ……………………….. itaatten
ayrılmayacaklarına” dair Hz. Peygambere söz verdiler. Bu sözleşme İslam tarihinde …………………………………. diye
bilinmektedir.
25- …………………………………..Peygamberimiz tarafından İslam’ı öğretmek amacıyla Medine’ye gönderildi. Bu nedenle o
İslam tarihinin ilk …………………………… olarak bilinir. Medine’de Evs ve Hazreç kabilesinin tamamına yakını Müslüman
oldu. Bu olumlu gelişmeler Hz. Peygambere haber verildi. Bu haberleri alan Hz. Peygamber ve Müslümanlar büyük
sevinç yaşadılar. Bu sebeple bu yıla (M 621) “……………………………………. (Sevinç Yılı) denildi.
26- 622 yılının hac mevsiminde Mekke’ye gelen Medinelilerden …………………… tanesi Müslüman oldu.
Peygamberimizle görüşmek için Akabe mevkiine geldiler. Peygamberimiz onlara Kur’an ayetlerini okuduktan sonra,
“Eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi …………………………….. de koruyacaklarına, iyi günlerde, sıkıntılı zamanlarda
kendisine itaat edeceklerine, bollukta ve darlıkta mali yardımda bulunacaklarına, iyiliği emredip …………………. engel
olacaklarına” dair onlardan söz istedi. Medineliler bu hususlarda Hz. Peygamberle sözleştiler. Bu sözleşme
……………………………………….olarak anılmaktadır.
27- Müslümanların Medine’ye hicret etmeleri Mekkeli müşrikleri rahatsız etmişti. Bu nedenle Kureyş’in önde
gelenleri konuyu görüşmek için “……………………………”de bir araya geldiler. Bu toplantıda Hz. Muhammed’e karşı nasıl
bir tavır takınılacağını tartıştılar. Hz. Peygamberle ilgili üç farklı görüş ortaya atıldı. Peygamberimizin hapsedilmesi,
Sürgüne gönderme teklifi. Son olarak onu ……………………………… fikri ortaya atıldı.
28- Müslümanlar içinde Medine’ye ilk hicret eden kişi …………………….dir. Peygamberimizin amcası ………………… ise
Mekke’nin fethinden kısa bir süre önce hicret eden son kişi olmuştur.
29- …………………………….ile Peygamberimiz gizlice ………………………………….Dağı’na gitti. …………………. gün mağarada
saklandıktan sonra deve ile on üç gün süren yolu sekiz günde almışlar ve Medine yakınlarındaki Kuba köyüne
varmışlardı. Bu olaya ……………………..denir. Böylece peygamberlik görevinin Mekke Dönemi, ……………………… yılında
Sevr’den başlayan Medine yolculuğu ile sona ermiştir.
30- Peygamberimizin hicret sırasında emanetleri sahibine vermek üzere bıraktığı …………………… de Kuba’ya gelerek
Peygamberimize ve Müslümanlara yetişti. Peygamberimiz Kuba’da yaklaşık iki hafta kaldı ve bu süre içinde
………………………………. inşa etti. Bu mescit, inşa edilen ilk mescit olma özelliğini taşımakla birlikte aynı zamanda
Müslümanların İslam’ı serbestçe yaşayabilecekleri yeni dönemin sembolüdür.
31- Peygamberimiz Kuba’da bir müddet kaldıktan sonra bir cuma sabahı Medine’ye doğru yola çıktı. Yanında birçok
Müslümanla birlikte ………………………… vadisine geldiği zaman ………………………. namazının farz olduğunu
Müslümanlara bildirdi. orada iki hutbe irat ederek onlarla birlikte cuma namazı kıldı. İlk cuma namazının kılındığı bu
yerdeki mescit bugün ………………………………… olarak anılır.
32- Peygamberimizin Medine’ye hicreti, sebep ve sonuçları itibarıyla çok önemli olduğu için …………………………..
hâlifeliği zamanında …………………. başlangıcı olarak esas alınmıştır.
33- Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara…………………………………………. onlara sahip çıkan ve yardım eden
Medineli Müslümanlara …………………………………..denir.
Hz. Peygamber ve Nuayman (ra)
En şakacı sahabelerden olan ve Hz. Peygamber’i çok seven Nuayman, Medine’ye iyi bir şey geldi mi
hemen alır ve onu Rasûlullah’a hediye ederdi. Yine bir gün çarşıya nefis bir bal geldiğini görür. Alır,
Hz. Peygamber’e hediye eder. Ancak balın parasını vermemiştir. Satıcıyı Hz. Peygamber’e getirir ve
“Parasını O’ndan alırsın” der. Hz. Peygamber, ‘Hani hediye etmiştin’ deyince Nuayman ‘Ya
Rasûlullah! Bu güzel balı Senin yemeni çok istedim, param olmadığı için böyle yaptım’ der. Hz.
Peygamber de gülerek satıcının parasını öder.
Betül ÖNAL – İHL Meslek Dersi Öğretmeni
Download