Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
IM
18
KAVRAMA
ST
TE
T
KAZ
AN
12-B
TEST
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
1. Lehistan’ın Boğdan’ın içişlerine karışması ve buraya
asker göndermesi üzerine Osmanlı - Lehistan Savaşı
başlamıştır. II. Osman, Hotin kalesini kuşatmış, fakat
askerlerin disiplinsiz davranışları yüzünden alamamıştır.
4. Mülkiyeti devlete ait olan miri toprakların kullanma hakkı kişilere bırakılmış, ancak toprağı bir yıl ekmeyene
ödemekle yükümlü olduğu verginin iki katı olan çiftbozan vergisi ödeme zorunluluğu getirilmiş; bu sürenin üç
yılı aşması halinde ise toprakların tasarruf hakkından
mahrum edileceği belirtilmiştir.
Bu durum II. Osman’ın aşağıdakilerden hangisini
gerçekleştirmek istemesine neden olmuştur?
Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulamanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahatlara son vermek
B) Saray masraflarını kısıtlamak
C) Şeyhülislamların yetkilerini kısıtlamak
D) Yeniçeri Ocağını kaldırmak
E) Başkenti Anadolu’ya taşımak
A) Kasr-ı Şirin Antlaşması
B) Nasuh Paşa Antlaşması
C) Ferhat Paşa Antlaşması
D) Amasya Antlaşması
E) Serav Antlaşması
3. Osmanlı Devleti’nde, yeniden canlanma ve altın çağa
dönme politikalarının başladığı, sorunların baskı ve
şiddetle çözümlenmeye çalışıldığı dönemdir. Fakat, ilk
kez geniş toprakların kaybedilmesi ile bu yüzyılın politikaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 16. yüzyıl/ Yükselme dönemi
B) 17. yüzyıl/ Duraklama dönemi
C) 18. yüzyıl/ Gerileme dönemi
D) 19. yüzyıl/ Dağılma dönemi
E) 20. yüzyıl/ Parçalanma dönemi
ë
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Bugünkü Türkiye- İran sınırını büyük oranda belirleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reayayı sosyal güvenceye kavuşturmak
B) Üretimin sürekliliğini sağlamak
C) Devletin vergi gelirini artırmak
D) Köylünün şehre göçmesini engellemek
E) Toprak reformuna zemin hazırlamak
5. Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu;
I. Zitvatoruk Antlaşması
II. Pasarofça Antlaşması
III. Karlofça Antlaşması
aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır?
A) İran
C) Avusturya
E) Fransa
B) Rusya
D) İngiltere 6. Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amasya
B) Serav
C) Bucaş
D) Ferhat Paşa
E) Kasrı Şirin
TEST
TEST
23
18
T
12-B
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
7. Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıl arayış yıllarında yaptığı
ıslahatlar girişimde kalmış çoğu, başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
10. Avrupa’da Rönesans hareketleriyle özgür düşüncenin yayılması ve bilimsel araştırmaların serbestçe
yapılması aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
Yapılan ıslahatların başarısızlıkla sonuçlanmasının
en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplum içerisinde sınıfların oluşması
B) Şehir devletlerinin zenginleşmesi
C) Din adamlarına olan saygının artması
D) Katolik kilisesinin güç kaybetmesi
E) Kralların yetkisinin giderek artması
8. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı
Devleti’nde yaşanan isyanlar arasında yer alır?
A) Kabakçı Mustafa isyanı
B) Çınar Vakası
C) Şeyh Bedrettin İsyanı
D) Patrona Halil isyanı
E) Baba Zunnün İsyanı
9. Arayış yüzyılında imzalanan;
I. Ferhat Paşa,
II. Bucaş,
III. Karlofça,
antlaşmalarından hangileri Osmanlı Devleti’nin büyük güç kaybına uğramasına yol açmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
AA
KK
ZAZNA
N
ESETST
A AT T
KAVRAM
IMKAVRAM
IM
:.............................................
:.............................................
:.............................................
Soyadõ:.............................................
:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
NO :
.............................................
Adõ
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Batılı devletlerin yeniliklere karşı çıkmaları
B) Islahatçı devlet adamlarının yetersiz olmaları
C) Islahatların yüzeysel olması ve sorunların kaynağına inilmemesi
D) Halkın ıslahatlara karşı tepki göstermeleri
E) Rusya’nın Ortodoksları Osmanlı’ya karşı kışkırtması
11. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Osmanlı Devleti’ne
karşı, Viyana bozgunu sonucunda, oluşturulan
Kutsal İttifak içerisinde yer almamıştır?
A) Avusturya
B) Prusya
C) Malta
D) Rusya
E) Lehistan
12. IV. Mehmet döneminde ülkedeki kötü gidişe çözüm bulmak amacıyla yaşı ilerlemiş olmasına rağmen Köprülü
Mehmet Paşa’ya sadrazamlık teklifi götürülmüştür.
Köprülü Mehmet Paşa’nın bazı şartlar öne sürerek
sadrazamlığı kabul etmesi aşağıdakilerden hangisini amaçladığını gösterir?
A) Sarayın yönetimdeki etkinliğini arttırmak
B) Millet iradesini yönetime yansıtmak
C) Devlet yönetimini ele geçirmek
D) Kurumlar içindeki çatışmadan faydalanmak
E) Yapacağı işler için kendisine uygun ortam hazırlamak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puan : ..............
Puan : ..............
Download