Slayt 1

advertisement
Duraklama Dönemi Padişahları:
1-III. Murat (1574-1595)
2-III. Mehmet (1595-1603)
3-I.Ahmet (1603-1617)
4-I.Mustafa (1617-1618) (1622-1623)
5-II. (Genç) Osman (1618-1622)
6-IV. Murat (1623-1640)
7-I. İbrahim (Deli) (1640-1648)
8-IV. Mehmet (Avcı) (1648-1687)
9-II. Süleyman (1687-1691)
10-II. Ahmet (1691-1695)
11-II. Mustafa (1695-1703)
Duraklamanın Nedenleri
İç Nedenler:
1-İmparatorluğun çok uluslu yapısı
2-Merkezi yönetimin bozulması
3-Eyalet yönetiminin bozulması
4-Ekonominin bozulması
5-Ordu ve Donanmanın bozulması
6-Eğitim sisteminin bozulması
7-Toplum yapısının bozulması
Dış Nedenler:
1-İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması
2-Avrupalıların Osmanlı Devletine karşı olan tutumları
3-Coğrafi Keşifler
4-Rönesans ve Reform hareketleriyle batının bilim ve
teknik alanda ilerlemesi
Duraklama Dönemi Siyasi Olaylar:
Osmanlı-İran İlişkileri (1577-1639):
Osmanlı ile İran ilişkilerinin bozulma nedenleri:
- Mezhep çatışmaları.
- Sınır çatışmaları.
- Osmanlı’nın Kafkasya’ya egemen olmak istemesi.
1-1577-1590 Osmanlı –İran Savaşları: (III.Murat)
Sonucunda;1590 Ferhat Paşa Antlaşması imzalanmıştır.
Buna göre;Gürcistan,Azerbeycan,Dağıstan,Luristan
Osmanlıya ait olacaktır.Osmanlı Doğuda en geniş sınırlara
ulaşmıştır.
2-1603-1611 Osmanlı –İran Savaşları: (I.Ahmet )
Sonucunda;1611 Nasuh Paşa Antlaşması imzalanmıştır.
Buna göre;Osmanlı Ferhat Paşa Ant. aldığı yerleri geri
verecek.İran buna karşılık her yıl 200 deve yükü ipek
gönderecek.Doğuda ilk defa toprak kaybı yaşanmıştır.
3-1617-1618 Osmanlı-İran Savaşı: (II. Osman)
Sonucunda;1618 Serav Antlaşması imzalanmıştır.
Buna göre; Nasuh Paşa Ant. Maddeleri aynen geçerlidir.
4-1622-1639 Osmanlı –İran Savaşları: (IV. Murat)
Sonucunda;1639 Kas-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır.
Buna göre;Bugünkü Türk – İran sınırı çizilmiştir.
Osmanlı-Venedik ilişkileri: (1645-1669)
Osmanlı-Venedik ilişkileri Girit nedeniyle bozulmuştur.
Nedeni:Girit’in coğrafi bakımdan önemli bir yerde
olması
Venediğin elinde olması nedeniyle Akdeniz ve
K.Afrika egemenliğine gölge düşürmesi…
1645 ‘de kuşatma başlamış,1669’da Girit
fethedilmiştir.
Sonuç:Ege ve Akdeniz ticareti güvenliğe kavuşmuştur.
19.yy. sonuna kadar Akdeniz, Osmanlı Gölü olma
özelliğini korumuştur.En son alınan Ada’dır.
Osmanlı-Lehistan İlişkileri:
Lehistan Sokullu Döneminde Osmanlıya
bağlanmıştır.1587’de
Osmanlı himayesinden kurtulmuş, Eflak,Boğdan ve
Erdel beyliklerinin iç işlerine karışmaya
başlamışlardır.Bu durum üzerine II. Osman Lehistan
seferine çıktı.Hotin kalesi kuşatıldı.Yeniçerilerin
disiplinsizliği nedeniyle kale alınamadı.
Sonucunda;Hotin Antlaşması imzalandı.(1621)
Buna göre;Hotin kalesi Osmanlılara verildi.
Lehistan Kırım’a vergi verecek.
IV. Mehmet’in Lehistan Seferi:
Lehistan’ın Ukrayna topraklarını istila etmesi üzerine
Lehistan seferine çıkıldı.
Sonucunda;Bucaş Antlaşması imzalandı.(1672)
Buna göre;Podolya, Ukrayna Osmanlı Devletinde
kalacak.
Lehistan yıllık vergi ödeyecek.
NOT:Batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır.Batıda
topraklarına yeni topraklar kattığı son antlaşmadır.
Osmanlı-Avusturya İlişkileri:
Savaşların temel nedeni: Macar topraklarına sahip
olabilmektir.
1- 1593-1606 Osmanlı- Avusturya Savaşları:
1595’de Eğri kalesi alındı.
1596’da Haçova Savaşı:III. Mehmet Kanuniden sonra
ilk kez sefere çıktı.Kanije ve Estergon kaleleri alındı.
1606 Zitvatorok Antlaşması :
Buna göre;
-Kanije,Estergon, Eğri kaleleri Osmanlılarda
kalacak.
-Avusturya hükümdarı protokol bakımından
Osmanlı padişahına denk sayılacak.
Önemi:Osmanlı Devletinin Avusturya
üzerindeki siyasi üstünlüğü sona erdi.
2-1662-1664 Osmanlı – Avusturya savaşı :
Nedeni:Avusturya’nın Erdel’in iç işlerine
karışması
Sonucunda; 1664 Vasvar Antlaşması yapıldı.
Buna göre;Avusturya savaş tazminatı
ödeyecek,beyliklere karışmayacak.Osmanlı
Uyvar ve Neograt kalelerini aldı.
3-1683 II. Viyana Kuşatması:
Macaristan’daki Protestanların Avusturya
kralının zorla mezhep değiştirmeye zorlaması
üzerine Osmanlıdan yardım istemesi savaşa
neden oldu. Viyana kuşatıldı.(Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa)Kuşatma toplarının
getirilmemesi Viyana’nın alınamamasına
neden oldu.
Sonuçları: Osmanlı Devletinin taarruzu sona
erdi.
Avrupalılar taarruza geçtiler.
Kutsal ittifakın oluşmasına yol açtı.
4-1683-1699 Osmanlı –Kutsal İttifak Savaşları:
II. Viyana kuşatmasından sonra
Venedik,Avusturya,Lehistan, Malta ve Rusya
Osmanlıya karşı haçlı ittifakı kurdular.Osmanlı
yapılan savaşları kaybetti.Antlaşma
imzalandı.Rusya antlaşmaya katılmadı.
1699 Karlofça Antlaşması:
Buna göre;Bütün Macaristan ve Erdel Avusturya’ya
Podolya- Ukrayna Lehistan’a ,
Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verilecekti.
Bu antlaşma ile; Avusturya üstünlük sağlıyor.(25
yıl Garantör)
1700 İstanbul Antlaşması:
Rusya ile imzalanmıştır.
Buna göre; Azak kalesi Rusya’ya verilecek.
Ruslar İstanbul’da elçi bulundurabilecek.
Bu antlaşma; Rusya’yla imzalanan ilk resmi
antlaşmadır.
Rusya Akdeniz’e inme politikası yolunda
Karadeniz’de ilk adımı attı.
Karlofça ve İstanbul Antlaşması ile Osmanlı
toprak kaybına uğradı.Duraklama dönemi
sona erdi,Gerileme dönemi başladı.
Duraklama Dönemi İç İsyanlar:
1-İstanbul (Yeniçeri )Ayaklanmaları:
Nedenleri:
-Maaşların düşük ayarlı paralarla verilmesi
-Cülus bahşişinin az bulunması
-Yeniçeri ocağının kaldırılacağı düşüncesi
-Ulema sınıfının kışkırtmaları
-“Ocak devlet içindir.”anlayışı yerine “Devlet ocak
içindir.”anlayışının olması
İsyanlar;III.Murat, II. Osman, IV. Murat ve IV.
Mehmet (Çınar Olayı) dönemlerinde patlak
vermiştir.
Sonuçları:Merkezi otorite zayıflamıştır.Yönetimde
ordunun gücü artmış ve sık sık padişah değişikliği
olmuştur.
NOT:Yeniçerilerin isyanlarında düzeni değiştirmek ve
hanedanı değiştirmek gibi amaç yoktur.
2-Anadolu(Celali )İsyanları:
Nedenleri:
-Ekonominin bozulması
-Vergilerin arttırılması
-Anadolu’da tarım ve ticaretin bozulması
-Dirlik sisteminin bozulması
Önemli Celali Ayaklanmaları;
Karayazıcı,Gürcü,Nebi,Deli Hasan vb.
Sonuçları:
-Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmadı.
-Ekonomi tamamen bozuldu.
-İç güvenlik bozuldu.
3-Eyalet İsyanları:
Nedenleri: Eyaletlerde güvenlik ve adalet
anlayışının bozulması ve yöneticilerin rüşvet
ve kayırmayla atanması.
Sonucunda; Devletin otoritesi tamamen
bozulmuştur.
XVII. yy. Islahatları:
Genel Özellikleri:
1-Siyasi, mali, toplumsal, askeri alanda yapılmıştır.
2-Baskı ve şiddete dayalıdır.
3-Kişilerle sınırlıdır. Sürekli değildir.
4-Gelenekçi ıslahat hareketleridir.
5-Islahatlarda Avrupa örnek alınmamıştır.
6-Yeniçeriler tarafından engellenmeye çalışılmıştır.
7-Islahatlardaki amaç; yükselme döneminin
görkemli günlerine geri dönmektir.
I. Ahmet Dönemi: Ekber ve Erşed sistemi
başlatılmıştır. Kardeş katli kaldırılmıştır.Sancak
uygulamasına son verilmiştir.
Kuyucu Murat Paşa: Celali isyanlarını baskı ve
şiddet yoluyla bastırmıştır.
II. Osman: Saray dışından evlenerek sarayı
halka açmayı amaçlamıştır. Yeniçeri ocağını
kaldırma girişiminde bulundu.
IV.Murat: Yönetimde söz sahibi olduktan sonra;
Saray kadınlarının yönetimdeki etkisini
kırmıştır.
İstanbul’da huzur ve asayişi sağlamıştır.
İçki, sigara ve gece çıkma yasağı getirmiştir.
Ülkenin durumu hakkında raporlar
hazırlatmıştır.(Koçi Bey Risalesi)
Kemankeş Kara Mustafa Paşa: Ordu ve maliyeyi
düzenledi.
Tahrir defterlerini yeniden düzenlendi.
Tarhuncu Ahmet Paşa: Maliyeyi yeniden düzenledi.
Osmanlının ilk devlet bütçesini hazırladı. Saray
masraflarını kısıtladı.
Köprülü Mehmet Paşa: Koşullu olarak yönetime
gelen ilk sadrazamdır.
Koşulları: Saray devlet çalışmalarına karışmayacak,
Saray sunacağı her teklifi kabul edecek,
Devlet yönetimine istediği kimseleri getirecek,
Kendisi hakkında bir şikayet olursa kendi
sorgulaması yapılmadan yargılanmayacak.
Amacı: Kendisine rahat ve güvenli bir çalışma ortamı
hazırlamak.
Islahatları: Ordu ve maliyeyi düzenledi.
Ülkede devlet otoritesi yeniden sağlandı.
Baskı ve şiddetle Celali ayaklanmalarını bastırdı.
Devletin iç huzuru sağlanmıştır…
Download