lise3 türk dili edebiyatı (cümlelerin ögeleri)

advertisement
LİSE 1 COĞRAFYA (İKLİM)
Soru1. Yer’in katı ve sıvı yüzeyini çepeçevre saran gaz
örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin yer yüzeyindeki
canlılar üzerinde koruyucu ve düzenleyici bir etkisi vardır.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi atmosferin bu
özelliklerinden birisi değildir?
A) İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar.
B) Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.
C) İçindeki oksijen gazı nedeniyle hayatı yaşanılır
hale getirir.
D) Güneşten gelen ışınların dağılımını sağlayarak ,
Güneş ışığını alamayan yerlerinde aydınlık
olmasını sağlar.
E) Işığı ve sesi yalıtır
Soru2. – Güneşten gelen son derece tehlikeli zararlı
ışınları tutar.
-- Aynı zamanda bir bakteri öldürücüdür.
Yukarda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin
hangi katmanıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Troposfer
Eksosfer
Stratosfer
Ozonosfer
İyonosfer
Soru3. Atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde
göstermiş olduğu ortalama duruma iklim adı verilir. İklim
olayları da troposferin 3-4 km’lik alt kısımlarında
gerçekleşir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
Soru5. Bir çok bilim adamı geçmişte bir çok sebebe bağlı
olarak iklim değişikliklerinin meydana geldiğini,
günümüzde de yer küre üzerinde yapılan bir çok
araştırmalar küresel ısınmaya bağlı olarak gelecekte iklim
değişikliklerinin meydana gelebileceğinden
bahsetmektedirler.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanabilir?
A) Dünyanın yörüngedeki hızının artması.
B) Ozon gaz katmanının incelmesi.
C) Yılın altı aylık dönemlerinde kutupların gündüzü
yaşaması.
D) Kutuplardaki buzulların hızla erimesi.
E) Atmosfere karışan klorofloro-karbon gazlarının
artması.
Soru6. Güneş ışınları atmosferden geçerken yansıma
yoluyla dağılır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına
sebep olur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasına
Basınç alanlarının oluşmasına
Gölgeli yerlerin de aydınlanmasına
Basınç merkezlerinin oluşmasına
Yıllık sıcaklık farklarının artmasına
Soru7. Aşağıda değişik bölgelerimizden beş farklı
şehrimizin bir yıl içerisindeki aylık ortalama
sıcaklıklarının dağılış grafikleri verilmiştir.
A) Yatay hava hareketlerinin yalnızca bu bölümde
oluşması.
B) Su buharının tamamına yakının bu bölümde
bulunması
C) Atmosfer sıcaklığının bu bölümde daha yüksek
olması
D) Canlı hayatının sadece bu bölümde yer alması
E) Güneşten gelen enerjinin tamamının bu bölümde
tutulması
Soru4. Üst sınırı , yeryüzünden 250-300 km.
yüksekliktedir. Radyo dalgalarını yansıttığı için yeryüzü
haberleşmesinde büyük önem taşır.
Yukarıda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin
katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
İyonosfer
Ozonosfer
Kemosfer
Troposfer
Eksosfer
Yukarıdaki grafiğe bakarak yıllık sıcaklık farklarının
en fazla olduğu numaralandırılmış şehir hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
1
2
3
4
5
Soru8. İklim atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde
gösterdiği ortalama duruma denir. Hava durumu ise kısa
süreli atmosfer olaylarıdır.
Aşağıda bazı karşılaştırmalar yapıldı bu
karşılaştırmalara bakarak hangisinin doğru olduğu
düşüncesine varırız?
İklim
Hava Durumu
A) Ilıman bir kış
Donlu gece
B) Kurak bir kış
Sert bir yağış
C) Yağışlı bir mevsim
Yağışlı ilkbahar
D) Donlu bir gün
Ilık kış
E) Karlı bir gün
Sisli bir akşam
Soru11. Aşağıdakilerden hangisi soğuk yerel rüzgarlar
arasında kabul edilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Mistral
Poyraz
Samyeli
Bora
Karayel
Soru12. Aynı enlemlerde yer almalarına rağmen yaz
aylarında Asya Kıtası, Kuzey Amerika Kıtasından daha
sıcak olmaktadır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
Soru9.
A)
B)
C)
D)
E)
Asya’nın Amerika’ya göre daha karasal olması
Güney yarım kürede yer alması
Yeryüzü şekilleri
Farklı okyanus akıntılarının etkisinde kalması
Dünyanın geoid şeklinde olması
Soru13. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıda farklı basınç merkezleri gösterilmiştir.
Bunlardan hangileri Alçak Basınç merkezleridir?
A)
B)
C)
D)
E)
I ve IV
II ve III
III ve IV
II ve IV
I ve III
Soru10. Aşağıdaki basınç alanlarından hangisi Kuzey
Yarım kürede yer alan yüksek basınç alanlarına aittir?
Yağış rejimi
Yeraltı zenginlikleri
Tarımsal etkinlikler
Yaşama biçimi
Sıcaklık düzeni
Soru14. Aşağıdakilerden hangileri havadaki bağıl nemin
doyma noktasına ulaşmasını sağlayan etkenlerden biridir?
I . Sıcaklığın düşmesi
II. Rüzgarın şiddetlenmesi
III. Yükseltinin artması
IV. Basıncın artması
A)
B)
C)
D)
E)
I ve II
II ve III
IIIve IV
I ve III
II ve IV
Soru15. Bir yerde yağışın oluşabilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hava basıncının yükselmesi
Bulut seviyesinin yükselmesi
Havadaki nemin doyma noktasına ulaşması
Havanın sıcaklığının artması
Havanın rüzgarlı olması
Soru16. Yağışlı mevsim ilkbahar ve yaz aylarıdır. Don
olayı ve donlu gün sayısı oldukça fazladır.Yıllık yağış
miktarı ise oldukça fazladır.
Yukarıda konu edilen iklim tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akdeniz iklimi
B) Muson iklimi
C) Karadeniz iklimi
D) Orta Kuşağın Karasal iklimi
E) Savan iklimi
Soru17. Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin hangisinde
Akdeniz iklimi görülmez?
A) Almanya
B) Türkiye
C) Yunanistan
D) İtalya
E) Libya
Soru18. Tayga ormanları aşağıdaki iklim tiplerinin
hangisinin tipik bitki örtüsüdür?
A) Savan
B) Karasal
C) Tundra
D) Muson
E) Ekvatoral
Soru19. Dünya üzerinde cephe yağışları daha çok
aşağıdaki yerlerden hangisinde görülür?
A) Kutuplarda
B) Çöl bölgelerinde
C) Dönenceler arası kuşakta
D) Ekvatoral bölgede
E) Orta kuşakta
Soru20.
IV
III
II
I
V
Dağlık Alan
Deniz
Yukarıdaki işaretli merkezlerden hangisinde havanın
taşıyabileceği nem miktarı en azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
.
E
D
B
A
E
C
B
C
D
E
C
A
B
D
C
D
A
C
E
E
Download