DERS 11

advertisement
DERS11
Atmosfer
YerküreSistemleri
Atmosfer(HavaKüre)
•  Katıvesıvıyerküreninetrafındabirgazörtüsüvardır.Bugaz
örtüsüyerküreyibirkürehalindesarmıştır.Yerkürenin,TaşKüre
(Litosfer)ileSuKüre’ye(Hidrosfer’e)dokunanyüzünde,hayatın
gelişmesineolanaksağladığıiçinbugazküreyenefesalınanküre
anlamında"Atmosfer"denilmiştir.
YerküreSistemleri
Atmosferingeçirmişolduğuevrelernelerdir?
Dünyaatmosferininbugünekadargeçirmişolduğuevrelerdörtana
başlıkaltındaincelenebilir.
•  AstronomikAtmosfer
•  JeolojikAtmosfer
•  BiyolojikAtmosfer
•  Sosyo-EkonomikAtmosfer
YerküreSistemleri
AtmosferinAğırlığıveBasıncı
YerküreSistemleri
AtmosferinKatları
(1) Bileşimlerinegöreatmosferinkatları
(2) Sıcaklığagöreatmosferinkatları
(3) KimyasalveHizikselözelliklerinegöreatmosferinkatları
KimyasalveHizikselözelliklerinegöreatmosferinkatları
Atmosferinkatlarınısaptamakiçin,nesadecegazlarnedesadece
sıcaklıkyeterlideğildir.BubakımdankimyasalveLizikselözelliklerine
göredeatmosferinkatlarınıdeğerlendirmekgerekmektedir.Fiziksel
vekimyasalözelliğinegöreatmosferinkatlarıyeryüzündenyukarıya
doğru4’eayrılır.Bunlar;
-  Troposfer
-  Stratosfer
-  İyonosfer
-  Eksosfer’dir.
YerküreSistemleri
Troposfer
TroposferiOluşturanGazlar
Troposferioluşturangazlar3gruptatoplanabilir.
(1) Havadaherzamanbulunanvemiktarlarıdeğişmeyengazlar
(Azot,Oksijen,AsalGazlar)
(2) Havadaherzamanbulunanfakatmiktarlarıazalıpçoğalan
gazlar(Karbondioksit,SuBuharı)
(3) Havadaherzamanbulunmayangazlar(Ozon,Tozlar)
BunlardanbaşkaçokazdaolsahavadaAmonyak(NH3),İyot(I),
Kükürtdioksit(SO2)vediğerazotoksitleri(N2O,NO2,NO9’de)
bulunur.Bugazlarınbulunmaoranlarıoldukçaazdır.
YerküreSistemleri
Stratosfer
YerküreSistemleri
İyonosfer
•  Yerden80-90km’ninötesindeolup,üstsınırının250-300km’ye
kadarulaştığıdünyayıçevreleyen,güneşışınlarıileiyonizeolmuş
gazlardanoluşanatmosferkatmanıdır.İyonosferkatındaartık
molekülhaldeAzot,Oksijen,SuBuharıgibiağırgazlara
rastlanılmaz.
YerküreSistemleri
Eksosfer
•  Yerden80-90km’ninötesindeolup,üstsınırının250-300km’ye
kadarulaştığıdünyayıçevreleyen,güneşışınlarıileiyonizeolmuş
gazlardanoluşanatmosferkatmanıdır.İyonosferkatındaartık
molekülhaldeAzot,Oksijen,SuBuharıgibiağırgazlara
rastlanılmaz.
YerküreSistemleri
AtmosferinÖnemi...
YerküreSistemleri
Download