AHLAKIM DERSİ SINAV SORULARI 1 . DÜZEY Aşağıdakilerden

advertisement
AHLAKIM DERSİ SINAV SORULARI
1 . DÜZEY
1. Aşağıdakilerden hangisi ahlakın tanımıdır?
4. Aşağıdakilerden hangisi
A) Ahlak, sadece iyi huy ve kabiliyettir.
hakkında söylenemez?
B) Ahlak, insanda gelip geçici bir haldir.
A) Ahlaki
C) Ahlak, insanın ruhuna yerleşen her türlü
verir.
C) Ahlaki değerlerin davranışlarımıza herhangi
2. Aşağıdaki yargılardan hangisi ahlak kavramı
bir etkisi yoktur.
hakkında geçerli değildir?
D) Kur’an, ahlaki değerleri, iyiyi ve kötüyü
dahil, varlıkla ve
bize en güzel ve en etkileyici bir şekilde
insanlarla ilişkilerinde nasıl davranması ya
tanıtır.
da davranmaması gerektiğini gösteren değer
yargıları bütünüdür.
5. “Din,
B) Ahlak, bir toplumdaki iyi ya da kötü sayılan
B) Dinini hakkıyla yaşayan
beklenilen kurallar ve yapılması gereken
D) Güzel ahlaklı olmak için sadece ibadetleri
yapmak yeterlidir
3. Aşağıdakilerden hangisi özgürlük hakkında
geçerli değildir?
ve
olan
6. Aşağıdakilerden hangisi, bir toplum içinde
iradesini
kişilerin uymak zorunda oldukları davranış
davranışı
biçimleri ve kurallar olarak tanımlanır?
seçebilmesidir.
A) Âdet ve gelenekler
B) Özgürlük, istenilen her şeyi yapmaktır.
özgür
olması
aynı zamanda
düşünülemez.
veren değerler manzumesidir.
C) İnsanın
için
C) Din ahlakı merkeze alır ve onsuz din
D) Ahlak, sadece iyi huylar hakkında bilgi
doğru
ifadesi
güzel ahlaklı da olur
görevlerin tümüdür
kullanarak
ahlaktır”
A) Dinin özü Allah’ın rızasını gözeten ahlaktır.
C) Ahlak, bir toplumda genel olarak uyulması
akıl
güzel
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
davranışlar manzumesidir.
kişinin
davranışlarımızı
B) Ahlaki değerler, bize insan olma bilinci
D) Ahlak ,insana doğuştan verilen huylardır.
A) Özgürlük,
değerler,
yönlendiren ilkelerdir.
davranışlardır.
A) Ahlak, insanın kendisi
“ahlaki değerler”
ve
B) Sorumluluk
sorumlu
C) Ahlâk
davranabilmesi için iyiyi ve kötüyü bilmesi
D) İç güdü
gerekir.
D) Özgürlük, beraberinde sorumluluğu getirir.
1
7.
Aşağıdakilerden hangisi, davranışlarımızı
A) İnsanları çile çekmeye davet etmek.
yönlendiren, hayatımıza yön veren ya da
B) İnsanları korkutmak.
nasıl yaşamamız gerektiğini bize bildiren
C) İnsanları başıboş davranmaya sevk etmek.
ilkelerdir?
D) İnançlarıyla tutarlı davranan ahlâkî bir
toplum oluşturmak.
A) Bilimsel veriler
B) Ahlâkî değerler
12. Aşağıdaki
C) Hurafeler
D) İçgüdüsel davranışlar
hadislerden
hangisi,
İslâm’ın
esasen güzel ahlâk olduğunu anlatır?
A) “Temizlik, imanın yarısıdır.”
8.
B) “Ben
Aşağıdakilerden hangisi, bireyin kendine
güzel
ahlâkı
tamamlamak
için
gönderildim.”
özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel
belirti ya da bireyin davranış biçimlerini
C) “Güler yüz sadakadır.”
belirleyen ana özellik anlamına gelir?
D) “Bizi aldatan bizden değildir.”
13. Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının
A) Sorumluluk
B) Cinsiyet
temel kaynaklarındandır?
C) Yapı
A) Hurafeler.
D) Karakter
B) Hikaye ve efsaneler.
C) Âdet ve gelenekler.
9.
D) Hz. Peygamberin hayatı ve sözleri.
Toplumun gelişimi için ahlâkî değerlere
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı aşağıdakilerden
14. Aşağıdakilerden hangisi, ahlâkın bireysel
hangisi yansıtmaz?
kazanımlarından değildir?
A) İnsan sosyal bir varlık olduğu için
A) Bireyin insanca yaşamasını sağlar.
B) Huzurlu bir toplum oluşturmak için
B) Bireye sosyal planda değer kazandırır ve
C) İnsanca yaşamak için
bireyi yüceltir.
D) İçgüdülerimize uygun yaşamak için.
C) Bireyi bencillik duygusuna yöneltir.
D) Yüce Allah’ın sevgisini kazandırır.
10. Aşağıdakilerden hangisi, ahlâkî değerlerin
özümsendiği,
geliştiği
bir
15. Aşağıdakilerden hangisi, ibadet ve ahlâk
toplumda
ilişkisini yansıtmaz?
A) Namaz
beklenmez?
A) Bu toplumda kötülükler ve huzursuzluk
kılmak,
bizi
her
türlü
çirkin
davranıştan korur.
yaygındır.
B) Oruç
B) Bu toplumda kardeşlik duygusu gelişmiştir.
tutmak,
şefkat
ve
merhamet
duygularımızı geliştirir.
C) Bu toplumda yardımlaşma yaygındır.
C) Zekât vermek, bizi cimrilikten kurtarır.
D) Bu toplumda iyilikler hususunda işbirliği
vardır.
11. Aşağıdakilerden hangisi, İslâm’ın ana
D) Başkalarına yardım etmek, bizi meşhur eder.
gayesidir?
2
D) Hz. Muhammed (s.a.s.), sadece yaşadığı
16. Bize ahlaki davranışları öğreten en etkili kişi
kimdir?
dönemdeki
insanlara
A) Ailemizdeki insanlar
gönderilmiştir.
örnek
20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi güzel ahlakla
B) Peygamberimiz (s.a.s.)
C) Arkadaşlarımız
ilgili değildir?
D) Kitaplar
A) Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.
B) Din , güzel ahlaktır.
17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İslam’a göre ahlak, İslamiyet’in sunmuş
olduğu
değerlerin
olarak
benimsenmesi
C) Andolsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için,
ve
Allah’a ve ahret gününe kavuşmayı uman,
içtenlikle yaşanmasıdır.
Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir
B) İslam ahlakı daima dini bit temele
örnek vardır.
D) Temizlik imandandır.
dayandırır.
C) İslam, hayatın pratik, ahlak ve inanç
boyutlarının
birbirinden
kopuk
2 . DÜZEY
düşünülmeyeceğini vurgular.
D) İslam’a göre ahlak ayrı, din ayrıdır.
1.
Kur’an’da “sıdk” ve “hakk” olarak geçen ve
18. Hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi ve
Mevlana’nın ifadesiyle, “insanın ya olduğu
manevi sebeplerin hepsine başvurduktan ve
gibi görünmesi ya da göründüğü gibi olması
yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra
halidir”
Allah’a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini
aşağıdakilerden hangisidir?
Allah'a bırakmak diye tanımlanan ahlaki
A) Doğruluk
olgu hangisidir?
B) İffet
diye
A) Merhamet
B) Tevekkül
C) Adalet
C) Sabır
D) Hoşgörü
D) Görgülü olmak
19. Aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğru
A) İslam ahlakının ilk kaynağı Kur’an-ıKerim’dir.
C) Fitre
emirlerini en iyi şekilde uygulayan örnek
D) Hiçbiri
insandır.
ahlakının
olgu
B) Borç
B) Hz. Muhammed (s.a.s) Allah (c.c.)’ın
İslam
ahlaki
2. Zekat ve sadakanın dışında Müslümanın
Allah rızası için yakınlarına, fakirlere,
muhtaçlara ve hayır yerlerine yardımda
bulunmasına ne ad verilir?
A) İnfak
değildir?
C)
tanımlanan
ikinci
kaynağı,
3. “Irz ve namusun korunması, başkasının ırz
Hz.
ve namusuna, kendi ırz ve namusu gibi saygı
Muhammed’in sözleridir.
göstermek” şeklinde tanımlanan ahlaki olgu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İffet duygusu
3
A) Yalan söylemek
B) Sözünde durmamak
C) İyilik yapmamak
D) Emanete riayet etmemek
B) Doğruluk
C) Hoşgörü
D) Cömertlik
4. Aşağıdakilerden hangisi, emanete riayet etme
9. Bir toplumda insanların birbirleriyle
ilişkilerinde olgun ve medeni davranışlarda
bulunarak, fert ve toplumun huzur ve
mutluluğunu
sağlamak”
şeklinde
tanımlanan davranış şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
kapsamına girer?
A) Sağlığa dikkat etmek,
B) Görevini yerine getirmek,
C) Sır saklamak
D) Hepsi
A) Görgülü olmak
B) Merhametli olmak
C) Kibirli olmak
D) Cimri olmak
5. “Her şeyi yerli yerine koymak, hak edenin
hakkını, eksiksiz vermek” diye tarif edilen,
10. Bir kimseye yapmadığı bir şeyi yaptı diye
söylemek ve ayıp isnat etmek şeklinde
tanımlanan ahlaki kusur ve zafiyete ne ad
verilir?
ahlaki olgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet
B) Cömertlik
B) Hoşgörü
D) İffet
6. Resulullah (s.a.s.), da şöyle buyurmuşlardır:
"Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça,
Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah
yükseltir”
hadis-i şerifte vurgulanan
ahlaki fazilet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cömertlik
C) Hoşgörü
7.
B) Gıybet
C) Kibir
D) Tevazu
11. “Bir
insanın
arkasından
onun
hoşlanmayacağı
şeyleri
konuşmak”
anlamındaki ahlaki zaaf aşağıdakilerden
hangisidir?
için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu
Yukarıdaki
A) İftira
B) Doğruluk
D) Sabır
A) Gıybet
B) Haset
C) İftira
D) Tevazu
12. Kişinin kendisini hüner, şeref, servet ve
başarı bakımından üstün görüp, beğenmesi
şeklinde
tanımlanan
ahlaki
zafiyet
aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, alçak gönüllü
olmanın yararlarından biri değildir?
A) Alçakgönüllü insanlar, beraber yaşadıkları
insanlara huzur ve güven verirler,
B ) Alçak gönüllü insanlar, başkalarına
yaltaklanır ve dalkavukluk yapar.
C) Alçak gönüllü insanlar, insanlar arasında
saygı görürler.
D) Alçak gönüllü insanlar, Allah’ın rızasını
kazanırlar.
8. “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğunda
yalan söyler, söz verdiğinde
yerine
getirmez, emanete
riayet etmez.”
Yukarıdaki
hadis-i
şerife
göre
aşağıdakilerden
hangisi
münafığın
özelliklerinden değildir?
A) Gıybet
B) Kibir
C) Tevazu
D) Hoşgörü
13. Başkasında olan nimetten huzursuz olup
elem duyarak, o kişiden o nimetin gitmesini
istemek, başka bir ifadeyle, insanın
kendisinde olmayan özelliklere sahip
olanları çekememesi demek olan, cahillik
ve gözü doymazlığın birleşmesinden doğan
kötü huy aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gıybet
4
B) Haset
C) Kibir
D) Başkalarına acımak, onların üzüntüsünü
paylaşmaktır.
D) Tevazu
14. Kendini beğenmişliğin ahlâkî bir kötülük
olmasının esas nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
19. Peygamberimiz, insanlar arasında ayırım
yapmaz, kendisini başkalarından üstün
görmez,,kendisi ile konuşanları dikkatle
dinlerdi. Bunlar Peygamberimiz’in hangi
konudaki örnek davranışlarıdır?
A) İnsanlar arasındaki güveni sarsması,
B) İnsanları kızdırması,
A) Merhamet
C) İnsanlara değer vermek
C) İnsana verilmiş bir takım yeti ve nimetleri
yanlış değerlendirip, yanlış anlamlandırması,
bunları kendinden bilmesi,
20. Aşağıdakilerden hangisi, kumar oynamak ve
içki içmenin başlamasında en etkin sebeptir?
D) İnsanların ilişkilerini bozması.
15. Peygamberimiz, hata yapanlara kızmaz,
kimsenin kusurunu yüzüne vurmazdı.
Yumuşak huylu ve son derece nazikti. Bu
davranışlar bize hangi konuda örnektir?
A) Sözünde durmak
B) İftira atmamak
C) Cesaret
D) Hoşgörü
A) Eğitimsizlik,
B) Taklit ve özenti,
C) Kişilik zafiyeti,
D) İlgisizlik
16. Hile
yapmamak,
verdiği
sözde
durmak,emanete ihanet etmemek, gibi
özellikler
taşıyan
ahlaki
olgu
aşağıdakilerden hangisidir?
3. DÜZEY
1.
A) Merhametli olmak B) Güvenilir olmak
C) Sabırlı olmak
B) Cesaret
D) Hiçbiri
D) İnsanlara değer vermek
Aşağıdakilerden hangisinde adab-ı muaşeret
kurallarıyla ilgili doğru bilgi verilmiştir?
A) Adab-ı muaşeret kurallarını yasalar belirler.
17. Peygamberimiz
zorluklar
karşısında
yılgınlık
göstermemiş,
haksızlıklar
karşısında korkmadan karalılıkla mücadele
etmiştir. Bunlar, Peygambe-rimizin hangi
konudaki örnek davranışlarıdır?
B) Bu kurallara uymayanları yasalar
cezalandırır.
C) Görgü kuralları her toplumda aynıdır,
değişmez.
D) Bu kuralları belirleyen, benimseyen ve
denetleyen toplumdur.
A) Merhametli olmak B) İnsanlara değer vermek
C) Cesaret
D) Doğruluk
2.
18. Aşağıdakilerden hangisi sabrın tanımıdır?
A) Bir bela veya istenmeyen bir durum
karşısında verilen tepkidir.
Aşağıdakilerden hangisi, kendimize karşı
doğrudan görev ve sorumluluğumuzu ifade
etmez?
A) Bedenimizi korumak
B) Bir kimsenin sırrını başkalarına
söylememektir..
B) Akıl sağlığımızı korumak
C) Ruhsal ve manevî özelliklerimizi korumak
C) Bir bela veya istenmeyen bir durum
karşısında ilk anda gösterilen dayanma
gücüdür.
D) Çevremizi korumak
5
3.
C) Kur’an-ı Kerim’i erişemeyeceğimiz yerlerde
saklamak
Aşağıdakilerden hangisi, anne-babanın
görev ve sorumluluğu olarak evladına
verebileceği en güzel özelliktir?
A) Meslek
B) İyi bir eğitim
C) Güzel ahlâk
D) Şan ve şöhret
D) Kuran’ı Kerim’in emirlerine uymak,
yasaklarından sakınmak.
9.
4. “Akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesini’ ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İade-i ziyaret
B) Sıla-i rahim
C) Adab-ı muaşeret
D) Musafaha
A) Çocuğuna güzel bir ad koymak.
B) Çocuklarını iyi terbiye etmek.
C) Çocukları arasında adaletle muamele etmek.
5. Aşağıdakilerden hangisi mesleki görev ve
sorumluluklarımızdan biri değildir?
D) Çocuklarının her isteğini yerine getirmek.
A) Mesleki uzmanlaşmaya riayet etmek
10. Aşağıdakilerden
B) Sevinç ve üzüntülerini paylaşmak.
D) Mesleğin inceliklerini yanındakilere
öğretmemek
7.
8.
C) Davet ettiklerinde icabet etmek.
D) Hepsi
“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir
de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek
deneriz.” ayet-i kerimesinde hangi konuya
vurgu yapılmaktadır?
B) Cömertlik
C) Sabır
D) Haset
komşularımıza
A) Hasta olduklarında ziyaret etmek.
C) Kalite konusunda hassas olmak
A) Cimrilik
hangisi
karşı vazifelerimizdendir?
B) Tüketici haklarını korumak
6.
Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın,
çocuklarına karşı görevlerinden biri
değildir?
11. Aşağıdakilerden
hangisi
Peygamber
Efendimiz’e karşı vazifelerimizdendir?
A) Adı söylendiğinde salavat-ı şerife getirmek.
B) O’nun hayatını örnek almak.
C) Emir ve tavsiyelerine uymak.
D) Hepsi
“Bütün faziletlerin en üstünü, senden
ziyareti kesen akrabanı ziyaret ederek
ilişkiyi yaşatmandır.” hadis-i şerifinde
vurgulanan
konu
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sıla-i rahim
B) Musafaha
C) Adab-ı muaşeret
D) Hiçbiri
12. Aşağıdakilerden hangisi eşlerin birbirine
karşı görevlerinden biri değildir?
A) Karşılıklı saygı.
B) Karşılıklı sevgi.
C) Birbirlerine karışmadan kendi hayatlarını
yaşamaları.
D) Birbirlerinin güvenini sağlamak.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e
karşı vazifelerimizden biri değildir?
A) Kur’an-ı Kerim’in son kitap olduğuna
inanmak
B) O’nu usulüne uygun okumak ve manasını
anlamaya çalışmak
6
13. Aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın
19. ”Ey Adem oğulları! Bana kulluk edin. Bu
doğru yoldur.” Yukarıdaki ayet-i kerimede
vurgulanan konu nedir?
A) Peygamber’e hürmet
B) Allah’a kulluk
C) Anaya babaya itaat
D) Hiçbiri
çocuklarına karşı sorumluluklarındandır?
A) Onları İslam’a göre terbiye etmek.
B) İbadetlere telkin edip alıştırmak.
C) Onlara örnek olmak.
D) Hepsi
20. “Beni kendinize babanızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlıktan daha yakın
görmedikçe, hiçbiriniz gerçek mümin
olamazsınız.”
Yukarıdaki hadis-i şerifte vurgulanan konu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamber sevgisi
B) Allah’a kulluk
C) Anaya babaya itaat
D) Hiçbiri
14. İyi niyetli ve iyi düşünceli olma hali, insanlar
ve olayların hakkında değerlendirmelerde
bulunurken,
olabildiğince
iyi
niyetli
davranmak ve hayra yormaya ne ad verilir?
A) Hüsn-ü zan
B) Tevekkül
C) Su-i zan
D) Sabır
15. Kesin hüküm bulunmayan bir şeyi kötüye
yorumlamaya, her şeye menfi yönden
bakmaya ne ad verilir.
A) Hüsn-ü zan.
B) Tevekkül
C) Su-i zan
D) Sabır
4.DÜZEY
1.
Aşağıdakilerden hangisi
hakkında geçerli değildir?
sevgi
kavramı
A) Sevgi Allah’ın insanlara verdiği bir nimettir.
16. Aşağıdakilerden hangisi Çocukların annebabasına karşı görevlerinden biri değildir?
A) Maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamaya
çalışmak.
B) Hoşnut ve huzurlu olabilecekleri bir yaşama
ortamı sağlamak.
C) Uyarılması gereken durumlarda incitmeden
uyarmak.
D) Helal, haram her isteklerini yerine
getirmek.
B) Sevgi Allah’ın varlığının kanıtlarındandır.
C) Sevgi olmadan da mutlu olunabilir.
D) Varlıklar sevgi ile gelişir ve güzelleşir.
2.
17. Kendini beğenmişliğin diğer adı nedir?
A) Hoşgörü
B) Vakar
C) Kibir
D) Hiçbiri
De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun
ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır,
çok merhamet edendir.”
Ayet-i kerimesinde yer alan sevgi kime
karşı gösterilmesi istenen sevgidir?
18. En güzel hoşgörü örneği kimdir?
A)Yunus Emre
B) Hz. Muhammed
C) Mevlana
D) Hiçbiri
A) Allah (c.c.)’a karşı
B) Hz. Muhammed (s.a.s.)’e karşı
C) Ana-babaya karşı
D) Bayrağa karşı
7
3.
İslâm ahlâkında en temel sevgi hangisidir?
9.
A) Anne-baba sevgisi
B) Peygamber sevgisi
C) Hayvan sevgisi
5.
“Onlara merhamet ederek tevazu kanadını
indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni
küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de
onlara acı.” ayeti kerimesinde yer alan sevgi
aşağıdakilerden hangisidir?
A Allah sevgisi
B) Peygamber sevgisi
C) Anne-baba sevgisi
D) Hayvan sevgisi
A) Şehid
B) Asker
C) Gazi
D) Hiçbiri
10. Anadolu’nun İslâmlaşmasını “Anadolu
Erenleri” olarak bilinen dervişler yapmıştır.
Bu dervişleri yetiştiren ve hizmet sevgisini
ön planda tutan alim kimdir?
D) Allah sevgisi
4.
Dini, vatanı ve kutsal değerleri için savaşıp
sağ kalanlara ne ad verilir?
A) Yunus Emre
B) Ahmet Yesevi
C) Mevlana
D) Hacı Bektaş-ı Veli
11. Sevgi deyince ilk akla gelen. O’na göre
hayatın gayesi, hikmeti de sevgi olan ve “Bir
kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz
değil.” sözünün de sahibi olan ünlü
mutasavvıf kimdir?
Vatan ve bayrak,neyin sembolüdür?
A) Özgürlük ve bağımsızlığın
A) Yunus Emre
B) Ahmet Yesevi
C) Mevlana
D) Hacı Bektaş-ı Veli
B) Adaletin
C) Eşitliğin
12. “Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol,
Hoş görürlükte deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün
gibi ol!” sözlerinin sahibi olan ve
hoşgörüsüyle
dünyaya
örnek
olan
mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
D) Hiçbiri
6.
Dini,vatanı ve kutsal değerleri için savaşıp
ölenlere ne ad verilir?
A) Şehid
B) Asker
C) Gazi
D) Hiçbiri
7. “Rabbim çok merhametlidir” ayetinde neden
söz edilmektedir?
A) Allah sevgisi
C) İnsan sevgisi
8.
B) Peygamber sevgisi
A) Yunus Emre
B) Mevlana
C) Fuzuli
D) Mustafa Kemal Atatürk
13. “Mesnevi”, kimin eseridir?
D) Vatan sevgisi
A) Yunus Emre
Aşağıdakilerden
hangisi
ana-babanın
çocuklarına karşı görevlerindendir?
C) Mevlana
B) Ahmet Yesevi
D) Hacı Bektaş-ı Veli
14. “Mâkâlât” adlı eser kimindir?
A) Çocuğuna güzel bir ad koymak
A) Hacı Bektaş-ı Veli B) Yunus Emre
B) Çocukları iyi terbiye etmek
C) Mevlana
C) Çocukları arasında adaletle davranmak
D) Hepsi
8
D) Mehmet Akif Ersoy
15. “Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri,
düşmanların melun ihtiraslarına karşı
daima bir duvar gibi yükselecektir” sözleri
ile vatanseverliğin önemine dikkat çeken
ünlü şahsiyet kimdir?
20. Kişinin bütün varlığı ve benliği ile Allah'a
kulluk etmesi, kulluğunda ondan başkasını
düşünmemesi ve sadece Allah için ibadet
etmesidir. Yukarıdaki paragrafta neyin
tanımı yapılmaktadır?
A) Mevlana
B) Yunus Emre
A) Dua
B) İhlas
C) Ahmet Yesevi
C) Tevbe
D) Oruç
D) Mustafa Kemal Atatürk
16. Aşağıdakilerden hangisi
eserlerinden değildir?
Mimar
Sinan’ın
A) Süleymaniye Camii
B) Selimiye Camii
C) Büyük Çekmece Köprüsü
D) Sultan Ahmet Camii
17. Anadolu’da
sosyal kurumların birer
temsilcisi olarak bilinen “Gaziyân-ı Rûm,
Ahiyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm ve Bacıyân-ı
Rûm teşkilatlarının manevi önderliğini
yapan kimdir?
A) Hacı Bektaş-ı Veli
B) Ahmet Yesevi
C) Mevlana
D) Hiçbiri
18. “İncinsen de incitme”. “Yolumuz, ilim irfan
ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur”
sözlerinin sahibi kimdir?
.
A) Hacı Bektaş-ı Veli
B) Fuzuli
C) Ahmet Yesevi
D) Hiçbiri
19. Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek, takdir
etmek,
söz
ya
da
işle
memnuniyet
göstermeye ne ad verilir.
A) Tevekkül
C) Sabır
B) Şükür
D) İffet
9
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards