Eş şiddeti mağduru kadınlarda müdahale programının psikolojik

advertisement
Eş şiddeti mağduru kadınlarda müdahale programının psikolojik belirti ve algılanan
sosyal destek üzerine etkisi
Nina B. Hansen, Sara B. Eriksen, Ask Elklit
Arkaplan: Araştırmalar eş şiddeti mağduru kadınlarda ciddi ruh sağlığı sorunları olduğunu
göstermiştir. Bu sebeple, etkili tedavi sağlayabilmek çok önemlidir. Az sayıda çalışma müdahale
programlarının eş şiddetinin zararlı sonuçlarını azaltmadaki etkisini incelemiştir.
Amaç: Mevcut araştırma, eş şiddeti mağduru kadınlara özgü üç aşamalı bir müdahale
programının psikolojik belirtiler (TSSB, kaygı ve depresyon) ve algılanan sosyal destek üzerine
etkisini araştırmıştır. Müdahale programı öncesi ve süresince bir çok kadının tedaviyi bıraktığı
düşünülerek tedaviyi erken sonlandıran ve tedaviyi tamamlayan kadınların başlangıçtaki
psikolojik belirti ve algılanan sosyal destek seviyeleri ve tanımlayıcı değişkenler arasındaki olası
farklar incelenmiştir.
Yöntem: Başlangıç örneklemi eş şiddeti mağduru 212 kadından oluşmaktır. TSSB, depresyon,
kaygı belirtileri ve algılanan sosyal destek seviyeleri müdahale programı başlamadan önce ve her
bir tedavi aşaması tamamlandıktan sonra geçerliliği kabul edilmiş ölçeklerle değerlendirilmiştir.
Sonuçlar: Sonuçlar müdahale programının psikolojik belirtileri azaltmada ve algılanan sosyal
destek seviyelerini arttırmada anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir. Etki büyüklükleri orta ile çok
yüksek arasında değişmektedir. Her bir tedavi aşamasının anlamlı olumlu etkileri olduğu
bulunmuştur. Tedaviyi erken sonlandıran ve tedaviyi tamamlayan kadınlar arasında başlangıçtaki
psikolojik belirti, algılanan sosyal destek seviyeleri ve tanımlayıcı özellikler açısından anlamlı
bir fark yoktur.
Tartışma: Özellikle eş şiddeti mağduru kadınlar için geliştirilen müdahale programları eş
şiddetinin zararlı kişisel sonuçlarını azaltmakta etkilidir. Gelecekteki araştırmalar kontrollü
araştırma desenleri uygulamalı ve müdahale çalışmalarında yüksek oranlarda görülen tedaviyi
bırakma sorununu ele almalıdır.
Anahtar kelimeler: Eş şiddeti; aile içi şiddet; psikolojik tedavi; psikolojik destek; sosyal destek;
ruh sağlığı sonuçları; travma sonrası stres bozukluğu; depresyon; kaygı.
Name of translator: Emek Yuce Zeyrek-Rios
Citation: European Journal of Psychotraumatology 2014, 5: 24797 -http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v5.24797
Download