Anonim Şirketlerde Temsilci Önerili Genel Kurul Toplantısına Davet

advertisement
……………………………………. (Ticaret Sicili Müdürlüğü)
Ticaret Sicil No: …………………….
Ticaret Unvanı
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………. Anonim Şirketi
Ticari Adresi: …………………………………………………………………………………………………………………………
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun ……/……/……… tarihli almış olduğu
karar istinaden; ……/……/……… tarihinde, saat: ……:……’da, …………………………………………………….
………………………………………………………….. adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde
…………………. yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,
denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en
az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacaktır.
Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin pay sahiplerinin kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer
işlemleri yapması için yetkili temsilci olarak atamaları amacıyla;
Organın (Yönetim Kurulunun) Temsilcisi
: Adı – Soyadı – Adresi – Telefonu
Bağımsız Temsilci
: Adı – Soyadı – Adresi – Telefonu
bilgileri yukarıda yer alan kişilerin Yönetim Kurulumuzun …/…/…… tarihli kararı ile temsilci
olarak önerilmesi uygun görülmüştür.
Bilgileri aşağıya çıkarılan kişiler;
Pay Sahiplerince Önerilen Kurumsal Temsilci
: Adı – Soyadı – Adresi – Telefonu
İstekli Olan Kurumsal Temsilci
: Adı – Soyadı – Adresi – Telefonu
kurumsal temsilci olarak pay sahipleri tarafından önerilmiş veya istekli kurumsal temsilci
olarak şirketimize başvuruda bulunmuştur.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile
temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Adı – Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe – İmza
GÜNDEM:
12345-
Önemli Notlar: (İlan Metnini Hazırlarken Kırmızı İle Yazılı Bölümleri Siliniz ve İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.
(6102 sayılı TTK Md.414) *İnternet sitesi kurma zorunluluğu olan şirketler için.
Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (6102 sayılı
TTK Md.413 (2))
Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (6102 sayılı TTK
Md.409 (3))
Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış
bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
belirtildiği şekilde ilanı gerekir. (6102 sayılı TTK Md.453)
Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay
sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya
bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde
yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.420)
(1) Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer
işlemleri yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine tavsiye edecekse, bununla birlikte şirketten
tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev için önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilan edip
şirketin internet sitesine koymaya mecburdur.
(2) Bundan başka, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacağı ve
şirket internet sitesinde yer alacağı tarihten en az kırkbeş gün önce, yapacağı bir ilan ve internet sitesin e koyacağı yönlendirilmiş
bir mesajla, pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta
adresi ile telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye çağırır. Aynı çağrıda kurumsal temsilciliğe
istekli olanların da şirkete başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kişileri, birinci fıkradaki kişilerle birlikte, genel kurul
toplantısına ilişkin çağrısında, adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilan eder ve internet sitesinde yayımlar.
Bu fıkranın gerekleri yerine getirilmeden, kurumsal temsilci olarak vekâlet toplanamaz. (6102 sayılı TTK Md.428)
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim
Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ………………………………………………………
adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
.................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması
halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi
gerekmektedir.
Download