Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim

advertisement
1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının
gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?
Görsel iletişim
Yüz yüze iletişim
Sözsüz iletişim
Sözlü iletişim
Araçlı iletişim
2 )Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk yapılmasının nedenlerinden biri değildir?
Kurumun toplumla bütünleşmesini sağlamak
Kurum içinde yaşanan ilginç olayları haber vermek
Kurum imajını geliştirmek ve güçlendirmek
Kurumun adını hedef kitlelere duyurmak
Kurum hakkında olumsuz bir imajı olumluya çevirmek
3 )"Başında say, sonunda say." yönteminin tamamlayıcısı olan, yeni ve ek satın almaları sağlamak
amacıyla bir önceki alışveriş döneminin sona ermesi ile satın alınan, her birim mal için aracılara
belirli bir miktarda teşviğin verilmesini içeren ticari ikram aşağıdakilerden hangisidir?
Bedava mallar
Satın alma ikramı
Sonradan satın alma ikramı
Reklam ikramı
İtme parası
4 )Geniş bir coğrafi alan içerisinde, farklı müşterilere çeşitli ürünler pazarlayan işletmeler aşağıdaki
satış gücü örgütlenmelerinden hangisini tercih eder?
Ürün temelli
Karma temelli
Coğrafi temelli
Müşteri temelli
Maliyet temelli
5)
Satış gücünün ücretlendirilmesinde işletmenin stratejisi hızlı büyüme ve pazar payı kazanmasa
ücretlendirme planı .............................................. içermelidir.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
normal maaşı
maaş + komisyonu
maaş dışında yüksek ikramiyeyi CEVAP
yalnızca komisyonu
yüksek maaşı
6 )I. Sabit maaş
II. Değişken ücret
III. Giderler ve yan ödeme
IV. Sosyal haklar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri satış gücünü ücretlendirme sürecinde yer alır?
Yalnız I
I, III ve IV
I, II, III ve IV
I ve II
II ve III
7 )I. Sahiplik
II. Destekçilik
III. Kefillik
IV. Himayecilik
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sponsorluk kavramıyla aynı anlamı taşır?
II, III ve IV
I, II ve III
Yalnız III
Yalnız I
I ve IV
8 )Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ve pazarlama arasındaki ilişkileri açıklayan modeller
arasında yer almaz?
Ayrı Ama Eşit İşlevler
Pazarlama ve Halkla İlişkilerin Eşit Olduğu İşlevler
Çapraz Örtüşen İşlevler
Eşit Ama Örtüşen İşlevler
Pazarlamanın Baskın Olduğu İşlevler
9 )Mevcut ve yeni ürünler için daha fazla satış gücü desteği elde etme ve satış gücünü yeni müşteri
bulma konusunda teşvik etmek amacıyla yapılan satış tutundurma çabaları aşağıdakileden
hangisidir?
Endüstriyel tüketicilere yönelik satış tutundurma
Satış gücüne yönelik satış tutundurma
Aracılara yönelik satış tutundurma
Tüketicilere yönelik satış tutundurma
Müşterilere yönelik satış tutundurma
10 )Tüketiciye, işletmenin ürün veya hizmetlerini düzenli bir şekilde kullanmasının karşılığında nakit olarak
ya da farklı türlerde verilen ödüllere ................................................ denir.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
çekilişler
yarışmalar
reklam öteberileri
para iadeleri
müşteri olma ödülleri
11 )Tüketici kullandığı markanın diğer ürünlerini de kullanma eğilimi gösterir. Burada marka imajı ürün
imajının önüne geçmektedir.
Yukarıda açıklanan durum nedir?
Çoklu marka bağımlılığı
Çapraz marka bağımlılığı
Yatay marka bağımlılığı
Dikey marka bağımlılığı
Düz marka bağımlılığı
12 )Aşağıdakilerden hangisi iletişim etki hiyerarşisi süreci içerisinde yer almaz?
İkna olma
Bilgi edinme
Tercih etme
Farkında olma
İndeksleme
13 )Spor ya da sanat gösterilerinin desteklenmesi, sponsorluklar, sergi ve fuarlar, festival ve
yarışmalar, törenler ve markaların doğum günleri gibi özel günler, halkla ilişkilerde kullanılan hangi
aracın içeriğini oluşturmaktadır?
Etkinlikler
Kurum kimliği ile özdeşleştirilen iletişim unsurları
Toplum için yararlı faaliyetler
Haberler
Yayınlar
14 )I. Vaatte bulunmak
II. Konumlandırma
III. Marka imajı yaratmak
IV. Sabitlemek
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin reklam stratejisini belirlemedeki amaçları arasında yer alır?
I, II ve III
II ve IV
II ve III
I, II, III ve IV
I, II ve IV
15 )Reklamın, tüketicilere yönelik, ticari ve endüstriyel reklamlar şeklinde sınıflandırılmasında
kullanılan ana ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Coğrafi özellikler
Ortam
Hedef kitle
Talep
İçerik
16 )I. Daha çok, fiyat indirimlerini duyurmada kullanılır.
II. Gazete ya da dergi gibi basılı medyanın arasında ek olarak verilir.
III. Mağaza içinde dağıtılarak ya da tüketicilere postalanarak ulaştırılır.
Özellikleri verilen reklam aracı aşağıdakilerden hangisidir?
P.O.P
Mobil ortam
İnsert
Satış yerinde reklam
Broşür
17 )Sponsorluk faaliyetinin birden fazla işletmenin ortaklığıyla desteklenmesine ne denir?
Aktif sponsorluk
Klasik sponsorluk
Ortak sponsorluk
Ana sponsorluk
Profesyonel sponsorluk
18 )
Hedef kitlenin tanıdığı; ancak kelimelerle ifade edemediği sembol, tasarım, renk ve yazılar aşağıdaki
kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
Marka işareti CEVAP
Marka ismi
Marka rengi
Marka imajı
Marka kimliği
19 Aşağıdakilerden hangisi aracı işletmeler açısından marka kullanmanın yararlarından biridir?
Tüketici için garanti ifade eder ve tüketicinin korunmasını sağlar.
Tüketiciye prestij sağlar ve referans grupları içerisinde yer almasına ortam yaratır.
Bir sonraki satın almada algılanan riski azaltır.
Tüketiciye ürünü tanıtır, kalitesi hakkında fikir ve güven verir.
Siparişlerin izlenmesini ve işlenmesini kolaylaştırır.
20 )Bir toplum üyelerince simge, işaret, sembol ve ikonların sistematik bir yapı hâline getirilmesine
ne ad verilir?
İsim
Mühürleme
Yapı taşı
Kodlama
Mesaj
Download