New Microsoft Word Document _3

advertisement
Özgün, S., Narter, M. & ve ark. (2004). Sosyal Kategorizasyon ve Đletişim Etkinliği.
13. Ulusal Psikoloji Kongresi, Đstanbul, Türkiye
Özet
Sosyal kimlik ve benlik kategorizasyonu kuramları, kişilerin kendilerini bir gruba ait
hissetmeleri ve o grubun kurallarına göre davranmaları konusunda ayrıntılı açıklamalar
yapmaktadır. Bu kuramların temelini oluşturan sosyal kimlik kuramı; sosyal kimlik,
kollektif benlik, sosyal grup, grup ve gruplar arası süreçler ve ilişkiler konularında
sosyal psikolojinin en önemli kuramlarından biri olmuştur (Hogg ve Ridgeway, 2002).
Grup aidiyetinin temelinde yatan sosyal kategorizasyon süreci, bireyin kendini olumlu
biçimde tanımlamasını sağlayabilecek bir işleve sahiptir. Sosyal kimlik kuramına göre,
bireyler içinde bulundukları gruba dair tüm benzerliklerini ve diğer gruplarla da tüm
farklılıklarını abartılı olarak algılayacaktır. Kişilerin sahip oldukları özellikler iletişime
geçmelerinde önemli birer araçtır. Karşınızdaki kişinin sizin özelliklerinize benzerlik
ya da yakınlık göstermesi o kişi ile iletişim kurmanızı kimi durumlarda kolaylaştıran
önemli bir unsurdur. Blakar’ın (Solvberg & Blakar, 1975) sosyal-gelişimsel iletişim
teorisine göre, iletişimin en önemli özelliği bir kişinin herhangi bir “şeyi” başka bir
kişinin anlayabileceği bir duruma getirmesidir. Hubbert, Gudykunst ve Guerrero (1999)
yaptıkları çalışmada, iletişimin, kişilerin birbirlerini benzer ve olumlu algılamaları
durumunda olumlu nitelik kazandığını vurgulamaktadırlar. Sosyal Kimlik Kuramının
grup oluşumunun temel işleyiş mekanizması olarak tarif ettiği sosyal kategorizasyon
sürecinin ve eğitimin, günlük yaşantıdaki kişiler arası iletişim eylemine etkisi bu
araştırmanın problemlerini oluşturmaktadır.
Çalışmada, grup aidiyetinin temelinde yatan sosyal kategorizasyon sürecinin, iletişim
etkinliği parametrelerine etkisi araştırılmaktır. Katılımcılar 18-25 yaş arasında,
Đstanbul
Üniversitesi’nde
okuyan,
birbirlerini
tanımayan
öğrencilerdir.
Bu
araştırmadaki iki deneysel şartta toplam 108 kişiden oluşan, 54 çift yer almaktadır.
Đletişim çatışmaları durumu (ĐÇD) yöntemi ve talimat almanın sosyal kategorizasyon
sürecine etkisini anlamak amacıyla oluşturulan likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. ÖSS
sınavında sözel ve sayısal puan tercihlerine göre oluşturulan ikililer kendi içlerinde
talimat alan ve almayan gruplar şeklinde karşılaştırılmıştır. Đstatistiksel olarak elde
edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, talimat almanın, iletişim etkinliği parametrelerini
etkilemediği görülmüştür.
Download