31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer

advertisement
31 Aralık 2012 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28514 (3. Mükerrer)
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2013/16)
Uygunluk yazısı alınacak eşya
MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş
Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması
halinde beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı
aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
G.T.P.
2834.21
3101.00
3102.30
3102.40
3102.50
3102.60
Eşyanın Tanımı
Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat
Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun
olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya
karıştırılmasından elde edilen gübreler
Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum
nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine
tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)
Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle
karışımları
Sodyum nitrat
Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
İthalat işlemleri
MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde
serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü
Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük
idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük
beyannamesine eklenir.
(2) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen
gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu,
ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu il müdürlüğüne
verilir.
G.T.İ.P.
2834.29.80.11.00
2834.29.80.12.00
2834.29.80.19.00
3102.10
3102.21
3102.29
3102.80
3102.90
31.03
31.04
31.05
3824.90.97.90.68
Eşyanın Tanımı
Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat
Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile
ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat
Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar
Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)
Amonyum sülfat
Diğerleri
Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dâhil)
Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral
veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri
şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları
Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)
Uygunluk yazısı alınmayacak eşya
MADDE 3 – (1) 2834.21 G.T.P.’li potasyum nitrat, 2834.29.80.11.00 G.T.İ.P’li ağırlıkça %16 veya daha az
azot içeren, 2834.29.80.12.00 G.T.İ.P’li tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en
fazla on kg olanlar, 2834.29.80.19.00 G.T.İ.P’li diğerleri ve 3824.90.97.90.68 G.T.İ.P’li diğerleri adlı maddelerin,
gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir.
Uygunluk yazısının iadesi
MADDE 4 – (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme
Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü
içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının
geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilir.
Gübre harici eşyanın ithalatı
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan eşyadan gübre olarak kullanılmayacak olanlar için (3 üncü
madde kapsamı G.T.İ.P’ler altında yer alan maddeler hariç), bu Tebliğde belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli
olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.
İthalatçının yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde uygunluk belgelerinin, gümrük idaresine
sunulmasından ithalatçı ya da temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince
herhangi bir belge aranmaz.
Diğer mevzuat
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre İthaline
İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/16) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards