MAN-563 Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama

advertisement
İŞLETME ANA BİLİM DALI
Dersin
Kodu
-----------
Dersin Adı
------------------------------------------------
Kredi Saati
-------------
MAN-500
MAN-505
MAN-506
MAN-511
MAN-512
MAN-513
MAN-514
MAN-515
MAN-516
MAN-517
MAN-518
MAN-520
MAN-521
MAN-522
MAN-523
MAN-524
MAN-525
MAN-526
MAN-527
MAN-528
MAN-529
MAN-530
MAN-531
MAN-532
MAN-534
MAN-536
MAN-540
MAN-541
MAN-542
MAN-543
MAN-544
MAN-545
MAN-546
MAN-547
MAN-548
MAN-549
MAN-550
MAN-551
MAN-552
MAN-554
MAN-556
Tez Çalışması
Finansın Temel İlkeleri
Proje
Örgüt ve Yönetim Kuramı
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik
Yönetimsel Muhasebe
İşletme Finansı
Pazarlama Stratejisi
Proje Yönetimi
Stratejik Pazarlama
Seminer
Stratejik Yönetim ve Uygulaması
İnovasyon ve Değişim Yönetimi
Stratejik İş Planının Hazırlanması ve Uygulanması
Uluslararası İşletme Stratejisi ve Organizasyonu
Aile İşletmelerinin Yönetiminde Özel Konular
Stratejik Yatırım Kararları
İşletmede Stratejik İletişim
Stratejik Rekabet Analizi
Stratejik Girişimcilik
Kriz Yönetimi
E-Ticaret için Stratejiler
Stratejik Liderlik
Değişim Yönetimi
İşletme Yönetimi
Maliyet Muhasebesi
Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları
Perakendecilik Yönetimi
Yeni Ürün Pazarlaması
Reklamcılık Yönetimi
E-Pazarlama
Tüketici Davranışları
İşletmeden-İşletmeye Pazarlama
Pazarlama Kanalları Yönetimi
Satış Yönetimi
Uluslararası Pazarlama
Marka Yönetimi
Pazarlama Danışmanlığı
Hizmet Pazarlaması
Küresel Ekonomi ve Ticaret
İş Etiği
000
303
303
303
303
303
303
303
303
303
000
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
Girişimciler İçin Finans
Finansal Matematik
İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları
MAN-564
Çok Uluslu İşletme Finansmanı
MAN-565
Proje Değerleme ve Finansman
MAN-566
Finansal Muhasebe ve Uygulaması
MAN-567
Finansal Yönetim Örnek Olayları
MAN-568
Portföy Teorisi ve Yatırım Yönetimi
MAN-569
Türev Araçları ve Risk Yönetimi
MAN-580
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
MAN-581
Stratejik Ücretlendirme
MAN-582
Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi
MAN-583
İşe Alım ve Oryantasyon
MAN-584
Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji
MAN-585
Performans Yönetimi
MAN-586
İnsan Kaynaklarının Gelişim ve Eğitimi
MAN-587
Çatışma Yönetimi
MAN-588
İş Hukuku
MAN-589
Çalışma Psikolojisi
MAN-590
Örgütsel İletişim
MBE-520
Küreselleşme
MBE-521
İnsan Kaynakları Yönetimi
MBE-530
Uluslararası İşletme Yönetimi
MBE-552
Stratejik Yönetim
MBE-556
Örgütsel Davranış
MBE-566
Pazarlama Yönetimi
MBE-568
Satış Yönetimi
MBE-581
Yönetim ve Organizasyonda Güncel
MBE-582
Stratejik Yönetim
DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
MAN-601
Stratejik Yönetim
MAN-602
Organizasyon Teorisi
MAN-603
Tedarik Zinciri Yönetimi
MAN-604
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
MAN-605
Finansal Tablolar Analizi
MAN-606
Stratejik Pazarlama Yönetimi
MAN-608
Küresel Ekonomi
MAN-637
Gelişim ve Öğrenme
MAN-638
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
MAN-689
Yönetim Araştırmaları Semineri
MAN-560
MAN-561
MAN-562
MAN-563
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
DERS İÇERİKLERİ
MAN-500
Tez Çalışması
000
MAN-505
Finansın Temel İlkeleri
303
Bu derste finans nedir ve çalışma alanları nelerdir, İşletmelerin farklı organizasyon
yapılarının tanımlanması ve bir firmanın amacının ne olduğu, Finansta kariyer imkanlarını
ve finansın diğer disiplinlerle ilişkileri, İşletmelerde başarısızlık konusunun irdelenerek
uluslararası finansal yönetime dair konular ile paranın zaman değerini anlamak, bileşik faiz
ile anüite hesaplarının yapabilmesi ve bir projenin analiz ve değerlendirmesini
gerçekleştirebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.
MAN-506
Proje
303
MAN-511
Örgüt ve Yönetim Kuramı
303
Örgüt ve İşletme yönetimi teorisi aslında özel şirket, kamu, askeriye, gibi alanlardaki bir
çok organizasyon için çok önemlidir. Bu dersin temel amacı farklı disiplinlerdeki bir çok
bakış açısını entegre ederek insan davranışlarını ve yönetim teorisini incelemektir.
Öğrenciler, çalışanları motive etme, aktiviteleri koordinasyon etmek gibi temel
problemlerin çözümündeki yeni yolları keşfedecekler. Bu dersin konu aldığı bazı başlıklar:
organizasyonların karşılaştığı temel sorunlar ve meydana gelme nedenleri,
organizasyonların yapısı, problem çözme yolları, vb.
MAN-512
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik
303
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin, sosyal bilimler (işletme, yönetim, psikoloji, sağlık kurumları
işletmeciliği, uluslararası ticaret ve lojistik vb.) alanlarında yapılacak araştırmaların bileşenleri,
aşamaları, uygulanacak yöntemler ve araştırma sürecinde kullanılabilecek istatistik yazılımlar ile
bilimsel araştırma sürecinde ve akademik çalışmalarda uyulması gereken etik kurallar hakkında bilgi
sahibi olmalarını ve uygulama yeteneği kazanmalarını sağlamaktır.
Ders üç ana bölümde tasarlanmıştır. Birinci bölümde, araştırmanın temel bileşenleri olan araştırma
konusunu saptama, araştırmalarda kavramsal yapı, boyutlar, problem cümlesi, araştırmanın kapsamı
ve kısıtları, hipotezler, araştırma modelleri, analiz birimi, ana kütle ve örneklem, veri yapısı, veri
kalitesi ve istatistiki analizler gibi konular hakkında teorik bilgi birikimi sağlanacaktır. Dersin ikinci
bölümü olan uygulama bölümünde ise öğrencilerin, yukarıda belirtilen araştırma bileşenlerini örnekler
üzerinde uygulamaları ve kendi araştırma modellerini oluşturmaları hedeflenmiştir. Ders kapsamında,
istatistiksel yazılımlar olarak SPSS kullanımı ve SPSS tabanlı AMOS ve HLM programları ele
alınacaktır. Dersin üçüncü bölümü ise, her çeşit araştırmada uyulacak temel etik ilkeleri
kapsamaktadır. Bu bölümde, “YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” esas alınır. Bu
kapsamda;
- Yayın etiğine ilişkin ilkeler,
- Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım,
dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlaller)
konuları ele alınacaktır.
MAN-513
Yönetimsel Muhasebe
303
Bu ders öğrencilere bir örgütün muhasebe sisteminin güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını
değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerileri sunmaktadır. Ders öğrencilere muhasebe
sistemlerini akıllıca ve eleştirel bir gözle değerlendirmelerini sağlayabilmeyi
amaçlamaktadır. Aynı zamanda yönetimsel muhasebe yalnızca kavramlar ve işlemler
topluluğu olarak değil örgüt stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmaktadır.
MAN-514
İşletme Finansı
303
Bu ders, bir işletmenin temettü politikasını belirlemeye yardımcı olacaktır. Neden işgücü
maliyetinin cirosunun yüksek olacağını gösterecektir. Bunların dışında, dersin içeriği oran
analizi, özkaynakları, hazine yönetimini ve sermaye yatırımlarını kapsamaktadır.
MAN-515
Pazarlama Stratejisi
303
Bu ders pazarlama planının önemli noktalarında yoğunlaşarak özellikle pazarlama çevresi,
stratejisi ve içeriği konularına değinmektedir. Derste işlenen bazı temel başlıklar:
pazarlama stratejisi süreci, stratejik yönetimde pazarlamanın rolü, pazarlama ve pazarlama
planı, pazarlama amaçları, pazarlama denetimi, iç ve dış Pazar analizi, pazarlama
stratejilerinin tanımlanması, stratejilerin ve marketlerin gruplandırılması, hedef market,
ürünün pozisyonlandırılması, pazarlama planlarının uygulanması, pazarlama planının
süreçte uygulanması.
MAN-516
Proje Yönetimi
303
Proje entegrasyon yönetimi, Proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet
yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynağı yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje
risk yönetimi proje satın alma yönetimi, karar verme mekanizmaları, değer mühendisliği ve
yönetimi, işverenin projedeki rolü, uygulamada proje yönetimi.
MAN-518
Seminer
000
MAN-520
Stratejik Yönetim ve Uygulaması
3 0 3
Bu ders strateji analizinin temel seviyesi olan işletme stratejisi seviyesindeki strateji
kavramlarının kapsamlı bir birlikteliğinin (bütünleştirmesini) sağlamaktadır. Bu, öğrenim
kavramlarını, kurgulama becerilerini ve kariyerinde daha başarılı olabilmeye yardımcı olacak
stratejik durumlar üzerine düşmenin yolunu geliştirme yöntemlerini içermektedir.
MAN-521
İnovasyon ve Değişim Yönetimi
Bu dersin amacı, yenilik ve değişim sürecinde yeni örgütsel programların, ürün, hizmet ve
teknolojilerinin nasıl geliştiğini incelemektir. Buluşların, yeniliklerin, ürün teknolojisinin,
ürün ve süreç inovasyonunun, hizmet inovasyonunun gelişimi ve yönetilmesinin, örgütsel
inovasyonun, yönetim uygulamaları ve inovasyon stratejisinin tarihsel bir perspektif
içerisinde inovasyon sürecine ve geleceğine hız kazandırarak gelişimini içermektedir.
MAN522 Stratejik İş Planının Hazırlanması ve Uygulanması
Stratejik planlama, bugünün iş piyasasında rekabet avantajına sahip olabilmek için bir
şirketin atması gereken en önemli adımlardan biridir. Bu dersin birincil amacı rekabeti ve
rekabet avantajı kavramlarını tanımlamak ve bir stratejik plan yazmanın içindekileri ve
dışındakileri ve bir planı yürütmenin önemini açıklamaktır. Öğrenciler bir işletme
girişimini en baştan başlatmak için gerekli iş planlarını geliştirmek ve yazmak için
beraberce çalışırlar.
MAN-523
Uluslararası İşletme Stratejisi ve Organizasyonu
Bu ders bir şirketin, mevcut ve gelecekteki statejik pozisyonunu güçlendirerek ve şirketin
zorunluluklarını belirleyerek, uluslararası ticaretin gelişimi için aşamalı bir model ortaya
koymaktadır. Kurum, ticaret ve işlevsel stratejiler, kurumun globalleşme süreci,
uluslararası ticaret ve işlevsel stratejiler, sınırlandırılmış ulusal pazar kavramı, uluslararası
pazarlamaya giriş ve gelişimi, uluslararası bölgesel stratejiler dünya geneli rekabetçiler
gibi konuları kapsamaktadır.
MAN524
Aile İşletmelerinin Yönetiminde Özel Konular
MAN525 Stratejik Yatırım Kararları
Karlılık ve hissedar değerini artıracak olan risk yönetimi sisteminin planlama ve
uygulanmasına imkân vermektedir. Karar almada bir yapı planlamasını, belirsizliği anlama
ve yönetme, strateji geliştirme, yatırım fırsatları arama gibi konular içermektedir.
MAN-526
İşletmede Stratejik İletişim
Bu dersin amacı işletmede iletişim teorisini ve sürecini anlamaktır. Stratejik İletişim etkili
iletişimin temel unsurlarını –hedefleri belirleme, hedef kitleyi tanıma, idare etme becerileri
ve yönetme kaygısı- tartışmaktadır. Ders, rekabet ve işbirliği durumlarında bireylerin,
grupların ve örgütlerin davranışlarını anlamaya odaklanmaktadır. Bu anlamda, bu ders
önemli kavramları detaylandırmak için makalelerden, hikâyelerden ve güncel işletme
yayınlarında bulunan haberlerden yararlanmaktadır.
MAN-527
Stratejik Rekabet Analizi
Bu dersin amacı, karşılaştırmalı verilerin ve bilgilerin analizlerini içeren teknikleri
kapsamlı olarak incelemektir. Analizler ve bunların rekabetçi zeka ve stratejiyle, stratejik
analitik tekniklerle, çevresel ve finansal analiz teknikleriyle ilişkilerini içermektedir.
MAN-528
Stratejik Girişimcilik
Bu dersin amacı ekonomi, psikoloji ve diğer sosyal bilimler disiplinleri içerisinden geniş
bir zeminde hem kavramsal hem de pratik düşünceleri birleştirmektir. Konular, rekabet
avantajı temelinde fırsatları tanımlamayı ve değerlendirmeyi ve bunun yanında
fiyatlandırma, satış ve pazarlama, operasyonlar, yönetim ve finans gibi başlangıç
aşamasındaki işletme stratejilerini içermektedir. Öğrenciler varlığını sürdürebilecek
işletmelerin kuruluşu için öngörüleri ve bütçeleri içeren işletme planı yazmakta
kullanılmak üzere içerik sağlamaktadırlar.
MAN-529
Kriz Yönetimi
303
Bu dersin amacı, işletmeye, taraflara ya da genel olarak halka zarar vermekle tehdit eden,
öngörülemeyen tehlike bağlamında büyük bir olayı ve süreci belirlemektir. Bunun yanında,
kriz türleri, ani değişiklikleri yönetme sorumluluğu, stratejik konu yönetimi, zayıf
sinyalleri kullanma, stratejik değişim yönetimi, stratejik davranış modelleri gibi konuları
içermektedir.
MAN-530
E-Ticaret için Stratejiler
Bu ders e-ticareti genel şirket stratejisiyle birleştirmek için kapsamlı araştırma, stratejik
çerçeveler, yöntemsel bir araç yelpazesi ve orijinal gerçek-dünya olay çalışmaları
kullanmaktadır. Bu ders, öğrencilerde şirketlerin gerçek dünyada e-ticaret stratejilerini
nasıl geliştirdikleri ve uyguladıkları hakkında farkındalık yaratmakta ve öğrencilerin bu
bağlamdaki analitik kavrayışını geliştirmektedir.
MAN-531
Stratejik Liderlik
303
Yöneticilerin ve diğer çalışanların sadece davranışlarını değiştirmenin yanı sıra, onların
düşünüş ve duygularını etkilemede de kullanabilecekleri liderlik prensipleri üzerine
odaklanmaktadır. Bu ders, stratejik liderlik araştırmasını, tarihsel, çağdaş, pratiksel ve
bilimsel yaklaşımı da içine alan kapsamlı bir araştırma uygulayıp, analiz edecektir. Liderliğin,
karakter, stratejik görevler, diğerlerini etkileme, işlevsel organizasyonlar düzenleme ve
yönetim değişikliği/değişim yönetimini kapsamaktadır.
MAN-532
Değişim Yönetimi
303
Değişim yönetiminde temel kavramlar; değişimin sürücü güçleri, değişim ihtiyacının teşhisi;
değişim türleri; değişim süreç modelleri; organizasyonel atalet ve değişime direnç; uygulama
stratejileri ve geçişi yönetme; değişim yönetiminde liderliğin rolü; organizasyonel değişimde
paydaş yönetimi; değişim yönetiminde takım yönetiminin rolü.
MAN-534
İşletme Yönetimi
303
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar,
İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark;
İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma;
İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi,
Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon,
Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim,
Gruplar, Motivasyon
MAN-536
Maliyet Muhasebesi
3 0 3
MAN-540
Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları
Bu ders pazarlama araştırmacılarının pazar araştırmalarında bilgi toplamak ve teknolojiyi
kullanmak için geliştirdikleri yöntemleri incelemektedir. Ders, aynı zamanda öğrencileri
pazarlama araştırmaları ve pazarlamada karar-verme arasındaki etkileşimi deneyimlemeye
teşvik etmektedir. Ders kapsamlı ve uygulanabilir olmasının yanında niceliksel ve
niteliksel yöntemler konusunda dengeli bir içerik sunmaktadır.
MAN-541
Perakendecilik Yönetimi
Bu ders öğrencilerin günümüzdeki perakendecilik sektörünü öğrenmesini sağlamaktadır.
Önceden belirlenmeyen ve bütünleşmiş edilmeyen bir stratejiyle çalışan firmalar değişen
dünyaya ayak uyduramazlar ve boşuna çabalamış olurlar. Bu ders stratejik karar verme
yaklaşımını tanıtarak perakendecilerin günümüzün değişen karmaşık perakendecilik
ortamında nasıl planlama yapmasını, nasıl adaptasyon sürecinden geçmesi gerektiğini
göstermektedir. Hedef müşteri kitlesini belirleme, bilgi toplama, mağaza yeri seçme,
perakendecilik şirketini yönetme, ticaret yönetimi, fiyatlandırma ve müşteri ilişkileri
konularına odaklanmaktadır.
MAN-542
Yeni Ürün Pazarlaması
Bu ders pazarlama, teknik, yaratıcı tasarım ve yeni ürün pazarlamasıyla ilgili yönetim
konuları gibi birçok yeni ürün konusundaki alanları tartışmayı amaçlamaktadır. Ders,
özellikle, hem küçük ve orta ölçekli hem de büyük kurumsal şirketlerde yüksek teknolojik
gelişmelerden etkilenen bir iş çevresinde çalışmakla ilgilenen öğrenciler için tasarlanmıştır.
Yeni teknolojiyi pazara sunan pazarlamacıların, işletme yöneticilerinin ve danışmanların
karşılaştıkları zorlukları da incelemektedir.
MAN-543
Reklamcılık Yönetimi
Bu ders reklamcılığın temel ilkeleri, reklam ve pazarlama fonksiyonu, reklamcılığın türleri,
halkla ilişkiler, satış promosyonu, baskı süreçleri, kurumsal reklamcılık, reklam hukuku ve
etiği, reklam araştırmaları konularını içerir.
MAN-544
E-Pazarlama
Bu ders internetin ve diğer teknolojilerin pazarlamadaki büyük etkisi üzerinde
odaklanmıştır. Ders öğrencilerin marka imajını güçlendirme, satış ve karlılık için internet
ve onun sosyal mecrasını anlamalarını amaçlamaktadır. Ders kapsamında yer alan bazı
konular arasında e-pazarlama çevresi, e-pazarlama stratejisi, fiyatlandırma, dağıtım ve
internette ürün seçenekleri bulunmaktadır.
MAN-545
Tüketici Davranışları
303
Tüketicinin satın almada karar verme sürecini gösteren tüketici davranışları konusu
pazarlama alanında çok önem teşkil etmektedir. Tüketici davranışları teorisinin gerçek
hayatta uygulanan örneklerine yer verilen bu derste tüketici davranışları alanındaki kavram
ve araştırmaların geniş pazarlardaki uygulanış şekilleri işlenmektedir. Bu ders algı,
motivasyon, bireysel karar verme, benlik kavramı, kültür, maaş ve sosyal sınıf gibi konular
işlenmektedir.
MAN-546
İşletmeden-İşletmeye Pazarlama
Bu ders stratejik pazarlama ve işletme politikaları konularını sunmaktadır. Ders örgütle
ilgili daha iyi bir kavrayış oluşturmayı ve öğrencilerin örgütün sürekli evrilen bir birim
olduğu görüşüne sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin kapsamında yer
alan dersler arasında e-ticaretin temelleri, perakendecilik ve pazarlama, pazar araştırmaları,
çeşitli pazarlama stratejileri ve bu stratejilerin uygulanması ve işletmelerin pazar
kanallarının yönetilmesi bulunmaktadır.
MAN-547
Pazarlama Kanalları Yönetimi
Bu dersin amacı dağıtım alanındaki teori ve araştırmaların dağıtım kanalları oluşumunda
uygulamalarını göstermektir. Pazarda rakiplere karşı avantaj sağlamak için pazar kanalları
arasında etkili ilişkiler kurmanın yollarına da yer verilmiştir. Bu ders pazar kanallarının
yapısı ve fonksiyonu, gruplandırılması, analizleri, toptancılık, perakendecilik, toptancılık,
tedarik zinciri yönetimi, pazarlama kanallarıyla ilgili stratejik antlaşmalar ve dikey
birleşme gibi konuları içermektedir.
MAN-548
Satış Yönetimi
Bu ders öğrencilere satış ve satış-pazarlama ilişkisi konularında yüksek derecede bilgi
vermek için oluşturulmuştur. Ders uluslararası satış, stratejik satış yönetimi ve girişimcilik,
adayların orta ve yüksek kademeli satış pozisyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve
becerilerle donatmak gibi alanlara odaklanmıştır. Ders bir yandan pazarlama karmasının
önemli unsurlarını kapsarken, esas olarak satışın ve satış yönetimin uluslararası boyutuyla
ilgilenmektedir.
MAN-549
Uluslararası Pazarlama
303
Derste, uluslararası pazarlama kavramı, uluslararası pazarlara giriş nedenleri, giriş stratejileri,
küresel çevre, ekonomik çevre, sosyal ve kültürel çevre, politik ve yasal çevre, uluslararası
Pazar araştırması, uluslararası tüketici davranışları, uluslararası ürün stratejileri, uluslararası
fiyatlandırma stratejileri, uluslararası tutundurma stratejileri, uluslararası dağıtım stratejileri,
uluslararası hizmetler gibi konular güncel olay, örnek ve sunumlarla incelenecektir.
(Teklif Dosyasındaki) Bu ders uluslar arası pazarlamanın nasıl uygulandığını ve bu alanda
global firmaların dünyada uyguladıkları yeni trendleri konu almaktadır. Firmanın güçlü ve
zayıf yönleri, teknolojik güçleri ve pazar ortamına bağlı olarak uygulayabilecekleri pazara
giriş ve pazarlama geliştirme yöntemleri incelenmektedir.
MAN-550
Marka Yönetimi
Bu ders yapılandırma, ölçme ve marka değerini yönetme vasıtasıyla karlı marka
stratejilerinin nasıl oluşturulacağını tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, marka pozisyonunun
ve değerinin belirlenmesi ve oluşturulması, müşteri-temelli marka değeri, marka
konumlandırması, marka pazarlama programının planlanması ve uygulanması, marka
değerini oluşturmak için pazarlama programının tasarlanması ve marka stratejilerinin
oluşturulup uygulaması gibi konuları içermektedir.
MAN-551
Pazarlama Danışmanlığı
Pazar danışmanlığının yapısını incelemek ve değer yaratmadaki önemini göstermenin
dışında; bu ders ayrıca Pazar danışmanlığını uluslar arası anlamda incelemektedir. Bu kurs
ile öğrenciler Pazar danışmanlığını geniş bir perspektif içinde anlamış olacaklardır.
Pazarlama planı anatomisi ve her danışman firmanın bilmesi gereken Pazarlama kuralları
incelenecektir.
MAN-552
Hizmet Pazarlaması
Bu
dersin
amacı öğrencilerin
önemli
bir
pazarlama
alanı olan
hizmet
pazarlaması konusunda daha stratejik bir şekilde düşünmelerini sağlamaktır. Hizmet
sektöründe değer yaratmakla hizmet sektöründeki karlılık arasındaki bağı göstererek
öğrencilerin değer yaratmanın firma için ne kadar önemli olduğu gösterilir. ‘E- hizmet’ ve
‘Hizmet teknolojisini yönetmek’ gibi konulara değinilerek öğrencilerin servis sektöründe
yeniliklerinde nasıl uygulamaya konulduğunu görmeleri sağlanır.
MAN-560
Girişimciler İçin Finans
Bu dersin amacı, girişimcilikle ilgili olan temel finansal bakış açılarını anlamaktır. Birçok
vaka analizi ile mali tablolar analizi, başabaş analizi, çalışma sermayesi yönetimi, paranın
zaman değeri gibi finansla ilgili temel konular ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Ayrıca,
bunlara ek olarak, finansal ve ekonomik kavramlar, finansal yönetim ve planlama, karlılık,
sermaye bütçelemesi gibi konulara da değinilmektedir.
MAN-561
Finansal Matematik
Bu ders, matematiksel problemleri çözmek üzere Excel’de uygulanan araç, yöntem ve
formülleri kapsamlı bir şekilde anlatmaktadır. Nakit akışları, tahvil hesaplamaları, tahvil
riskleri, amortisman, forward faiz oranları ve futures gibi türev ürünler, döviz, değerleme
ve finansal kiralama konularını içermektedir.
MAN-562
İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi
Bu ders, öğrencilerimize rekabetçi iş ortamında bilgi ile ilişkili muhasebe bağlamında
mükemmel bir içerik sunmakta ve sadece hissedarların maksimizasyonu için değil örgütsel
kaynakların kontrol ve yönetimine yardımcı olmak için işletmelerin bir dizi kuram ve
teknolojileri nasıl kullandığını konu edinmektedir. Muhasebe bilgi sistemleri risk,
güvenlik, izleme ve kontrol bağlamında çağdaş bir perspektif içerisinde incelenmektedir.
MAN-563
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
Bu ders, işletmeler uluslararası standartlara uygun finansal tablolarını hazırlarken bu
standartların işletmeler tarafından nasıl kullanıldığını özetleyerek pratik bir giriş
yapılacaktır. Her bir IFRS ve UMS standardını tanımlama, ölçüm, sunum ve açıklama
gerekliliği incelenecektir.
MAN-564
Çok Uluslu İşletme Finansmanı
Bu dersin amacı, küresel çevre, döviz teorisi ve piyasası, kur riski, uluslararası işletme
finansmanı, yabancı yatırım kararları, çok uluslu operasyonları yönetmek gibi konuları
kapsamaktadır.
MAN-565
Proje Değerleme ve Finansman
Bu ders, proje canlılık analizi, güvenlik düzenlemeleri, finansal plan hazırlama, geri ödeme
süresi, nakit akım tablosu, finansal modelleme ve proje değerleme, fon kaynakları
konularını içermektedir. Ek olarak, bu ders öğrencilerin kendi seçeneklerini analiz
etmelerine, projenin her bir aşamasında daha iyi kararlar alabilmelerine katkı sağlamakta
ve onlara risk, insanlar, hissedarların beklentileri ve küresel gelişim ile ilişkili kararların
nasıl değerlendirildiğini göstermektedir.
MAN-566
Finansal Muhasebe ve Uygulaması
Bu dersin amacı, UFRS için amaçlanan uygulamaları ayrıntılı olarak göstermektir. Yeni,
revize edilmiş standartlar özetlenmekte ve açıklanmaktadır. UFRS’ye giriş, gelir tablosu ve
bilanço, finansal raporlama ve açıklamaları, grup raporlama gibi kavramlar üzerinde
durulmaktadır.
MAN-567
Finansal Yönetim Örnek Olayları
Bu ders, örnek bir olay üzerinde grup tartışmalarını ve okuma parçalarını kapsamaktadır.
Örnek olay üzerine yapılan bu tartışmalara ek olarak, teori ve uygulama arasındaki
tartışmalı konular ve tutarsızlıklar üzerine odaklanılarak finans sektörü üzerine çeşitli
makaleler okunacaktır. Finansla ilgili tüm kavram ve araçlar, işletme stratejileri ile ilgili
kavramlarla ilişkilendirilecektir.
MAN-568
Portföy Teorisi ve Yatırım Yönetimi
Bu dersin amacı, yatırım analizinde sıklıklı kullanılan kantitatif araç ve modellere bir bakış
açısı kazandırılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda para ve sermaye piyasalarını, sabit
getirili menkul kıymetleri, türev ürünleri ve portföy yönetimi gibi konuları içermektedir.
Temel konular, bireysel menkul kıymetlerin analizi ve menkul kıymet portföylerinin
analizi konularıdır.
MAN-569
Türev Araçları ve Risk Yönetimi
Bu ders gerçek opsiyonların yanı sıra döviz ticareti sözleşmelerini ve borsa dışı araçları
içine alan çeşitli türev araçların ayrıntılı olarak anlatılmasını kapsamaktadır. Türevlerin
pratik uygulamaları üzerine ticari işlemlerde ve kurumsal risk yönetimi olduğu durumlarda
gerçek kullanımları üzerine eşit vurgular yapılmaktadır.
MAN-580
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
303
Bu ders strateji ve insan kaynaklarının etkileşimini genel bir yönetimsel perspektiften ele
almaktadır. Ders, öğrencilere insan kaynakları çalışmalarındaki en yeni teknolojik
gelişmelerde ve en güncel yatırımlarda uygulanan insan kaynakları konularında kapsamlı
bir bakış sağlamaktadır. Ders boyunca, stratejik insan kaynakları konusunda bazı açılardan
model niteliğinde olan şirketleri içeren birçok insan kaynakları uygulaması örneği
sunulacaktır.
MAN-581
Stratejik Ücretlendirme
Bu ders, çalışanları stratejik ücretlendirmenin temel yapıları olarak tanımlamaktadır. Ders
kapsamında öğrencilere şirket içinde uyumlu iş yapılarının özellikleri hakkında bilgi
verilmektedir. Bunun yanında, ders öğrencilerin dikkatini şirket dışına kaydırarak şirketin
dıştaki pazarla olan ilişkisini anlamalarını sağlamaktadır. Ayrıca, öğrenciler tek bir
çalışanın katkılarını başarı-ödülü sistemi oluşturularak öğrenmiş olacaklardır ve
çalışanların şirket içindeki ücretlendirmeyle planların nasıl uygulandığı da tartışılacaktır.
MAN-582
Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu ders insan kaynakları fonksiyonun son yıllardaki evrimini birçok araştırma bulgusuyla
beraber incelemektedir. Ders bu fonksiyonun etkisine çevreden ve örgütten bakmaktadır ve
şu anki durum için insan kaynaklarının hangi şekillerde karşılık verdiğini analiz etmekte ve
bir açıklama sunmaktadır. Dersin odağında belirli iş içeriklerinden ziyade insan kaynakları
fonksiyonunun iş yapmak için kullandığı yapılar ve yöntemler bulunmaktadır.
MAN-583
İşe Alım ve Oryantasyon
Bu ders işe yeni başlayanların örgüt iklimine ve kültürüne adaptasyonu hakkında bilgi
sağlamayı amaçlamaktadır. Ders yeni başlayanların örgütteki oryantasyonun önemi; seçim
yöntemlerinin kapsamı; personelin örgüt kültürüne uyumuna göre seçilmesi ve yargısal
hatalar ve yanlılıklar içeren örgütsel seçim gibi konuları içermektedir.
MAN-584
Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji
Bu ders endüstriyel ve örgütsel psikoloji, mikro-örgütsel davranış ve insan kaynakları
yönetimi alanındaki güncel teorileri açıklamayı amaçlamaktadır. Ders, endüstriyel ve
örgütsel psikolojinin odağında yer alan iş-bağlantılı davranışlar ve bunların ölçümlenmesi,
personel seçimi ve eğitimi ve iş ve çalışma ortamı gibi çeşitli konuları kapsamaktadır.
MAN-588
İş Hukuku
Bu ders hukuk kaynakları üzerinde bağlamsal materyalden, sözleşmeyle ilgili kurumlara ve
iş koşullarına kadar hukukun iş ilişkileriyle ilgili bütün yönlerini kapsamaktadır. Ders
kapsamında Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki iş güvencesini nasıl şekillendirdiği üzerinde
özellikle durulmaktadır. Bununla beraber işçi sendikaları ve endüstriyel ilişki hukuku da
tartışılmaktadır. Böylece ders gerçek hayattaki karmaşık yasal işlemlerle ilgili temel bilgi
sunmaktadır.
MAN-585
Performans Yönetimi
303
Performans yönetimi sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması ile ilgilidir. Bu sistemler
sürekli bir süreç olan bireylerin ve takımların performanslarının belirlenmesi, ölçümlenmesi
ve geliştirilmesini ve performansın örgütün stratejik hedefleriyle birleştirilmesini
kapsamaktadır. Ders araştırma-temelli bulgulara ve örgütlerin insan sermayesini arttıran
güncel uygulamalara odaklanmaktadır. Ders boyunca en iyi uygulamalar vurgulanmakta ve en
iyi performans yönetimi sistemini oluşturmak için gerekli adımlar tartışılmaktadır.
MAN-586
İnsan Kaynaklarının Gelişim ve Eğitimi
303
İnsan kaynakları alanında teori ve pratik arasındaki farkı kapatmak amacıyla gerçek dünyadan
örnekler kullanılmaktadır. Dersin odağında eğitim ihtiyaçlarının belirlendiği sistematik süreç,
iş bilgisine dayalı programların geliştirilmesi ve hedefler doğrultusunda eğitimin
değerlendirilmesi bulunmaktadır. Amaç belirleme teorisi, yeni yasal düşünce ve azınlıkların
eğitimi gibi bugünün kilit eğitim konuları da bu ders kapsamında tartışılmaktadır.
MAN-587
Çatışma Yönetimi
303
Örgütlerde tarafların ve paydaşların arasında çıkan problemlerin ve fırsatların belirlenmesi, bu
problemlerin detaylı bir şekilde incelenmesi, fırsatlardan faydalanmak için başarılı çözümlerin
oluşturulması ve uygulanması ve örgütün istenen duruma getirilmesi konularında hazır hale
getirmeyi amaçlamaktadır. Ders çalışma ilişkilerinin yasal çerçevesi ve mevzuatı; çatışma
süreci ve bu sürecin örgüte etkisi ve müzakerenin, arabuluculuğun ve diğer hukuk-dışı
tartışma çözümleme tekniklerin uygulanması.
MAN-589
Çalışma Psikolojisi
Bu dersin amacı psikoloji teorisinin iş hayatında insan davranışlarını anlamamıza yaptığı
katkıyı incelemektir. Ders hem seçim ve eğitim gibi personel konularını, hem de karar
verme gibi örgütsel konuları kapsamaktadır. Böylece ders işyerindeki insan davranışlarını
geniş bir çerçevede ele almaktadır. Ayrıca teorileri desteklemek ve çalışma koşullarında
kavramların nasıl kullanıldığını göstermek için gerçek-yaşam örnekleri ve açıklamalar
kullanılmaktadır.
MAN-590
Örgütsel İletişim
303
Örgütlerin “soyut varlıkları” olan iletişim ve bilgiyi nasıl ölçecekleri, yönetecekleri ve en iyi
seviyeye ulaştırabileceklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Pratik beceriler ve
uygulamalar sunmakta ve onları gelecek kariyerlerinde yaratıcı bir şekilde iletişim sunmaya
zorlamaktadır. Araştırma temelli tavsiyeyi, olay çözümlerini ve faydalı araçları
kapsamaktadır. İletişim unsurları, prensipleri ve ahlakı, algı ve benlik kavramı, etkili dinleme
ve örgütlerde ikna teknikleri yer almaktadır.
MBE-530
Uluslararası İşletme Yönetimi
303
Küreselleşme olgusunun etkisini hissettirdiği en önemli alanlardan biri de işletmecilik
uygulamalarıdır. Küresel rekabet şartları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerimizin de bu
düzen içerisinde ayakta kalabilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için küreselleşmenin
kurallarına uygun hareket ederek kendilerini bu alana adapte edebilmeleri gerekmektedir.
Küreselleşemeye ayak uydurabilmek, yeniden yazılan rekabet kurallarını çok iyi bilen,
bunlara uyum sağlayabilecek, bu gelişmeleri takip edecek ve yönlendirebilecek yöneticilerin
yetiştirilmesi ile mümkündür. Küresel işletmecilik açısından yeni stratejileri bir disiplin
çerçevesinde işleyebilmek dersin amaçlarından birini oluşturmaktadır. Uluslararası
İşletmecilik dersinin diğer bir amacı da bu konuda kendini yetiştirmek isteyen potansiyel
akademisyen ve yönetici adaylarına uluslararası işletmecilik ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve
tekniklerin en üst düzeyde aktarılmasıdır.
MBE-556
Örgütsel Davranış
303
Örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetim ve organizasyonlardaki yeri ve önemi,
örgütlerde moral ve moral ölçümleri, moral düzeyini yükseltici önlemler, örgütsel davranışlar,
grup düzenliliği ve yeniliklere karşı tepkiler ve önlemler, örgütlerde psikolojik sorun ve
şikayetler, işte monotonluk sorunu ve önlenmesi, iş ortamının fiziksel sorunları, bireyler arası
ilişkiler ve haberleşme, örgütlerde çatışma ve çatışmanın önlenmesi.
MBE-566
Pazarlama Yönetimi
303
Derste, pazarlama kavramının gelişimi, önemi, pazarlama çevresi, Pazarlama Bilgi
Sistemi, pazarlama araştırmaları, tüketici davranışları gibi konularda temel bilgiler verilerek
ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejileri, marka yönetimi, pazarlama yönetimi
aşamaları, pazarlama yönetiminde dikkat edilmesi gereken konular güncel örnek ve olaylarla
ele alınacaktır.
MBE-581
Yönetim ve Organizasyonda Güncel Yaklaşımlar
303
Küreselleşme ve örgütler, ulusal ve uluslararası bazda öne çıkan örgütsel tasarımlar (örneğin,
sanal örgütler, ağ örgütler), örgüt kültürü, liderlik aklaşımları, entelektüel sermaye yönetimi,
içsel girişimcilik, zaman yönetimi, outsourcing (dış kaynak kullanımı), benchmarking
(kıyaslama), KOBİL'ler, İnsan Kaynakları Yönetiminde güncel yaklaşımlar
MBE-582
Stratejik Yönetim
303
Bu ders strateji analizinin temel seviyesi olan işletme stratejisi seviyesindeki strateji
kavramlarının kapsamlı bir birlikteliğini (bütünleştirilmesini) sağlamaktadır. Bu, öğrenim
kavramlarını, kurgulama (yaratma) becerilerini ve kariyerinde daha başarılı olabilmene
yardımcı olacak stratejik durumlar üzerine düşünmenin yolunu geliştirme yöntemlerini
içermektedir. Öğretme kavramlar ve teoriler üzerine tartışma yöneliminde olmaktadır ancak
bu pratik ve kullanışlı bir bağlamda gerçekleşmektedir.
DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
MAN-601
Stratejik Yönetim
303
Ders kapsamında öğrencilere temelde stratejik yönetim ile ilgili teorik ve uygulama bilgi
aktarılacaktır. Bu çerçevede vizyon; misyon; SWOT analizi; kurumsal, iş birimi ve
fonksiyonel düzey stratejiler ile ilgili konular incelenecektir. Ders ayrıca, belirlenen
stratejilerin uygulanması için örgütlenme ve planlama ile ilgili konuların yanı sıra,
stratejilerin uygulanmasının denetimi ve sonuçların değerlendirilmesine de odaklanacaktır.
Ders esnasında küresel stratejik iş modelleri tartışılacak ve öğrencilerin durum analizi
yapmaları sağlanacaktır. Derste stratejik yönetim model ve uygulamaları modern yönetim
zihniyeti boyutu ile ele alınacaktır.
MAN-602
Organizasyon Teorisi
303
Örgüt Teorisi dersinin amacı doktora öğrencilerinin örgüt ve yönetim kuramlarının
doğuşundan başlayarak makro bir perspektif ile örgüt teorisi alanındaki kuramsal
yaklaşımlara hakim olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, klasik ve neoklasik kuramların
yanı sıra, sistem yaklaşımı, durumsallık teorisi ve iktisat temelli örgüt kuramları ile post
modern örgüt kuramları incelenecektir.
MAN-603
Tedarik Zinciri Yönetimi
303
Tedarik Zinciri Yönetiminde, tedarikçiler ve Tüketiciler arasında etkin ve verimli bir ilişkinin
kurulması. Bu ilişkinin sistemli bir şekilde devam etmesi için sürecin planlanması ve
kontrolünü, tedarikçi, imalatçı, dağıtımcı, ve de müşterilerden oluşan bir ağ içerisinde,
malzeme, akiş ve para akışı ile ilgilenmektedir. Bu ders lojistik ağ tasarımı, tedarik zincirinde
dağıtım stratejileri ve tedarik zinciri koordinasyonu içermektedir.
MAN-604
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
303
Bu ders strateji ve insan kaynaklarının etkileşimini genel bir yönetimsel perspektiften ele
almaktadır. Ders, öğrencilere insan kaynakları çalışmalarındaki en yeni teknolojik
gelişmelerde ve en güncel yatırımlarda uygulanan insan kaynakları konularında kapsamlı
bir bakış sağlamaktadır. Ders boyunca, stratejik insan kaynakları konusunda bazı açılardan
model niteliğinde olan şirketleri içeren birçok insan kaynakları uygulaması örneği
sunulacaktır.
MAN-605
Finansal Tablolar Analizi
303
MAN-606
Stratejik Pazarlama Yönetimi
303
Stratejik Pazarlama Yönetimi dersinin amacı doktora öğrencilerine pazarlama bilimine ilişkin
yol göstermektir. Derste pazarlama teorilerinden yola çıkarak pazarlamaya ait stratejik
pazarlama, tüketici davranışları, marka yönetimi, bütünleşik pazarlama, uluslararası
pazarlama gibi konular ele alınacaktır. İlgili makaleler verilerek derste bu konularla ilgili
tartışmalara yer verilecektir. Tartışmaların amacı öğrencilerin eleştirel gözle konulara
bakmalarının sağlanmasıdır. Sonraki aşamada her öğrenciye dönem projesi olarak bir
pazarlama konusu verilerek; öğrenciden bu konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür taraması ve
güncel örneklerle konuyu sınıfta aktarması istenecektir.
MAN-608
Küresel Ekonomi
303
MAN-637
Gelişim ve Öğrenme
303
Bu derste gelişimin temel ilkeleri, gelişimi etkileyen temel etmenler, temel kavramlar:
gelişimin görevi, olgunlaşma, hazır olma, gelişim, kritik dönem, davranış ve öğrenme.
Gelişim alanlarına göre gelişim özellikleri: bedensel gelişim, devinimsel gelişim, bilişsel
gelişim, dil gelişimi, ahlak gelişimi, kişilik gelişimi. Öğrenme kuralları: Klasik koşullanma,
bitişikliğe ağırlık veren öğrenme kuramları, bağlaşımcılık, edimsel koşullanma, sosyal bilişsel
kuram, geştalt kuram, bilgiyi işleme kuramı ve nitelikli bir öğreticinin özellikleri
incelenmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler; gelişim ve öğrenme kuramlarının ilkelerinden
kendi alanlarının planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde etkili bir biçimde
yararlanabileceklerdir.
MAN-638
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
303
Bu derste temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programları, yıllık, ünite,
günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yönetimi ve
stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme,
değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu
yazma teknikleri, not verme, eğitimde etik konuları incelenecktir. Bu dersin sonunda
öğrenciler öğretimde planlama ve değerlendirmenin önemini kavrayabilecek, alanında
öğretim faaliyeti planlayabilecek, alanında kurallara uygun sınav hazırlayabilecek, öğretimde
planlama ve değerlendirmeye istekli hale gelir.
MAN-689
Yönetim Araştırmaları Semineri
303
Download