11. Emir Referans No

advertisement
AÇIK EMİRLER VE TÜM EMİRLER RAPORLARI KILAVUZU
İ.M.K.B. tarafından, üyelere gönderilecek olan “Açık Emirler Raporu” ile “Tüm
Emirler Raporu”nda yer alan bilgilerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacak ayrıntılı
açıklamalar aşağıda verilmiştir.
A. AÇIK EMİRLER RAPORUNUN İÇERİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Hisse Senetleri Piyasası Alım Satım Sistemi’nde (Sistem) Açık Emirler Raporu’nda,
üyelerin seans sonu itibariyle karşılanmamış bekleyen emirleri yer almaktadır.
Dolayısıyla işleme dönüşmüş emirler ile iptal olan emirler bu raporda yer
almayacaktır.
Aşağıda soldan sağa her bir kolonda yer alan bilgilerin ayrıntılı açıklaması
yapılmıştır.
1. Emir No
Girilen emre Sistem tarafından otomatik olarak verilmiş olan emir numarasıdır.
2. Emri Giren Temsilcinin Kodu
Söz konusu emri Sistem’e giren üye temsilcisinin kodunu gösterir.
3. Hissenin Kodu
Emrin İMKB’de işlem görmekte olan hangi hisse senedi için girildiğini gösteren
alandır.
4. Hissenin Özellik Kodu
Emrin, İMKB’de işlem görmekte olan hisse senedinin hangi özellik kodu için
verildiğini ifade eden alandır. Örneğin; EREGL.E hisse senedine girilen emrin “E”
özellik koduna, ya da EREGL.Y hisse senedine girilen emrin “Y” özellik koduna
girilmesi gibi.
5. İşlem Kodu
Tek harfle ifade edilen işlem kodunda, emirlere ilişkin aşağıda ayrıntıları verilmiş
notlar yer alacaktır:
A: Alış
S: Satış
Q: Açığa Satış
Ek-1:
“Açık Emirler Raporu - Tüm Emirler Raporu Kılavuzu”
1
6. Orjinal Emrin Miktarı
Sisteme girilen (eğer değiştirilmişse değiştirilmiş haliyle) emrin miktarı yer alacaktır.
7. Kalan Emrin Miktarı
Sisteme girilen emir kısmen işlem görmüşse, emrin kalan miktarı gösterilmektedir.
Eğer emir tamamen işlem görmüşse, bu raporda yer almayacaktır.
8. Fiyat
Emrin fiyatı gösterilmektedir. Eğer emrin orjinal fiyatı üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmışsa, emrin fiyatı değiştirilen en son haliyle bu raporda yer alır.
9. Emir Türü
Emrin türü tek harfle ifade edilmiştir. Bu kısaltmalara ilişkin açıklamalar:
B:
S:
O:
K:
Piyasa Emirleri
Özel Emir
Küsurat Emri
Kotasyon Emri
10. Emrin Geçerlilik Süresi
Girilmiş olan emrin, sistemde hangi tarihli günün sonuna kadar yer alacağını belirtir.
Bu bölümde emrin hangi günün sonunda sistemden silineceği izlenebilmektedir. Tek
seanslık emirlerin geçerlilik süresi sıfır (0) olarak yayınlanmaktadır. Tarihli emirlerin
geçerlilik süresi, tarih bazında gösterilmektedir; örneğin sisteme 15.06.1999 tarihinde
“1 günlük” olarak girilmiş bir emrin açık emirlerde yer alan geçerlilik süresi
“99.06.15” olarak gösterilecektir.
11. Emrin Giriş Saati
Emrin sisteme girildiği saati gösteren alandır. Ancak emir üzerinde değişiklik
yapılmışsa emrin giriş saati;
 normal bir emir için, sisteme emrin ilk girildiği saati,
 bir özel ya da bir küsurat emir için ise, değişiklik yapıldığı saati
göstermektedir.
12. Emrin Son Değiştirilme Saati
Bu alanda, sistemde var olan bir emir üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması
durumunda (fiyat, geçerlilik süresi ya da miktarın değiştirilmesi veya emrin
bölünmesi gibi) bu değişikliğin yapıldığı saati gösteren alandır.
Bir emrin değiştirilmesi veya üzerinde daha önce değişiklik yapılmış bir emrin tekrar
değiştirilmesi halinde;
Ek-1:
“Açık Emirler Raporu - Tüm Emirler Raporu Kılavuzu”
2


Eğer bu limit fiyatlı bir emir ise, bu alanda emrin en son değiştirilmiş olduğu saat
görülebilecektir;
Eğer bu bir özel ya da küsurat emri ise bu alanda, emrin en son değiştirilme saati
(emrin giriş saati ile aynı) görülecektir.
Emrin bir kısmı işlem görmüşse, bu alanda gösterilen saat en son işlemin gerçekleştiği
saattir.
13. Emir Referans No
Eğer emir girilirken üye temsilcisi tarafından bir referans numarası verilmişse, bu
numaranın gösterileceği alandır.
14. Emir Hesap No
Eğer emir girilirken üye temsilcisi tarafından bir hesap numarası verilmişse, bu
numaranın gösterileceği alandır.
15. Müş/Port
Emri veren kişiyi tanımlayan alandır. Emir müşteri veya portföy ya da fon emri
olabilir. Kısaltmaların anlamları:
M: Müşteri
P: Portföy
F: Fon
16. Kurumiçi sıra no
Disketle emir iletimi ve ExAPI için eklendi.
17. Acente/Fon Kodu (AFK) (Üç (3) Karakter)
 Acente Banka İlişkisi Olan Kurumlar
Sisteme İletilen emirlerde yer alan müşteri hesap numarasının emri ileten üye
nezdinde açılmış bir hesap numarası olmayıp, acente bankanın müşterisine ait olması
ve “Hes.No” alanına müşterinin acente bankadaki hesap numarasının girilmesi
durumunda, müşteri hesap numarasının bulunduğu acente bankaya ait üye kodunun
yazıldığı alandır.
 Fonlar/Yatırım Ortaklıkları Adına Girilen Emirler
Üyenin kendisine ait fonlar dahil olmak üzere, sisteme fonlar veya yatırım ortaklıkları
adına iletilen tüm emirlerde, fon/yatırım ortaklıklarına Borsamız tarafından verilmiş
olan 3 haneli kodların girildiği alandır.
17.
Ek-1:
“Açık Emirler Raporu - Tüm Emirler Raporu Kılavuzu”
3
B. TÜM EMİRLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Tüm Emirler Raporu’nda, üye temsilcisi tarafından Sistem’e girilmiş tüm emirler
gösterilmektedir.
Aşağıda soldan sağa her bir kolonda yer alan bilgilerin ayrıntılı açıklaması
yapılmıştır.
1. Emir No
Girilen emre Sistem tarafından otomatik olarak verilmiş olan emir numarasıdır.
2. Emri Giren Temsilcinin Kodu
Söz konusu emri Sistem’e giren üye temsilcisinin kodunu gösterir.
3. Hissenin Kodu
Emrin İMKB’de işlem görmekte olan hangi hisse senedi için girildiğini gösteren
alandır.
4. Hissenin Özellik Kodu
Emrin, İMKB’de işlem görmekte olan hisse senedinin hangi özellik kodu için
verildiğini ifade eden alandır. Örneğin; EREGL.E hisse senedine girilen emrin “E”
özellik koduna, ya da EREGL.Y hisse senedine girilen emrin “Y” özellik koduna
girilmesi gibi.
5. İşlem Kodu
Tek harfle ifade edilen işlem kodunda, emirlere ilişkin aşağıda ayrıntıları verilmiş
notlar yer alacaktır:
A:
S:
Q:
C:
D:
P:
R:
T:
L:
Ek-1:
Alış
Satış
Açığa Satış
Alış emrinin değiştirildiğini ifade eder.
Satış emrinin değiştirildiğini ifade eder.
Alış emrinin bölündüğünü ifade eder.
Satış emrinin bölündüğünü ifade eder.
Açığa satış emrinin değiştirildiğini ifade eder.
Açığa satış emrinin bölündüğünü ifade eder.
“Açık Emirler Raporu - Tüm Emirler Raporu Kılavuzu”
4
6. Emrin Miktarı
Sisteme girilen veya değiştirilen emrin miktarını gösterir.
7. Emrin Fiyatı
Sisteme girilen emrin fiyatını gösterir.
8. Emir Türü
Emrin türü tek harfle ifade edilmiştir. Bu kısaltmalara ilişkin açıklamalar:
B: Lot Emirleri
S: Özel Emir
O: Küsurat Emir
K: Kotasyon Emri Giriş
G: Kotasyon Emri Güncelleme
9. Emrin Geçerlilik Süresi
Emrin Sistemde kaç gün ya da hangi tarihin sonuna kadar kalmasının istendiğini
belirten alandır. Tek seanslık emirlerin geçerlilik süresi sıfır (0) olarak
yayınlanmaktadır. Tarihli emirler, sisteme gün belirtilerek girilmişse gün sayısı olarak
(örneğin 1 günlük girilmişse “1” ifadesiyle), sisteme tarih belirtilerek girilmişse o
tarih belirtilerek (örneğin tarihli emrin son geçerlilik tarihi 05 HAZ 99 olarak
girilmişse tüm emirler raporunda geçerlilik süresi “99-06-05” olarak yayınlanacaktır)
tüm emirler raporunda yayınlanacaktır.
10. Emrin Giriş Saati
Emrin girildiği veya emirle ilgili olarak işlem kodunda yer alan değişikliğin yapıldığı
saati gösteren alandır. Örneğin alış emri ilk kez giriliyorsa, bu alanda yer alan, emrin
sisteme girildiği saattir; bu alış emri üzerinde bir değişiklik yapılıyorsa, bu alanda yer
alan, değişikliğin yapıldığı saattir.
11. Emir Referans No
Eğer emir girilirken üye temsilcisi tarafından bir referans numarası verilmişse bu
numaranın gösterileceği alandır.
12. Emir Hesap No
Eğer emir girilirken üye temsilcisi tarafından bir hesap numarası verilmişse bu
numaranın gösterileceği alandır.
13. Müş/Port/Fon
Emri veren kişiyi tanımlayan alandır. Emir müşteri veya portföy ya da fon emri
olabilir. Kısaltmaların anlamları:
M: Müşteri
Ek-1:
“Açık Emirler Raporu - Tüm Emirler Raporu Kılavuzu”
5
P: Portföy
F: Fon
14. Kurumiçi sıra no
Disketle ve Ex-API ile emir kabulü için eklendi.
15. Acente/Fon Kodu (AFK) (ÜÇ (3) Karakter)
 Acente Banka İlişkisi Olan Kurumlar
Sisteme iletilen emirlerde yer alan müşteri hesap numarasının emri ileten üye
nezdinde açılmış bir hesap numarası olmayıp, acente bankanın müşterisine ait olması
ve “Hes.No.” alanına müşterinin acente bankadaki hesap numarasının girilmesi
durumunda, müşteri hesap numarasının bulunduğu acente bankaya ait üye kodunun
yazıldığı alandır.
 Fonlar/Yatırım Ortaklıkları Adına Girilen Emirler
Üyenin kendisine ait fonlar dahil olmak üzere, sisteme fonlar veya yatırım ortaklıkları
adına iletilen tüm emirlerde, fon/yatırım ortaklıklarına Borsamız tarafından verilmiş
olan 3 haneli kodların girildiği alandır.
16. Orjinal Emir Numarası / Kotasyon Numarası (16 Karakter)
Emrin bölünmesi durumunda hangi numaralı emirden bölündüğünü göstermek
amacıyla eklenen alandır. Söz konusu olan Sistem’e yeni girilmiş ya da değiştirilmiş
bir emirse, bu alanda ilgili emrin kendi numarası yer alacaktır.
Bölünerek yeni oluşturulmuş bir emir için bu alanda emrin bölündüğü orjinal emrin
numarası yer alacak, ancak yeni yaratılmış olan bu emir üzerinde daha sonra bir
değişiklik yapılırsa bu alanda artık emrin kendi numarası gösterilecektir. Örneğin
"236" numaralı emir bölünerek "500" numaralı emir oluşturulsun; tüm emirler
dökümünde "500" nolu emre ait "orjinal emir no" sütununda "236" görünecektir.
Ancak "500" numaralı yeni emir tekrar bölündüğünde ya da değiştirildiğinde bu emre
ait "orjinal emir no" sütununda artık "500" görünecektir.
Kotasyon emirlerinde bu alanda kotasyon numarası yer alacaktır.
Ek-1:
“Açık Emirler Raporu - Tüm Emirler Raporu Kılavuzu”
6
Download