...............tarihinden bu yana hastanenizde Nöroloji uzmanı olarak

advertisement
...............tarihinden bu yana hastanenizde Nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. ******* tarih ve
288 sayılı yazınızı 12.1.2015 tarihinde elden tebliğ aldım. İçeriğinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
********** //////////// tarihinden itibaren üç gün izinli olduğu belirtilmekte ve bu süre zarfında Beyin ve Sinir
Cerrahisi
alanında
kolsüntasyon
istenen
hastaların
değerlendirmesinin
tarafımca
yapılması
istenmektedir. Ancak bu görevlendirme işlemi ilgili yazıyı tebliğ alırken koyduğum şerhte belirttiğim
üzere hukuka açık aykırılıklar içermektedir.
Öncelikle hastane yönetimince sürekli olarak kendi uzmanlık dalımda icap nöbetçisi olarak
görevlendirilmekteyim. İcap nöbetlerine ilişkin yasal düzenleme Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğinin
42. Maddesinin A bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; “uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az,
fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar." hükmü uyarınca esasen tek
hekimin bulunduğu tıpta uzmanlık dallarında icap nöbeti düzenlenmesi yapılamamaktadır. Bu anlamda
nöroloji uzmanlık dalında görev yapan tek hekim olarak sürekli icapçı olmanın ilgili Yönetmelik hükmüne
aykırılık taşıdığı ve tarafımın Anayasa'nın 50. maddesi uyarınca güvence altına alınmış olan dinlenme
hakkımı ihlal ettiği açıktır.
Öte yandan eğitimini almadığım bir branşta hekimlik faaliyetinde bulunmam ilgili mevzuat gereği
yasaktır. Bilindiği üzere hekimlerin mesleklerini uygulamalarına ilişkin temel kuralların düzenlendiği 1219
sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 8.maddesinde hekimlerin genel
olarak hastalıkları tedavi yetkisi bulunduğu belirtildikten sonra herhangi bir tıp dalında uzman olmak ve
bu unvanı kullanma hakkını elde etmek ve hasta tedavisine kalkışabilmek için o tıpta uzmanlık dalında
uzmanlık belgesine sahip olmanın zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Uzmanlık belgesine sahip olmanın koşullarının belirlendiği Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin (r) bendinde uzman, çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık
eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi
kazanmış olanlar olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 27. maddesinde ise yönetmelik hükümlerine göre
uzmanlık belgesi almayanların, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamayacağı
belirtilmiştir.
Bu anlamda beyin ve sinir cerrahisi gibi son derece önemli bir alanda, hasta görmeye ve konsültasyon
vermeye zorlanmam 1219 sayılı Yasa'nın ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin
ilgili hükümlerine uygunluk taşımamaktadır. Konsültasyon talebi üzerine gördüğüm hastalarda
yapacağım yanlış ya da eksik bir değerlendirme hastalar yönünden telafisi olanaksız zararlara neden
olabilecektir. Yanı sıra hukuka aykırı bu uygulama sadece hastaların değil, hekim olarak tarafımın da
mağdur olmasına neden olacaktır. Çünkü yapacağım (veya yapamayacağım) her işlem, hakkımda
şikayetlere, disiplin soruşturmalarına, cezai yargılamalara, belki de yüksek bedelli tazminat davalarına
neden olabilecektir.
Üstelik mesleki sorumluluk sigortası poliçelerimiz de uzmanlık branşlarımıza göre belirlenmiş olup,
uzmanlık alanım dışında bir tıbbi müdahalede bulunmak durumunda kalmam halinde doğacak olası
zararlar sigorta kapsamı dışında kabul edilmektedir. Bu nedenlerle, (ihtisas alanımın dışında olan ve
özel bir tıpta uzmanlık dalı olan beyin ve sinir cerrahisi alanında) hasta görmeye zorlanmam ve olası
hata ve ihlallere yol açmam halinde; bu görevlendirmeyi yapan amir ve yöneticilerin de istenmeyen
sonuçtan hukuken sorumlu olacağı kanısındayım. Buna ek olarak sağlık hizmeti sunumunu karşılamaya
dönük yeterli hekim istihdamı vb. tedbirleri almak da hastane yönetiminin görev ve yetkisinde olup,
oluşan hekim ihtiyacının branş dışı görevlendirmeler yoluyla değil, yeterli uzman hekim istihdamıyla
sağlanmasını talep ediyorum.
Açıklanan nedenlerle ilgili mevzuata aykırı olan ve hastalar yönünden telafisi olanaksız zararlara neden
olması olası görevlendirme işleminin ivedilikle düzeltilmesini/geri alınmasını ve Nöroloji uzmanlık
dalında tek hekim olarak görev yaptığımı gözetilerek sürekli icapçı olarak görevlendirilmeme son
verilmesini, aksi halde hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımı bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.
isim soyisim imza tarih
Download