7. S*n*f Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yaz*l* Sorular

advertisement
ADI :
SOYADI:
…. ORTAOKULU
SINIFI : 7-
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2. DÖNEM 2. SINAVI
NO:
1-) İletişimde en önemli becerilerden biri iyi bir dinleyici olmaktır.
Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması
gerekir?
A) Konuşmacıyı, sözünü kesmeden dinlemek
B) Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak
C) Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek
D) Konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınmak
2-) 8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Biruni, Harezmi, İbni
Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek
üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
B) İslam dini bilimi teşvik etmiştir.
C) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.
D) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
3-) Bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyorum. Ama
yaptığım işten zevk almıyorum. İnsanlarla iletişim kurabileceğim,
çocuklarla vakit geçirebileceğim bir meslek seçseydim daha mutlu
olurdum.
Buna göre, Nurgül’ün mesleğini seçerken aşağıdakilerden
hangisine dikkat etmediği söylenebilir?
A) Mesleğin kazancına
B) İlgi alanlarına
C) Mesleğin iş imkânlarına
D) Ailesinin beklentilerine
4-) Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar sistemi sayesinde;
 Tarımsal üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
 Bulundukları bölgenin güvenliği sağlanmıştır.
 Masraf yapmadan hazır bir orduya sahip olunmuştur.
 Devlet adına vergi toplanmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin
faydaları arasında gösterilemez?
A) Toprakların boş bırakılması önlenmiştir.
B) Vergilerin kolay toplanması sağlanmıştır.
C) Ticaretin gelişmesi sağlanmıştır.
D) Devletin askeri masrafları azaltılmıştır.
1.Rönesans
2.Sanayi İnkılabı
3.Coğrafi
4.Keşifler Reform
5-)Avrupa tarihinde meydana gelen yukarıdaki olayların oluş
sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) III-II-I-IV
B) III – I – IV – II
C) III-I-II-IV
D) III – IV – I – II
6-)
Cumhurbaşkanı’nın, TBMM’nin çıkardığı bazı yasaları
onaylamayarak yeniden görüşülmesi için TBMM’ye geri
göndermesi yetkisine …………..?................... verilir.
Verilen tanımda soru işareti “?” ile boş
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Referandum
B) Tasarı
C) Veto
bırakılan
yere,
D) Koalisyon
Eski Türk devletlerinde görülen ve
tanrının bir kişiye devleti yönetme
yetkisini vermesine …………………
denir.
7-)Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan
hangisi gelmelidir?
A) Toy
B) Veraset
C) Kurultay
D)Kut
8-) Osmanlı Devleti’nde 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi ile halk ilk
9-) Aşağıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde görülen yönetim
kurumlarıdır?
I- Kurultay
II- Divan-ı Hümayun
III- TBMM
IV- Meclisi Mebusan
A) I ve II
B) III ve IV
C) I ve III
D) II ve IV
10-
* Ülkemdeki herkes kanun önünde eşittir.
Osmanlı
padişahı
* Herkesin can ve mal güvenliği kanun
Abdülmecit’in 1839’da ilan
güvencesindedir.
ettiği
yandaki
Tanzimat
* Kimseden haksız yere vergi alınmayacaktır.
Fermanı ile ilgili olarak
* Hiç kimse yargılanmadan
aşağıdakilerden
hangisine
cezalandırılmayacaktır.
ulaşılamaz?
A) Çeşitli yenilikler içerdiğine
B) Askeri alanda yenilgilere yol açtığına
C) Toplumsal hakları ele aldığına
D) Kanunun üstün tutulduğuna
11-)
Aşağıda
Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti’nin
bazı
özellikleri
verilmiştir.
1-
Türk Milleti kendini yönetecek kişileri seçim yoluyla
kendisi seçer. Bu amaçla dört yılda bir genel seçimler
yapılmaktadır.
2- Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Devlet insanlara
inançları ile ilgili bir baskı ve telkinde bulunmaz. Din ve
vicdan özgürlüğü vardır.
Buna göre, Türk Devleti’nin özelliklerinin ilgili olduğu kavramlar
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1
2
A)
Sosyal
Laik
B)
Hukuk
Demokratik
C)
Demokratik
Laik
D)
Hukuk
Sosyal
12-) Bir kanunun yürürlüğe
aşağıdakilerden hangisidir?
girmesinde
son
A) Anayasa komisyonlarında görüşülerek son şeklinin verilmesi
B) TBMM’de kabul edilmesi
C) Cumhurbaşkanının onaylaması
D) Resmi Gazetede yayımlanması
-Ülkeyi bir kral yönetir.
-Devletin yönetiminde dini kurallar geçerlidir.
-Yönetimde söz sahibi olmak için belli bir gruba ait olmak gerekir.
-İnsanların hak ve özgürlüklerini yönetenler belirler.
13-) Yukarıda verilen bilgileri uygun olduğu yönetim şekli ile
eşlettirdiğimizde hangi seçenek dışarıda kalır?
A) Oligarşi
B) Teokrasi
C) Meşrutiyet
D) Monarşi
14-) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit
olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet
yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir. Yukarıdaki paragrafta
cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?
A) Laik Devlet
B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet
D) Hukuk Devleti
15-) Aşağıda
Türk devletleri ve yönetildikleri meclis eşleştirilmiştir.
Verilen tablonun hangi seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır?
Devlet
Yönetildiği Meclis
A)
Osmanlı Devleti
Divan-ı Hümayun
B)
Türkiye Selçuklu Devleti
Kurultay
hangisi olduğuna kanıt oluşturur?
C)
Türkiye Cumhuriyeti
TBMM
A) Cumhuriyet
D)
Göktürkler
Kurultay
defa padişahın yanında yönetime katılmaya başlamıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde yönetim biçiminin aşağıdakilerden
B) Monarşi
C) Meşrutiyet
D) Oligarşi
aşama
I.
Toplumsal ilişkileri düzenleyen kanunlar yapmak
II.
Kanunların uygulanmasını sağlamak
III.
İnsanlar arasındaki hukuki sorunları çözmek
16-) Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bazı görev ve
yetkileri verilmiştir.
Devletin bu görevlerini yapan organlar aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak eşleştirilmiştir?
I
II
III
A) TBMM
B) TBMM
Cumhurbaşkanı
Bağımsız Mahkemeler
C) Bağımsız Mahkemeler Bakanlar Kurulu ve
Cumhurbaşkanı
D) TBMM
Bakanlar Kurulu ve
Cumhurbaşkanı
BAKANLAR
KURULUNUNUN
KANUN
TASARISI
HAZIRLAMASI
Bağımsız Mahkemeler
Bakanlar Kurulu ve
Cumhurbaşkanı
TBMM
Bağımsız Mahkemeler
MADDE1:
Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
MADDE2:
Türkiye Cumhuriyeti başlangıçta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, laik sosyal bir hukuk devletidir.
MADDE6:
Türk Milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara
göre yetkili organlar eliyle kullanılır.
22-) Yukarıdaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan maddeler
değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi ne ulaşılamaz?
A) Devletin yönetim şekli belirtilmiştir.
B) Egemenliğin kaynağını ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir.
C) Devletin temel amaç ve görevleri belirtilmiştir.
D) Cumhuriyetin nitelikleri belirtilmiştir
KANUN
TASARISININ
MECLİS
KOMİSYONUNA
GÖNDERİLMESİ
?
17-)Yukarıdaki bir yasanın hazırlanması ile ilgili olarak verilen
tabloda ‘?’ ile ifade edilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kanunun Resmi Gazetede yayımlanması
B) Kanun Tasarısının Cumhurbaşkanı onayına sunulması
C) Kanun Tasarısının Meclis Genel Kuruluna sunulması
D) Kanun Tasarısının Meclis Başkanlığı’na sunulması
18-)
Aşağıdakilerden
hangisi
Rönesans
sonucunda
ortaya
çıkan
gelişmelerden biri değildir?
A) Skolastik düşünce yerini pozitif düşünceye bıraktı.
B) Laik eğitim kurumları ortaya çıktı.
C) Hümanizm denilen edebiyat akamı ortaya çıktı.
D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler oldu.
14.
7-TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilmesi
6- Kanun Tasarısı Hazırlanması (Bakanlar Kurulu)
5-Resmi Gazetede Yayımlanması
4-Cumhurbaşkanınca onaylanması
3-TBMM Başkanlığına Tasarının Sunulması
2-TBMM Genel Kurulunda Görüşülmesi
1-Tasarının Komisyona gönderilmesi ve rapor hazırlanması
19-)
Yukarıda Bir kanunun kabul edilmesi aşamaları karışık
olarak verilmiştir. Doğru sıralama hangisidir?
A) 6-3-7-2-1-4-5
B) 6-3-2-1-7-4-5
C) 6-5-3-1-2-7-4
D) 6-3-1-2-7-4-5
20-) Avrupa’da;
I.
Mezhep birliğinin bozulması
II.
Laik eğitim kurumlarının açılması
III.
Skolastik düşüncenin yıkılması
IV.
Bilim ve teknikteki gelişmelerin hızlanması
Gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri Reform’un sonuçları
arasında gösterilebilir?
A) I ve IV
B) Yalnız I
C) I ve II
D) III ve IV
21-)
* Ali Kuşçu
* Uluğ Bey
* Takiyüddin
Yukarıdaki verilen bilim insanlarının ortak özellikleri arasında;
I. Bilimsel gelişme sürecine katkıda bulunmaları
II. Astronomi ile ilgili çalışma yapmaları
III. Bilim yapma özgürlüklerini kullanmaları
Durumlarından hangileri gösterilebilir?
A)I ve II
B)I ve III
C)II ve III
D) I, II ve III
23-) Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde aşağıdakilerden
hangisi Cumhurbaşkanının kanun maddesi üzerindeki hak ve
sorumluluklarından değildir?
A) Kanunu veto etmek
B) Kanunu onaylamak
C) Kanun yapmak
D) Kanunu Resmî Gazete’de yayımlamak
24-)8 Nisan 2006’da Tuzla’ya bağlı Orhanlı beldesinde gömülü olarak
zehirli variller ortaya çıktı. Medyada sık sık neden öyle bir olayın
yaşandığı sorgulandı. Fikir belirtenlerin büyük bir çoğunluğu, yasaların
caydırıcı olmadığını, doğaya zarar verenlerin çok küçük cezalar ile
kurtulduğunu belirtti. Çevre Koruma Kanunu bir an önce çıkmazsa böyle
olayların sık sık yaşanacağı dile getirildi.
Metne göre, çevre sorununun çözümünde aşağıdaki kurumlardan
hangisine görev düşmektedir?
A) Bağımsız Mahkemeler
B) TBMM
C) Adalet Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanlığı
25-) Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik
alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve
bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden
bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle
olduğunu ileri sürmüştür.
Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Çok yönlü bir bilim insanıdır.
B) Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
C) Batı medeniyetine ait eserlerden yararlanmıştır.
D) Buluşlarının doğruluğu yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
C
D
A
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
C
D
Download