HD.RB.36 DİSTAL RADİUS MALUNİON KORREKTİF OSTEOTOMİ

advertisement
DİSTAL RADİUS MALUNİON
KORREKTİF OSTEOTOMİ
AMELİYATI AYDINLATILMIŞ
HASTA ONAM FORMU
DOKÜMAN KODU: HD.RB.36
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2015
REVİZYON TARİHİ:00
REVİZYON NO:00
SAYFA SAYISI:2
SAYFA NO:1
Hasta Adı - Soyadı:
Cinsiyet: □ K □ E
Doğum Tarihi:
Baba Adı:
Sayın hasta / vekili / kanuni temsilcisi;
Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi, yada teşhise yönelik her türlü işlemler ve bunların alternatifleri, faydaları, riskleri hatta olabilecek
zararları hakkında bilgi sahibi olmak, ve tüm bunları yada bir kısmını reddetmek yada kabul etme veya yapılacak işlemleri herhangi bir aşamasında
durdurmak hakkına sahipsiniz.
Sizden okuyup, anlamanızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmek ya da yapılacak tıbbi uygulamalardan uzak tutmak için değil, sağlığınız ile ilgili konularda
alınacak kararlara sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmek ve bu uygulamalara rıza gösterip göstermeyeceğinizi belirlemede, sizi bilgilendirmek ve
onayınızı almak için hazırlanmıştır. Arzu ettiğiniz taktirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir.
Bu form distal radius kötü kaynama cerrahisi riskleri ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen bu formu
tamamen ve dikkatle okuyunuz ve formu okuduktan, ilgili işlem hakkında tüm tereddütleriniz hekim tarafından giderildikten sonra bu onam formunu
imzalayınız.
Ortopedi hekimleri tarafından distal radius kötü kayanaması cerrahisi için kullanılan değişik teknikler mevcuttur. Radyal açık kama veya kapalı kama
korrektif osteotmisi, iliak kanat greftlemesi ve plak ile fiksasyon, ulnar osteotomi ve fiksasyon, ulna başı rezeksiyonu, ulna pseudo artroz cerrahisi bu
konuda kullanılan tekniklerden biridir. Size ameliyat sırasında kemik, eklem ve yumşak doku durumuna göre bu cerrahilerden birisi uygulanacaktır.
Amaç; Bu ameliyatın amaçları temel olarak;
1. Radius ve ulnanın distalini anatomik olarak onarmak ve erken hareket başlamaktır.
2. Ağrıyı gidermek
3. İleride oluşabilecek artrozu önlemek
Ameliyat yöntemi; bölgesel, genel anestezi veya laringeal maske altında yapılacaktır. Uygun saha temizliği sonrasında steril koşullarda kötü kaynayan
Radius kesilerek uygun pozisyona getirildikten sonra açık kama osteotomisi yapılırsa ilak kanattan alınan kemik geftleri ile yada kapalı osteotomi
yapılırsa direkt plak ve vidalar ile fikse edilecektir. Skopi kontrolü sonrasında distal radio ulnar eklemin durumuna göre ulnaya osteotomi ve fiksasyon
yapılacaktır. Daha sonra katalar kapatılacak, pansuman yapılıp uygun pozisyonda alçıya alınacaktır.
Her cerrahi işlemin olduğu gibi distal radius kötü kaynama cerrahisinin de riskleri vardır ve sizin bu riskleri anlamanız önemlidir. Bireylerin bir cerrahi
müdahaleyi kabul etmeleri o işlemin yarar-zarar dengesine bağlıdır. Aşağıda sayılacak komplikasyonlar hastaların çoğunluğunda gözlenmemekle beraber
bu olası komplikasyonları hekiminizle tartışmalı ve distal radius kötü kaynama cerrahisinin tüm olası sonuçlarını kavradığınızdan emin olmalısınız.
Ameliyat Sırasında Oluşabilecek Komplikasyonlar:
1. Dokularda delinme ya da zedelenme
2. Çevre sinir ve damar yapılarında yaralanma ve buna bağlı geçici veya kalıcı fonksiyon bozuklukları.
3. Kemikte redüksiyon sırasında kırık oluşması
Ameliyat Sonrasında Oluşabilecek Komplikasyonlar:
1. Kolda damar problemlerine bağlı kalıcı veya geçici şişlik
2. Enfeksiyon
3. Kaynama gecikmesi
4. Kaynamama
5. Metalde kırılma ve yetmezlik
6. İlerleyen dönemde el bilek ekleminde artroz
Tedavinin Kabul Edilmemesi Durumunda Karşılaşılabilecek Komplikasyonlar:
1. Kötü kaynama tedavisi yapılmadığında sürekli ağrılı el ve eli kullanamama
2. Eklemde oluşan deformite nedeni ile erken kireçlenme
1. Ben..............................................................................., hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan, tamamen kendi özgür irademle başvuru sebebim olan
yakınmalarımı değerlendirmek, gerekli gördüğü muayene ve incelemeleri hiçbir kısıtlamaya tabii olmadan yapmak, sonuçlara varmak ve uygun
gördüğü uygulamaları serbestçe yapmak üzere GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ, HEMŞİRE, EBE ve DİĞER SAĞLIK TEKNİSYENLERİNİ ve UZMAN
DOKTORLARI ile birlikte ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANINI yetkili kılıyor ve bu uygulamaların yapılmasını talep ediyorum.
2. Doktorlarım bana, sağlık durumumla ilgili bilgi vermiş olup, bu belgede yazılı olan ifadelerden çok daha geniş olarak bunun ne olduğu, sebepleri,
rastlanma sıklığı, teşhis ve tedavi için nelerin yapılması gerektiği ve tedavi alternatifleriyle, gerek teşhis ve gerek tedavi işlemleri sırasında olabilecek
beklenen ve beklenmeyen, az yada çok tehlikeli ihtimalleri saymışlar, beni ve rızam olup olmadığını sormuşlardır. Ben tamamen kendi rıza ve
talebimizle bütün bu sonuçların olabileceğini anladım, idrak ve kabul ediyorum.
3. İlk başvuruda, sağlık durumumla ilgili olarak anlatılanlara, planlanmış teşhis ve tedavi uygulamalarına ek olarak doktor ve diğer tıbbi
uygulayıcılarınca, farklı tanılara varılabileceğini, önceden planlanmış teşhis ve tedavi uygulamalarının dışında, hatta farklı klinik ve disiplinlerce
DİSTAL RADİUS MALUNİON
KORREKTİF OSTEOTOMİ
AMELİYATI AYDINLATILMIŞ
HASTA ONAM FORMU
DOKÜMAN KODU:AH.RB.36
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2015
REVİZYON TARİHİ:00
REVİZYON NO:00
SAYFA SAYISI:2
SAYFA NO:2
değişik işlemler yapılabileceğini biliyorum, idrak rıza ve talep ediyorum.
Bu başvuruyla ilgili olarak yapılacak her türlü teşhis yada ameliyatlar da dahil tedavi uygulamalarının gerekli görülmesi halinde
tamamlanamayabileceğini veya birden fazla seanslara bölünerek birbirini izleyen ayrı uygulamalar/ameliyatlar halinde yapılabileceğini yada hiç
uygulanmayabileceğini biliyor ve onaylıyorum.
5. Yapılacak uygulamaların, sağlığımla ilgili tüm patolojileri/hastalıkları teşhis edemeyebileceğini, hastane ve doktorlar tarafından bu başvuruda
bulunmama sebep olan halen mevcut, veya şu an farkında olduğum yada olmadığım her türlü hastalık yada patolojik durumum/hastamızın durumu
için tam şifa garantisi verilmediğini; uygulamalar sırasında yada sonrasında ortaya çıkabilecek daha önce var olmayan yeni ve teşhis yada tedavi
uygulamalarının sonuçlarına bağlı olabilecek hastalık/patolojik durumları ve komplikasyonları biliyorum, idrakindeyim, kabul ediyorum.
6. Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında röntgen, skopi, ultrasonografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb. Tıbbi cihazların tatbik
edilebileceğini: röntgen, radyoizotop/nükleer enerjili, kısa ve uzun dalgalı ışınımlara maruz kalabileceğimi, bu uygulamaların kemik iliği
baskılanması ve kansızlık/anemi, savunma sistemi yetersizliği, çocuk sahibi olmayı engelleyecek düzeyde üreme organlarında yetersizlik yada uzun
süre sonra da olsa kanser gelişimi dahil olmak üzere şimdiden öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini biliyor, lüzum görülmesi halinde
kullanılmalarını onaylıyorum.
7. Uygulamaların tamamı yada bir parçası olarak kan ve kan ürünleri kullanılabileceğini, bu kullanım ile ilgili olarak ateş, kan reaksiyonları, şok, böbrek
yetmezliği, kemik iliği yetmezliği sonucu kan üretiminin durmasına bağlı ciddi sonuçlar, sarılık ve AIDS dahil, erken yada geç dönemde tespit
olunabilecek bulaşıcı hastalık riskinin var olduğunu biliyorum, idrak ve rıza gösteriyor; ve lüzum görülmesi durumunda kullanılmasını talep
ediyorum.
8. Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında bana uygulanabilecek lokal/bölgesel, spinal, epidural/omurilik anestezisi yada genel anestezi ile ağrı
kesmeye yönelik işlemlerin başlı başına ilave bir risk oluşturduğunu, bu risklerin solunum problemleri, ilaç reaksiyonları, kontrol edilemez yüksek
ateş, vücudun herhangi bir uzvunun yada sinirin felçleri, beyin hasarı ve ölçümü içerdiğini biliyorum.Bütün bu riskleri idrak ediyor ve onaylıyorum.
9. Tedavi olmamam durumunda karşılaşabileceğim her türlü sonuç bana anlatıldığı gibi, teşhis ve tedavi uygulanırken yapılacak her işlemle alakalı
olarak, yaygın görüldüğünü bildiğim mikrop kapma/enfeksiyon ameliyat yerinde kanama, allerjik reaksiyon, doku ödemi, gibi olaylarla
karşılaşabileceğim bana açık ve anlayabileceğim şekilde izah edildi. Diğer risklerin hafif rahatsızlık, kesi bölgesinde uyuşukluk hissi yada kalıcı
nedbe/skar izi, uygulamalar sırasında pozisyonlamaya bağlı kısa yada uzun süreli ağrı, uyuşukluk gibi yan etkiler olduğunu biliyorum ve bu riskleri
kabul ediyorum.
10. Sağlığım ile ilgili olarak yapılacak uygulamalar sırasında herhangi bir şekilde çıkarılacak organ, yada dokunun, yada görüntülerinin yada bunlardan
üretilecek devam dokularının ve edinilecek her türlü bilginin bilimsel amaçlarla incelenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yok edilmesine, yada
üretilmesine- itiraz hakkım olduğunun bilincinde olarak yetki ve onay veriyorum.
11. Hastalığım hakkında bana bizzat doktorlar tarafından bilgi verildi. Sayılan muhtemel komplikasyonlar (problemler) için tekrar ameliyat veya
ameliyatlar gerekebileceğini biliyorum, doktorlar açık ve anlayabileceğim şekilde anlattı, idrak ettim, kabul ediyorum.Bunlar dışında başka merak
ettiğim her konuda soru sorarak bilgi aldım.
12. Bu yazılı belgenin tamamını, net bir şekilde okudum/okuma bilmediğim için anlaşılır şekilde bana okundu/tercüme edilerek bana izah edildi. Gerek
başvurum sırasında ve sonrasında, gerekse bu form doldurulurken sağlık durumumla ilgili olarak bana her türlü soru sorma ve değerlendirme ve
karar verme fırsatı verildi, tedavi uygulanmaması dahil olmak üzere her türlü değişik tedavi ve teşhis alternatifleri, bunların risk ve tehlikelerinin
olup olmadığı anlatıldı ve bu belgede yazılı olanlar ve sorularıma aldığım cevaplar ile bana, sağlığım ve yapılacak uygulamalar hakkında yeterli ve
tatmin edici bilgilerin verildiğine inanıyor, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür irademle bu formu imzalamak suretiyle onay veriyorum.
Bu belgede yer alan bilgiler doğrultusunda distal radius kötü kaynama Cerrahisi hakkında yeterince bilgilendirildim. İşbu onam formunu içeriği hakkında
aydınlandıktan sonra, özgür irademle imzalamak suretiyle hekimim ………………………………. ve ekibinin yetkisi, gözlemi ve yönetimi altında cerrahi veya
invaziv girişimin üzerimde / temsilcisi olduğum hasta üzerinde gerçekleştirilmesine izin veriyorum.
Not: Lütfen el yazınızla “ 2 sayfadan oluşan bu onamı okudum , anladım ve kabul ediyorum” yazınız ve imzalayınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.
Adı – Soyadı
İmza
Tarih /Saat
Hasta / Hastanın Yakını Yasal Temsilcisi(*)
Hastanın Yakını-Yakınlık Derecesi: Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne - baba, bunların bulunmadığı durumlarda 1.
derece kanuni mirasçılar Hastanın Yasal Temsilcisinden Rıza Alınma Nedeni:□ Hastanın bilinci kapalı □ Hasta 18 yaşından küçük □
Hastanın karar verme yetisi yok □ Acil
Adı – Soyadı
İmza
Tarih /Saat
Bilgilendirmeyi yapan Hekim
Tanık
Tercüman (kullanılması halinde)
Tahmini ameliyat süresi: NOT:Bu form 2 nüsha düzenlenir 1 nüshası hastaya verilir. Diğeri hasta dosyasına konulur.
Bir nüshasını teslim aldım. Hasta adı soyadı:
İmza:
Download