Parenteral Beslenme

advertisement
PARENTERAL
BESLENME
Dilek Memiş
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Yoğun Bakım BD
1628 yılında William Harvey
Son 30 yıldır kullanılmakta
Cerrahi ve kritik 2211 hasta
TPB mortalite üzerine etkili değil
Özellikle malnutrisyonlu hastalarda komplikasyon oranı
daha düşük
Parenteral beslenme ile mortalite daha düşük,
infeksiyon komplikasyonları daha yüksek
• Hastanın beslenme gereksinimi EB ile
sağlanmalı, eğer EB yapılamıyorsa PB
kullanılmalı.
İlk 24 saat içinde EB başlanamayacak
olan hastalara PB başlanabilir.
Düzey B
Parenteral Beslenme
Oral yada enteral beslenmenin mümkün
olmadığı
Enteral beslenmenin tolere edilmediği
Enteral beslenmede yeterli enerjinin
sağlanamadığı durumlarda parenteral
beslenme gereklidir.
Parenteral beslenmenin morbidite ve mortaliteyi düşürdüğü
gösterilmiştir ve önemli sayıdki hasta uzun yıllardır PB ile
hayatlarını devam ettirmişlerdir.
Müller JM,et al. Lancet 1982;:68-71.
Jensen S, et al. Med Oncol Tumor Pharmacother 1985; 2: 225-9.
Grimes CJC,et al. J Am Diet Assoc 1987
N Engl J Med 1991;325:525-32.
Messing B. Clin Nutr 1989;8:3-9
Parenteral Beslenme
Hastanın malnütrisyona düşmeden
yaşamını sürdürebilmesi veya
malnütrisyonda ise bu durumdan
kurtarılması amacıyla hasta için gerekli
besin maddelerinin yeterli ölçüde ve
dengeli olarak kısmen veya tamamen
parenteral yolla verilmesidir
Parenteral Beslenme Endikasyonları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Şiddetli diyare
İnce barsak rezeksiyonu
İnce barsak motilite ve absorbsiyon bozuklukları
Radyasyon enteriti
İntestinal fistüller (Enterokolik, Enterokütan)
İnatçı öğürme ve kusmalar
Yüksek doz kemoterapi veya radyoterapi
Transplantasyon hastaları (Karaciğer, Kemik İliği)
Orta derecede veya şiddetli pankreatitler
5-7 gün süreyle oral alamayacak katabolik
hastalar
• Ağır yanıklar, sepsis, travma
• İltihabi barsak hastalıkları (Özellikle Crohn)
• Enteral beslenme kontrendikasyonunda sayılan
durumlar
PB Kontrendikasyonları
• Enteral beslenmenin başlayacağı tahmin
edilen durumlar
• Enteral beslenme ile ihtiyacın >%75’nin
karşılanabilmesi
• Agresif nütrisyonel desteğin gerekli
olmadığı prognozun kötü olduğu
hastalıklar
TPB Tipleri
1-Periferik TPB. 800-900 mmol/L’ye kadar ozmolaritesi
olan infüzyon çözeltilerinde ve 10-14 günden kısa
süreyle beslenme gereksiniminde
2-Santral TPB. 10-14 günden fazla süreyle beslenme
gereksiniminde
Santral venöz kateterler;
•
•
•
•
•
Subklaviyan
Juguler
Femoral
Sefalik
Bazilik
•Perkütan tünelsiz
•Perkütan tünelli
•İmplante
Total Parenteral Beslenme
Su
Yağ
Elektrolit
TPB
Vitamin
Eser element
Glukoz
Protein
TPB BASAMAKLARI
Toplam sıvı hacmini belirle
Kalori gereksinimini belirle
Non-protein kalori
gereksinimini belirle
Protein gereksinimini belirle
Elektrolit, eser element ve
vitamin gereksinimlerini belirle
Yağ ve karbonhidrat
miktarlarını belirle
Hiperkalorik beslenmede, hipokalorik beslenmeye göre pnömoni, infeksiyon,
hiperglisemi,yoğun bakım ve hastanede kalış daha fazla
Parenteral Beslenmede ESPEN
Klavuz-YB
 Hipokalorik beslenme, aşırı beslenmeye göre
daha az zarar verir
 Kritik hastanın akut veya ilk dönemlerinde 2025 kcal/kgVA/gün
Düzey C
Parenteral Beslenmede ESPEN
Klavuz-YB
Glukoz
Lipid
2- 6 g/kg/gün
Hiperglisemiden kaçın
Derece B
Derece A
0.7-1.5 g/kg/gün
Derece B
Aminoasit 1.3-1.5 g/kg ideal VA/gün
Derece A
Günlük mikronütrientler ve eser elementler
Derece C
Karbonhidrat
• Günlük total kalorinin % 30-70’ i glukoz
– 1g KH = 4 kcal
• % 5-50 konsantrasyonlarda glukoz
• Dekstroza tolerans sepsis, diabet, steroid
kullanımı, vb kritik hastalarda düşüktür.
• 80-150 mg/dL kan glukoz düzeyi
• Dekstroz infüzyonu 5-6 g/kg/gün
aşmamalıdır.
Lyman B. J Infusion Nursing 2004;27:36-44
Yağ
• 1gr yağ=9 kcal/g.
• Günlük toplam kalorinin %30-40’ı yağ
• Düşük oranda karbonhidrat alımına izin
verdikleri için daha iyi glukoz kontrolu
sağlarlar.
• Enerji için lipidlerin oksidasyonu daha az
CO2 oluşturur.
• Yağda eriyen vitaminleri sağlarlar.
• Soya fasulyesi, uzun zincirli trigliseritler
(LCT), orta zincirli trigliseritler (MCT)
karışımını içeren solusyonlar
• % 10-20 konsantrasyonlarda
• Osmolarite: 260-380 mOsm/
• Lipitin fazla verilmesi veya bozulmuş lipit
atılımı PB ile ilişkili hiperlipideminin
nedenidir.
• PB’yle ilişkili hiperlipidemide risk faktörleri;
böbrek ve karaciğer yetmezliği, pankreatit,
sepsis,hiperglisemi vb
• Eğer serum trigliserit düzeyleri yükselirse
lipit infüzyonu kesilmeli
Heyland DK.
TPB faydalı
TPB zararlı
• Hem cerrahi hem de YB
hastalarında lipid solusyonlarının
kullanımının daha yüksek
komplikasyon oranına neden
olduğunu savunmuştur.
•Düşük oranda karbonhidrat alımına izin verdikleri
için daha iyi glukoz kontrolu sağlarlar
•Daha az hiperglisemi riski
•PB başlandıktan 7 gün içinde mutlaka lipit
başlanmalı
•Esansiyel yağ asidi eksikliğinden kaçınılmalı
Protein
• Protein katabolizması azaltılmalı ve protein
sentezi PB ile sağlanmalıdır.
• Günlük enerji gereksiniminin yaklaşık %20 si
• AA metabolizma (fenilketonüri, vb), ve ciddi AA
atılım bozukluklarında kullanılmamalı
• Protein gereksinimi 1,3-1,5 g/kg/gün
• 1 gr protein = 4 kcal
• Konsantrasyon: % 3,5-10
• Protein gereksinimi azot bilançosunun takibi ile
belirlenebilir.
•AA’ler özellikle nitrojen dengesini sağlamada kullanılır
•Glutamin kullanılabilinir.
•Arginin yetişkinlerde PB’de kullanılmamalı
•Asetil sistein, asetil tirozin gibi N-asetil AA ‘ler alternatif
olabilir.
•Artmış glisin içeren AA solusyonları, DZAA ve ornitin-alfaketoglutaratın bütün PB alan hastalarda verilmesi gerektiğini
gösteren veri yok
•DZAA’ler özellikle hepatik ensefalopatide kullanılabilir.
Mikronütrientler
• TPB alan hastalarda uygun vitamin
desteği sağlamak, normal hücre
fonksiyon ve yenilenmesinin devamlılığı
için ve doku tamiri için gereklidir.
• Hastalıklar sırasında hücre içi
mikronütrient konsantrasyonu ciddi
şekilde değişir.
Mikronütrient eksikliğinin sonuçları
Metabolik/membranda
oksidatif zarar/DNA
İmmünolojik kognitif
çalışma kapasitesi
ÖLÜM
Vitamin,Elektrolit ve Eser Element
Gereksinimleri
Yağda Çözünen Vitaminler
A 2500 U
D 200-400 U
E 8-15 U
K 0,15-1 mg
Elektrolitler
Na 100-200 nmol
K 80-120 mmol
Ca 20-30 mmol
Suda Çözünen VitaminlerMg 10-16 mmol
B1 3-50 mg
P 15-40 mmol
B2 3-10 mg
B3 40-100 mg
B5 15-40 mg
B6 4-100 mg
B8 60-300 mcg
B12 5-60 mcg
C Vit 300-500 mg
Folik asit 400 mcg
Eser Elementler
Fe 1-2 g
Zn 2,5-5 mg
Cu 0,2-0,5 g
Cr 1-10 mcg
I 100-200 mcg
F 1-2 mg
Mn 1-3 mg
Se 50-150 mcg
Co 1-3 mcg
Mo 01-0,2 mg
Vitamin ve eser element
sağlanmasının farmasötik yönleri
Elektrolitler
• Klinikte en önemli sorun kalsiyum-fosfat
presipitasyonudur. Bugün için bu konuda en
umut verici yaklaşım, karışıma organik fosfat
enjeksiyonu yapmaktır.
Vitaminler
• Vitaminler PB karışımlarının en az stabil üyesi
olduklarından genel olarak karışıma en son ve
hastaya uygulamadan hemen önce eklenmeleri
önerilmektedir.
PARENTERAL BESLENMEYE BAŞLAMA ve
SONLANDIRMA
Hedef doza çıkarken;
İlk gün:
2. gün:
3. gün:
4. gün:
1/4 doz
2/4 doz
3/4 doz
tam doz
EB’ye geçilip, PB kesilirken de aynı şekilde kademeli
olarak azaltılır.
NASIL VERELİM?
1-Tek bileşenden oluşan
infüzyon çözeltileri
2-Yağsız besin çözeltileri (2
odalı torba)
3-Tüm besin çözeltileri (hepsi
bir arada, 3 odalı torba)
Parenteral Beslenmenin Gelişimi
Karışım torbaları
Xxxxxxx
Eser
elementler
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Vitaminler
3 odalı
2 odalı
Glukoz
Aminosteril
Aminoasit
Lipid
Aminoasit + glukoz
Lipid
Hepsi bir arada
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Tüm besin çözeltileri
(hepsi bir arada)
• Çoklu şişelerin
kullanılması
• Compounding
• Üçü bir arada
solüsyonlar
Çoklu Şişelerin Kullanımı
• Karbonhidrat, amino asit ve lipit
solüsyonları içeren 3-4 şişedeki
solüsyonun aynı anda kullanılması
• İnfüzyon
yollarının,
infüzyon
setlerinin
artmasıyla
birlikte
kontaminasyon riski artar.
• İnfüzyon
hızlarının
kontrolü
zorlaşmaktadır
Compounding Sistemi
• Bu sistemde hasta için
planlanmış günlük
rejimde bulunması
gereken tüm besinler
compounding yani
karıştırıcı cihaz
yardımıyla tek torbada
önceden karıştırılarak
hazırlanmaktadır.
Üçü bir arada solüsyonlar
• Karbonhidrat, amino asit ve lipid
bileşenleri separatörlerle
ayrılmış odacıklar içeren tek bir
torbada bulunmaktadır.
• Bu ürünler torbalar aktif hale
getirildikten sonra kullanıma
hazır hale gelerek hastaya
uygulanabilmektedir.
İNFÜZYON SÜRESİ
• Hastanın bir günlük
gereksinimini içeren
torbanın 24 saatte ve
sabit hızda tüketilmesi
substratların maksimum
kullanılmasını sağlar.
Parenteral solüsyon seçimi
Sıvı kısıtlanması/renal yetmezlik
EVET
HAYIR
Düşük nitrojen
Hastanın durumu
Yüksek kalorili solusyon
Santral yol var mı?
Hayır
Osmolaritesi düşük
solusyonlar
Barsak atrofisi
Kemik iliği alıcısı
Lökopeni
Yanık
Stres?
v
Evet
Hayır
Evet
Standart 3’lü
solüsyon
Standart 3’lü
solüsyon+glutamin
TPB ve OPERASYON
• Operasyon sabahı TPB kesilmeli ve
dekstrozlu sıvı (tercihen %10 dekstrozlu)
takılmalı
• Postoperatif hemodinami sağlanır
sağlanmaz tekrar TPB başlanmalıdır
YOĞUN BAKIMDA ÖZEL
SUBSTRATLARIN KULLANILMASI
GLUTAMİN
GLUTAMİN
• Proliferatif hücrelerin birincil
yakıtıdır
• Indirek antioksidan özelliği
vardır.
• Birçok substratın sentezinin
prekürsörüdür
• Dokular arası nitrojen
transportu yapar
• Hücre hidrasyonunu
düzenlemesinde rol alır.
• Böbrekler tarafından asit –baz
dengesinin düzenlenmesini
sağlar
• Isı şok protein ekspresyonunu
artırır
Emilim Sonrası Glutamin Akışı
Kaslar
Akciğer
Serbest Glutamin
Havuzu
Makrofajlar
Lenfositler
Enterositler
Barsaklar
Böbrekler
Karaciğer
Glutaminin spesifik etkileri
Enterositlerin enerji kaynağı, Nükleotid sentezi, ısı
şok proteini artırıyor,Endotoksine karşı koruma
Asit/baz dengesi, NH3 metabolizması
Endotelyal hücrelerin enerji kaynağı, Endotoksine
karşı koruma, Isı şok proteini artırıyor
Hepatositlerde glutatyon biosentezi,amonyak
metabolizması
Proliferatik hücrelerin enerji kaynağı, sitokin
salınımını önler, ısı şok proteini artırır, makrofaj
fonksiyonunu sağlar
Kritik hastalarda PB başlandığında, parenteral
glutamin verilmesi düşünülmeli
Düzey C
LİPİTLER
Lipid solusyonlarının tarihsel gelişimi
LCT
1961, soya
LCT/MCT
1984
LCT
MCT
Zeytinyağı
Balık yağı
Balıkyağı ilavesi (+/-)Zeytinyağı
1996-1998
2005
Omega 3 Yağ Asidi
• Esansiyeldir,
• Hücre membranının
fosfolipid yapısında bulunur,
• Hücre sinyal sistemini
modifiye eder,
• Eikosonoidlerin oluşumunu
modifiye eder,
• Gen ekspresyonunun ve
biyosentetik fonksiyonların
oluşumunu kolaylaştırır.
-3 ve -6 yağ asitlerinin nütrisyonel kaynakları
-6 -3 yağ asitleri arasındaki optimal
oran nedir?
Pro-inflamatuar
-6 PUFA
Anti-enflamatuar
-3 PUFA
-6:-3 oran: 2-4:11Morlion BJ et al. ClinNutr1997; 16(S1):49
2FürstP and Kuhn KS. Clin Nutr2000; 19:7-14
3Adolph M. Clin Nutr2001; 20(S4):11-4
4Grimm H et al. JPEN 1994; 18:417-421
5Grimm H and Kraus A. Arch Surg2001; 386:369-376
Parenteral Beslenmede Yağ Asitleri İle
İlgili Öneriler
Omega 3 yağ asidi
ω-6/ω-3 oranı
Fürst and Kuhn, Clin Nutr 1997,
Mayer et al., Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2006
Heller et al., Crit Care Med 2006
“Ölümsüz Ağaç”
Zeytinyağının yağ asidi profili
Yağ asitleri (% mol)
16:0
8.44
18:0
3.28
18:1
77.56
18:2 ɷ-6 7.99
18:3 ɷ-3 0.75
Stearik Asit
Linolenik Asit
Linoleik Asit
Palmitik Asit
Oleik Asit
MUFA
78.83
PUFA
8.74
SFA
Diğer
12.43
1.98
ɷ-6/ɷ-3 oranı
10.6 : 1
• Zeytinyağı bazlı bir lipitin kullanım amacı
esasen düşük linoleik asit içeren bir lipit
solüsyonu ile ɷ-6 PUFA’nın neden olacağı
dezavantajlardan sakınmaktır.
• Çalışmalarda zeytinyağı bazlı lipit
solüsyonlarının kan lipidlerinin oleik asit
düzeyini artırmış ve esansiyel yağ asidi
eksikliğinden korumuştur.
• Zeytinyağının daha az doymamış doğası ve
yüksek α-tokoferol düzeyi oksidatif stres
ihtimalini azaltmıştır.
Granato D, et al. JPEN 2000; 24:113–118.
Buenestado A, et al.JPEN 2006; 30:286–296
PROTOKOLLER
Clin Nutr ;2009;28: 387-400
• Normal beslenmeye üç gün içinde geçilemeyecekse, EB
kontrendike ise veya tolere edemiyorsa PB verilmelidir.
Düzey C
• Hedeflenen kalorinin alt sınırlarına ulaşıldığında, ek PB
uygulanmamalıdır.
Düzey A
• Glukoz
2- 6 g/kg/gün
Düzey B
• Hiperglisemiden kaçın
Düzey A
• Ciddi hipoglisemi tedavi edilmelidir.
Düzey A
Clin Nutr ;2009;28: 387-400
• Lipitler PB’de enerji sağlayan bir bölümü oluşturur ve uzun
süreli YB hastalarında esansiyel yağ asitleri sağlanmalıdır.
Düzey B
• Lipid solüsyonları (LCT, MCT veya karışık) 0.7 -1.5 g/kg/gün
Düzey B
• Karışık LCT/MCT lipid solüsyonlarının standart kullanımı ile ilgili
yeterli doküman var. Soyabazlı LCT solüsyonlarının klinik
faydaları gösterilse bile bunlar ileri çalışmalarla doğrulanmalıdır.
Düzey C
• Zeytinyağ bazlı PB kritik hastalarda iyi tolere edilebilinir.
Düzey B
• Balık yağı içeren lipid solüsyonları kritik hastaların kalışını
azaltabilir.
Düzey B
Clin Nutr ;2009;28: 387-400
Aminoasit
• 1.3-1.5 g/kg ideal VA/gün
• 0.2-0.4 g/kg ideal VA/gün glutamin
Düzey A
• Günlük mikronütrientler ve eser
elementler eklenmelidir.
Düzey C
Clin Nutr ;2009;28: 387-400
• Santral venöz yol yüksek osmaliteye sahip PB’de
kullanılmalı.
Düzey C
• Periferik venöz yol düşük osmaliteye sahip (<850
mOsmol/L) PB’de kullanılmalı.
Düzey C
• Eğer periferik venöz yolla PB verilecekse hastanın tüm
ihtiyacını bu yolla sağlamasına izin verilmemeli, sanral
yola geçilmelidir.
Düzey C
• PB karışımları üçü bir arada torbada verilmelidir.
Düzey B
KOMPLİKASYONLAR
Twomey ve ark 1100 olguyu kapsayan 13 randomize
kontrollü çalışma
Ameliyat öncesi PB cerrahi komplikasyonları %10 azaltır
Ancak, ameliyat sonrası PB komplikasyonları artırır
PARENTERAL BESLENME
KOMPLİKASYONLARI
Mekanik
Metabolik
İnfeksiyon
MEKANİK KOMPLİKASYONLAR
1-Yerleştirme
•Pnömo-hemo-hidro-şilo toraks
•Venöz perforasyon
•Perikard tamponadı
•Trakea delinmesi
•Hava embolisi
•Arter veya sinir yaralanması
2-Kateter tıkanması %5-10
3-Tromboembolizm %10-25
ÖNLEM
•Kateterizasyon protokollerine
uyulması
•Kontrol grafisi
•Anksiyete, dispne, retrosternal ağrı,
bulantı olan hastalara dikkat
PARENTERAL BESLENME
KOMPLİKASYONLARI
Mekanik
Metabolik
İnfeksiyon
Katetere bağlı enfeksiyon riski;
Arteryal
kateterler
Periferik venöz
kateterler
Santral venöz
kateterler
% 1.9
% 1.3
% 3.3
Hampton AA. Surg Clin North Am 1988;68:57
Patogenez;
Eksternal bakteriyel
kolonizasyon
İnternal bakteriyel
kolonizasyon
Risk faktörleri;
• Giriş yerindeki cilt florası
• Sık set değişimi
• İlaç ve mayi infüzyonu
• Kateter materyali
Katetere bağlı enfeksiyon şüphesi
Şok, ciddi sepsis
+
giriş yerinde enfeksiyon
Ciddi klinik bulgu yok
Kateteri çıkart
Kılavuz tel
ile değişim
Değişmiş ise çıkart
Kan kültürü al
+
Diğer enfeksiyonlar
Kesin kateter
enfeksiyonu
v
Kateter çıkartıldıktan
sonra düzeldi mi?
Hayır
Evet
Olası kateter
kolonizasyonu
Olası kateter
enfeksiyonu
S.aureus, Pseudomonas: Atb 7 gün
Atb verilmemişse;kültür tekrarı,
septik bulguların izlenmesi
Diğer septik
sahaların
araştırılması
Periferik+santral
kan kültürü
Kantitatif oran>5:1
Evet
Hayır
Kateter kültürü
+
Diğer enfeksiyonlar
Giriş yeri kültürü
+
-
S.Aureus,Pseudomonas,
A.baumanni, mantar
Kateteri çıkart+atb
v
KNS, diğer Gram Kateteri çıkart+atb<7 g
Kateteri bırak+atb14-21 g
v
Sepsis bulguları devam>3 g
Pozitif kan kültürü>3 g
Evet
Hayır
v
TEE zorunlu
Endokardit;atb 4-6 h
Tromboflebit;atb 4-6 h
Osteomiyelit;atb 6-8 h
v
Atb 10-14 g
Önlem;
Uygun, yeterli süre
antibiyotik kullanımı
Subkutenöz kaflı
kateterlerin kullanımı
Kateter
tipi
Enfeksiyon
ajanı
Kateter
Giriş yeri
Antibiyotik vs
kaplı kateterler
Kateterlerin tünelli
yerleştirilmesi
Kateterin
yeri
Kateter
yerleşimi
El hijyeni, aseptik
tekniklerin kullanımı
Kuru ve temiz örtüler
Sık pansuman
Eldiven, maske
Enfeksiyon
zinciri
Enfekte
konak
Sık flush
yapılması
İntralüminal antibiyotik
flush yapılması
Şüpheli personelin
aşılanması
El yıkama, maske, eldiven
PARENTERAL BESLENME
KOMPLİKASYONLARI
Mekanik
Metabolik
İnfeksiyon
Parenteral Beslenme Metabolik
Komplikasyonları
Glikoz met boz
Yeniden beslenme
(Refeeding send)
Kemik hastalığı
Böbrek
hast
Elektrolit
anormallikleri
TPB
Hiperlipidemi
Karaciğer-safra
hastalıkları
Gastrointestinal
komp
GLUKOZ METABOLİZMASI
BOZUKLUKLARI
HİPOGLİSEMİ
HİPERGLİSEMİ
HİPEROSMOLAR
HİPERGLİSEMİK
NONKETOTİK
DEHİDRATASYON
Ukleja A, Romano MM. Complications of parenteral
nutrition. Gastroenterol Clin N Am 2007; 36:23-46.
• PB aniden kesilmesi hipoglisemi yaratabilir.
• Reaktif hipoglisemi PB kesildikten 15-60 dak sonra gelişebilir.
• PB kesildikten sonra 1 veya 2 saat %10 dekstroz verilebilir.
Nirula Y, Yamada k, Waxman K.The effect of abrupt cessation of
total parenteral nutrition on serum glucose: a randomized trial.
Am Surg 2000; 66: 866-9.
• PB aniden kesildiğinde anlamlı hipoglisemi görülmemektedir.
ELEKTROLİT VE MİKRONÜTRİENT
DEĞİŞİKLİKLERİ
•Sodyum
•Potasyum
•Fosfat
•Kalsiyum
•Magnezyum
•Mikronütrientler
YENİDEN BESLENME SENDROMU
(REFEEDİNG SENDROMU)
Ağır malnütrisyonlu hastalarda
hızlı beslenme desteğiyle
Fosfat iyonunun ATP üretimi
için hücre içine geçer
GASTROİNTESTİNAL KOMPLİKASYONLAR
İNTESTİNAL ATROFİ
GASTROPAREZİS
Buchman AL, et al.Parenteral nutrition is associated with
intestinal morphologic and functional changes in humans.
JPEN J Parenter Enteral Nutr 1995;19:453-60.
PB ile intestinal morfolojik ve fonksiyonel değişiklikler
Sedman PC, et al. Preoperative total parenteral nutrition is
not associated with mucosal atrophy or bacterial
translocation in humans. Br J Surg 1995;82:1663-7
Elektif cerrahi geçirecek 203 hasta
En az 10 gün PB
Mukozal atrofi ve bakteriyel translokasyon bakımından PB
ve EB kontrol grubunda fark yok
BÖBREK KOMPLİKASYONLARI
• Uzun süreli PB’e bağlı böbrek
fonksiyonları bozulur
• Artmış kreatin klirensi
• Neden???
• Böbreğe toksik ilaçların kullanımı veya
önceki böbrek hastalığı
• Aminoasit infüzyonu, beslenme formülü
içinde ağır metallerin etkileri???
•
.
Ukleja A, Romano MM.. Gastroenterol Clin N Am 2007; 36:23-46
KARACİĞER KOMPLİKASYONLARI
• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
• Serum aminotransferaz, alkali fosfataz ve
bilirübin düzeylerinde PB başladıktan 2-3
hafta sonra yükselme
• Histolojik değişiklikler; karaciğer
yağlanması, fosfolipidozis ve kolestazis
SAFRA KESESİ KOMPLİKASYONLARI
METABOLİK KEMİK HASTALIĞI
•Uzun süre PB alan hastalarda % 40-100 görülmekte
•%84 osteopeni, %41 osteoporoz tespit
•Multifaktöryel olup, nedeni???
•Kemik hastalığı öncelikle kalsiyum ve fosfor alımında
bozuklukla ilgili
•Anormal kalsiyum metabolizması sonucu hiperkalsiüri
•Hiperkalsiüri belki fazla aminoasit solüsyonu, vit A toksitesi,
hiperinsülinemi veya artmış kemik reabsorbsiyonu ile ilgili???
•Kronik asidoz, hiperkalsiüriye eşlik edebilir, asetat
verilmesi??
Parametre
Günde birkaç
kez
Günde 1 kez
Kan şekeri
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Trigliserit
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Kreatinin, BUN
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Kan tablosu
Akut
Uzun dönem
Pıhtılaşma
Akut
Uzun dönem
Stabilize
Uzun dönem
+
K , Po4
3-
Kan gazı,
Laktat
+
Na , Cl
2+
-
Ca , Mg
2+
İdrar
Akut
Haftada 2 kez
Haftada 1 Kez
(Glukoz, total protein, Aseton, UUN, Krea,
+
+
Osmo, Na , K , Cl )
Ayda 1 kez
Uzun dönem
Karaciğer enzimleri (GOT, GPT, LDH, gGT,
alkalen fosfataz)
Akut
Stabilize
Uzun dönem
NH3, bilirubin, CHE
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Lipaz, Amilaz
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Akut
Stabilize
Uzun dönem
Total protein, albumin, transferin,
prealbumin
2+
2+
2+
4+
Eser elementler* (Fe , Zn , Cu , Se )
Uzun dönem
Vitaminler*
Uzun dönem
A- akut faz, S-stabil faz, L- uzun süreli beslenme
* isteğe bağlı
EĞİTİM ŞART!!!!
• Gastrointestinal sistemi
kullanamadığımız zaman
başvuracağımız seçenek.
Sonuç olarak;
• PB, EB’nin tolere edilemediği hastalarda etkin bir
beslenme yoludur.
• Ancak, yaşamı tehdit eden enfeksiyon, mekanik, ve
metabolik gibi ciddi komplikasyonlar görülebilir.
• PB sırasında yoğun monitörizasyon uygulanmalı
• PB ile ilişkili komplikasyonlar monitörizasyonla erken
fark edilir
• Hiperglisemiden kaçınmak gerekmektedir
• Uzun süre PB alan hastalarda hepatobilier hastalıklar ve
metabolik kemik hastalığı unutulmamalı.
Download