Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve Önemi

advertisement
BELLEK VE BELLEK
TÜRLERİ
2
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• İnsan bilgi işleme sürecinde üç bellek türü kullanır.
• Duyusal bellek
• Kısa süreli bellek
• Uzun süreli bellek
3
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• Duyusal bellek
• Bilginin işlenmesi fiziksel işaretlerin göz, kulak,
deri gibi duyu organları tarafından alınmasıyla
başlar.
• Bu işaretler duyusal bellekte 1/2 saniye ile 4
saniye arası az bir süre için alıkonulurlar.
• Duyusal bellekteki veriler, kısa süreli belleğe
aktarılmazlarsa az bir süre içerisinde kaybolurlar.
• Duyusal bellek çok yüksek bir kapasiteye sahiptir.
4
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• Duyusal bellek
• Bu belleğe kaydedilen veriler seçilerek işlenmesi için kısa süreli
belleğe aktarılırlar.
• Birey, mevcut bilgi ve tecrübeleri ile bilginin organizasyonuna bağlı
olarak gelen uyarıcılardan birkaçı üzerinde odaklaşır.
• Bu algısal odaklaşmaya dikkat adı verilir.
• Dikkat yoluyla seçilerek algılanan uyarıcılar, kısa süreli belleğe
aktarılırlar.
5
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• Kısa süreli bellek
– Bu belleğin en önemli özellikleri bilginin analiz edildiği,
yorumlandığı ve uzun süreli belleğe kayıt için hazır hale getirildiği
yerdir.
– Uzun süreli bellekten farklı olarak sınırlı bir kapasiteye sahiptir.
– Miller (1956)’da yayınladığı makalesi ile bireyin belli bir zaman
diliminde işleyebileceği bilgi miktarını 7 artı yada eksi 2 bilgi birikimi
olarak tespit etmiştir.
• Örn; 46 +37=?
İle
75634546+95687137=?
6
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• Kısa süreli bellek
– Bu belleğe kaydedilen bilgi, üzerinde herhangi bir işlem
yapılmadığı takdirde 15-20 saniye içinde kaybolur.
– Birtakım stratejiler ve tekrar yoluyla bilginin kısa süreli bellekte
daha uzun süre kalması ve uzun süreli belleğe aktarılması
sağlanabilir.
– Tekrar bilginin uzun süreli belleğe kaydedilmesi açısından
önemlidir.
– Tekrar kodlanan bilginin kolayca hatırlanması ve değişik
durumlarda kullanlabilmesi için yeterli değildir.
7
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• Kısa süreli bellek
• Yeni bilgi ile mevcut bilgilerimiz arasında ilişki kurarak, bilgiyi
destekleyen imgeler oluşturarak, bilginin değişik durumlarda
uygulama şekilleri üzerinde düşünerek ve bilgi hakkında sorular
geliştirip bu sorulara cevap verilerek sağlanan işleme
anlamlandırma denir.
• Anlamlandırma bilginin kolayca hatırlanması ve değişik durumlarda
kullanılmasını sağlar.
8
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• Kısa süreli bellek
– Kısa süreli belleğin işlevlerinden biri de kaydedilen bilgileri önceden
uzun süreli belleğe kaydedilmiş olan bilgilerle karşılaştırarak
eşleştirmek ve ilişkili olanları yeni öğrenmeler olarak
yapılaştırmaktır.
– Kısa süreli bellek kapasitesi, uyarıcılar gruplandırılarak arttırılabilir.
• Örn; 145319201980
yerine
1453
1920
1980
– Kısa süreli bellek kapasitesi, birden fazla duyu organı kullanılarak
da arttırılabilir.
• Örn; sunulan bilginin hem sözel hem görsel öğeler içeriyorsa.
9
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• Uzun süreli bellek
– Üç önemli özelliğe sahiptir.
• Bilgi kalıcıdır.
• Bilgi organizeli ve anlamlı olarak kaydedilir.
• Sınırsız kapasiteye sahiptir.
– Bütün tecrübe ve bilgilerimiz uzun süreli bellekte saklanır.
– Değişik olayların hatırlanması, problem çözme, düşünme vb.
aktiviteler uzun süreli bellekde saklı olan bilgiler sayesinde olur.
10
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• Uzun süreli bellek
• Bilgiler uzun süreli bellekte şemalar şeklinde kaydedilir.
• Şemalar organize edilmiş bilgi ağları ve kavram gruplarıdır.
• Şemalar yeni bilginin kodlanması, belleğe kaydedilmesi ve
kaydedilen bilginin geri getirilmesini kontrol eder.
• Şemalar edindiğimiz bilgilerin zihinsel modelleridir.
11
Bilgi İşlem Süreci (Bellek Türleri)
• Uzun süreli bellek
– İlişkili şemalar birbirine bağlanır ve bir şemayı harekete geçiren
bilgi onunla ilişkili diğer bilgileri de harekete geçirir.
– Birçok araştırmacı yeni bilginin bellekteki eski bilgi ile
ilişkilendirildiği tezini değil, bellekteki eski bilginin sağlanan bağlam
içerisinde yeni bilginin yorumlanmasında kullanıldığı tezini
savunmaktadır.
– Öğrenciye belleklerindeki şemaları faaliyete geçirip, yeni bilgi
ile anlam kazandıracak uyarıcılar sunulmalıdır.
• Örn; grafiksel özetler, merak uyandırıcı sorular, filmler, ses klipleri, vb.
ARAÇ-GEREÇLERIN
ÖĞRETIMDEKI YERI VE
ÖNEMI
13
Öğrenme Stilleri
• Her öğrenci farklı öğrenme biçimine sahiptir.
• Bazı öğrenme biçimleri şunlardır.
– Görsel/Sözel
• Gözlerini kullanır, okuyarak öğrenmeyi tercih eder.
– Görsel/Sözel olmayan
• Grafik, resim, video, slayt gibi araç-gereçlerle öğrenmeyi tercih eder.
– İşitsel/Sözel
• Dinleyerek öğrenmeyi tercih eder.
– Devin-Duyumsal
• Yaparak-yaşayarak öğrenmeyi tercih eder.
14
Öğrenme Stilleri
• Görsel/Sözel Öğrenenler
• En iyi bilgi görsel ve yazılı olarak sunulduğunda öğrenirler.
• Bu gruptaki öğrencilere yardımcı olabilecek bazı materyaller
şunlardır;
• Dersi dinlerken takip edebilecekleri bir taslak
• Dersin önemli noktalarının yazı tahtasında veya tepegözde gösterilmesi
15
Öğrenme Stilleri
• Görsel/Sözel Öğrenenler
• Önemli gördükleri cümle veya kavramı renkli kalemlerle vega altını
çizerek belirgin hale getirirler.
• Sessiz ortamda çalışmaktan hoşlanırlar.
• Hatırlamak için öğrendiklerini zihinlerinde görselleştirirler.
16
Öğrenme Stilleri
• Görsel Öğrenenler
– Bilgiyi görsel olarak sunulduğunda daha iyi öğrenirler.
– Bu gruptaki öğrencilere yardımcı olabilecek bazı materyaller
şunlardır;
• Film, video, harita, diyagram gibi materyaller.
– Sessiz ortamda yalnız başlarına çalışmaktan hoşlanırlar.
– Görsel sanatlar ve tasarımlardan hoşlanırlar ve sanat yönleri güçlü
olurlar.
17
Öğrenme Stilleri
• İşitsel/Sözel Öğrenenler
• Bilgi sözel olarak sunulduğunda daha iyi öğrenirler.
• Dersleri dinlemekten ve grup tartışmalarına katılmaktan hoşlanırlar.
• Bu gruptaki öğrencilere yardımcı olabilecek bazı materyaller
şunlardır;
• Ses kayıtları.
18
Öğrenme Stilleri
• İşitsel/Sözel Öğrenenler
• Genelde duyduklarını tekrar ederler.
• Sesli olarak düşünürler ve bilgiyi duydukları biçimde zihinlerinde
“işitmeye” çalışırlar.
• En iyi başkalarıyla dinleme/konuşma biçiminde etkileşimde
bulunarak öğrenirler.
19
Öğrenme Stilleri
• Devin-Duyumsal Öğrenenler
• En iyi yaparak, yaşayarak ve fiziksel olarak aktif olabilecekleri
öğrenme durumlarında öğrenirler.
• Laboratuar gibi ortamlarda materyallere dokunarak ve kullanarak
öğrenmeyi tercih ederler.
• Gösteri yöntemi, uygulama ağırlıklı ve sınıf dışı alan çalışması
ağırlıklı derslerden daha fazla faydalanırlar.
20
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Önemi
• Araç-gereçler genelde öğretimi desteklemek amacıyla
kullanılır.
• İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini
zenginleştirir, öğrenmeyi arttırır.
21
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Önemi
• Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar.
Okuduklarımızın
%10’unu
İşittiklerimizin
%20’sini
Gördüklerimizin
%30’unu
Hem Görüp Hem İşittiklerimizin %50’sini
Söylediklerimizin
%70’ini
Yapıp Söylediklerimizin
%90’ını hatırlarız.
– Araç-gereçlerin kullanımı, öğrenme işlemine katılan duyu sayısını
arttırarır.
– Bu da kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olur.
22
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Önemi
• Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına
yardımcı olurlar.
• Öğrenciler farklı öğrenme stil ve ihtiyaçlarına sahiptirler.
• Bu da herkesin ayni etkinlikten eşit derecede yararlanamamasına
neden olur.
• Bazıları dinleyerek, bazıları görerek, bazıları okuyarak, bazıları da farklı
görsel araç-gereçler sayesinde daha kolay öğrenirler.
• Farklı öğrenme biçimleri öğrenme stilleri olarak adlandırılır.
23
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Önemi
• Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına
yardımcı olurlar.
– Kullanılan araç-gereç sayısı arttıkça, bireysel öğrenme ihtiyaçlarına
uygun bir öğretim kanalının bulunması ihtimali de artacaktır.
– Araç-gereçlerin sunacakları bilgi şu şekilde olmalıdır:
• Kolaylıkla algılanabilen olmalıdır.
• Özümsenebilecek miktarda ve zamanda olmalıdır.
• Sunuluş olarak üzerinde kontrole sahip olabilecekleri şekilde olmalıdır.
– Bir öğrenci hücreler ile ilgili bir görüntüyü ileri geri sayarak tekrar tekrar
izleyebilir.
24
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• Dikkat çekerler.
– Yüz yüze sözel iletişim genellikle en çok kullanılan iletişim
metodudur.
– Bilgilerin görsel/işitsel araç-gereçler yoluyla sunulması sonucu
ortaya çıkan yenilik, öğrencilerin dikkatlerini çekecek ve duygusal
tepkiler yaratarak motive edecektir.
– Kısa süreli belleğin kapasitesi dikkate alındığında dikkat çekme çok
önemlidir.
– Öğrencilerin amaçlanan mesaja odaklanmasını sağlamak ancak ilgi
çekici uyarıcılar sunularak gerçekleşir.
25
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• Hatırlamayı kolaylaştırırlar.
• Bilgilerin uzun süreli belleğe nasıl kodlandığı ve saklandığı ile ilgili
en önemli kuramlardan biri ikili kodlama (dual coding) bellek
kuramıdır.
• Bu kurama göre bilgi uzun süreli bellekte hem sözel hemde görsel
olarak kaydedilir.
• Bu nedenle hem sözel hemde görsel olarak kaydedilen bilgilerin
hatırlanma ihtimali daha yüksektir.
26
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• Hatırlamayı kolaylaştırırlar.
– Yapılan araştırmalar somut kelimelerin, soyut kelimelerden ve
resimlerin de kelimelerden daha fazla hatırlandığı bulunmuştur.
– Görsel sembollerle sözel önermeleri birlikte kullanmak, bilginin
bellekten geri çağrılmasına yardımcı olan çoklu yollar sağlarlar.
– Bir kavramın hem sözel hemde görsel olarak kaydedilmesi, kavram
hakkında birşeyler okunduğunda görüntüsünün, görüntüleri ile
karşılaşıldığında sözel açıklamalarının hatırlanması ihtimalini artırır.
27
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• Soyut şeyleri somutlaştırır
– Soyut, karmaşık kavramları, anlaması güç olgu ve olayları
basitleştirir.
– Hakkında bilgimiz olmayan bir eşya, bütün özellikleri uzun ve
detaylı olarak açıklandığında, anlatılanları verilen tanım ve
açıklamalara göre anlamak zor olur fakat görsel gereçler
bilinmeyen bu eşyanın nasıl göründüğünün ve bilinen diğer şeylere
göre ne kadar büyük olduğunun kavranmasına yardımcı olur.
– Görsel gereçler ikinci bir iletişim kanalı görür.
28
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• Zamandan tasarruf sağlar
• Sınıfta öğretmenin sadece anlatımı veya sınıf içi tartışma yoluyla
öğretilecek bir konunun öğrenciler tarafından algılanması ve
anlaşılması zaman alır.
• Halbuki, ayni konu ile ilgili bir slayt veya tepegöz saydamı
kullanılarak gösterilen bir çizim çok daha kısa sürede algılanır ve
anlaşılır.
• Örn; suyun dönüşümünü konu alan bir çizim kullanmak.
29
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• Güvenli gözlem yapma imkanı sağlarlar
• Film projectörleri ve videolar özellikle sınıfa getirilmesi imkansız,
doğrudan gözlenmesi tehlikeli ya da mümkün olmayan cisim, olgu,
olay ve işlemlerin kolayca ve güvenli olarak gözlenmesini sağlar.
30
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin
sunulmasını sağlarlar
– Bir öğretmen sınıfta konuyu sadece anlatarak işliyorsa bir derste
verdiği çok güzel bir örneği başka bir zamanda veya farklı bir sınıfta
vermeyi unutabilir.
– Görsel ve işitsel araç-gereçler öğretmenlerin her sınıfta ayni
örnekleri vermelerine olanak tanır.
• Konunun önemli noktalarını içeren bir tepegöz saydamı
• İyi hazırlanmış bir video sunusu
• Öğretim içeriği ve örnekleri ile ilgili bir slayt sunusu
31
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• Tekrar tekrar kullanılabilirler
• Etkili bir materyali farklı sınıflarda tekrar kullanan bir öğretmen ayni
içeriği öğrencilerine tutarlı olarak sunmakla kalmaz, zaman ve
maliyetten tasarruf eder, materyali geliştirmek için harcağı zaman
ve enerjiyi tekrarlama probleminden kurtulur.
32
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırır
– Bir eşyanın öğrencilerin öğrenmelerini zorlaştıracak çok karmaşık
unsurları olabilir.
– Örneğin bir slayt veya tepegöz saydamında kullanılacak basit
çizimlerle öğrencilerin, eşyanın normalde görünmeyen iç
parçalarını görmeleri sağlanabilir.
– Aracın farklı çalışma biçimleri; sistemin alt unsurlarının birbirleriyle
olan ilişkileri farklı renk, sembol ya da tekniklerle gösterilebilir.
33
Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve
Önemi
• İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırır
• İyi bir gereç, görülemeyecek kadar küçük olan bir nesneyi
büyüterek öğrenilmesini kolaylaştırabilir.
• Filmler, gözün takip edemeyeceği hızda oluşan bir sürecin
aşamalarını yavaşlatarak, ya da çok yavaş oluşan bir sürecin
aşamalarını hızlandırarak, sürecin izlenebilmesine imkan
sağlayabilir.
Download