Hastane Öncesi Acil İlaçlar

advertisement
Hastane Öncesi Acil İlaçlar
AMAÇLARIMIZ
Hastane öncesi acil bakımda kullanılan ilaçları
tanımak.
İlaçların kullanımında bilinmesi gereken
protokolleri öğrenmek.
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
T.C. Resmî Gazete; Tarih: 26/03/09, Sayı: 27181
HASTANE ÖNCESİ ACİL BAKIMDA
KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR
AMİNOCARDOL
CARENA
SPAZMOLİTİK( BUSCOPAN )
CALSİUM
CİTANEST AMP
NİTRODERM
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
T.C. Resmî Gazete; Tarih: 26/03/09, Sayı: 27181
Burada Değineceklerimiz:
ONAYSIZ KULLANILACAK İLAÇLAR
•Adrenalin
•Atropin
•Etil Klorid Sprey
•Asetil Salisilik Asit
•İsordil 5mg dil altı
•Parasetamol tb
SADECE RESÜSİTASYONDA ONAYSIZ KULLANILACAK İLAÇLAR
•%2’lik Lidokain
•Amiadoron
•Magnezyum Sülfat
ONAY İSTENECEK İLAÇLAR
•Nalokson
•Aktif Kömür
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
T.C. Resmî Gazete; Tarih: 26/03/09, Sayı: 27181
ONAYSIZ KULLANILACAK
İLAÇLAR
ADRENALiN
(Epinefrin 1:1,000)
ADRENALiN
(Epinefrin 1:1,000)
•
•
•







Kimyasal Sınıf: Katekolamin
Terapötik Sınıf: Bronkodilatatör, vazopressin
Etki:
Doğal katekolamindir.
α- ve β-adrenerjik reseptörlere etki yapar.
β-reseptörlere, α-reseptörlerden daha fazla etki yapar.
Adrenalin β1-adrenerjik reseptörlere etki ederek, kalp
hızını arttırır (pozitif kronotropik etki) ve kardiyak kasılmayı
arttırır (pozitif inotropik etki).
α-adrenerjik reseptör etkisiyle sistemik vasküler direnci
arttırır.
Bütün reseptörlere aynı anda etkisiyle kan basıncı artar.
Ayrıca β2-adrenerjik reseptörlere etkisiyle
bronkodilatasyon oluşur.
ADRENALİN
* Reseptörlere etki ederek Kalp atım hızını artırıyor.
* Kalbin kasılma günü artırıyor
* Vazokonstrüksiyon yaparak damarları büzüyor.
* Alveolleri genişletiyor.
Bunlar yapıldığında vasküler direç sağlıyor
ADRENALİN
• Farmokinetik: Subkutanöz etki 3-5 dakikada, İV etki
90 saniyede başlar.
• Endikasyonlar:
 Anaflaksi = 5 mg İM yada 0,3-0,5 mg Subcutan
 Bronşiyal astım = Subcutan yada İnhaler
 Epiglottit veya krup’a bağlı solunum sıkıntısı =
İnhaler
ADRENALİN
• Önlemler:
 Hipertiroidi
 DM
• Yan Etkiler:
 MSS: Endişe, baş dönmesi/sersemlik (dizziness),
huzursuzluk, tremor, baş ağrısı
 KVS: Angina, disritmi, HT, çarpıntı
 GIS: Bulantı, kusma
 Deri: Solukluk
• Etkileşim: Siklik antidepresanlar ve
antihistaminikler epinefrinin etkisini arttırabilir.
ADRENALİN
• Kontrendikasyonlar:
• Bulgular ve semptomlar ciddi değilse aşağıdaki
hastalarda epinefrin kullanmaktan kaçınılır:
 HT (SKB >180)
 Taşikardi (erişkinde KAH* >140, çocukta KAH*
>180)
 Kardiovasküler hastalık
 Yaşlılık (yaş >55)
 Dar açılı glokom
ADRENALİN
• Uygulama:
 Yetişkin: 0.3-0.5 mg İM veya SC verilir.
• Gerekirse 10-15 dakika sonra doz tekrarlanır.
 Pediatrik: 0.3 mg’a kadar 0.01 mg/kg İM veya SC verilir.
• Gerekirse 10 dakika sonra doz tekrarlanır.
• Not: Şiddetli şoklarda İM veya IV yol tercih edilmelidir.
ADRENALİN®
(Epinefrin 1:10,000)
• Endikasyonlar:
 Kardiak arrest
 Ventilasyona yanıt alınamayan pediatrik bradikardi
 Ventilasyona ve kalp masajına yanıt alınamayan
yenidoğan bradikardisi
• Kontrendikasyon: Belirtilen endikasyonlarda,
uygun şekilde uygulanmasında kontrendikasyon
yoktur.
ADRENALİN
• Önlemler: Belirtilen endikasyonlarda uygun
şekilde uygulandığında, önlem almaya gerek
yoktur.
• Yan Etkiler:
 MSS: Endişe, baş dönmesi/sersemlik
(dizziness), huzursuzluk, tremor, baş ağrısı
 KVS: Angina, disritmi, HT, çarpıntı
 GIS: Bulantı, kusma
 Deri: Solukluk
ADRENALİN
• Uygulama:
 Yetişkin: 1 mg (10 mL) verilir.
Gerek duyulursa, 3-5 dakikada bir tekrarlanır.
 Pediatrik: 0.01 mg/kg (0.1 mL/kg) İV/İO verilir.
Gerek duyulursa, 3-5 dakikada bir tekrarlanır.
• Notlar: Adrenalin endotrakeal yolla verilebilir. Ancak
İV veya İO yolla verilmesi tercih edilir çünkü
böylelikle ilaç uygulaması izlenebilir ve farmakolojik
etkilerin tahmini mümkün olur.
 Yetişkin: Eğer yetişkine endotrakeal yolla
verilecekse, doz 2 katına çıkarılmalı ve 10 mL
serum fizyolojik ile dilüe edilmelidir.
 Pediatrik: -
ATROPİN
ATROPİN
• Kimyasal Sınıf: Belladonna alkaloidi
• Terapötik Sınıf: Antikolinerjik
• Etki:
 Kardiak output’u ve kalp hızını arttıran kuvvetli bir
parasempatolitiktir.
 Asetil kolin reseptörlerini bloke ederek, parasempatik
stimulasyonu inhibe eder.
• Farmakinetik: 2-4 dakika içinde etkisi başlar; 4-6 saat
sürer.
ATROPİN
• Endikasyonlar:
Erişkin:
 Hemodinamik olarak anlamlı bradikardi (kalp hızı <60, QRS<
0.12 sn)
 Akut değişen mental durum, devam eden göğüs ağrısı,
hipotansiyon veya şokun diğer bulguları
 Bradikardinin eşlik ettiği 2.DereceAV Blok(Tip I)
 Organofosfat zehirlenmelerinde antidot olarak
• Pediatrik:
 Artmış vagal bası veya primer AV blok nedeniyle ortaya çıkan
anlamlı bradikardi (kalp hızı<60, yeni doğanda<80)
 Yavaş nabızsız elektriksel aktivite (KAH <60)
 Şiddetli organofosfat zehirlenmesi (insektisitler)
ATROPİN
• Önlemler:
 Akut koroner iskemi veya miyokard enfaktüsü
varlığında atropin dikkatli kullanılmalıdır. Artmış
kalp hızı iskemiyi kötüleştirebilir ve enfarkt alanının
genişlemesine neden olabilir.
 Tip II 2. derece veya 3. derece AV bloklarında
veya yeni oluşmuş geniş QRS kompleksli 3.
derece AV bloklu hastalarda atropine bel
bağlanmamalıdır. Bu hastalara acil pace gerekir
 Glokom
 KOAH.
ATROPİN
• Yan Etkiler:
 MSS: Uyuklama, konfüzyon
 KVS: Angina, prematüre ventriküler kasılma, taşikardi
 GÖZ: Bulanık görme, dilate pupiller,başağrısı
 DERİ:Sıcaklık,kuruluk,ateş basması(flushing)
 GIS: Ağız kuruluğu ,konstipasyon,miksiyon güçlüğü
ATROPİN
• Doz:
• Erişkin:
 Bradikardi: İV 0.5 mg verilir. Toplam 3 mg’ı
aşmayacak şekilde, 5 dakikada bir
tekrarlanabilir.0.5mg dan daha düşük doz verilmez!
 Kolinerjik Toksisite: İV 2 mg ver. Her 5 dakika bir
tekrarlanabilir.
• Pediatrik:
 Bradikardi: 0.02 mg/kg İV/İO verilir. 3-5 dakikada bir
(minimum doz 0.1 mg, maksimum doz 1 mg olacak
şekilde) tekrarlanabilir.
ETİL KLORİD SPREY
ETİL KLORİD SPREY
• Kimyasal Sınıf: Etil Klorür
• Terapötik Sınıf: İnhalasyon Anesteziği
• Etki: Cilt üzerine uygulandığında çabuk
buharlaşmasından dolayı,orayı dondurarak lokal
anestezi yapar.(KN:12 C)
• Endikasyonlar: Spor hekimliğinde ve topik olarak
yüzeyin soğutulmasının istendiği durumlarda kullanılır.
• Kontrendikasyonlar: İlaca karşı hipersensivite durumu.
• Yan Etki: Lokal kullanımda yan etki bildirilmemiştir.
• Uyarılar: Etil klorür solunması ile ortaya çıkacak genel
anestezik etkiler; derin anestezi ve ölümcül komaya,
dolayısıyla da kalp ve solunum durmasına yol
açabileceğinden, kesinlikle solunmamalıdır.
ASETİL SALİSİLİK ASİT
ASETİL SALİSİLİK ASİT
•
•
•
•
Kimyasal Sınıf: Salisilat derivesi
Terapötik Sınıf: Antitrombositik ajan
Etki:
Aspirin trombositlerdeki siklooksijenaz enzimini
irrevesible inhibe ederek , Tromboksan A2 oluşumunu
bloke eder.Böylece trombüs oluşumunu engeller.
• Bu Mİ ile bağlantılı ölümleri azaltır.
• Ayrıca ölümcül olmayan reenfarktlarda ve ölümcül
olmayan inmelerde de azalma görülür.
ASETİL SALİSİLİK ASİT
• Farmokinetik: Etkisi 15-30 dakikada başlar. 1-2
saatte pik yapar. 4-6 saat etkilidir. T= düşük
dozlarda 3 saat
• Endikasyon: Akut Mİ düşündüren yeni göğüs ağrısı
• Kontrendikasyonlar:
 İlaçlara, NSAİ ve Tartrazin’e hipersensivite
 Gİ kanal irritasyonu,ülserojenik etki ve kanama
 K vitamin eksikliği,KC hastalığı veya doğumsal
pıhtılaşma bozukluğu ve faktör eksikliği
ASETİL SALİSİLİK ASİT
• Önlem:
 Soğuk algınlığı benzeri belirtileri olan çocuk ve gençler
 Reye Sendromu ile bağlantılı semptomlar olabilir.
 Gebelikte Kategori: C
• Yan Etkiler:
 GİS: Gastrointestinal kanama, göğüs yanması, mide
bulantısı
 Hematoloji: Uzamış kanama zamanı
ASETİL SALİSİLİK ASİT
• Etkileşim:
 Aspirin diğer antienflammatuar ajanlarla verilirse, yan
etkilerin görülme sıklığı artar ve her iki ilacın da kandaki
seviyesi yükselir.
 Aspirin, antiasitlerle verilirse emiliminin azalması
sonucu kandaki seviyesi azalır.
• Doz: Göğüs ağrısının başlamasından sonra en kısa
süre içinde PO olarak 300 mg’lık tablet çiğnemek üzere
verilir.
İSOSORBİD DİNİTRAT
İSOSORBİD DİNİTRAT
• Kimyasal Sınıf: Gliserol ve benzeri polialkollerin
nitrat esterleridir.
• Terapötik Sınıf: Antianjinal ajan
• Etki:
 Arteriolleri ve özellikle nitratlara en duyarlı damar
segmenti olan venülleri düz kas hücreleri üzerindeki
direkt etkileriyle gevşetir.
 Fazla lipofilik olması nedeniyle düz kas hücrelerine
kolayca girer.Hızla hidrolize olur.
 Nitrik Oksid (NO) salar.
 NO guanilat siklazi aktive eder ve oluşan cGMP düz
kasları gevşetir.
 Gebelikte Kategori: C
İSOSORBİD DİNİTRAT
• Farmakokinetik:
 Karaciğerde hidroliz ile yıkılır.
 Plazma yarı ömrü 2-8 dakikadır.
• Endikasyonlar:
 Koroner kalp hastalığı: Stabil angina pektoris
(ap), unstabil ap, sessiz iskemi, AMİ, koroner
vazospazm (varyant anjina)
 KKY
 Arteriyel kan basıncının kontrolü: Akut
hipertansif durumlar vazokonstriktör
entoksikasyonu, cerrahi girişimler esnasında
kontrollü hipotansiyon
 Üfürümlerin ayırıcı teşhisi (mitral ↓; diğerleri ↑)
İSOSORBİD DİNİTRAT
• Kontrendikasyonlar:
 MSS: Serebral hemorajiler ,kafa travması
 Göz Hastalıkları: Glokom
 KVS: Akut Mİ, hipotansiyon, anemi,hipovolemi
• Yan Etkiler:
 Baş ağrısı, flushing (al basması) hipotansiyon
,başdönmesi en sık görülen yan etkilerdir.
 Refleks taşikardi yapabilir.
 Nitratların indüklediği hipotansiyonda paradoksal
olarak bradikardi görülür. Bradikardinin nedeni
özellikle yaşlı hastalarda vazovagal veya
vazodepresor yanıtın oluşmasıdır.
 Yüksek doz nitrat kullanımı nadir de olsa
methemoglobinemiye neden olur.
İSOSORBİD TRİNİTRAT
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
İSOSORBİD TRİNİTRAT
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
Dil altına püskürtme yoluyla kullanılır.
• Etkin maddeler: Her püskürtme dozunda 0,400 mg gliseril
trinitrat (nitrogliserin) içerir.
• Yardımcı maddeler: Orta zincirli trigliseritler (miglyol 812),
dehidrate alkol, orta zincirli kısmi gliseritler (inwitör 742),
nane yağı.
İSOSORBİD TRİNİTRAT
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY, gliseril trinitrat (nitrogliserin)
adlı etkin maddeyi içermektedir.
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY, kalp hastalıklarında kullanılan
damar gevşetici ilaçlardan organik nitratlar grubuna
girmektedir. Organik bir nitrat olan, etkin madde gliseril
trinitrat, kalpte spazm niteliğindeki şiddetli ağrının (anjina
pektoris) giderilmesi için kullanılmaktadır. Gliseril trinitrat,
damar düz kaslarını gevşeterek kalbin yükünü hafifletir,
oksijen gereksinimini azaltır ve böylece şiddetli göğüs
ağrısının tedavisinde kullanılır.
İSOSORBİD TRİNİTRAT
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır.
• • Kalbi besleyen damarlarda (koroner kalp damarları) zayıf kan
dolaşımının sebep olduğu, dinlenirken ve ya uyku halinde ortaya çıkan
ya da stres ve egzersiz durumunda görünen ani göğüs ağrısının
tedavisinde (anjina pektoris),
• • Göğüs ağrısını tetiklemesi olası bir fiziksel aktiviteden hemen önce
göğüs ağrısını önlemek amacı ile (anjina pektoris atağının
önlenmesinde),
• • Koroner arter damarlarında meydana gelen tıkanmaya bağlı olarak
kalp kasındaki kan dolaşımının yetersiz kalması sonucu oluşan kalp
krizinde (akut miyokard enfarktüsü),
• • Kalbin kan dolaşımını sürdürmek üzere pompa işlevini görmesinde
yetersiz kalması ve buna bağlı olarak dokularda ortaya çıkan tıkanma ve
sıvı birikmesi ile belirginleşen durumda (akut sol kalp yetmezliği),
• • Kateter kullanımına bağlı koroner kan damarlarında oluşan
kramplarda veya koroner anjiografide koroner damarların
incelenmesinde kullanılmaktadır.
İSOSORBİD TRİNİTRAT
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır.
• • Kalbi besleyen damarlarda (koroner kalp damarları) zayıf kan
dolaşımının sebep olduğu, dinlenirken ve ya uyku halinde ortaya çıkan
ya da stres ve egzersiz durumunda görünen ani göğüs ağrısının
tedavisinde (anjina pektoris),
• • Göğüs ağrısını tetiklemesi olası bir fiziksel aktiviteden hemen önce
göğüs ağrısını önlemek amacı ile (anjina pektoris atağının
önlenmesinde),
• • Koroner arter damarlarında meydana gelen tıkanmaya bağlı olarak
kalp kasındaki kan dolaşımının yetersiz kalması sonucu oluşan kalp
krizinde (akut miyokard enfarktüsü),
• • Kalbin kan dolaşımını sürdürmek üzere pompa işlevini görmesinde
yetersiz kalması ve buna bağlı olarak dokularda ortaya çıkan tıkanma ve
sıvı birikmesi ile belirginleşen durumda (akut sol kalp yetmezliği),
• • Kateter kullanımına bağlı koroner kan damarlarında oluşan
kramplarda veya koroner anjiografide koroner damarların
incelenmesinde kullanılmaktadır.
İSOSORBİD TRİNİTRAT
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• • İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine ve nitro
bileşiklerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,
• • Dokuların yeterince oksijenlenememesi ile sonuçlanan kalp
debisinde azalma ve sonucunda dolaşımdaki kan miktarının azalması
(ani dolaşım yetersizliği, şok, kan dolaşımının bozuk olduğu durumlar),
• • Kalbin damarlara yeterli oranda kan pompalayamaması durumunda,
dolaşımdaki kan miktarının azalması (akut kalp yetersizliği, şok
durumunda),
• • Kalp yetmezliğinin tetiklediği şok durumunda (kardiojenik şok) ve
kalp içerisinde dolum basıncının yeterince yüksek olmaması durumunda
(sol karıncık dolum sonu basınç),
• • Kan basıncının çok düşük olması durumunda örn; sistolik kan
basıncının 90 mmHg’ nin altında olması (belirgin hipotansiyon),
• • Kafa içi basıncın yüksek olması ile seyreden hastalıklarda örn; daha
önce kafa travması veya beyin kanaması geçirdiyseniz,
İSOSORBİD TRİNİTRAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Erkeklerde sertleşme sorunu (erektil problemler) nedeniyle kullanılan ilaçlar ile
birlikte (sildenafil ve benzeri fosfodiesteraz inhibitörleri örn; tadalafil, vardenafil vb) ve
akciğerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncını (pulmoner arteriyal hipertansiyon)
azaltmak için kullanılan ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. Çünkü bu durumlar
NİTROLİNGUAL® PUMP SPRAY’in kan basıncını düşürücü etkisini arttırırlar.
• Kalbin iç boşluğunda daralma ile oluşan kalp kası hastalıklarında (hipertrofik
obstrüktif kardiyomiyopati) ya da kalbi ve kalpten çıkan geniş damarların başlangıç
bölümünü saran zarın (perikard) daralması ve zarda yangı, iltihap oluşması (konstriktif
perikardit) ya da zarın sıvı ile dolması (perikardiyal tamponad) durumlarında,
• Göz içinde artmış basınç (glokom; göz tansiyonu) hastalığında,
• Ciddi kansızlık (anemi; kan içerisinde düşük demir seviyesi) durumunda,
• Çok düşük kan hacmi durumunda (hipovolemi)
• Kan içerisinde oksijen seviyesinin anormal azalması durumunda (hipoksemi),
• Beyin damarlarında kan dolaşımının yetersiz olması (serebral dolaşım yetersizliği)
durumunda NİTROLİNGUAL® PUMP SPRAY’i kullanmayınız.
İSOSORBİD TRİNİTRAT
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
• NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY nasıl kullanılır?
• Akut sol kalp yetmezliği veya kalp enfarktüsünde dolaşım kontrol edilerek
ve sistolik kan basıncını 100 mmHg’ nin üzerinde olması koşuluyla 1 ila 3
sprey gliseril trinitrat (0.4.ila 1.2 mg) uygulanmalıdır. İstenen etkilerin
sağlanmaması durumunda 10 dakika sonra aynı dozlar tekrarlanabilir.
• Uygulama yolu ve metodu:
• Dil altına püskürtme yolu ile kullanılır.
• Kullanmadan önce koruyucu kapak çıkarılır, ilk kez kullanılması esnasında
doz kamarasını doldurmak için pompaya bir kez basılır ve içeride kalmış
olan hava dışarı püskürtülür. Bu işlem için pompaya bir kez sonuna kadar
basılmalıdır. Bu işlem sprey uzun süre kullanılmadığı durumlarda da
yapılmalıdır.
• PÜSKÜRTMELER 30 SANİYE ARA İLE, NEFES TUTULARAK YAPILMALIDIR.
İLAÇ SOLUNUM YOLUNA ÇEKİLMEMELİDİR..
İSOSORBİD TRİNİTRAT
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
Olası yan etkiler nelerdir?
Çok yaygın:
Baş ağrısı
Yaygın:
Baş dönmesi Sersemlik Bayılma hissi Huzursuzluk
Şiddeti artan göğüs ağrısı ( şiddeti artan anjina)
Aniden kalp atım hızında artma (refleks taşikardi)
Kalp atım hızının yavaşlaması (bradikardiyal aritmi)
Düzensiz ve anormal kalp ritmi (disritmi)
Göz çevresinde, parmaklarda, ayak bileklerinde şişlikler (periferik ödem)
Kan basıncında düşme (hipotansiyon)
Ayaktayken aniden ortaya çıkan kan basıncında düşme durumu (postural hipotansiyon)
İlacın bırakılmasının ardından kan basıncında ani yükselme (rebound hipertansiyon)
Yaygın olmayan:
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Ani kan basıncı düşüklüğü, solunum güçlüğü, şuur kaybı ve bazende bilinç bulanıklığına neden
olan anafilaktik şok.
Bulanık görme
İSOSORBİD TRİNİTRAT
NİTROLİNGUAL PUMP SPRAY
Olası yan etkiler nelerdir?
Yaygın olmayan:
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Ani kan basıncı düşüklüğü, solunum güçlüğü, şuur kaybı ve bazende bilinç bulanıklığına neden
olan anafilaktik şok.
Bulanık görme
Ani bilinç kaybı ile birlikte seyreden kalp ritim bozuklukları ile görülen dolaşım yetersizliği
(kolaps)
Kan basıncındaki düşme sonucu göğüs ağrısının artması (paradoksik nitrat reaksiyonu) Çarpıntı
Soluk alıp vermede sıkıntı (dispne)
Alerjik deri reaksiyonları; yüz, boyun ve dilde şişme (anjioödem), deride pullanma
(eksfoliyatif dermatit), deride sulanma ve kepeklenme (dermatit), yüz-boyun
kızarması, üşüme hissi, al basması, deride döküntü, kaşıntı ve kızarıklık (ürtiker),
uyuşukluk (letarji), mide bulantısı, huzursuzluk, hızlı kalp atışı, göğüste sıkışma,
titreme, hırıltılı soluma, deride koyu mavi veya mor renk oluşması (yüksek dozda;
siyanoz)
PARASETAMOL
PARASETAMOL
• Kimyasal Sınıf: Asetaminofen
• Terapötik Sınıf: Analjezik, antipiretik
• Etki:
 Ağrı eşiğini yükselterek analjezik etki sağlar.
 Hipotalamik ısı düzenleyici merkeze etki ederek
antipiretik etki sağlar.
 Alışılmış terapötik dozlarda plazma proteinlerine
bağlanması kayda değer değildir, ancak aşırı doz
alındığında artar.
• Farmakokinetik:
 Karaciğerden metabolize olur.
 İdrarla atılır.
 Eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir.
PARASETAMOL
• Endikasyonlar: Hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateşin
semptomatik tedavisi
• Kontrendikasyonlar:
 Parasetamol’e aşırı duyarlılık
 Böbrek ve karaciğer yetmezlikleri
• Yan Etkiler:
 Hematolojik reaksiyonlar (trombositopenik purpura,
hemolitik anemi, agranülositoz) rapor edilmiş olmasına
rağmen yan etkiler hafiftir. Genellikle cilt kızarıklığı ve
diğer alerjik reaksiyonlar olabilirse de ilacı kesmekle
geçer.
 Yüksek dozlarda ilk 24 saatte bulantı, kusma, anoreksi
ve karın ağrısı görülür. 12-48 saat içinde karaciğer
harabiyeti olabilir.
PARASETAMOL
• Yan Etkiler:
• Uzun süreli kullanımlarda nefrotoksisite oluşabilir.
• Glukoz metabolizmasında anormallikler ve metabolik
asidoz meydana gelebilir.
• Ciddi zehirlenmelerde karaciğer (kc) yetmezliği
sonucunda ensefalopati, koma ve ölüm olabilir. Kc
harabiyeti ≥10 g yetişkin dozunda görülür. MSS
stimülasyonu, kalp aritmileri, ensefalopati gibi yan
etkiler meydana gelebilir. Hipoglisemi, sarılık
oluşabilir.
• Uyarılar:
 Doz aşımı acil müdahale gerektirir.
Son 4 saat içinde ≥7.5 g parasetamol almış kişinin
derhal midesi yıkanmalıdır.
 N-Asetilsistein veya Metionin gibi antidotlarla tedavi
edilebilir.
SADECE RESÜSİTASYONDA ONAYSIZ
KULLANILACAK İLAÇLAR
%2’lik LİDOKAİN
%2’lik LİDOKAİN
• Kimyasal Sınıf: Lidokain HCl
• Terapötik Sınıf: Antiaritmik, lokal anestezik
• Etki: Lidokain (Aritmal®) lokal anestezik etkili bir
ilaçtır. Sinüs düğümünü pek fazla etkilemez.
Purkinje lifleri ve ventrikül kasındaki aksiyon
potansiyeli süresini belirgin kısaltır.(Q-T kısalır)
• Farmakokinetik: Etkin plazma konsantrasyonu 2-6
μg/ml’dir. Etki süresi kısa olduğundan İV infüzyon
şeklinde verilebilir.
%2’lik LİDOKAİN
• Endikasyon: Ventriküler taşiaritmi
• Kontrendikasyonlar:
 İlaca karşı aşırı duyarlılık
 Stokes-Adams ve Wolf-Parkinson-White
Sendromu
 İleri derecede blok
• Etkileşim:
 Hidantoin
 Simetidin
 β-blokerler
 Süksinilkolin
%2’lik LİDOKAİN
• Yan Etkiler:
• Fazla dozda:
 Uyuşukluk
 Parestezi
 Ataksi
 Nistagmus
 Ajitasyon
 Konvülsiyon
 Solunum depresyonu
• Uygulama:
 %2’lik formu İV puşe olarak verilir.
 Yanlış uygulandığı takdirde geçici körlük
ve asistoli gelişebilir.
AMİODARONE
AMİODARON
• Ticari İsim: Cordarone, Pacerone
• Kimyasal Sınıf: İyonlaştırılmış benzofuran derivesi
• Terapötik Sınıf: Antiaritmik
• Etki:
 Miyokardial aksiyon potansiyelini ve efektif refraktör
periyodunu uzatır ve yarışmasız α- ve β-adrenerjik
inhibisyona neden olur.
 Atrial ve ventriküler ektopileri suprese eder (PSVT, AF,
atrial taşikardi, VT, VF, vs) ve AV nod’dan ileti geçişini
yavaşlatır. (Ventriküler atım kontrolü sağlar; WPW’de
olur.)
 Vazodilatasyon sonucu azalmış kardiak yüke neden olur.
AMİODARON
• Farmokinetik: t½= 20-47 gün
• Endikasyonlar:
 Şoka dirençli VF
 Nabızsız VT
 VT
 Bilinmeyen tipte geniş kompleks taşikardi
• Kontrendikasyonlar:
 Kardiojenik şok
 Bilinen sinus bradikardisi
 2. veya 3. derece kalp bloğu
 İlaca karşı hipersensivite
AMİODARON
• Önlemler
 β-bloker ajanlarla kullanmak hipotansiyon ve bradikardi
riskini arttırabilir.
 AV iletiyi yavaşlatır.
 Miyokardial kontraktiliteyi azaltır.
 Verapamil ve diltiazem ile AV blok riskini arttırabilir.
 Herhangi bir kalsiyum kanal blokeri ile HT riskini
arttırabilir.
 Hamile ve süt veren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.
AMİODARON
• Yan Etkiler:
 MSS: Baş dönmesi/sersemlik (dizziness), baş ağrısı
 KVS: Bradikardi, kalp iletim bozuklukları, KKY, disaritmi,
HT, sino-atriyel nod bozukluğu, sinus arrest
 Solunum: Dispne, pulmoner enflamasyon
AMİODARON
• Uygulama:
• Erişkin:
 VF ve nabızsız VT’de 300 mg İV/İO verilir.
İnatçı veya rekürran VF/VT için 3-5 dakikada
ilave 150 mg İV verilebilir.
 Nabızlı VT’de 10 dakikada 150 mg infüzyon
şeklinde verilir. 100 mL %5’lik dekstroz ile
karıştırılır ve dakikada 150 damla olarak
verilir.
• Pediatrik:
 VF ve nabızsız VT’de 5 mg/kg şeklinde verilir.
(Sonraki doz yok.)
 Nabızlı VT’de 20 dakikada 5 mg/kg infüzyon
şeklinde verilir. 100 mL %5’lik dekstroz ile
karıştırılır ve dakikada 75 damla olarak verilir.
MAGNEZYUM SÜLFAT
MAGNEZYUM SÜLFAT
• Kimyasal Sınıf: Divalan katyon
• Terapötik Sınıf: Antiaritmik, elektrolit
• Etki:
 Magnezyum vücuttaki birçok biyokimyasal
reaksiyona giren esansiyel bir elementtir.
 Fizyolojik kalsiyum kanal blokeri olarak etki eder.
 Nöromüsküler bağlantıda asetilkolin salınımını
azaltarak nöromüsküler iletiyi bloke eder.
 SA düğümde uyarı oluşum hızını azaltır ve ileti
zamanını uzatır.
MAGNEZYUM SÜLFAT
• Farmakokinetik:
 Etkisi hemen başlar(IV).
 Etki süresi 30 dakikadır.
• Endikasyonlar:
 Torsades de pointes
 Eklampsi
 Trisiklik antidepresan zehirlenmesi
 Status astmatikus (Medikal Danışman)
 Hipomagnezemi
MAGNEZYUM SÜLFAT
• Kontrendikasyon: 3. derece AV blok
• Önlemler:
 Eklamptik hastada refleksler kaybolursa, doz
tekrarlanmamalıdır.
 Yan etkilerinden korunmak için yavaş
uygulanmalıdır.
 İV tedavi alan her hastaya devamlı kardiyak
monitörizasyon ve sık vital bulgu değerlendirilmesi
yapılmalıdır.
 Böbreklerden atıldığı için ciddi böbrek yetmezliği
olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
 Gebelikte Kategori: B
MAGNEZYUM SÜLFAT
• Yan Etkiler:
 MSS: Koma, baskılanmış refleksler, letarji, halsizlik
 KVS:Kalp bloğu, HT, bradikardi
 SS:Solunum sıkıntısı
 Dermatoloji: Yüz kızarması,terleme
• Etkileşim: Dijitallerle kullanıldığında kardiyak ileti
anomalilerine neden olabilir.
MAGNEZYUM SÜLFAT
• Uygulama:
 Uygulanma öncesinde % 20'lik solüsyon oluşturmak için
dilüe edilmelidir: 2 g'lık doz için, 2 g (4 mL) magnezyum
sülfat 6 mL serum fizyolojik ile karıştırılarak %20'lik solüsyon
elde edilir.
• Erişkin:
 Nabızsız: 2 g (%20'lik solüsyon) İV olarak 1-2 dakikada
verilmelidir.
 Nabızlı: 2 g (%20'lik solüsyon) İV olarak >5 dakika sürede
verilmelidir. Gerekirse doz tekrarlanılabilir.
 Nöbet (Eklampsi): 4 g (%20'lik solüsyon) İV olarak >4
dakika sürede verilmelidir. Nöbet devam ederse, uygun
görüldüğü takdirde, 5 dakikada doz tekrarlanabilir. (Medikal
Danışman)
• Pediatrik:
 Nabızsız: Torsades de pointes için 2 g’a kadar 25 mg/kg
İV/İO olarak verilir.
ONAY İSTENECEK İLAÇLAR
NALOKSON
Narkotik Antagonisti
NALOKSON
Narkotik Antagonisti
• Farmakokinetik:
 İV etkisi 2 dakikada başlar.
 Yarılanma ömrü 64 dakikadır.
• Endikasyonlar:
 Narkotiklerce oluşan solunum sıkıntısı
 Sebebi bilinmeyen koma
• Kontrendikasyon: İlaca karşı
hipersensivite
NALOKSON
• Önlemler:
• Fizyolojik narkotik bağımlısı olduğu bilinen
veya şüphe edilen hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır.
• Nalokson’dan ani ve tam kesilme, (narkotik
bağımlılığı olduğu bilinen veya şüphe edilen
yenidoğan anneleri de dahil olmak üzere)
yoksunluk benzeri etkilere neden olurlar.
• Gebelikte Kategori: B
NALOKSON
• Yan Etki:
 MSS: Nöbetler, titremeler
 KVS: HT, hipotansiyon, bradikardi, ventriküler disritmi
 GİS: Bulantı, kusma
• Etkileşimler:
 Narkotik bağımlısı hastalarda narkotik yoksunluk
yapabilir.
 Narkotik bağımlısı olduğundan şüphelenilen hastalarda
sadece solunum sıkıntısını giderecek kadar ilaç
uygulanmalıdır.
NALOKSON
• Uygulama:
• Erişkin:
 İV: 0.4 mg/dakika olarak 2 mg verilir.
İM: 2 kez 0.8 mg enjeksiyon yapılır. Başlangıç dozuna
yanıt alınmıyorsa, (Medikal Danışman) ile bağlantıya
geçilir.
• Pediatrik:
 İV: 0.4 mg/dakika ve 0.01 mg/kg olarak 2 mg'a kadar
verilir.
 İM: 1.6 mg olarak 0.01 mg/kg İM verilir. Başlangıç
dozuna yanıt alınmıyorsa, (Medikal Danışman) ile
bağlantıya geçilir.
NALOKSON
•
•
•
•
•
Not: Öncesinde gerekli değilse İHY uygulanmaz.
İV yavaş puşe ile uygulanmalıdır (0.4 mg/dakika).
Narkotik etkilerin geri dönüşü geçici olabilir.
Uygulama solunum hızına göre titre edilir.
Kodein içeren sık kullanılan narkotik ajanlar: Darvon®,
Demerol®, Dilaudid®, fentanil, eroin, metadon, morfin,
Nubain®, Paregoric, Percodan®, Stadol®, Talwin®
AKTİF KÖMÜR
AKTİF KÖMÜR
• İnce, siyah, kokusuz toz
• Etki:
 İçeriğindeki serbest karbon atomlarına moleküllerin
bağlanmasını sağlayıp onları absorbe edilemez hale
getirir.
 Eliminasyonu arttırır.
 Safradaki maddeye bağlanıp maddenin entero hepatik
dolaşımını kesintiye uğratır.
• Endikasyonlar:
 Solunumu düzenli hastada bilinmeyen madde alımı
 Aktif kömürün absorbe edebileceği madde alımı
AKTİF KÖMÜR
• Kontrendikasyonlar:
 Solunumu düzensiz, hava yolu kontrol altına
alınmamış hastalar
 İntestinal obstruksiyon
 Aktif köürün absorbe edemeyeceği (demir, lityum,
kurşun, etanol, metanol, siyanür gibi) madde alımı
• Uygulama:
• Doz: Alınan maddenin muhtemel miktarının 10
katı, 50 g veya 1 g/kg'dır.
 Ağızdan veya nazogastrik ile uygulanır.
 En iyi sonuç ilk 1 saat içinde uygulanmasıyla
alınır.
• KAYNAKÇA
•
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN
• ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
• T.C. Resmî Gazete; Tarih: 26/03/09, Sayı: 27181
•
İLAÇ PROSPEKTÜSLERİ
Download