dosyayı indir

advertisement
İLETİŞİM KURMA YOLLARI
TOPLUMSAL İLİŞKİLER AÇISINDAN
İLETİŞİM TÜRLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
BİREYLER AÇISINDAN İLETİŞİM
GRUP İLETİŞİMİ
ÖRGÜTSEL (KURUMSAL) İLETİŞİM
BİÇİMSEL OLMAYAN VE BİÇİMSEL İLETİŞİM
İLETİŞİM ARAÇLARI AÇISINDAN İLETİŞİM
1.BİREYLER AÇISINDAN İLETİŞİM
• Yüz Yüze İletişim : Bu tür iletişimde geri
bildirim olanağı yoktur.İletişim yüz yüze old.
İçin geri bildirim aynı anda
gerçekleşmektedir.Örn: İşe giriş mülakatları.
• Yüz Yüze Olmayan İletişim : Kitle iletişim
araçları olan , gazeteler , dergiler , televizyon
ve radyolar aracılığı ile yapılan iletişim türüdür.
2.GRUP İLETİŞİMİ
İki veya daha fazla kişinin karşılıklı olarak
birbirinden etkilendikleri ve birbirini
etkiledikleri sistemdir.
3.ÖRGÜTSEL (KURUMSAL) İLETİŞİM
TÜRLERİ
• TEK YÖNLÜ İLETİŞİM : Mesaj kaynaktan
alıcıya,herhangi bir geribildirime gerek
olmadığı durumlarda gönderilir.Örn:
İşletmelerde üst kademe yöneticilerinin işle
ilgili stratejileri çalışanlara bildirmeleri
sırasında kullanılır.
Tek yönlü iletişim Dikey ve Yatay iletişim olarak
ikiye ayrılır.
Dikey İletişim : Yönetici pozisyonunda olan
kişilerle çalışanlar arasındaki iletişimdir.
1.Yukarıdan aşağıya doğru iletişim: Kurum içinde
hiyerarşik kademe doğrultusunda üst
yönetimden alt düzey çalışanlara işletme
politikaları , kurallar , yönetmelikler ile ilgili
mesajların aktarılmasını sağlamaktadır.
2.Aşağıdan yukarıya doğru iletişim: Hiyerarşinin
alt kademesinden üst kademesine bilgi, haber,
görüş ve önerilerinin aktarılmasıdır.
Aşağıdan yukarıya doğru iletişimin
geliştirilmesinde uygulanan yöntemler :
1. Danışmanlık
2. Çalışan toplantıları
3. Açık kapı politikası
4. Çalışan mektupları
5. Soru - cevap programları
6. Sosyal gruplara katılma
Yatay İletişim : Bir kurumda aynı örgütsel
düzeydeki kişi ve birimler arasında gerçekleşen
iletişimdir.Zaman ve verimlilik açısından
oldukça önemlidir.
Çapraz İletişim : Kurumda hiyerarşik yapı dikkate
alınmaksızın kişiler ve birimler arasında kurulan
iletişimdir.
4.BİÇİMSEL OLMAYAN VE BİÇİMSEL İLETİŞİM
Biçimsel iletişim , işletme içindeki ve işletme
dışındaki ve aynı sektördeki diğer işletmelerdeki
bilgi akışını sağlayan kanalları içerir.
Biçimsel olmayan iletişim ise ; kurumlarda
çalışanlar arasında sadece işe yönelik,bilgi ve
düşünce değişimi söz konusu olmadığı ,aynı
zamanda kişilerarasında iş dışındaki konularda da
dayanışma ,işbirliği,destek vb. amaçlarla da
iletişim kurulmasıdır.
5.İLETİŞİM ARAÇLARI AÇISINDAN
İLETİŞİM TÜRLERİ
1. Yazılı İletişim Araçları : Raporlar,işletme
bülteni,broşür,afiş,el kitapları.
2. Sözlü İletişim Araçları :
Konferans,seminerler,görüşme ve toplantılar.
3. Görsel İletişim Araçları : Bilgisayar,tv,radyo,
4. Sözsüz İletişim (Beden Dili)
İLETİŞİMİN ENGELLERİ
1. KİŞİSEL ENGELLERDEN
KAYNAKLANAN KISITLAMALAR
• Gönderici ve hedefin mesajı kodlarken , gönderirken
veya algılarken gereken özeni göstermemesi
• Kaynağın amaçlı olarak mesajın anlamını değiştirmesi
• Kaynak ve alıcının farklı karakterde olmaları.
(Bireylerin yetiştikleri ortamdan kaynaklanan arzu ve
istekleri , değer yargıları , kültür düzeyleri içinde
bulundukları duygusal atmosfer , alışkanlıkları ,
zevkleri ve tutkuları birbirinden farklı iki birey,
iletişim sürecinde bir çok kişisel engele sahiptirler.)
• Algılama farklılıkları
• Hedefin kaynağa olan güveni ,inancı , tutumu
kaynaktan gelen mesajları farklı şekilde
yorumlamasına neden olabilir
2. KESİNTİLERDEN KAYNAKLANAN
KISITLAMALAR
İletişimi koparan veya bölen bir etki iletişim
sürecinin gerçekleşmemesinin sebebidir
Örneğin :
Bir annenin çocuğuna öğüt verirken çocuğun
bir gözünün açık olan televizyonda olması
anneyle çocuğun iletişiminin kesintiye
uğramasına neden olur.
3. DİL VE ANLATIM GÜÇLÜKLERİ
•
•
•
•
Dilin düzensiz bir yapıda kullanılması
Cümlelerin gereğinden uzun olması
Dilin sadelikten uzak olması
Aynı kelimenin bireyler arasında değişik anlamlara
gelmesi
• Konuşmacının soyut sözcük seçmesi ve yanlış
anlamda kullanması
• Konuşmacının devamlı olumsuz sözcükleri
kullanması
4 . DİNLEME VE ALGILAMADAN
KAYNAKLANAN KISITLAMALAR
Dinleme ve algılama nedeniyle oluşan
iletişim aksaklıkları
• Atlama
• Bozulma
• Aşırı anlam yüklenmesi
Etkin bir dinleme için ilkeler
•
•
•
•
•
dinlerken konuşulmamalı
empati gösterilmeli
karşıdakinin sözü asla kesilmemeli
göz teması kurulmalı
iyi anlaşılmayan konular aydınlatılmalı ,sorular
sorulmalı.
• Nasıl anlatıldığından çok ne anlatıdığına bakılmalı
• Algılama yetersizliği en çok karşılaşılan iletişim
engelidir.Algıda seçicilik ; alıcının mesajın dinlemek
isediği kısımları dinleyip ,mesajın geri kalanına duyarsız
kalmasıdır
5 . BİLGİ EKSİKLİĞİNDEN
KAYNAKLANAN KISITLAMALAR
Mesaj açık bir şekilde ifade
edilmelidir.Mesajda boşluklar
bırakılmamalıdır.Boşluklar bırakılırsa alıcı
bunları kendi önyargılarıyla doldurur .Bu da
mesajın yanlış anlaşılmasına neden olur.
6 . STATÜ FARKLILIKLARINDAN
KAYNAKLANAN KISITLAMALAR
İnsanlar genellikle kendi statüsünden daha
aşağıdaki statülerdeki bireylerle iletişim içinde
olmak istemezler , ya eşit statüdekilerle ya da
daha üst statüde olanlarla iletişim kurma
eylemindedirler.
7 . CİNSİYET FARKLILIKLARINDAN
KAYNAKLANAN KISITLAMALAR
Kadınlar ve erkekler arasında farklı yetiştirme
tarzından dolayı yaşama daha farklı bakma,
farklı iletişim biçimleri bulunur.Özelikle
geleneksel toplumlarda kız ve erkek çocukların
yetiştirilme biçimi farklı özellikler
gösterir.Örneğin ; beden dilini kullanma
konusunda geleneksel toplumlarda kız
çocukları daha sınırlıdır.
8 . KÜLTÜREL FARKLILIKLARDAN
KAYNAKLANAN KISITLAMALAR
Semboller ve dil bireyin bilgi birikimine ,
kültürel yapısına göre farklı
algılanabilmektedir. Örneğin ; Türkiye’de bir
kişinin başını sağa sola sallaması hayır
anlamına gelirken , bazı ülkelerde aynı anlamı
vermek için baş öne arkaya sallanmaktadır
9 . PSİKOLOJİK ENGELLERDEN
KAYNAKLANAN KISITLAMALAR
Bireyler kendi inançlarına uymayan mesajları
inkar ederler ya da reddederler.Kaynağın
verdiği mesajlar hedef tarafından alınmak
istenmediği zaman iletişim kolayca
engellenmiş olur , buna tıkanık iletişim denir .
Örn , bir babanın sigara içen oğluna sigaranın
zararlarıyla ilgili öğüt vermesi anında iletişim
tıkanık hale gelir.Yani oğlu babasını dinler gibi
görünsede aslında içinden ‘’bitsede
kurtulsam’’ diye düşünmektedir.
10 . ZAMANDAN KAYNAKLANAN
KISITLAMALAR
İletişim sürecinde mutlaka yeterli zaman
kullanılmalıdır. Gereğinden fazla yada az
zaman iletişimi engeller.
11 . FİZİKSEL UZAKLIKTAN
KAYNAKLANAN KISITLAMALAR
İletişim sürecinde hedef ile yüzyüze görüşmek
önemlidir. Yüzyüze iletişimde
kullanabileceğimiz ve iletişimin etkinliğini
artıran jest ve mimikler heryerde
kullanılamayacağı için bu iletişimin etkinliğini
azaltır.
BEDEN DİLİ
Yapılan araştırmalara göre, kişilerin birebir kurdukları
iletişimde;
 Kelimelerin %7-10 oranında,
 Ses ve konuşmanın % 30-38 oranında,
 Beden dilinin ise % 55-60 oranında etkisi olduğu
bulunmuştur.
Beden dili ögeleri; kelimeler ve kelimelerle ifade
edilenler dışında her türlü iletişimdir.
İletişimde en önemli öge gözlerdir.
Gözler her şeyi anlatır; dolayısıyla beden dili için
gözler ilk sırada gelir.
İÇERİK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beden Dili,
Jest ve Mimikler,
Yuz Ifadeleri,
Bas Hareketleri,
Eller, Kollar ve Parmaklar,
El Sıkısma,
Kol Kavusturma,
Bacaklarin Kullanilisi ve Oturma Bicimleri,
Masanin Onemi,
Kisiler arasi mesafe,
Yalan Isagretleri,
• Beden dili, içten samimiyeti, varmak istenen
noktayı, kendine özgüveni dışa vuruşun gözle
görünür şeklidir.
• İnsanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları
ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90dır
• Sözsüz mesajlar; jestler, mimikler, temas,
beden duruşlarından oluşur.
• İlk defa karşılaştığımız birini 30 saniye içinde
değerlendiririz; ‘efendi biri, utangaç’ gibi
yorumlarda bulunuruz. Bu yüzden ilk etkileşim
iletişim sürecinin önemli belirleyicisidir.
• İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLMAK!
Beden dilini kullanan yönetici her zaman daha
başarılı olur. Örneğin; toplantı sırasında
insanları daha iyi çözümler böylece empati
köprüsü kurar. Beden diliyle duygu ve
coşkular daha etkin bir şekilde dile getirilir.
Biz konuşmasak bile bedenimiz konuşur,
bizim iç dünyamızı ele verir.
Kişi yaptığı hareketlerle karşısındakileri etkiler.
Örneğin iş mülakatına gittiğimiz zaman
kendimize güvenimizi ya da çekingenliğimizi
omuz duruşumuzdan belli ederiz.
Omzumuz düşükse
çekingenliğimizi
ifade eder;
Omzumuz dikse
kendimize
duyduğumuz
güven;
Omuzlar geriye doğru
kolların yana doğru
uzanması kişinin tepki
vermeye hazır olduğunu
gösterir.
İletişimin sağlıklı olabilmesi için alıcının
da buna hazır olması gerekir. Yoksa
anlatılmak istenen karşı tarafa
aktarılmaz. Kişiler iletişime hazır
olduğunda kelimeler yetersiz kaldığında
tek bir jest hareketiyle karşı tarafa
düşüncelerimizi aktarabilmemiz
işlerimizi kolaylaştırır ve uyumu arttırır.
• Kültürler arası etkileşimde bile, en temel beden
faaliyetleri ( korku, kızgınlık, mutluluk…) benzerlik
gösterir. Beden dili iletişim kurmakta evrensel bir
anahtardır. Tabi ki kültürler arası farklılıkları da göz ardı
edemeyiz. Amerika ve Avrupa ülkelerinde insanlar işaret
edilirken işaret parmağı rahatça kullanılabilir ama uzak
doğu ülkelerinde insanların işaret edilerek gösterilmesi
yanlış anlaşılır.
Jest ve mimikler
Jestler, yani el kol hareketleri duyguların
en güzel çıktılarıdır. Mimikler ise yüz
kaslarının anlatım biçimidir.
• Jest ve mimikler esas ve ikincil olarak ikiye ayrılıyor;
• Esas jest ve mimikler duygularımızı somutlaştırarak
anlattığımız hareketlerdir. Dinlediğimizi anladığımız
zaman bilinçli olarak başımızı öne arkaya sallarız.
• İkincil jest ve mimiklerse bir anda isteğimiz dışında
oluşan doğal hareketlerdir; esneme hapşırma gibi…
Esas jestler
Anlatım jestleri; duygularımızın ifade edilmesine
yarayan anlatım biçimleridir. İnsan yüzünün asık
olması üzüntülü olduğunu belirtir ve tüm toplumlarda
aynıdır.
Yüz ifadeleri
Beden dilimizin en belirgin anlamları
yüzümüzdedir. Temel duygular insanlarda
ortak olan duygulardır. Bu yüzden de
evrenseldir.
Yüz Ifadeleri
Yüzümüzdeki ifade, el ve beden hareketlerimiz, bedenimizin
duruşu ve göz temasımız, sözsüz iletişimde önemli yer tutar.
Yüz ve beden ifadeleri istemli ya da istemsiz yapılır. Çeşitli
kültürler arasında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre 6 temel
duygu ifadesini aktaran yüz anlatımlarının bütün kültürlerde ortak olduğunu
göstermektedir.
Mutluluk
Korku
Öfke
Hayret
Üzüntü
Tiksinti
Tebessüm etmek : Canlı olmalı,
mümkün olduğu kadar sıcak ve dostça
gülümsemeliyiz. Yüzümüz, çevremize
olan ilgimizi yansıtır.
Dinlediğimizi göstermek :
Karşımızdaki konuşurken
onu dinlediğimizi ve
anladığımızı
hissettirmeliyiz.
•
Baş Hareketleri
Bundan 20 yıl önce başın yukarı
kaldırılması hayır, aşağı indirilmesi evet
anlamına gelmekteyken Alman ve Türk
kültürlerinin yakınlaşması nedeniyle
sadece başın aşağı yukarı sallanması evet
anlamını almıştır.
BAŞ HAREKETLERİ
Kafa bir yana doğru eğildiğinde; bu
kişinin anlatılan konu ile ilgilenmeye
başladığı anlamına gelir.
İnsanların bir şeyle ilgilenmeye
başladıklarında, başlarını yana eğdikleri
görülür.
BAŞ HAREKETLERİ
Baş aşağıya eğik olması, tavrın olumsuz hatta
yargılayıcı olduğunu gösterir.
Eleştirel değerlendirmede baş aşağıya eğiktir
ve karşınızdakinin başını kaldırmasını veya yana
eğmesini sağlayamazsanız, bir iletişim
sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
ELLER KOLLAR VE PARMAKLAR
Eller insanların kendilerini ifade edecekleri
zaman gösterdiği duyarlılık açısından en etkili
organ olarak karsımıza çıkmaktadır. Avuç
içlerinin aşağıya ve yukarıya bakması
durumuna göre ellerini iki şekilde hareket
ettirir.
Örneğin; avuç içlerinin yukarıya bakması
kişinin gizlisi saklısı olmadığını ve
karşısındaki insana güven sunduğunu
belirtirken aşağıya bakması hassas olduğu
konularda dışa kapalı olduğunu belirtir ve
güvensiz bir ifade olarak karsımıza çıkar.
ELLER
 ÇEKİNGEN
 İÇE KAPANIK
 DESTEK BEKLEYEN
 HAFİFE ALAN
 KENDİSİNE AŞIRI GÜVENEN
 KARŞISINDAKİNİ CİDDİYE
ALMAYAN
Yöneticilerin liderlerin konuşmaları sırasında
yaptıkları çeşitli el hareketleri onların
aktardığı konulardaki düşüncelerini konuya
olan hâkimiyetliklerini kararlılıklarını ya da
baska bir görüş hakkındaki reddedişlerini
gösterir. Birkaç örnek verecek olursak;
Havayı hassas bir şekilde kavrama :
Anlatılan konuya hassasiyet kazandırır
Havayı güçlü bir şekilde kavrama:
Anlatılan konudaki kararlılığı gösterir
Havaya vurmak:
Savunulan fikirdeki kararlılığı gösterir
İki elin makas gibi yana açılması: Şiddetli
bir reddedişi yansıtır
• Ustunluk belirten jestler :
Sıkılmış yumruğuyla işaret parmağını kâğıt
üzerine uzatarak sekreterine gösteren bir
yönetici yapılan bir hatayı kabul etmeyeceğini
açıkça ortaya koyacaktır
Dinleme eylemi gösteren kişiler de
jestler ortaya koymaktadır.
Etkin bir dinleyis bicimi (ellerinin kapalı
olarak çoğunlukla yanakta bulunmasi
ve işaret parmağının şakak boyunca
yukarıya dönük olmasi)
Kaybolan ilgiyle ortaya cikan
dinleme (Elin yanağa değmeyip
avucun basa destek olma
durumuna gelmesi)
İnsanin kişiliğini ortaya koyan yollardan
bir tanesi de el sıkismadır.
El sıkışma biçimleri ile
Ustunluk
Esitlik
Boyun Egme
El SIKISMA YONTEMLERI
1. Güvenli ve dengeli el sıkışma
Güvenli ve dengeli bir el sıkışma,
ellerin dik ve avuç içlerinin
birbirini bütünüyle kavramasıyla
gerçekleşir. Bu şekilde her iki
insan varlığını ortaya koymaktadır.
Bu nedenle iş hayatında itibar
sağlayan el sıkışma tekniğidir.
El SIKISMA YONTEMLERI
2. Dostça el sıkışma
Dürüstlüğümüz ve kendi
duygularımızın sıcaklığı
konusunda güven vermek
istediğimizde iki elimizle
sıkarız. Bu şekilde samimiyet
ve güven gibi özel
duygularımızı aktarabiliriz.
El SIKISMA YONTEMLERI
3.Bedensel Temas ile
El sıkışırken, sol eliyle
karsındaki kişinin
kolunu veya omzunu
tutmak o kişiye özel bir
duyguyu aktarmaktadır.
El Sikismada Onemli Noktalar:
• El sıkışma işlemini kimin başlatacağı.
• Ne zaman?
• Ne kadar surmeli?
• Göz teması
Kötü El Sıkışma Bicimleri
Kötü el sıkışma,
karsıdaki kişiye sadece
parmaklarının ucunu
vererek yapılır
KOL KAVUŞTURMA ENGELİ
İnsanlar kendilerini güvende hissetmek
istediği zaman kol kovuşturma hareketini
sergilemektedir.
Kol kavrama
Sağlam bir duruş
Üstünlük tavrı
gösteriliyor
Kendi kendiyle el ele
tutuşmuş
Kısmi kol engeli
ELLER
 TAKİPÇİ
 SİNİRLİ
 HUZURSUZ
 TAKİP EDİYOR
 RAHAT
 KARŞISINDAKİNE
GÜVENİYOR
BACAKLARIN KULLANILIŞI VE OTURMA DÜZENLERI
Bacak bacak üstüne atmak, kalça ve bacak kaslarına
alternatif bir hareket saglar.
Bu şekilde bacak üstüne atılması
tartışmaya ve rekabete eğilimi
sergilemektedir. Ve bu şekilde
oturan kişiler inatçı ve fikirlerini
değiştirme niyeti olmayan
insanlardır.
Daha çok erkeklerde rastlanan bu
biçim; korku ve endişe gibi
olumsuz duyguların gizlemeye
çalışıldığını gösterir
Ne anlam icermektedir?
OTURUŞ
 RAHAT
 GÜVENLİ
 UYUMLU
 HUZURLU
 AŞIRI HUZURSUZ
 ÇEKİNGEN
 SIKILMIŞ
 BİTİŞİ BEKLEYEN
Ayakta ve Otururken
Doğru Mesaj Vermek


Ayaktaysak dik durmalı, oturuyorsak sandalye ve
koltuğumuzu tam olarak doldurup arkamıza
yaslanmalıyız.
Ayaklarımızı fazla açmamalı ya da süklüm püklüm bir
görüntü oluşturacak şekilde oturmaktan kaçınmalıyız.
OTURMA DÜZENİ
Oturmak için seçilen yer ve kişiler arasındaki mesafe
birçok anlam içermektir.
Oturma Cesitleri:
• Karşı karşıya oturmak
• 90 Derecelik Acıyla Oturmak
• Yan Yana Oturmak
1. KARSI KARSIYA OTURMAK
Karşı karşıya oturmak genellikle rekabeti ifade etmektedir. Gerek
bir fikir çerçevesinde, gerekse bir iş ilişkisinde olsun, karşı karşıya
oturmak, tıpkı bir satranç maçında olduğu gibi masadan bir galip
ve mağlup çıkacağını düşündürür.
2.DOKSAN DERECELIK ACIYLA OTURMAK
İşbirliği sağlamak amacıyla kurulan bir ilişkide
bu oturma düzeni uygundur. Bu şekilde kişinin
karşısındaki çelişen biri değil, problemi birlikte
çözecek kişi olarak algılanır.
3. YAN YANA OTURMAK
Yan yana oturmak birliktelik ve problemlere
karsı dış dünyaya ortak cephe oluşturma
anlamına gelmektedir.
MASANIN ÖNEMİ
YUVARLAK MASA
Yuvarlak masa etrafında oturanlar arasında
eşitliği ifade etmektedir.
MASANIN ÖNEMİ
DIKDORTGEN MASA
İnsanlar birbirilerine karşı olan duyguları itibariyle aralarına belirli bir mesafe
koyarlar. Bu mesafeler dört bölgede düzenlenir.
Mahrem alan
Aslında hepimizin çitlerle
çevrili dünyası vardır ve biz
sadece istediğimiz kişileri bu
çitlerden içeri alırız.
Mahrem alan işte bu
çitlerden bir kişiyi
yakınımıza alabileceğimiz en
son noktadır.
Kişisel alan
İki arkadaşın konuşurken
korudukları alandır.
Kişisel alana mesai
arkadaşlarımızın,
sevdiğimiz insanların ve
üstlerimizin girmesine
izin veririz.
Sosyal alan
Partiler, toplantılar, spor
müsabakaları gibi sosyal
etkinliklerde
tanımadığımız yada
samimiyetimizin az
olduğu insanlarla
bulunduğumuz alandır.
Genel alan
• Birbirini hiç tanımayan
insanların imkanlar
dahilinde korumaya
çalıştıkları alandır. Örneğin;
kalabalık bir gruba hitap
ettiğimizde paylaştığımız
mesafe
Bedensel temas ve bedenin yönü
Bedensel temas insanlar arası ilişkileri geliştirir.
İnsana rahatlık, huzur ve güven duygusu
verir.Bedensel temas öğesi işletme açısından
son derece önemlidir. Türkler olarak bedensel
temas öğesini Batı toplumlarına göre daha
fazla kullanırız.
Yön belirleyiciler
Otururken veya ayakta korunan mesafe insanların
birbirlerine karşı olan duygularının bir
işaretidir.örneğin birbirine yakın oturan insanlar
dayanışma ve güven duygusu yaşarlarken, daire
biçiminde oturanlar ise dış dünyaya
kapandıklarını ifade ederler.
Ayak uçlarının yönü
Ayak uçlarının ve göğsün baktığı yön kişinin
gerçekte nerede bulunmak istediğini gösterir.
Örneğin; bir işletmeciyle çalışanının yaptığı bir
konuşmada eğer ayak uçları kapıya dönükse
bu durum tarafların bu konuşmayı daha fazla
sürdürmek istemediğini gösterir.
Yalan, samimiyetsizlik, şüphe ve
tereddüt
Gerçek duyguların gizlenmesi; insanlar yalan
söylediklerinde yüz ifadelerini en iyi şekilde
kontrol etmek isterler. Yalan söyleyen insanın
el jestleri azalırken elini yüz çevresine götürme
ve değdirme sayısı artar.Profesyonel bir
yalancıysa hal ve hareketlerinde bir anormallik
gözlenmez.
Yalan işaretleri
Elini burnuna götürme
Gözün altını kaşıma
Enseyi kaşıma

Etkili Beden Hareketleri İçin Kaçınılması
Gereken Davranışlar






Aşırı göz temasında bulunmak,
Sürekli sabit durmak,
Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak,
Duvara veya masaya yaslanmak,
Ayakları çaprazlamak,
Kolları önde veya arkada bağlamak.
Etkili Beden Hareketleri İçin Kaçınılması
Gereken Davranışlar
 Konuşurken başı geriye atmak, saçları geriye atmak,




gözleri kapamak,
Parmak uçlarını birbirine dayamak,
Ellerimizi ovuşturmak ve yüzümüzde dolaştırmak,
Parmakları masada tıkırdatmak,
Saat ya da yüzükle oynamak.
Download