Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı

advertisement
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsinin çeşidi farklıdır?
A)
B)
C)
D)
2-Hangisinde yapıca olumsuz anlamca olumlu bir cümle vardır?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde iş başkası tarafından yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde cümlenin öge dizilişi “özne-belirtili nesne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem” şeklindedir?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde “ve” bağlacı cümleleri bağlamıştır?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde kalıplaşarak fiilimsi özelliğini kaybetmiş bir isim vardır?
A)
B)
C)
D)
2-Hangisinde fiilin nesnesine göre çatısı farklıdır?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde yüklemin türüne göre farklı bir cümle kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde cümlenin öge dizilişi “özne- -zarf tümleci- yüklem-dolaylı tümleç” şeklindedir?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde virgül sıralı cümle oluşturmuştur?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde fiilimsi olan kelime belirtisiz nesne görevindedir?
A)
B)
C)
D)
2-Hangisi olumsuz,devrik,fiil cümlesidir?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde virgül kullanılmadığı için oluşmuş bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde sebep-sonuç ifadesi vardır?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde virgül sıralı cümle oluşturmuştur?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde kişisel görüşe yer verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
2-Hangisinde tüm fiilimsi çeşitleri kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde cümle ögelerine yanlış ayrılmıştır?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisi yapıca olumlu anlamca olumsuz bir cümledir?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Tek yargı bildiren cümleler basit cümledir.Buna göre hangisi basit cümledir?
A)
B)
C)
D)
2-Hangi cümlede nesne açıkça kullanılmadığı halde fiil geçişlidir?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde zarf fiil kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde yüklem belirtili isim tamlamasıdır?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde fiilimsi zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
2-Hangi cümlede özne işi kendi yapmakta ve bu işten etkilenmektedir?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde sıfat fiil adlaşmıştır?
A)
B)
C)
D)
4-“Bir gün gelir de unuturmuş insan” cümlesinin yapısıyla özdeş olan cümle hangisidir?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde kişi belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde kişileştirmeye örnek vardır?
A)
B)
C)
D)
2-Hangi cümlede fiil geçişsizdir?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde isim fiil kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisi fiilimsi bulunan (girişik birleşik) cümledir?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde çelişkili ifadelerin kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde virgülün kullanımı farklıdır?
A)
B)
C)
D)
2-“Hatırla sevgilim o mesut geceyi.” Cümlesi hangisinde anlamına,yapısına,yüklemin yerine ve türüne göre
doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde dolaylı tümleç kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde “çakmak” kelimesi isim fiil olarak kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlış vardır?
A)
B)
C)
D)
2-“Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda.” Cümlesinin öge dizilişi hangisinde vardır?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde birden fazla yargı bildiren cümle kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde birden fazla fiilimsi bulunmaktadır?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde “perde” kelimesi terim anlamda kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
2-Hangisinde öznesi ortak olan sıralı bir cümle vardır?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde fiil geçişsizken aldığı ekten sonra geçişli hale getirilmiştir?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde fiilimsi çeşitlerinin üçüne de yer verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni farklıdır?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde farklı bir fiilimsi vardır?
A)
B)
C)
D)
2-Hangisinde nesnesi ortak olan sıralı bir cümle vardır?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde fiil geçişliyken aldığı ekten sonra geçişlilik derecesi artmıştır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde özne-yüklem-zarf tümleci sıralamasıyla oluşan bir cümle vardır?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni farklıdır?
A)
B)
C)
D
Aşağıdaki soru kalıplarını uygun şıklarla doldurup doğru olan şıkkı işaretleyiniz
1-Hangisinde çatı aranmaz?
A)
B)
C)
D)
2-Hangisinde birden fazla yargı bildiren cümle çeşidi vardır?
A)
B)
C)
D)
3-Hangisinde öznesine göre edilgen ,nesnesine göre geçişsiz bir fiil vardır?
A)
B)
C)
D)
4-Hangisinde fiilimsi çeşitlerinin üçüne de yer verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
5-Hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni farklıdır?
A)
B)
C)
D
Download