devlet bakanı abdullah tenekeci

advertisement
T. B. M. M.
B: 56
MİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, bir sonu sormak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)'— Efen­
dim, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün
görevleri 'belirtilirken, (f) fıkrasında, «Türkiye Radyo
ve Televizyon Kanununa uygun alarak radyo istas­
yonu kurmak ve işletmek» denmektedir.
Bir tane radyo istasyonu var; tundan sonra da
radyo istasyonları mı kurulacak? Gerçi bu mües­
sese, 38 tane ziraat mühendisi, 40 tane de meteoro­
loji mühendisinden İbaret; nasul 'başka radyo istas­
yonları kurup işletecek?.. Ona kanunî bir durum ih­
raz ediliyorsa, o başka mesele.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Balkan.
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ
(Konya) — Efendim, bugün, takdir edersiniz, rad­
yo ve televizyon devamlı olarak, Meteorolojinin Sesi
Radyosu alarak hava -raporları hakkında 'beyanat ver­
mektedirler. 'Biz buradaki muhaberemizi, dış ülke­
lerle PTT kamalıyla yapmaktayız. Takdir buyurursu­
nuz, zaten 'burada «İlgili kuruluşlarla işbirliğinden»
bahsedilmiştir. Bundaki amaç, PTT ile beraber ça­
lışmanın gerekçesi olmuştur.
İkincisi, iç muhaberemizi telsizler vasıtasıyla yapı­
yoruz. Bunu da, yine radyo televizyon tarafından
bize tahsis edilmiş olan frekanslar üzerinden yapı­
yoruz. Bu mesele de bugüne kadar herhangi bir so­
run olmamıştır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Başka soru sormak isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde vefiılmiş bir önerge vardır, oku­
tuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmekte olduğumuz 3'89 sıra sayılı Devlet Me­
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö­
revleri Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi­
nin, gerekçesinde arz ettiğimiz ve şifahen de tamam­
layıcı bilgiler sunacağımız nedenlerle aşağıdaki şe­
kilde değiştir ilimes ini arz ve teklif ederiz.
Ömer Kuşhan
Kars
Enver özcan
" Tokat
H. Yılmaz Önen
İzmir
Barış Can
Sinop
Ruşan Işın
Sivas
' M. Seyfi Oktay
Ankara
1
t
1 . 1986
O: 1
Madde 2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü­
dürlüğünün görevleri şunlardır.
a) Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zama­
nında çağdaş bilimsel düzeyde yürütülmesi için ge­
rekli ve ülkemizde mevcut ve fakat çeşitli neden­
lerle başka kuruluşlarda mesleklerinin dışındaki işle­
ri yapmaya yönlendirilmıiş İstanbul Teknik Üniver­
sitesi çıkışlı veya benzeri fakülte çıkışlı meteoroloji
mühendislerini teşkilat 'bünyesinde toplamak,
b) Meteorolojik hizmetlerin çağdaş, bilimsel ve­
rilere dayalı eksiksiz ve zamanında yürütebilmesi
için gerekli görülen yerlerde, modem cihazlarla donatuknış ve yetişmiş eleman istihdam edilen çeşitli
tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmıak ve
çalıştırmak,
c) Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları
bilimsel verilere mesnet olacak biçimde ve gelişmiş
cihazlar kullanarak yapmak, 'bunlardan kamu sektö­
rü, özel sektör ve toplumu tüm kesimleriyle üyesi
bulunduğu, dünya meteoroloji teşkilatının ihtiyacı
alan hava tahmin raporlarını hazırlayıp hizmetleri­
ne sunmak.
c) şıkkı (d) aynen,
d) şıkkı (e) aynen,
e) şıkkı ıtff) aynen,
f) şıkkı <g) aynen,
ıg) şıkkı (h) aynen,
ı) Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlar­
da 1173 sayılı Kanun çerçevesinde Türkiye'yi bilim­
sel ve lisan vesair özellikleri yönünden yeterli ele­
manlarca temsil ettirmek ve gerekli işbirliğini bilim­
sel düzeyde ve ülke ve ulus çıkarlarımız ön planda
tutulmak koşuluyla sağlamak.
Gerekçe :
Bugün ülkemizde hâlâ yaşanan bir çarpık işlem
vardır. O da en belirgin örneğini Devlet Meteoroloji
İşleri Genel Müdürlüğünde sergilemektedir. İstanbul
Töknik Üniversitesi bünyesinde meteoroloji yüksek
mühendisi yetiştiren bir fakülte vardır ve bu fakül­
teyi bitiren meteoroloji yüksek mühendisleri, ne hik­
mettir bilinmez Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü­
dürlüğüne kabul edilmezler onlar dışarıda meslekleri
ile dolayısıyla ilgili görevlerde çalışırlar ve meteoro­
loji hizmetleri de ziraat yüksek mühendisleri, fizik
yüksek mühendisleri ve benzeri dallarda eğitim gör­
müş insanlarca yürütülür.
Bu ve benzeri ve fakat şifahen sunacağımız ne­
denlerle.
219 —
Download