FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ

advertisement
FONKSİYONEL OKLÜZAL
MORFOLOJİ
Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ
FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ
• Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik
oluşumların, mandibula hareketleri ile
fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.
FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ
TEKNİKLERİ
• Fonksiyonel oklüzal morfolojinin, yapay olarak
kazandırılmasını sağlayan oyumlama (modelajmaniplüasyon) işlemleri.
• Oklüzal yüz anatomisi bir sıra ile etaplar halinde
şekillendirildiği için hata oranı azaltılmıştır.
Fonksiyonel oklüzal morfoloji teknikleri modeller üzerinde
teşhis mumlaması amacı ile uygulanabileceği gibi, hasta
ağzında modele edilecek dişlerin oklüzal yüz yapılarının,
şekillenebilir maddeler yardımı ile tespit edilmesi şeklinde
restorasyon amacı ile de uygulanabilir.
Tüberkül kenar sırtı ve tüberkül fossa tekniklerinin yanı sıra
çeşitli oklüzyon türleri içinde geliştirilen modelaj teknikleri
bulunmaktadır.
Fonksiyonel morfoloji tekniklerinde ön işlem, oklüzal yüz
elemanlarının (tüberkül ve fossaların) belirlenmesidir. Tüberkül
ve fossa lar kayıtsal ve kuramsal olarak iki yöntem ile
belirlenirler.
OKLÜZAL YÜZ ELEMANLARININ
BELİRLENMESİ
1. Kayıtsal olarak.
2. Kuramsal olarak.
– Bukko lingual boyutta belirleme.
•
•
Üst diş arkında.
Alt diş arkında.
– Karşıt diş arkından yararlanarak belirleme.
1- OKLÜZAL YÜZ ELEMANLARININ
KAYITSAL OLARAK BELİRLENMESİ
 Genellikle
üst
çene
dişlerinin
oklüzal
morfolojilerini fizyolojik ortamda şekillendirmek
amacı ile uygulanan tekniğe "Fonksiyonel
Oluşturulan Yol Tekniği (Functionally Generated
Path - F.G.P.)" adı verilmektedir.
Fonksiyonel Oluşturulan Yol Tekniği
(Functionally Generated Path - F.G.P.)
 Modele edilecek dişlerin oklüzal yüzlerinde
şekillenebilir kıvamdaki model mumunun mandibula
nın gezinme hareketleri ile karşıt dişler tarafından
biçimlendirilmesi olarak tanımlanabilir.
 Önce, modele edilecek diş ya da dişlerin kesilmiş
oklüzal yüzlerine üst kısmı retansiyonlu, resin ya da
metalden ince ve dirençli bir başlık uyumlanır . Başlık
ile karşıt dişler arasında en az 1 mm. kadar aralık
bulunmalıdır. Ağızda şekillenebilir modelaj mumu
yumuşatıldıktan sonra retansiyon yüzeyli başlık
üzerine yerleştirilir ve mandibula ya, önce sentrik
sonra lateral ve protrusive yönlerde sınır hareketleri
yaptırılarak modelaj mumu karşıt dişler tarafından
şekillendirilerek oklüzal yüzdeki tüberkül ve fossalar
fonksiyonel çene hareketleri ile ağızda belirlenir.
 Mandibulanın tüm fonksiyonel gezinmelerinde
şekillenen mum oklüzal yüzey alçı yardımı ile
tespit edililerek oklüzal morfolojinin detaylı
modelajında karşıt yüzey (Fonksiyonel karşıt
model) olarak kullanılır.
 Teknikte mandibulanın fizyolojik hareketleri
sonucu oluşturulan oklüzal yüzeyin tüberkül
çatışmalarını engelleyecek yapıda olması
amaçlanır.
2- OKLÜZAL YÜZ ELEMANLARININ
KURAMSAL OLARAK BELİRLENMESİ
• Fonksiyonel oklüzal morfolojinin modelaj
etabından önce, çalışma yapılacak dişlerin
oklüzal yüzleri; karşıt dişler ile aralarında
tüberkül yüksekliklerinden biraz fazla aralık
kalacak şekilde düzeltilir.
• İşlem sonunda sagittal yönde Spee, lateral
yönde Wilson eğrilerine uyum sağlanmalıdır.
OKLÜZAL YÜZ ELEMANLARININ KURAMSAL OLARAK
BELİRLENMESİNDE İKİ YÖNTEM UYGULANIR:
1. OKLÜZAL YÜZ ELEMANLARININ BUKKOLİNGUAL
BOYUTTA BELİRLENMESİ,
2. OKLÜZAL YÜZ ELEMANLARININ KARŞIT DOĞAL DİŞ
ARKINDAN YARARLANILARAK BELİRLENMESİ.
A- Bukko lingual boyutta belirleme
 Üst dişlerin fonksiyonel palatinal tüberkülleri, bukko palatinal
yönde, oklüzal yüzeyin palatinal 1/3 bölümüne yakın olarak,
Alt dişlerin fonksiyonel tüberkülleri, bukko lingual yönde
oklüzal yüzeyin bukkal 1/3 bölümüne yakın konumlanırlar.
 Fonksiyona girmeyen pasif tüberküller; üst dişlerde
bukkooklüzal kenara yakın, alt dişlerde ise linguooklüzal
kenara yakın konumdadırlar (1/6).
 Fonksiyonel tüberküller santral oluğa yakın, fonksiyona
girmeyen tüberküllerin ise santral oluktan uzak ve
bukkooklüzal kenara yakın konumlandırılırlar.
 Oklüzal yüz, modelde düzgün durumda hazırlandıktan sonra,
dişin bukkooklüzal en geniş boyutu yüzey üzerine çizilerek
belirlenir. Elde edilen doğru üzerinde ayrılan üç eşit parça;
fonksiyonel ve fonksiyona girmeyen tüberküllerin yerlerini
belirlemede rehber oluşturur.
Çalışan ve dengeleyen tüberkül konilerinin yerleşim hatları: 1- Bukkal çizgi, 2Bukko oklüzal çizgi, 3- Linguooklüzal çizgi, 4- Lingual çizgi, 1-4: Bukkooklüzal boyut, 5Bukkooklüzal boyutun 1/3 bölümü (Çalışan tüberkül konisinin konum bölgesi), 6Bukkooklüzal boyutun 1/6 bölümü (Dengeleyen tüberkül konisinin konum bölgesi).
B- Karşıt doğal diş arkından yararlanılarak
belirleme
1. Üst diş arkında oklüzal yüz elemanlarının
belirlenmesi
2. Alt diş arkında oklüzal yüz elemanlarının
belirlenmesi
1. Üst diş arkında oklüzal yüz elemanlarının belirlenmesi
Bukkooklüzal
kenar çizgisi
Palatino oklüzal
kenar çizgisi
a- Doğal diş dizisine sahip komşu arkdaki dişlerin , bukkooklüzal
ve palatino oklüzal kenarlarının çizilerek belirlenmesi
b- Kesilmiş diş arkındaki üst 1. küçük azı dişinin
fonksiyonel palatinal tüberkül konumunun tespiti
c- Doğal diş dizisine sahip komşu arkdaki 1. büyük azı dişinin
santral fossasının tespiti
(Mesiobukkal - mesiopalatinal ve distobukkal tüberkül tepelerinin
birleştirilmesi).
d- Üst 1. büyük azı dişinin mesiopalatinal tüberkülünün belirlenmesi
için, kanin dişinin kron apeksi ile üst 2. büyük azı dişinin
mesiopalatinal tüberkülünün birleştirilmesi.
e- Üst 1. büyük azı dişinin santral fossası ile birlikte diğer oklüzal
yüz elemanlarının belirlenmesi.
1. Alt diş arkında oklüzal yüz elemanlarının belirlenmesi
a-Normal morfolojiye sahip doğal diş arkında Küçükazı ve büyükazı dişlerinin bukko
oklüzal ve linguooklüzal kenar sırtları boyanarak belirlenir.
b-İşlem yapılacak arkdaki küçükazı dişlerinin fonksiyonel tüberkülleri bukkolingual
hattın 1/3 bölgesinde, fonksiyona girmeyen tüberkülleri 1/6 bölgesinde işaretlenir.
c- Alt küçükazı dişlerinin fonksiyona girmeyen lingual tüberkülleri bukkal yüzlerinin en
çıkıntılı noktası ile karşı arkdaki 2.Büyükazı dişinin distobukkal tüberkül tepesini
birleştiren doğru üzerinde konumlanır.
d- Alt 1.Büyükazı dişlerinin fonksiyona girmeyen mesiolingual tüberkülü bu dişin
fonksiyonel distal tüberkülü ile arkın karşı yarısındaki doğal alt 1.küçükazı dişinin bukkal
tüberkülünü birleştiren doğru üzerinde konumlanır.
e-Alt büyük azı dişlerinde mesiolingual, distolingual ve distobukkal (orta) tüberkül
tepelerini birleştirerek oluşturulan üçgen santral fossayı belirler. Bu bölgeye, üst 1.
büyük azı dişinin mesiopalatinal fonksiyonel tüberkülü yerleşir, bu ilişki "Oklüzyon
Anahtarı" olarak tanımlanır.
FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİNİN
UYGULAMA TEKNİKLERİ
Oklüzal elemanların kayıtsal ve kuramsal olarak belirlenmesinden
sonra fonksiyonel mumlama tekniklerine başlanabilir.
 Fonksiyonel oklüzal morfoloji; mandibula sentrik konumda iken
dişlerin karşılıklı iki temel ilişki türüne göre şekillendirilir;
1-TÜBERKÜL KENAR SIRTI İLİŞKİSİ

–
–
–
TÜBERKÜL MARGİNAL SIRT İLİŞKİSİ
FİZYOLOJİK OKLÜZAL İLİŞKİ
BİR DİŞE İKİ DİŞ İLİŞKİSİ
2-TÜBERKÜL FOSSA İLİŞKİSİ
–
–
–
NEUTRAL İLİŞKİ
PROTETİK OKLÜZAL İLİŞKİ
BİR DİŞE BİR DİŞ İLİŞKİSİ
TÜBERKÜL KENAR SIRTI İLİŞKİSİ
 Bir dişin fonksiyonel tüberkülünün karşıt iki dişin kenar sırtları ya
da oklüzal fossaları ile temasta olma durumu.
 Alt orta kesici ve üst 3. büyük azı dışında tüm dişler karşıtları ile
bir dişe iki diş ilişkisindedirler.
 Tüberkül kenar sırtı ilişkisi doğal dentisyonda % 95 oranında
görülen oklüzal ilişki türüdür, bu nedenle "Fizyolojik Oklüzal
İlişki" olarak da tanımlanır.
 Tüberkül kenar sırtı ilişkisinde çiğneme kuvvetlerinin tümü dişin
uzun eksenine paralel (vertikal) olarak yönelemediğinden
fonksiyona bağlı olarak dişlerde yer değişimi ve gıda birikimi
görülebilir. Bu özelliği dikkate alınarak tüberkül kenar sırtı
ilişkisinin bir ya da birkaç dişi ilgilendiren lokal protetik
rehabilitasyon çalışmalarında uygulanması önerilmektedir .
1- Üst dişlerin fonksiyonel palatinal tüberküllerinin karşıt alt
dişler ile temas şekilleri:
-Üst 1. Küçükazı dişinin palatinal tüberkülü, alt 1. Küçükazı dişinin
distal fossası ile,
-Üst 2. Küçükazı dişinin palatinal tüberkülü, alt 2. Küçükazı dişinin
distal fossası ile,
-Üst 1. Büyükazı dişinin mesiopalatinal tüberkülü, alt 1. Büyük azı
dişinin Santral Fossası ile,
-Üst 1. Büyükazı dişinin distopalatinal tüberkülü alt 2 Büyük azı
dişinin mesial oklüzal kenar sırtı ve alt 1. Büyükazı dişinin distal
oklüzal kenar sırtı ile,
-Üst 2. Büyükazı dişinin mesiopalatinal tüberkülü, alt 2. Büyük azı
dişinin Santral Fossası ile,
-Üst 2. Büyükazı dişinin distopalatinal tüberkülü, alt 2. Büyük azı
dişinin distooklüzal kenar sırtı ve alt 3. Büyükazı dişinin Mesiooklüzal kenar sırtları ile temastadır
2- Alt dişlerin fonksiyonel bukkal tüberküllerinin karşıt üst dişler ile
temas şekilleri:
-Alt 1. Küçükazı dişinin bukkal tüberkülü, üst kanin dişinin distoinsizal kenarı
ve üst 1. Küçükazı dişinin mesial kenar sırtı ile,
-Alt 2. Küçükazı dişinin bukkal tüberkülü, üst 1. Küçükazı dişinin distooklüzal
kenar sırtı ve üst 2. Küçükazı dişinin mesiooklüzal kenar sırtı ile,
-Alt 1. Büyükazı dişinin mesiobukkal tüberkülü, üst 2. Küçük azı dişinin
distooklüzal kenar sırtı ve üst 1. Büyükazı dişinin mesiooklüzal kenar sırtları
ile,
-Alt 1. Büyükazı dişinin distobukkal (orta) tüberkülü, üst 1. Büyükazı dişinin
santral fossası ile,
-Alt 1. Büyükazı dişinin distal tüberkülü, üst 1. Büyükazı dişinin distal fossası
ile (Tüberkül kenar sırtı ilişkisinde fonksiyon dışı olarak da kabul edilmektedir).
-Alt 2. Büyükazı dişinin mesiobukkal tüberkülü, üst 1. Büyükazı dişinin
distooklüzal kenar sırtı ve üst 2. Büyükazı dişinin mesiooklüzal kenar sırtları
ile,
-Alt 2. Büyükazı dişinin distobukal tüberkülü, üst 2. Büyükazı dişinin santral
fossası ile temastadır
6
5
7
4
3
TÜBERKÜL
KENAR SIRTI
İLİŞKİSİNDE
2
ÜST
1
ALT DİŞ
FONKSİYONEL
TÜBERKÜLLERİN
ÜST
DİŞLERLE
İLİŞKİLERİ
1
ALT
2
3
4
5
6
7
6
5
7
4
3
TÜBERKÜL
KENAR SIRTI
İLİŞKİSİNDE
2
ÜST
1
ÜST DİŞ
FONKSİYONEL
TÜBERKÜLLERİN
ALT
DİŞLERLE
İLİŞKİLERİ
1
ALT
2
3
4
5
6
7
TÜBERKÜL FOSSA İLİŞKİSİ
 Bir dişin fonksiyonel tüberkülünün karşıt bir dişin fossası ile temasta
olduğu oklüzal ilişki türüdür.
 Bu tür ilişkide tüberküller karşı dişlerin fossaları ile "Tüberkül tepesi Fossa", "Tüberkül yüzeyi - Fossa" ve "Tüberkülün Forsaya üç
noktada teması" şeklinde ilişkide olabilir, bunlar içinde normal
morfolojiye en uygun ilişki türü, tüberküllerin karşıt fossalara üç nokta
halinde temas durumudur. Bu tür ilişkide tüberkül tepesi karşıt fossa
ile temasta değildir, fonksiyonel tüberkülün karşıt fossaya saç ayağı
benzeri üç noktada desteği vardır.
A
B
1- Üst dişlerin fonksiyonel palatinal tüberküllerinin alt
dişlerin fossaları ile ilişkileri:
- Üst 1. Küçükazı dişinin palatinal tüberkülü, alt 1. Küçükazı
dişinin distal fossası ile,
- Üst 2. Küçükazı dişinin palatinal tüberkülü, alt 2. Küçükazı
dişinin distal fossası ile,
- Üst 1. Büyükazı dişinin mesiopalatinal tüberkülü, alt
1. Büyükazı dişinin santral fossası ile,
- Üst 1. Büyükazı dişinin distopalatinal tüberkülü, alt 1. Büyük azı
dişinin distal fossası ile,
- Üst 2. Büyükazı dişinin mesiopalatinal tüberkülü, alt 2. Büyük
azı dişinin santral fossası ile,
- Üst 2. Büyükazı dişinin distopalatinal tüberkülü, alt 2. Büyük azı
dişinin distal fossası ile temastadır
2 - Alt dişlerin fonksiyonel bukkal tüberküllerinin üst
dişlerin fossaları ile ilişkileri:
- Alt 1. Küçükazı dişinin bukkal tüberkülü, üst 1. Küçükazı dişinin
mesial fossası ile,
- Alt 2. Küçükazı dişinin bukkal tüberkülü, üst 2. Küçükazı dişinin
mesial fossası ile,
- Alt 1. Büyükazı dişinin mesiobukkal tüberkülü, üst 1. Büyük azı
dişinin mesial fossası ile,
- Alt 1. Büyükazı dişinin distobukkal tüberkülü, üst 1. Büyükazı
dişinin santral fossası ile,
- Alt 1. Büyükazı dişinin distal tüberkülü, üst 1. Büyükazı dişinin
distal fossası ile,
- Alt 2. Büyükazı dişinin mesiobukkal tüberkülü, üst 2. Büyük
azı dişinin mesial fossası ile,
- Alt 2. Büyükazı dişinin distobukkal tüberkülü, üst 2. Büyükazı
dişinin santral fossası ile temas eder
TÜBERKÜL FOSSA İLİŞKİSİ
 Tüberküllerin üç nokta halinde teması oklüzal yüzey aşınmasına
engel ve kuvvet iletimini vertikal yönlendiren fizyolojik bir ilişki
türüdür. Tüberkül fossa ilişkisinde bu yapı, bir dişe bir diş ilişki
olarak uygulanmaktadır ve bu doğal dişlenmede ender rastlanan
bir durumdur.
 Tüberkül fossa ilişkisinde; tüberkül kenar sırtı ilişkisine oranla,
fossalar ile birlikte kenar sırtlarına da temas eden fonksiyonel
tüberküllerin oblik kuvvet oluşturarak, karşıt dişleri pozisyon
değişikliğine itme riski ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle sabit ve
kontrol edilebilir ilişki sonucu, kuvvetleri vertikal yönlendiren
tüberkül fossa ilişkisi, birçok sayıda dişin oklüzal rehabilitasyonu
için tercih edilmektedir.
5
6
7
4
3
TÜBERKÜL
FOSSA
İLİŞKİSİNDE
2
ÜST
1
ALT DİŞ
FONKSİYONEL
TÜBERKÜLLERİN
ÜST
DİŞLERLE
İLİŞKİLERİ
1
ALT
2
3
4
5
6
7
5
6
7
4
3
TÜBERKÜL
FOSSA
İLİŞKİSİNDE
2
ÜST
1
ÜST DİŞ
FONKSİYONEL
TÜBERKÜLLERİN
ALT
DİŞLERLE
İLİŞKİLERİ
1
ALT
2
3
4
5
6
7
Fonksiyonel oklüzal morfolojinin ideal
şekillendirilmesi için geçerli kurallar
1- Kişiye özel oklüzyon türünü önceden belirleyerek fonksiyonel oklüzal
morfoloji tekniği buna göre seçmek,
2- Kişinin alışkanlıkları, stomatognatik sistem elemanlarının yapısı göz
önüne alınarak, fizyolojik yapıya ve fonksiyona uyumlu modifikasyonlar
yapabilmek,
3- Diş kontaktlarını; pozisyonlarına uygun olarak üç nokta teması şeklinde
hazırlamak,
4- Fonksiyonun ideal olarak sağlanmasının estetikten daha önemli
olduğunu kavrayarak, tüberküllerin yapı ve uyumunda başarılı olmak,
5- Fonksiyonel kuvvetlerin vertikal yönlenmesini sağlayacak metotları
tercih etmek,
6- Sentrikte maksimum kontakt temasını sağlamak,
7- Bir kaç dişi ilgilendiren lokal şekillendirmelerde; tüberkül kenar sırtı,
fazla diş eksikliklerinde; tüberkül fossa tekniğini kullanmak,
8- Hasta, hekim, teknik eleman ile kullanılan materyal ve metodun;
fizyolojik, mekanik, hijyenik ve estetik uyumunu sağlamak.
UYGULAMA MATERYALİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Modelaj spatülü (Ward)
Modifiye modelaj sondu
Yapıştırıcı mum (Siyanoakrilat yada sirkolant)
Modelaj mumları (farklı renklerde)
Çinko stereat yada pudra (Kontrol materyali olarak)
İki uçlu fırça (temizleme ve uygulama için)
Isı kaynağı(Mum banyosu yada bek)
Kalem,pergel ve cetvel (Ölçüm ve işaretleme işleri)
TÜBERKÜL - KENAR (MARGİNAL)
SIRTI İLİŞKİSİNDE
FONKSİYONEL OKLÜZAL
MORFOLOJİ
LABRATUVAR İŞLEMLERİ
•
•
•
•
•
İLGİLİ DİŞLERİN OKLÜZAL YÜZEYLERİ ÖNGÖRÜLEN
TÜBERKÜL YÜKSEKLİĞİNİ AŞACAK BOYUTTA SPEE VE
WİLSON EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK ALÇALTILIR.
REHBER TÜBERKÜL TEPELERİ BOYALI KALEMLE
İŞARETLENİR.
YÜZEYE SİYANOAKRİLAT YA DA ŞEFFAF SİRKOLANT
SÜRÜLÜR.
REHBER KONİLER KONUMLANDIRILIR.
ALT VE ÜST DİŞLER KARŞILIKLI MODELE EDİLECEK İSE
İŞLEME ÖNCE ALT DİŞLERİN FONKSİYONELBUKKAL
TÜBERKÜL KONİLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE BAŞLANIR.
TÜBERKÜL KENAR SIRTI İLİŞKİSİNE GÖRE
FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ ETAPLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1- Mandibular dişlerin fonksiyonel bukkal tüberküllerinin belirlenmesi
2- Maksiller dişlerin fonksiyona girmeyen bukkal tüberküllerinin belirlenmesi
3- Mandibular dişlerin bukkal tüberküllerinin, bukkal tüberkül sırtlarının belirlenmesi
4- Maksiller dişlerin bukkal tüberküllerinin, bukkal tüberkül sırtlarının belirlenmesi
5- Maksiller dişlerin bukkal tüberküllerinin, üçgen oklüzal sırtlarının belirlenmesi
6- Maksiller dişlerin bukkal tüberküllerinin meziyal ve distal kenar sırtlarının belirlenmesi
7- Mandibular dişlerin bukkal tüberküllerinin meziyal ve distal kenar sırtlarının belirlenmesi
8- Maksiller dişlerin fonksiyonel palatinal tüberküllerinin belirlenmesi
9- Maksiller dişlerin palatinal tüberküllerinin palatinal ve oklüzal üçgen sırtlarının belirlenmesi
10-Maksiller dişlerin palatinal tüberküllerinin meziyal ve distal kenar sırtlarının şekillendirilmesi
11-Mandibular fonksiyonel bukkal tüberküllerin üçgen oklüzal sırtlarının belirlenmesi
12-Mandibular dişlerin lingual tüberküllerinin belirlenmesi
13-Mandibular dişlerin lingual tüberküllerinin lingual ve oklüzal üçgen tüberkül sırtları
14-Mandibular dişlerin lingual tüberküllerinin meziyal ve distal oklüzal kenar sırtları
15-Maksiller ve mandibular dişlerin meziyal ve distal oklüzal kenar sırtları ve kontaktların
şekillendirilmesi
16- Maksiller ve mandibuler dişlerin oklüzal yüz morfolojilerinin detaylı şekillendirilmesi ve son
kontroller.
MANDİBULA
MAKSİLLA
MANDİBULA
MAKSİLLA
MANDİBULA
MAKSİLLA
MANDİBULA
MAKSİLLA
MANDİBULA
MAKSİLLA
MANDİBULA
MAKSİLLA
TÜBERKÜL – FOSSA
İLİŞKİSİNDE FONKSİYONEL
OKLÜZAL MORFOLOJİ
TÜBERKÜL FOSSA İLİŞKİSİNE GÖRE FONKSİYONEL
OKLÜZAL MORFOLOJİ ETAPLARI
•
•
•
•
•
1- MANDİBULAR DİŞLERİN TÜBERKÜLLERİNİN BELİRLENMESİ
2- MAKSİLLER DİŞLERİN TÜBERKÜLLERİNİN BELİRLENMESİ
3- MAKSİLLER VE MANDİBULAR DİŞLERİN KENAR SIRTLARI
İLE OKLÜZAL KENAR SIRTLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ
4- MAKSİLLER VE MANDİBULAR DİŞLERİN OKLÜZAL ÜÇGEN
SIRTLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ
5- MAKSİLLER VE MANDİBULAR DİŞLERİN OKLÜZAL
MORFOLOJİLERİNİN DETAYLI ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE SON
KONTROLLER.
MANDİBULA
1- MANDİBULAR DİŞLERİN TÜBERKÜLLERİNİN BELİRLENMESİ
2- MAKSİLLER DİŞLERİN TÜBERKÜLLERİNİN BELİRLENMESİ
3- MAKSİLLER VE MANDİBULAR DİŞLERİN KENAR SIRTLARI İLE OKLÜZAL KENAR SIRTLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ
MAKSİLLA
MANDİBULA
4- MAKSİLLER VE MANDİBULAR DİŞLERİN OKLÜZAL ÜÇGEN SIRTLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ
MAKSİLLA
MANDİBULA
5- MAKSİLLER VE MANDİBULAR DİŞLERİN OKLÜZAL MORFOLOJİLERİNİN DETAYLI ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE SON
KONTROLLER
MAKSİLLA
Download