Yakınçağ`da Avrupa Tarihi Sunumunu indirmek için Tıklayın…

advertisement
Fransız Devrimi(1789)
Devrim: Bir toplumun siyasal, ekonomik ve ideolojik yaşamında köklü
değişimdir.
Fransız Devrimi: Mutlakiyet rejimlerini yıkan, anayasal yönetimin ve
demokrasinin yerleşmesini sağlayan, feodalizmi tüm yönleriyle tasfiye eden,
eşitlik, özgürlük, ulusçuluk, insan hakları gibi düşüncelerin tüm dünyaya
yayılmasını sağlayan evrensel nitelikte bir olaydır.
Nedenleri
1- Sosyal Neden: Halkın sınıflara ayrılması, köylülerin ağır vergilerle ezilmesi.
2- Ekonomik Neden: Fransa’nın katıldığı savaşlardan yenilgi ile ayrılması,
mali kriz içine girmesi.
3- Siyasal Neden: Fransa’da mutlak yönetim anlayışının olması,kralın keyfi
yönetim uygulaması.
4- Dış Etkenler: İngiltere’de Meşrutiyet rejiminin uygulanması,
Amerika’nın bağımsızlığını ilan etmesi.
5- Aydınların Etkisi: Jan Jak Ruso, Monteskiyo, gibi Fransız aydınlarının halkı
demokrasi konularında aydınlatması.
Bunların üzerine; halk ihtilale hazır hale getirilmiştir.
Burjuva ve Köylüler ihtilali başlatmışlardır. İnsan ve Yurttaş hakları Bildirisi
yayınlanmıştır.
Fransız İhtilalinin Dönemleri
- Kurucu Meclis Dönemi
- Meşruti Krallık Dönemi
- Milli Konvansiyon Dönemi
- Direktuvar (Anayasal Cumhuriyet) Dönemi
- Konsüllük Dönemi
Sonuçları
1- Mutlak Monarşiler yıkıldı, Meşruti rejimler ve Demokratik
yönetimler güç kazandı.
2- Milliyetçilik akımı ortaya çıktı. Çok uluslu imparatorlukların
parçalanma süreci başladı.
3- Burjuva sınıfı yönetimde güç kazandı.
4- Eşitlik, adalet, özgürlük ve laik devlet anlayışı gibi kavramlar
yayılmaya başladı.
Fransız Devriminin Osmanlıya Etkileri
Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar arasında ulusçuluk akımı
yayıldı. Zaman içinde uluslar Osmanlı Devletinden ayrılmaya
başladılar. I. Dünya Savaşı sonrasında devletin yıkılmasında etkili
oldu.
Viyana Kongresi(1815)
Nedeni: Fransız İhtilali sonucu bozulan Avrupa’nın siyasal dengesini
yeniden kurmak, mutlak rejimleri korumak, Fransa’yı eski sınırlarına
döndürmek.
İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya bu kongreye katıldı.
Sonuçları: Avrupa ülkelerinin sınırları yeniden çizildi. (Restorasyon
Dönemi) başladı. Bu dönemde;
- Belçika Hollanda’ya,
- İsveç Norveç’e,
- İrlanda İngiltere’ye bağlanacaktır.
Sanayi Devrimi(Makineleşme Çağı)
Kömür + Buhar + Demir = Sanayi (Endüstri)
Coğrafi Keşiflerin başlattığı sömürgecilik hareketleriyle Avrupa zenginleşti.
Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya çıkardığı özgür düşünce, bilim ve
teknik alanda gelişmelere yol açtı. Bilim ve teknik gelişmelerin üretim alanında
uygulanmasıyla Sanayi Devrimi gerçekleşti.
Sonuçları
1- El tezgahlarının yerine makineler kuruldu. Fabrikalar açıldı.
2- Fabrikalar çevresinde sanayi kentleri kuruldu. (Köyden kente göç)
3-İşçi sınıfı ortaya çıktı. İşçi sorunları çözümlenemeyince işçi
ihtilalleri ortaya çıktı.
4- Üretim arttı. Hammadde ve Pazar bulmak önemli sorun haline geldi.
Sanayileşen ülkeler arasında sömürgecilik rekabeti hızlandı. Devletler arası
rekabet I. ve II. Dünya savaşlarına neden oldu.
5- Ekonomide Liberalizm, Kapitalizm, Emperyalizm akımları yaygınlaştı.
Sanayi Devriminin Osmanlıya Etkileri
Osmanlı Devleti Sanayi Devrimine ayak uyduramadı.Bilim ve Teknolojik
gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Lonca Teşkilatı çökmüştür.
1830 İhtilalleri
Nedeni: Fransa’da kralın meşrutiyet düzenine son vermek istemesi
Sonuçları: Meşruti düzen korundu.
Liberal yönetimler güç kazandı.
Restorasyon Dönemi sona erdi.
1848 İhtilalleri
Nedeni: İşçilerin ekonomik ve sosyal isteklerine yönetimin karşı çıkması
Sonuçları: İşçi sınıfı sendika kurmaya, ücretlere, çalışma saatlerine yönelik
yeni haklar elde etti. Avrupa’da sosyalist akımlar ortaya çıktı.
İtalyan ve Alman birliklerinin kurulmasına ortam hazırlandı.
Download