yakınçağ avrupa tarihi

advertisement
YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ
1.
TEST
02
5.
1815'de toplanan Viyana Kongresi'nin ardından
Avrupa Devletleri, aralarında bazı ittifaklar yapmışlardır. Antlaşmayı imzalayan hükümdarların her
zaman ve her yerde birbirine yardım etmesini
amaçlayan kararların yanı sıra Hristiyanlığın kardeşlik düşüncelerine dayanan ilkeler de kabul
edilmiştir. Bu hükümdarlardan Rus Çarı Ortodoks,
Avusturya İmparatoru Katolik, Prusya kralı ise
Protestandır.
Birbirlerinden farklı siyasal hedeflere yönelen
ve ayrı mezheplerden olan bu hükümdarları bir
araya getiren ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
6.
A) İngiltere'nin Avrupa'da güçlenmesini engellemek
B) Osmanlı Devleti'ne karşı izlenecek politikada
işbirliği yapmak
C) Osmanlıların Avrupa'ya yönelik isteklerini engellemek
D) Avrupa'da güçlenen sosyalist akımlara karşı
birleşmek
E) Fransız Devrimi'nin yaydığı ilkelere karşı güç
birliği oluşturmak
A) Geri kalmış ülkelerin sömürülmesine karşı
çıkması
B) Değişim aracı olarak parayı kullanması
C) Monarşiyle çatışmaya girmesi
D) Savaş araçları yapımına önem vermesi
E) Koşulsuz olarak krallığı savunması
3.
7.
Aşağıdakilerden hangisi 1830 ve 1848
ihtilallerinin sonuçları arasında gösterilmez?
Fransız Devrimi'nin getirdiği aşağıdaki düşüncelerden hangisi mutlak krallık yönetimlerinin
yıkılmasına neden olmuştur?
A) Eşitlik
B) Demokrasi
C) Özgürlük
D) Laiklik
E) Adalet
8.
Önceleri Batı Avrupa'da başlayan ve daha
sonra diğer Avrupa ülkelerinde makineleşmeye
dayanan yeni üretim düzeni, aşağıdakilerden
hangisine yol açmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
T A R İ H
“Liberalizm, kişilere toplumsal ve ekonomik yaşamın bütün alanlarında kendi etkinliklerini geliştirmesi için en iyi koşulları yaratacağına söz vererek
birey özgürlüğünü güvence altına almak” biçiminde anlaşılan bir görüşün adıdır.
Batıda liberalizmin ilk ortaya çıktığı koşullarda
İhtilalci bir nitelik kazanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Hammadde gereksiniminin artması
Kentleşme sürecinin hızlanması
İşçi sınıfının önem kaybetmesi
Ucuz ve hızlı üretim sağlanması
Deniz ve demiryollarının yaygınlaşması
A) 1789 İhtilaliyle ortaya konan anayasa, seçim
ve eşitlik gibi ilkelerin halk tarafından benimsenmesi
B) Avrupa'daki monarşik rejimlerin yumuşatılması
doğrultusunda düzenlemeler yapılması
C) İmparatorlukların sarsılması, ulusçuluk ve liberalizm gibi fikirlerin önem kazanması
D) Sosyalist fikir akımlarının yayılması
E) İtalya ve Almanya gibi ülkelerde siyasal birliğin
bozulması
Ö S S
2.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin
sonuçları arasında gösterilemez?
Tarihsel olaylar birbirinden etkilenir ve gelişimlerini
hızlandırır.
İngiltere’de Magna - Carta ile başlayan ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayınlanması
ile devam eden bu süreci tamamlayan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Otuzyıl savaşlarına
Restorasyon dönemine
Sömürgeciliğin hızlanmasına
Fransız İhtilaline
ABD’nin bağımsızlığına
9.
İngiltere'de anayasacılık hareketleri
Fransız Devrimi
I. Meşrutiyet'in ilanı
Sanayi devriminin doğuşu
Sosyalist fikirlerin güç kazanması
Fransız Devrimi'ni etkileyen devletler ikilisi
aşağıdakilerden hangisidir?
Coğrafya Keşifleri’nin aşağıdaki sonuçlarından
hangisi, Fransız Devrimi'nden sonra değişmeye başlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Osmanlı Devleti - İngiltere
Avusturya - Rusya
İngiltere - Rusya
Prusya-Avusturya
ABD - İngiltere
75
Yeni ticaret yollarının bulunması
Sömürge imparatorluklarının kurulması
Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
Burjuva sınıfının zenginleşmesi
Soyluların eski servetlerini kaybetmesi
YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ
10. Devlet: “Zengin burjuvazi'nin kendisini “insan” teri-
14. İlk kez Fransa’da işçi hareketleri olarak başla-
mi ile özdeşleştirdiği, kendisini genel “insan” kavramı ile özdeş tanıdığı, insan olmaktan gelen doğal haklara sahip olduğunu ileri süren ve bu hakları isteyen bireylerin mülklerini, mallarını birde özgürlüklerini güvence altına alan bir kurumdur.”
Yukarıda; Yeniçağ’da, İngiliz filozofu Lok'un
(Locke) açıkladığı politik sistemin temellerine
ilişkin esaslar aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
yan 1848 ihtilalleri Avrupa'da birçok devleti etkilerken, Osmanlı Devleti'nde bu yankılanmanın görülmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Rönesans hareketleri
Reform hareketleri
Fransız İhtilali
1830 İhtilalleri
1848 İhtilalleri
15. Fransız Devrimi’nin aşağıdaki sonuçlarından
hangisi dünyanın siyasi haritasında önemli değişikliklere yol açmıştır?
A) Ulusçuluk düşüncesinin yaygınlaşması
B) Eşitlik ve kardeşlik düşüncelerinin yaygınlaşması
C) Yeniçağın sona ermesi
D) Cumhuriyet düşüncesinin gelişmesi
E) Demokrasi düşüncesinin benimsenmesi
16. I. İtalya
II. Almanya
III. Avusturya
IV. Osmanlı İmparatorluğu
V. Rusya
Fransız ihtilali’nin getirdiği ulusçuluk ilkesi
hangi ülkelerde birleştirici etki yapmıştır?
Ö S S
A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
T A R İ H
11. I. Haçlı Seferleri'nin başlaması
II. Coğrafi Keşifler
III. Kapitülasyonlar
IV. Sanayi Devrimi
V. Süveyş Kanalı'nın açılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı
Devleti topraklarının jeopolitik önemini arttırmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
12. 
Coğrafi Keşifler
 Sanayi Devrimi
 Trablusgarp Savaşı
 I. Dünya Savaşı
Yukarıdaki gelişmelerin oluşmasındaki en
önemli ortak etken aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
17. Aşağıdakilerden hangisi hem Coğrafya Keşifleri’nin hem de Sanayi Devrimi'nin sonuçları arasında yer alır?
Siyasi nedenler
Dinsel nedenler
Ekonomik nedenler
Sosyal nedenler
Askeri nedenler
A)
B)
C)
D)
E)
Anayasacılığın gelişmesi
Sömürgeciliğin gelişmesi
İşçi sınıfının güçlenmesi
Demokrasinin gelişmesi
Yeni yerlerin bulunması
18. Sanayi devrimi aşağıdaki gelişmelerden hangi-
13. İnsanlık tarihi “demokrasi hareketi” olarak ifade
sinin oluşumuna neden olmuştur?
bulan “siyasi iktidarları sınırlama” düşüncesinin
mücadele örnekleriyle doludur.
Aşağıdakilerden hangisi böylesi bir düşüncenin ilk belgesidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Azınlıklara hoşgörü ile davranılması
Batı hukukundan yararlanılması
Sanayileşmenin olmaması
Doğal sınırlarla korunması
Ekonomik sıkıntıların yaşanmaması
A)
B)
C)
D)
E)
İngiltere'de parlamentonun kurulması
Sened-i ittifak
Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
Fransız İhtilali
Magna - Carta
1E
11 E
76
Yüzyıl Savaşları
Otuz Yıl Savaşları
1648 İhtilali
1830 İhtilali
1848 İhtilali
2C
12 C
3C
13 E
4E
14 C
5C
15 A
6E 7B 8B 9B
16 A 17 B 18 E
10 C
Download