göz içi tampon maddeler

advertisement
Ulusal Kongre 2007
TEMEL PPV TEKNİKLERİ
GÖZ İÇİ TAMPON MADDELER
Doç. Dr. Şengül Özdek
Gazi ÜTF, Ankara, 2007
Tampon Maddeler

Peroperatif



Perflorokarbon sıvılar
Hava
Postoperatif



Hava
Gazlar
Silikon yağı
PERFLOROKARBON SIVILAR
PERFLOROKARBON SIVILAR


VRC’de ilk kullanım: Chang, 1987
Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri:







Yüksek spesifik gravite (1.6-2.1) (RD)
Düşük viskosite (1-8cs)
Yüksek sıcaklıklarda stabil (400-500 C°)
Optik olarak şeffaf
Refraktif index saline yakın (1.27-1.33)
Yüzey gerilimi (70dyne/cm)
Tamponad gücü: Silikonx6
PFK: Sık kullanılanlar







Perfloro-n-oktan (C8F18)*****
Perflorodekalin (C10F18)
Perflorofenantren (C14F24) (vitreon)
*****
Viskosite en düşük,
Refraktif index (1.27). Arayüz iyi görülür.
Suyla en az karışır (hemoraji ve silikon ile
karışmaz).
Endikasyonları







PVR
Dev yırtık
Travma
Disloke lensler
Suprakoroidal hemorajiler
Submaküler hem.
Diğer RD
Dikkat edilecek noktalar

Traksiyonların giderilmesi!


PFC-hava-silikon veya PFC-Silikon
değişimi


Retina altına kaçabilir…
Sleapage!
Değişim sırasında arayüzün iyi takibi!
PFK Endikasyonları
Dev Yırtık, PVR
Dev Yırtık
PVR
PFK Endikasyonları-Travma
Subretinal, suprakoroidal hem, submaküler hem
Pratik noktalar
Küçük damlalara ayrılma



PFC sıvı verirken
infüzyon sıvısının
kapatılması veya
basıncın
düşürülmesi
Dual bore kanül
kullanılması
İlk verilen
habbeciğin içinde
kalınması
PFK-Komplikasyonları

Uzun süre gözde
kalamaz!!!

Küçük damlalara ayrılma



Retinal toksisite
Korneal toksisite


(balık yumurtası görünümü)
(endotel-mekanik)
Glokom
İntraoküler Gazlar
İntraoküler Gazlar





İlk kullanım 1911: Ohm: Hava
1938: BP-Hava (%77!)
Süre yetersiz!
İdeal süre: 7-12 gün
1980: Lincoff ve ark: Gazlar
VRC de sık kullanılan gazlar
Genleşmeyen Gazlar
Hava
CO2
Kripton
Xenon
Argon
Nitrojen
O2
Genleşebilen Gazlar
Sülfür hegzaflorür (SF6)
Oktaflorosiklobütan (C4F10)
Perflorometan (CF4) (2x)
Perfloroetan (C2F6) (3.3x)
Perfloropropan (C3F8) (4x)
Perflorobütan (C4F10) (5x)
Perfloropentan (C5F12)
Maksimum genleşme ilk 24 saat, 2-3 gün devam eder.
Saf gaz: 0.2-0.5ml tolere edilebilir!.
Gazların Fiziksel Özellikleri
Moleküler Genleşme
ağırlık
Hava 29
0
SF6 146
1.9-2
CF4 88
1.9
C2F6 138
3.3
C3F8 188
4
Süresi Yarı ömrü
(gün)
(gün)
5-7gün
3
10-14
6
10-14
6
30-35
12
55-65
25
Genleşmeyen
konsantrasyonu
18
16
14
Tepe noktasında 5gr’lık güç uygular
(Silikonun 16x)
Gaz-Endikasyonlar
-Dev retina yırtıkları
-Balık ağzı fenomeni olan büyük
yırtıklar
-Arka kutup yırtıkları
-Maküla delikleri
-Subretinal sıvı drenajını takiben
gelişen göz içi volüm kaybının
giderilmesi
-Çok sayıda yırtıkla birlikte olan total
RD’ler
-Büyük retinal meridyonel katlantılar
-PVR varlığı
Gaz Seçimi






Skleral Çökertme: Hava, SF6
Pnömatik Retinopeksi,
PVR siz dev yırtık,
C2F6
Posterior Yırtık
Maküla deliği
PVR (+): C3F8
Gazın Hazırlanması




Gaz tüpünün ölü boşluğundaki havanın
boşaltılması
50 ml lik enjektör
C3F8 (%16), SF6 (%20) C2F6 (%18)
Alındıktan sonra hemen kullanılması
Hava Gaz değişimi
Min: 25cc
50ml enjektör
Postop Sorunlar






Yüzüstü pozisyon
Lens opasiteleri!!
Kornea endotel dekompanzasyonu
GİB
PVR gelişimini hızlandırma (PPV siz
gözler)
Uçak yasak, Genel anestezi yasak!..
SİLİKON YAĞI
SİLİKON YAĞI



İlk kez 1962: Cibis ve ark.
1970… PPV+silikon
Dimetilsiloxan, Polidimetilsiloxan,
Trimetil siloxan



SG<1
Viskosite: 1000-5000
Florosilikon: Ağır silikon

SG>1, Viskosite: 1000-5000
En sık kullanım



1000cs PDS (standard silikon yağı)
Viskosite : kullanım zorlaşır,
emülsifikasyon
5000cs silikon: Uzun süre göz içinde
kalması planlanan durumlarda
Cerrahi Teknik




Sıvı silikon değişimi
Hava silikon değişimi
PFC-Silikon değişimi
Afak (Bazı psödofak) gözlerde inferior
iridotomi!!!!
Teknik


Manuel veya otomatize
İnfüzyon Kanülünden veya sup
sklerotomilerden (16G iğne)
Endikasyonlar












PVR’lı olgular (silikon çalışma grubu)
İnferior, büyük yırtıklar
Postop uçak yolculuğu yapması gerekenler
Yüzüstü yatamayan hastalar
Komplike pediatrik RD
Şiddetli PDR
Travma
Dej myopiye sekonder maküla deliği+RD
Dev yırtık
Koroidal kolobom + RD
Hipotoni
Endoftalmi, Enfeksiyöz Retinit (CMV)
Çok yırtıklı, İnf yırtık
PDR-Traksiyonel RD
Travma
Kronik geç postop endoftalmi
SORUNLAR
Perop Postop

ÖK’da silikon!!!





Basınç kontrolü
PI (afak)
Rekürren RD tamiri
İris-lens diaframı hasarı, aniridi!
Subretinal silikon (traksiyon!)
Pozisyon


Şart değil!..
Yüzüstü pozisyon: OK
Komplikasyonlar

Katarakt (%60-100)


Glokom (%5)





Pupil blok glokomu
Fazla silikon
Geç glokom: emülsifikasyon
Hipotoni (%24)
Keratopati (%27)



Süre ile doğru orantılı
Endotel kaybı (büllöz KP-yaşlı)
Band keratopati (genç hasta)
Emülsifikasyon



12 ayda: %100 emülsifikasyon
Serum, fibrin
1000cs vs 5000cs
Sorunlar

Refraktif değişiklikler



Afak: -12.5…..-5.6 D (ort: -7.4D)
Fakik: 0…+10D (ort: +6.0D)
Silikon dolu göze katarakt: biyometrik
ölçüm sorunu!


Standard yöntemler
Laser interferometri
Dej Myopi-RD
Emülsifiye silikon-perisilikon proliferasyon
Silikon alınması


3-6 ay
Çeşitli teknikler




AFAK: Limbustan
Fakik: PPden
Aktif, pasif aspirasyon
Nüks RD: %8-25

Diabetiklerde daha seyrek!
VİDEO-23G silikon alınması
AĞIR SİLİKON
Ağır silikon



5000cs silikon ≠ Ağır silikon!!!!
SG>1!...
İnferior PVR veya inf büyük yırtık



Standard silikon
yağı: Superior yırtık
veya küçük inf yırtık
Retina inferiorunda
artan reproliferasyon
oranı!...
Inferior PVR ve
büyük inf yırtıklar!!!
Ağır silikon

Densiron 68: (1400cs, SG: 1.06)



Silikon yağı (5000cs) (SG: 0.98)
Perfluorohexyloctane (F6H8) (3.4cs)
(SG:1.33) (25-30%)
Oxane HD (B&L) (3800cs, SG: 1.03)


Silikon yağı (Oxane 5700cs)
Florinli ve hidrokarbonlu Olefin (RMN3)
karışımı (11.9%)
Teknik



Standard silikon ile aynı
Afak psödofak gözlerde saat 12
iridotomisi!....
Alınması daha zor
35y, E, EPGY, tek göz, alt nazal yırtık,
2. VRC, Sil alınması sonrası GK: 0.7
65y, E, Tekrarlayan RD, Inf PVR,
posteriora kaymış SBS, 3. VRC
67y, Dejen. Myopi, Inf multiple
yırtıklar, 4. VRC, GK: 0.1
26y, E, EPGY, Tek göz, 2. VRC
Ciddi emulsifikasyon
3 göz (10.7%)
54y F, Vit Hem, RD (+), geniş inf yırtık,
(HSO alınması 7 ay sonra) GK: 0.7
Retinal veya subretinal fibrosis
5 göz (%17.5)
Ciddi enflamasyon
1 göz
Ağır Silikon Alınması
Ağır Silikon Çalışması
(Heavy Silicone Oil Study)


İnferior PVR’lı olgularda ağır silikon vs
standard silikon yağı (24 merkez)
350 göz/grup, 12 ay takip
Sonuç




Ağır silikon: inferior PVR, inf yırtıklar,
komplike vakalar (travma, pediatrik)
Güvenli?: Enflamasyon az
Intra veya subretinal fibrosis!
Subretinal hemorajiler!..
İlgili Yayınlar
1. Özdek Ş, Öztürk N, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. High-density silicone oil as
an intraocular tamponade in complex retinal detachments. 7th Euretina
Congress, Monte Carlo, 17-20 May 2007, p: 59.
2. Özdek Ş. İntraoküler gazlar (Güncelleştirilen konu). Retina-Vitreus,
2003;11(2):98-101.
3. Sarı A, Gürelik G, Özdek Ş, Akata F, Hasanreisoğlu B. Komplike retina
dekolmanında silikon yağı kullanımı: 525 olguda sonuçlar ve kompikasyonlar.
Retina-Vitreus, 2004;12: 97-102.
4. Bozan EA, Özdek Ş, Gürelik G, Konuk O, Hasanreisoğlu B. İntravitreal
silikon alınması sonrası nüks retina dekolmanı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji;
13: 13-17, 2004.
5. Oğuz H, Karadere S, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. “Vitrektomi yapılmış silikon
dolu gözlerde göz içi basıncının değerlendirilmesinde Tono-Pen ile Goldman
applanasyon tonometresinin klinik olarak karşılaştırılması”. Retina-Vitreus,
2002: 8; 262-266.
Download