ANTİ NÜKLEER ANTİKOR (ANA)

advertisement
Dr.Hüseyin TUTKAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD
GENETİK YATKINLIK
NORMAL
İMMÜNİTE
BENİGN
OTOİMMÜNİTE
PATOJENİK
OTOİMMÜNİTE
HASTALIK
ÇEVRESEL FAKTÖRLER
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
2
Doğal
Patojenik
IgG, IgM, IgA
Başlıca IgG
Polireaktif
Sınırlı reaktivite
Düşük affinite
Yüksek affinite
Düşük titre
Yüksek titre
Eşey hücre öncülleri (germ
line) kaynaklı
Somatik mutasyon
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
3
ANTİKOR TİTRESİ ve AVİDİTE
29.11.2012
KLİNİK ÖNEM EŞİK
DEĞERİ
Dr.H.Tutkak
4
ANTİKOR TİTRESİ ve AVİDİTE
KLİNİK ÖNEM EŞİK DEĞERİ
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
5
ANTİKOR TİTRESİ ve AVİDİTE
29.11.2012
KLİNİK ÖNEM EŞİK DEĞERİ
Dr.H.Tutkak
6
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
7
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
8






İndirekt immünfloresans test
Primat (fare, sıçan, maymun) karaciğer, böbrek,
mide dokuları) substrat
Hep-2 cell (epitelyal kültür hücreleri, insan
larenks karsinoma hücreleri, Amerikan doku
kolleksiyonu CCL-23)
Hep 20-10 cell
Hep 2000 cell
Hücre fiksasyonu ? (etanol, aseton)
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
9
615 protein
29 protein
23 protein
271 protein
136 protein
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
10
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
11
Image contributed by F. Britz, C. Lohr, J. Schmidt and J.W. Deitmer, University
of Kaiserslautern, Germany.
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
12
Otoimmün Hastalık
Otoantikorun
oluştuğu yapı
HÜCRE YÜZEYİNE BAĞLANMA ve
Sonuçları
LİZİS
Otoimmün hemolitik anemi,
SLE
Eritrosit
Eritrositlerin lizisi ve yıkımı, anemi
Trombositopenik purpura
Trombosit
Trombositlerin lizisi ve yıkımı,
morartı ve kanama
HÜCRE YÜZEY RESEPTÖRLERİYLE ETKİLEŞİM
Miyastenia Gravis
Asetil kolin reseptörü Kolinerjik reseptörün bloke
edilmesi, kas zayıflığı
Pemphigus vulgaris
Desmoglein 3
Epidermis hücreleri arasındaki
bağlantının ayrışması, deride su
dolu kabarcık, kızarıklık
Graves hastalığı
TSH
Tiroid hormon sekresyonunun
stimülasyonu, hipertiroidizm
Pernisiyöz anemi
İntrinsik faktör
B12 vitamin absorbsiyonunun bloke
edilmesi, anemi
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
13
Otoimmün Hastalık
Otoantikorun
oluştuğu yapı
İMMÜN KOMPLEKS ARACILIKLI
Sonuçları
HASAR
Miks esansiyel
kryoglobulinemi
IgG kompleksleri
Dolaşan immün komplekslerin damar ve
glomerüllerde depolanması, sistemik
vaskülit, glomerülonefrit
Romatoid artrit
Romatoid faktör
IgG kompleksleri
İmmün komplekslerin eklemlerde
presipitasyonu, artrit
OTOANTİKORLARIN
PLASENTAYA
GEÇMESİ
Neonatal lupus
SSA (60, 52), SSB
Konjenital kardiak blok ve/veya
fotosensitif kızarıklık
Miyastenia Gravis
Asetil kolin
reseptörü
Kolinerjik reseptörün bloke
edilmesi, kas zayıflığı
Pemphigus vulgaris
Desmoglein 3
Epidermis hücreleri arasındaki
bağlantının ayrışması, deride su
dolu kabarcık, kızarıklık
Graves hastalığı
TSH
Tiroid hormon sekresyonunun
stimülasyonu, hipertiroidizm
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
14
TANI
Hasta pozitif test
100
ANA
Anti-Ro (SSA)
Anti-La (SSB)
APL
ds DNA
Sm
Anti-RNP
50
0
-5
29.11.2012
0
Dr.H.Tutkak
5
YILLAR
15
SLE ilk bulguları
Hasta pozitif test
100
ANA
Anti-Ro (SSA)
Anti-La (SSB)
APL
ds DNA
Sm
Anti-RNP
50
0
-5
29.11.2012
0
Dr.H.Tutkak
5
YILLAR
16
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
17
ANA pozitiflik oranı %
Hastalık
TANI İÇİN ANA TESTİNİN ÇOK YARARLI OLDUĞU HASTALIKLAR
SLE
95-100
Sistemik sikleroz (sikleroderma)
60-80
TANI İÇİN ANA TESTİNİN BAZEN YARARLI OLDUĞU DURUMLAR
Sjögren sendromu
40-70
Dermotomiyozit/Polimiyozit
30-80
HASTALIĞIN TAKİBİ VE PROGNOZUNDA ANA TESTİNİN YARARLI
OLDUĞU DURUMLAR
Üveyitle birlikte olan juvenil kronik oligoartiküler artrit
20-50
Raynaud fenomeni
20-60
POZİTİF ANA TEST SONUCUNUN TANI KRİTERLERİNDEN BİRİ OLDUĞU
DURUMLAR
18
İlaça bağlı SLE
~100
Otoimmün karaciğer hastalığı
~100
Yumuşak bağ dokusu hastalığı
~100
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
18
Hastalık
ANA pozitiflik oranı %
TANI İÇİN ANA TESTİNİN YARARLI OLMADIĞI HASTALIKLAR
Romatoid Artrit
30-50
Mültiple sikleroz
25
İdyopatik trombositopenik purpura
10-30
Tiroid hastalıkları
30-50
Diskoid lupus
5-25
İnfeksiyon hastalıkları
Değişken
Maligniteler
Değişken
Silikon meme implantlı hastalar
15-25
Fibromiyalji
15-25
Sağlıklı insanlar
ANA titresi
≥ 1:40
20-30
≥ 1:80
29.11.2012
10-12
≥ 1:160
5
≥ 1:320
3
Dr.H.Tutkak
19
ANA (IFA)
BOYANMA
HASTALIK
HEDEF ORGANEL VEYA
ANTİJEN
Homojen /Diffüz
SLE, ilaça bağlı lupus, sistemik
sikleroz, neonatal lupus sendromu
dsDNA, kromatin, histon,
Periferal/rim
SLE, anti fosfolipid sendromu,
otoimmün hepatit
Nükleer zar (Laminler)
Benekli
SLE, sistemik sikleroz, Sjögren
sendromu, MCTD, neonatal lupus
Sm, RNP, SSA, SSB, PCNA,
RNA polimeraz II, III, U1 RNP,
Topo1, Ku, Mi-2
Nükleolar
Diffüz kutenöz sistemik sikleroz,
SLE, Polimiyozit, Raynoud fen.
PM/Scl(75-100), Fibrillarin (U3
RNP), RNA polimeraz, NOR 90
Sentromer
Raynoud fen. , Lim. kutenöz
sistemik sikleroz
CENP-A, B, C
PCNA
SLE
PCNA
Sitoplazmik
PM, DM, SLE, Sjögren, Primer
biliyer siroz, Sistemik sikleroz
Organeller; ribozom, mitokondri,
lisosom, golgi, GW cisimleri, Jo1, tRNA sentetaz, PL-7, PL-12,
Rib. P proteinleri, Po, P1, P2,
SRP
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
20
Colglazier, CL et al. Southern Medical
Journal.2005
Antigen
Condition
Sensitivity
Specificity
+ LR
- LR
Anti-dsDNA
Ab
SLE
57%
97%
16.3
0.49
Anti-Sm Ab
SLE
25-30%
high
*
*
Anti-Ro/SSA
Ab
Sjogren’s,
SCLE
8-70%
87%
*
*
Anti-La/SSB
Ab
Sjogren’s,
SCLE
16-40%
94%
*
*
Scl-70
Scleroderma
20%
100%
>25
0.8
Anticentromer CREST
65%
99.9%
650
0.4
Anti-U-3 RNP
12%
96%
3
0.92
29.11.2012
Scleroderma
Dr.H.Tutkak
21
dsDNA RNP
SM
SS-A
SS-B
CENTROMERE
SLE
60%
30%
30%
30%
15%
Rare
RA
(-)
(-)
(-)
Rare
Rare
(-)
MCTD
(-)
>95%
(-)
Rare
Rare
Rare
Scleroderma (-)
Low titer (-)
Rare
Rare
10-15%
CREST
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
60-90%
Sjogren’s
(-)
Rare
(-)
70%
60%
(-)
Hobbs, K. in West, S Rheumatology Secrets. 2002.
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
22



SLE veya diğer bağ dokusu hastalıklarını
dışlamaz !
SSA/Ro, Jo-1 veya Scl-70, Hep-2 hücre
substratında negatif olabilir !
Pozitif sitoplazmik patternlerden sıklıkla
“ANA NEGATİF” olarak bahsedilir !
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
23

Homojen

Benekli

Nükleolar

Sentromer
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
24
NÜKLEUS
Homojen
Metafaz
kromatini
POZİTİF
ds DNA, ssDNA,
Histon ,
Nükleozom
29.11.2012
Periferal
Homojen
Metafaz
kromatini
POZİTİF
ds DNA, ssDNA,
Histon ,
Nükleozom
Benek
Metafaz
kromatini
NEGATİF
Nükleer membran
proteini (laminler)
laminler (A,B1,B2,C),
gp210
Dr.H.Tutkak
Metafaz
kromatini
NEGATİF
nRNP, Sm, SS-A,
SS-B, Ku,
Cyclin I,II
Metafaz
kromatini
POZİTİF
DFS-70
LEDGF
25
RC nükleusu
kuvvetli
boyanmış
DC kromatini
kuvvetli pozitif
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
26
Hep-2
Karaciğer
Böbrek
Mide
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
27
Rim, Peripheral (Lineer)
+
Homojen
DC kromatini kuvvetli pozitif
RC nükleusunda periferde
artan yoğunlukta boyanma
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
28
1 ANA
HOMOJEN
LİNEER
2 ds-DNA
(Crithidia
luciliae)
POZİTİF
2
1
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
29
Homojen zeminde
benekli boyanma
Bölünen hücre
kromatininde yoğun
homojen boyanma
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
30
Miks patternleri daha
kolay
tanımlayabilmek
için;
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
1.
Örneğin ileri dilüsyonlarda
tekrar çalışılması
2.
Daha ileri büyütme ile
inceleme (örn. 100x)
3.
Diğer yöntemler
Hep-2, 100x Objektif
Dr.H.Tutkak
31
DC kromatini NEGATİF
RC nükleusu uniform boyanmış
ve homojene benzeyen bir
görüntü
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
32
Homojen
DC kromatini POZİTİF
Nükleer Membran
DC kromatini NEGATİF
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
33
7855 ANA (IFA testi) (4 ay, %87,5 K,
%12,5 E)
ANA pozitif (%15,7)
Dense fine speckled
(DFS-70, 75 kDa),
LEDGF (lens epitelyum
growth faktör)
29.11.2012
Benek (%33,2), Homojen (%21,3),
Nükleolar (%10,5), DFS-70
(%5,8), Sentromer (%3,8),
Stoplazmik (%2,6) Nükleer lamin
(%1,8) …..
Dr.H.Tutkak
35
Kromatinler
belirgin benekli
tarzda boyanır
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
36
TÜRKIYE CUMHURIYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SİSTEMİK OTOİMMÜN
HASTALIKLARDA VE
SAĞLIKLI BİREYLERDE
DFS-70 OTOANTİKORU
Toplam 536 kontrol
(264 K, 272 E)
DUYGU KAYASÜ
Danışman
Prof.Dr.Hüseyin TUTKAK
2010-ANKARA
29.11.2012
DFS-70 pozitifliği %1.9
(kadın %2.3,
erkek%1.8)
Dr.H.Tutkak
37
NÜKLEUS
Benek
Büyük benek
(nükleer matriks)
Kaba benek
Metafaz
kromatini
NEGATİF
Metafaz
kromatini
NEGATİF
hnRNP-A1,A2,B2
hnRNP-C1,C2 ve I
29.11.2012
Sm, U1snRNP
İnce benek
Yoğun ince
benekli DFS-70
Metafaz
kromatini
NEGATİF
Metafaz
kromatini
POZİTİF
SSA (Ro), SSB (La),
RNA polimeraz II ve III,
Ku, Ki ve Mi-2
Dr.H.Tutkak
LEDGF
Çok biçimli
benekli
(PCNA)
Metafaz
kromatini
NEGATİF
Proliferating Cell
Nuclear Antigen
Mitoza hazırlanan
hücrelerde (1/3)
%30-60
38
Çoğu benekli boyanmada DC
kromatini boyanmaz.
Ancak az sayıda örnekte RC de
benekli boyanma ile birlikte
DC kromatin bölgeleri zayıf
boyanabilir.
DC kromatini RC nükleusuna
benzer şekilde boyanmış ama
stoplazmadan kesin hatlarla
ayrılmamış
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
39
Benekli patternde
birçok farklı antikor
nükleusun değişik
büyüklükte benekli
boyanmasına neden
olur.
Benekli boyama kaba,
ince ve görülemeyecek
kadar çok ince olabilir.
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
40
İnce benekli boyanma nerdeyse
homojen gibi görünüyor.
Hücre bölünmesinden sonra
kardeş hücre nükleusları mitotik
hücre kromatinine benzer. Bu
boyamalar kromatin POZİTİF
olarak düşünülmemelidir.
DC kromatini negatif. Bu
özellik homojen değil ince
benekli olduğunu gösteriyor.
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
41
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
42
Otoantikor : DNA polimeraz delta oksileri protein
PCNA hücre siklus bağımlıdır.
Antikor sadece mitoza
hazırlanan hücrelerde
(hücrelerin yaklaşık 1/3 -1/2)
görülür. Diğer hücreler negatifdir.
Pozitif RC de boyanmalar
kabadan ince benekliye
değişken.
DC kromatini NEGATİF
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
43
NÜKLEUS
Noktalı
Metafaz
kromatini
POZİTİF
Sentromer
(40-60)
CENP-B,A,C,D)
29.11.2012
Metafaz
kromatini
NEGATİF
Nükleer noktalı
ort. 10 nokta, en fazla 20
Sp100 , promyelocytic leukemia
proteini (PML) ve NDP53
Dr.H.Tutkak
Az nükleer noktalı
(2-3) ortalama 6
p80 -coilin
44
CENP- B,A,C,D
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
45
Marvin J. Fritzler et all.
Faculty of Medicine, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada
Autoimmunity Reviews, Accepted 29 September 2010
Sentromer

Kromatin
benekli
boyanmış

Hep-2, 40x
Benekli
Kromatin
negatif
Benekli ve sentromer
patternleri birbirine
benzer
Bölünen hücre kromatini
sentromer patterninde
benekli boyanırken
benekli patterninde
kromatinde boyanma
gözlenmez.
Hep-2, 40x
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
47
NN ? / Sentromer ?
4-15 nokta (MND)
Bölünen hücre
kromatini negatif !
Bu örnekte zayıf
ince granüler (fine
speckled)
boyanma da var
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
48
Sp100 ,
promyelocytic
leukemia
proteini (PML)
ve NDP53
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
49
1-4 nokta
Bu örnekte zayıf ince
benekli (fine speckled)
boyanma da var
Bölünen hücre
kromatini negatif
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
50
p80 -coilin
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
51
NÜKLEUS
Nükleolar
Metafaz kromatini negatif, pozitif veya az
sayıda benekli boyanma
Nükleolar
homojen
PM- Scl, Th/To
29.11.2012
Nükleolar
benekli
RNA polimeraz I (RNAP I)
Dr.H.Tutkak
Nükleolar
küme
Küçük nükleolar
ribonükleoproteinin 34 kDa luk
protein alt ünitesi (snoRNP)
Benekli tarzda
nükleolar boyanma
x100 objektifte daha
kolay görülebilir
DC kromatin
bölgesinde kısmen
daha zayıf boyanmış ve
az sayıda daha parlak
benek farkedilebiliyor
Hep-2, x100 objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
53
Nükleolar boyanma
şekli HOMOJEN
Zayıf ince granüler
boyanma da var
DC kromatini
NEGATİF
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
54
Az sayıda daha küçük
noktalarda boyanabilir
DC kromatini pozitif olabilir
RC de sıklıkla büyüklüğü ve
şekli değişken bu nükleolar
boyanma CLUMPY (küme)
olarak bilinir
Hep-2, x40 objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
55
RC de benekli nükleolar
boyanma
RC nükleusu aynı zamanda
İNCE BENEKLİ boyanmış
DC kromatini zayıf pozitif
Hep-2, x40 objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
56
DAPI
FITC
Alexa
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
57





İnterfaz nükleus; ince benekli (zayıf ve
değişken)
Nükleolus
Stoplazma; perinükleer alandan sitoplazma
membranına doğru zayıf boyanma
Mitotik hücrelerdeki kromozomlar; yoğun
boyanma gösterirler, metafaz kromozomları;
yoğun boyanma
Kromozomlarda NOR (Nucleolar Organizing
Region) domenlerinde farkedilebilir benek
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
58
NÜKLEUS
Sentriol
Heat shock
protein glycolytic
spesifik enolas (48
kDa, gg isoform),
PCM-1 (228 kDa),
Pericentrin (220
kDa)
29.11.2012
Midbody
Spindle
(İğcik şekilli
fibril)
NuMA-1
Nuclear Mitotic
Apparatus,
MSA-1 Mitotic
Spindle
Apparatus
antikorları
centrophilin,
240 kDa
MSA-2
antikorları
Dr.H.Tutkak
CENP-F /p330d
İstirahat halindeki
hücrelerde değişik
yoğunlukta ince
benekli, metafazda
kromatinler benekli,
telefazda kromatinler
boyanmaz
59
RC nükleusu ince benekli
Spindle poles boyanmış
Hücre bölünmesinden sonra
oluşan kardeş hücrelerin nükleus
periferinde boyanma
DC kromatini NEGATİF
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
60
DC telefazda zayıf
midbody boyanmış,
DC metafazda kromatinler
benekli boyanmış
yoğun stoplazmik
boyanma, kromatin
NEGATİF
RC ince benekli değişik
yoğunluklarda boyanmış
Bu pattern hücre
siklusuna bağlı olup
sadece bazı hücrelerde
görülür.
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
61
Sentriol + ince benekli
boyanma
İnterfazdaki hücrelerde,
stoplazmada 1-2 nokta boyanır
Zayıf ince benekli boyanma
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Bölünen hücrede sentriol
boyanması (Spindle poles nokta
şeklinde)
Dr.H.Tutkak
62
SİTOPLAZMA
ince benek
büyük benek
Aminoaçil t
RNA senetazlar
Jo-1, PL7, PL12
Lisosom,
endosom
organeller
kaba benek,
ipliksi (AMA)
AMA-M2
homojen
Ribozomal P
fosfoproteinleri,
Po,P1, P2
golgi
sitosikeleton
golgin-67,
golgin-95
(GM130), golgin
97, golgin-160,
golgin-245(p230)
ve macrogolgin/
giantin
AKTİN
VINCULIN
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
Mitokondriye karşı antikorlar
Hep-2 hücre stoplazmasında
boyanmaya neden olur
Bölünen hücre kromatini
NEGATİF ancak yoğun
stoplazmik boyanma gözlenir
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
64
Stoplazmada birçok farklı
türde cytoskeletal fibers
vardır. Bunlar 3 grup
halinde sınıflandırılabilir;
mikrotübüller,
intermediate filamentler
ve mikrofilamentler.
Mikrotübüllere karşı
antikorlar (resim 1)
İntermediate filamentlere
karşı antikorlar (resim 2)
Mikrofilamentlere karşı
antikorlar (resim 3 ve 4)
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
65
golgin-67,
golgin-95
(GM130),
golgin 97,
golgin-160,
golgin245(p230) ve
macrogolgin/
giantin
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
66
Stoplazmada düzensiz dağılmış ve
değişen büyüklükte benekli
boyanmalar. Bu şekilde boyanma
lisosoma karşı veya diğer stoplazmik
veziküllere karşı antikorlar
bulunduğunda gözlenir.
Veziküller membran etrafındaki
küçük stoplazmik organellerdir.
Lisosomlar, endosomlar ve
peroksisomlar gibi birçok farklı tipte
veziküller vardır.
Hep-2, 40x Objektif
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
67
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
68
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
69
Golgi Kompleksi
Golgin-67, -97, 95/gm130, golgin-160, 245, giantin
Endosomes
Early endosome antijen 1 (EEA1), sitoplazmik linker protein
(CLIP170),Lisobifosfatidik asit (LBPA), GRASP-1
GW cisimleri
GW proteinleri (GW182, GW2, GW3), hAgo2, Ge-1/Hedis, RAP55/LSm15,
LSm4
Sentrosom
Pericentrin, PCM-1, ninein, mob-1
Proteasome
A-3HC-9, Ki-p28g
Asemblyosome-SMN kompleksi
Sm, RNA helicase (Gu), fibrillarin, p80 coilin
İntrasellüler exosome
PM/Scl-75, -100, hCs14, hRrp4, 40,41,42
Ekstrasellüler exosomes
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
70
Farklı nadir stoplazmik antikorlar
Nükleus DAPI ile maviye boyanmış
A. Endosom/lysosome antijenlerine
karşı antikorlar
B. GW182 ve GW ye karşı antikorlar
(glisin, triptofan)
(Sjögren, Nörolojik hast. SLE)
C. CLIP-170 e (endosom antijeni)
karşı antikorlar (SLE)
D. Early endosom antijen 1’e karşı
antikorlar
(Nörolojik hastalıklar)
E. Golgin 160’a karşı antikorlar
(Sjögren, SLE)
F. Centrosomdaki pericentrine karşı
antikorlar
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
71
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
72
p ANCA
c ANCA
Etanol fikse nötrofil
Maymun karaciğer doku kesiti
29.11.2012
Etanol fikse nötrofil
Dr.H.Tutkak
Maymun karaciğer doku kesiti
73
Mide dokusu
(mouse)
Mitokondrial
antikorlar
Mide parietel
hücreleri
Renal tübül hücreleri
Böbrek (mouse)
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
MSK, 40x Objektif
74
Böbrek
Hep-2
Karaciğer
Mide
Hep-2
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
75
ASMA
Sıçan mide k.
RETİKÜLİN
Sıçan mide k.
29.11.2012
AMA
LKM
Sıçan böbrek k.
APCA
Sıçan böbrek k
EMA
Maymun mide k.
Dr.H.Tutkak
Maymun karaciğer k.
76
Anti skin ab
Maymun özfagus k.
29.11.2012
Adacık hücre ab
Maymun pankreas k.
Dr.H.Tutkak
GBM
Maymun böbrek k.
77
29.11.2012
Dr.H.Tutkak
78
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ
16
mart
2011
İbn-i Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ
16
mart
2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBN-İ SİNA HASTANESİ
 Semahat
TEŞEKKÜR




Akbay
Dilek Aslan
Mustafa Özdemir
Füsun Alpan
Berat Şahinbaş
29.11.2012
İmmünoloji
Laboratuvarı
Dr.H.Tutkak
81
Download