PowerPoint Sunusu

advertisement
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
BİLİMSEL YÖNTEM
Bazı Temel Kavramlar
BİLMEK
Bir nesneyi, gerçeği ya da fenomeni “bilmek”, onu görsel ve fiili
olarak tarif edebilmek, çevresindeki diğer nesnelerle nasıl bir
etkileşimde bulunduğunu açıklayabilmek ve çevresini nasıl
etkilediğini ve bunun karşılığında onun nasıl etkilendiğini
anlatabilmek anlamına gelir.
Bilim kapsamında “bilmek”, merakı, en dürüst şekilde gerçeğin
farklı özelliklerini belirlemek, birbirinden ayırt etmek ve
tanımlamak için gözlem yapmayı ve yeterli bilgi ve istihbarat
toplamayı deneyimlemek demektir.
BİLİMSEL YÖNTEM
Bazı Temel Kavramlar
• Modern bilim 17. yüzyılda – Aydınlanma çağında – ortaya
çıkmıştır ve gözlenebilir olgulara dayanır. Bilim, deneyler
aracılığıyla olgular ve gerçekleri eşleştirir. İşte bu nedenle
bilimin, en ufak parçacıktan tutun da tüm evrene kadar herşeyi
inceleyebilmek için laboratuvarlara ve aletlere ihtiyacı vardır.
Bilim, bir hipotezi kanıtlayabileceği ya da çürütebileceği
kanıtları biriktirebilmek için, güvenilir enstrumanları olan titiz
metodolojiler kurar. Bilim, kendi metodolojilerini değerlendirir
ve kendi kanıtlarını yeni baştan inceler.
• Eski bilim olayların “neden?”ini açıklamaya çalışırken,
modern bilim olayların “nasıl?”ını yanıtlamayı amaçlar.
BİLİMSEL YÖNTEM
Bazı Temel Kavramlar
• bilimsel yöntem : bilgiye ulaşmak için izlenen ve bilimsel
olduğu kabul edilen yol veya süreçtir.
• bilimsel faaliyetin amacı, incelenen alandaki olay ve olguları
tanımlamak, bunlar arasındaki nedensellik ilişkilerini
keşfetmek ve bu ilişkileri genelleştirip teoriler içinde
toplamaktır. Bu durum o alandaki kanunlara ulaşılmasını
sağlar.
• teoriler, insanlara öngörü olanağı sağlar. Yani, olgular
arasındaki ilişkilerden yararlanarak, henüz olmamış
gerçekleşmemiş olgu ve olaylar önceden tahmin edilebilir.
BİLİMSEL YÖNTEM
Bazı Temel Kavramlar
Bilimsel düşünce (akıl):Bireyin mantık kurallarına göre yaptığı
akıl yürütme ve göstereceği tutarlı davranış biçimiyle ilgilidir.
Bilimsel araştırma (olayların araştırılması): Sorunu belirleme,
gözlem yapma, hipotez kurma, hipotezi test etme, teoriye ve
genel kanunlara ulaşma. Bu, sistematik faaliyet biçimidir.
BİLİMSEL YÖNTEM
Bazı Temel Kavramlar
• Bilimler pozitif (müspet) ve normatif bilimler olarak iki
temel gruba ayrılır. Bilim sözcüğünden anlaşılan genellikle
pozitif bilimdir.
• Pozitif bilimlerde olaylar ve olgular arasındaki ilişkilerin
keşfedilmesi, bunların tekrar olay ve olgulara dönülerek
kanıtlanması ve genel modeller ya da teoriler içinde
toplanması esastır.
• normatif bilimler, değer yargılarıyla ilgilidir: İyi-kötü, güzelçirkin, haklı-haksız, doğru-yanlış gibi sübjektif ifadeler bu
bilimlerin esasını oluşturur. Bu nedenle matematik ve mantık
pozitif bilimlerin kapsamına dahil edilmemektedir.
BİLİMSEL YÖNTEM
Bazı Temel Kavramlar
Pozitif bilimlerin Özellikleri:
a.Bilim olgusaldır (nesneldir): Var olan olaylar ve olgularla
ilgilenir.
b.İç ve dış tutarlılık: Mantık kurallarına dayanır(iç tutarlılık);
bilimsel önermeler olgular tarafından doğrulanır(dış tutarlılık).
c.Eleştiriye açık olma: Eleştiri ,bilime kendi kendini yenileme ve
geliştirme olanağı sağlar.
d. Genellik: Bireysel olaylardan genel modellere ulaşmaya çalışır.
e. Öngörü: Olayların ortaya çıkışını önceden görmeğe çalışır.
f. Toplumsal gerekler: Bilim öğrenme arzusundan veya toplumsal
ihtiyaçlardan doğar.
BİLİMSEL YÖNTEM
Bazı Temel Kavramlar
•Toplumsal bilimler de doğa bilimleri gibi pozitif bilimdirler.
Bunlar da gözlem ve hipotezler yardımıyla insan davranışlarını
açıklama ve bu ilişkilere dayalı teoriler kurarak genel kanunlara
ulaşma amacı güder.Ancak, toplum bilimlerinde olguları ölçme
olanakları bir hayli sınırlıdır. Bu nedenle, toplum bilimlerinde
geliştirilen teorilerin açıklama gücü, diğerlerine göre daha
sınırlıdır
•Bilimlerin gelişme hızları ile matematiksel teknikleri kullanma
dereceleri arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Günümüzde,
matematik ve istatistik gibi teknikler bütün pozitif bilim dalların
girmiştir.Bu tekniklerin kullanılabilmesi ölçme olanaklarına
bağlıdır.
Ölçme, gözlem yoluyla elde edilen verilerin nicel olarak ifadesidir
BİLİMSEL YÖNTEM
Bazı Temel Kavramlar
• Matematik ve istatistik teknikler ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve
öteki sosyal bilim dallarında kullanım alanı bulmuştur. Bunlar
içinde en yaygın olanı ekonomidir.
• Matematik, istatistik ve ekonomiye dayalı olarak yeni bir
kantitatif (sayısal) bilim dalı geliştirilmiş ve buna ekonometri
adı verilmiştir.
• Bu her üç bilimsel teknik ekonomi biliminin gelişmesine çok
önemli katkılar yapmıştır.
• Buradaki en zayıf nokta şudur: Toplum bilimlerinin konusu
insan davranışları ve toplumsal kurumlardır. Bunlar ise, çoğu
zaman ölçülemez olduğu için, söz konusu kantitatif tekniklerin
kullanma olanağı sınırlı kalmaktadır.
BİLİMSEL YÖNTEM
Bazı Temel Kavramlar
•Bilimsel faaliyet, bilinmeyen olgu ve ilişkilerin
açıklanmasına yönelik sonuçlar çıkarmaya dayanır. Başka
deyişle sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir.
•Uygulanan akıl yürütmenin yönü açısından bilimsel
düşünce yöntemleri geleneksel olarak ikiye ayrılmıştır:
1.Tümdengelim (genelden özele, deduction), Aristo.
2.Tümevarım (özelden genele, induction), F. Bacon
BİLİMSEL YÖNTEM
Tümdengelim
• Kökeni Aristo’ya dayanan bir düşünce yöntemidir.
• mantık ve matematik alanındaki temel düşünce sistemini
oluşturur.
• Bu yöntemde, genel bir önermeden akıl yürütme yoluyla daha az
genel nitelik taşıyan yeni önermeler elde edilir. Yani genelden
özele, bütünden parçaya geçilir.
• Bu, bir anlamda matematiksel kanıtlama yöntemidir. Bu sistemde
deney ve gözlemin yeri yoktur. Yeni sonuçlar ancak elde var olan
bilgilerden üretilir.
BİLİMSEL YÖNTEM
Tümevarım
• Bu yöntemde tek tek olgulardan hareket edilerek temel
önermelerin elde edilmesi söz konusudur. Tümdengelimin
tersine, parçalardan bütüne, özelden genele doğru
geçilmektedir. Bu yöntemin kurucusu F. Bacon’ dur (15611626).
• Tümevarımda bilimsel bilginin temeli olarak gözlem ve deney
kabul edilmektedir.
• Modern bilim yönteminde gerçeğe ulaşmada tümevarım çok
önemli bir yere sahip olmakla birlikte, tek başına yeterli
değildir. Çünkü bilimsel genellemelerde akıl yürütme ve
yaratıcı düşünceye de ihtiyaç vardır.
BİLİMSEL YÖNTEM
Hipotezli Tümdengelim
• Tümdengelim sürecini oluşturan evrensel ifadenin sınanmasına
yönelik yöntemdir. Yani bu yöntemde tümdengelimci bir
yaklaşımla hareket edilmekle birlikte, aynı zamanda somut olaylara
dönülerek önermelerin hangi şartlarda (hangi varsayımlar altında)
doğru olduğu sınanmaya çalışılmaktadır.
Gelir artarsa (varsayımları altında) harcamalar da artar.
Bilimsel araştırmalarda bu 3 yöntemde aynı anda
kullanılabilir..
BİLİMSEL YÖNTEM
Hipotez
• Hipotez, araştırılan sorunla ilgili olarak öne sürülen, doğruluğu ve
yanlışlığı henüz test edilmemiş, fakat doğru çıkacağına önceden
güven duyulan bir önerme, ifade veya çözümlemedir. Bu önerme,
araştırmanın ilerideki aşamalarında yeniden olaylara dönülerek
test edilecek, eğer gerçekler tarafından doğrulanıyorsa bilimsellik
kazanacak, aksi durumda değiştirilecek veya tamamen terk
edilecektir.
• Hipotez sözcüğü yerine, araştırmanın tezi veya tez cümlesi
ifadeleri de kullanılabilir.
BİLİMSEL YÖNTEM
Hipotez Testi
• Hipotez, doğruluğu sınanmak amacıyla öne sürülmüş geçici
bir önermedir. Hipotez testi yeniden olaylara dönülerek
yapılır.
• Araştırmacı hipotezini kurduktan sonra olay ve olguları
gözleyip kanıtlar toplayarak önerisinin doğruluğunu
desteklemeye çalışır. Bu işlem sonucunda hangi hipotezlerin
olaylarla uyuştuğu ve soruna doğru çözümler getirdiği,
hangilerinin desteklenmediği belirlenmiş olur.
BİLİMSEL YÖNTEM
Teori
Bilim adamları olgular tarafından desteklenen hipotezden elde
ettikleri ilişkileri bir teori içinde bütünleştirmeğe çalışırlar.
Teorinin kurulması soyut, yani kavramlaştırmaya dönük bir
faaliyettir.
• Teori, olaylar arasındaki ilişkileri içeren bütünleştirilmiş
tanımlar, varsayımlar ve genel önermeler bütünüdür.
BİLİMSEL YÖNTEM
Kanun
• Özellikle toplumsal bilimler alanında bütün yer ve zaman
koşullarında geçerli, değişmez yasalar ulaşmak görece olarak
daha güçtür.
• Toplum bilimlerinde yasa olarak kabul edilen ilişkileri daha
çok, belli koşullar altında belli ilişkilerin ortaya çıkma
ihtimalinin yüksek olması biçiminde yorumlamak gerekir.
Download