4. Bilim Nedir?

advertisement
ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ
Öğr. Gör. Dr. O. İnanç GÜNEY
ADANA MYO
4. Bilim Nedir?
Bilim sözü Latince'de bilmek anlamına gelen (scire)
kelimesinden üretilmiş bir kavramdır.
• "Bilim sistemli ve organize edilmiş bir bilgiler bütünü
ve teknik yöntemdir" bilgilerdir. (Arlı, M - Arseven, A.)
• "Bilim geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler
bütünüdür. " (Arseven, A.)
• "Bilim düzenlenmiş bilgiler topluluğudur"
(Sümbüloğlu, K)
• "Bilim doğrulanabilir nesnel ve mantıksal özellikleri
olan düzenlenmiş anlamlı bilgilerdir"(Sümbüloğlu, K.)
• "Bilim, düzenlenmiş, sistematik, geçerliliği kabul
edilmiş bilgilerdir. " (Karasar, N.)
5. Bilimin Özellikleri
• Olgusaldır.
• Mantıksaldır.
• Nesnel’dir(Objektif).
• Genelleyicidir.
• Bilim seçicidir.
• Temel inançlara dayanır.
6. Bilim Dalları
• Bilim dalları TÜBİTAK tarafından Frascati Kılavuzu’na
(2002) dayanılarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır.
Doğa
Bilimleri
Matematik
ve
Bilgisayar
Bilimleri
. Fiziki
Bilimler
. Kimya
Bilimleri
. Dünya ve
İlişkili Çevre
Bilimleri
. Biyoloji
Bilimleri
. Genetik
Mühendislik ve
Teknoloji
Tıbbi
Bilimler
Tarımsal
Bilimler
Sosyal
Bilimler
Beşeri
Bilimler
. İnşaat
Mühendisliği
. Elektrik
Mühendisliği
. Elektronik
. Diğer
Mühendislik
Bilimleri
.Temel Tıp
. Klinik Tıp
. Sağlık
Bilimleri
. Tarım
.Ormancılık
. Balıkçılık ve
İlişkili Bilimler
.Veterinerlik
.Psikoloji
. Tarih
. Diğer
Beşeri
Bilimler
.Ekonomi
. Eğitim
Bilimleri
. Diğer
Sosyal
Bilimler
7. Bilimselliğin Ölçütleri
(a)Gözlenebilirlik
(b)Ölçülebilirlik
(c) İletilebilirlik
(d) Tekrarlanabilirlik
(e) Sağdanabilirlik
Gözlenebilirlik:
• Bilimsel bilgi görgül (emprical) olandır.
Görgül, gözleme dayalı olandır. Bilimsel
bilginin görgül olması, gözlemler
yoluyla bilginin doğruluğunun ya da
yanlışlığının
kanıtlanabilir
olması
demektir.
Ölçülebilirlik:
• Ölçme; herhangi bir değişkenin
niteliğini,niceliğini
ya
da
derecesini saptama ve sayısal
olarak belirtme işidir. Ölçme,
gözlemleri, bu gözlemlerdeki
farklılıkları yansıtacak şekilde
sayılarla temsil etme, sayılara
dönüştürme işlemidir.
İletilebilirlik
• Aktarılmak
istenenin
tam
olarak
anlaşılmasını, ifade edilmek istenenden
başkasının anlaşılmamasını içerir.
• İfadelerin iletilebilir olmasını sağlamanın
yolu ise, işevuruk tanımlar kullanmaktır.
• İşevuruk tanım, soyut ve öznel olan
kavramların anlaşılabilmesi için somut
ifadeler kullanılmasıdır.
Tekrarlanabilirlik
Yapılan gözlemler ve alınan ölçümler, benzeri
bir eğitimden geçmiş, aynı araç-gereç ve teknik
imkanları kullanan diğer kişilerce de tekrar
edilebilmelidir. Bilimsel çalışmalar, başkaları
tarafından da tekrarlanabildiğinde, kişiye
bağımlı ve öznel olma durumundan uzaklaşır,
nesneye bağımlı hale gelir. Bu durum da
güvenirliğin yüksek olması demektir.
Sağdanabilirlik/ SInanabilirlik/ Test
Edilebilirlik:
• Hipotezlerin ya da olaylar arasında var
olduğu düşünülen ilişkilerin doğruluğu
araştırılabilmeli, sınanabilir nitelikte
olmalıdır. Diğer bir deyişle sonuçların,
öne sürülen hipotezi ve iddia edilen
ilişkileri destekleyip desteklemediği
gösterilebilmelidir. Bunun için de uygun
analiz teknikleri kullanılmalıdır.
8. Bilimsel Açıklama ve Bilimsel
Yaklaşımlar
• Araştırma yöntemlerinin belirli bir
mantıksal düzen ve kalıp içerisinde
yürütülmesi doğaldır. Gerçeği aramada
ve evreni araştırmada izlenen yollar
hızla daha güvenilir hale gelmiştir.
Bilimsel Açıklama ve Bilimsel Yaklaşımlar
GÖZLEM:
Genel olarak bilgi toplamak ile eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Ancak duyularımız yardımıyla bilgi elde
ederiz ve böylece gözlem yapmış oluruz.
OLGU:
Gözlem konusu olan olay ve oluşumlardır.
Bilimsel Açıklama ve Bilimsel Yaklaşımlar
HİPOTEZ:
Gözlemlere ilişkin var olan gerçeklerin ifade
edilmesidir, ispatlanması gereken yargı cümleleridir.
Toplanan verilere dayalı olarak oluşan kanı ve
yargılara hipotez adı verilir. Hipotez araştırmalarla
test edilir.
TEORİ:
Olaylar ve olgulara dayanan sistematik bilimsel
açıklamadır. Ortaya konulan teori gözlemlerimizi
organize eder.
Download