Daegu, 22. Dünya Enerji Kongresi Deklarasyonu

advertisement
Daegu, 22. Dünya Enerji Kongresi Deklarasyonu
- Yarının Enerjisinin Bugünden Güvence Altına Alınmasına Yönelik Öneri 16 Ekim 2013, 22. Dünya Enerji Kongresi
İnsan uygarlığının gelişimi enerjinin gelişimiyle paralel olmuştur. Kömür sanayi devrimini başlatırken
petrol ulaşım üzerinde bir devrim etkisi yaratmış ve elektrik enerjisi günlük yaşamı kökünden
değiştirmiştir.
1970'lerde yaşanan petrol krizi ilk defa enerji tedarikinin sahip olduğu istikrarsız özelliğin farkına
varmamıza sebep olmuştur ve 1990'larda yapılan Kyoto Protokolü ile iklim değişikliğine karşı ilk ciddi
adımı atmış bulunmaktayız. Dahası, 2000'li yılların ortalarında baş gösteren petrol fiyatlarındaki artış
sadece fiyatları değil aynı zamanda istikrarı da etkilemiştir.
Daegu, Kore'de düzenlenen 22. Dünya Enerji Kongresi esnasında kamu ve özel sektör liderleri 21.
Yüzyılın karmaşık ve hızlı büyüyen dünyasındaki değişim ihtiyacını kabul etmişlerdir. Dünyanın enerji
haritası değişmekte olup yeni gelişmelere ayak uydurmamız gerekmektedir. Çözüm arayışımız
esnasında, Dünya Enerji Konseyi tarafından Enerji Üçlemi olarak tanımlanan Enerji Güvenliği, Enerji
Eşitliği ve Çevresel Sürdürülebilirliğin önümüze çıkardığı üçlü zorluğu da dikkate almak zorundayız.
Katılımcılar, buna bir yanıt olarak, aşağıdaki hedeflere ulaşmanın öneminin altını çizmişlerdir:
Enerji Güvenliği
Nüfus artışı ve ekonomik genişlemeye cevap verebilecek stabil bir enerji tedarik sisteminin
kurulabilmesi için hem dahili hem de harici kaynaklardan gelen konvansiyonel ve konvansiyonel
olmayan enerjinin etkin bir şekilde kullanılması için bir takım yollar bulunması gerektiğini kabul
etmeliyiz. Ek olarak, enerji tedarikçilerinin hem şimdi hem de gelecekte doğabilecek talepleri
karşılayabilmelerine olanak sağlayacak emniyetli ve güvenilir ve bir enerji altyapısı oluşturulması için
hükümetler, sanayi sektörü ve sivil toplum arasında daha kuvvetli bir iletişim bulunması
gerekmektedir. Kongre, ek Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve tüm enerji opsiyonlarının açık tutulması
ila akıllı şebekeler, enerji depolama sistemleri, karbon yakalama ve depolama sistemleri gibi önde gelen
yenilikçi sistemlerin benimsenmesinin sahip olduğu önemi de kabul etmiştir.
Enerji Eşitliği
Sürdürülebilir büyümenin temelini teşkil eden enerjinin sahip olduğu küresel vizyonun, gelişmiş
toplumlarda temiz enerjinin teknolojik atılımlar yoluyla genişletilmesi ve gelişmekte olan ülkelerde ise
altyapı açılımlarına eşitlik getirilmesiyle sağlanabileceğini kabul etmekteyiz. Gelişmiş ve gelişmekte
olan toplumlar bu amaç için acilen politikaların ayarlanması, iş ortamının geliştirilmesi ve ağlar
oluşturulması yoluyla daha aktif bir işbirliği gerçekleştirmelidir. Enerji Üçlemini dengelemeye yönelik
bu çabalar küresel barış ve güvenliğin uzun vadeli olarak temin edilmesine elbette katkıda
bulunacaktır.
Çevresel Sürdürülebilirlik
Yüz yüze olduğumuz önemli konulardan bir tanesi de iklim değişikliğine verilecek yanıt ile ekonomik
büyüme arasında bir uzlaşma sağlamaktır. Bu konuya verilecek akıllıca bir cevap, çevresel anlamda
sürdürülebilir ekonomik bir büyümenin, her toplum için doğru enerji karışımı kullanılarak elde
edilmesi gerektiği gerçeğini göz önünde tutmalıdır. Tüm bunlara ek olarak, ilgili kaygıların dile
getirilebilmesi ve tüm enerji kaynaklarında güven oluşturulabilmesi için, ulusal çabaların ötesine
geçilmesi ve uluslararası işbirliği marifetiyle iyi düzeyde yönetim ve güvenlik sağlanması
gereksinimlerini göz önünde tutmalıyız.
İhtilaf ve Rekabetten Güven ve İşbirliğine
Kuzeydoğu Asya'nın petrol ve doğal gaza ait güç şebekeleri ve nakil ağlarını karşılıklı güven esasında
birbirlerine bağlamak suretiyle gerek bölgesel gerekse potansiyel küresel enerji problemlerine olumlu
olarak katkıda bulunacağını kabul etmekteyiz. Ek olarak, mali mekanizmaların tasarlanması ve çok
uluslu tartışma kanallarının oluşturulması yoluyla Enerji Üçleminin ele alınmasına yönelik somut
eylemler geliştirilmesi için sürekli biçimde önlemler geliştirmemiz konusunda hemfikir olduk.
Sonraki Adımlar
Dünya Enerji Konseyi kuruluşunun 100. yılını teşkil edecek bir döneme girerken, sürdürülebilir enerji
sistemlerinin teşvik edilmesini amaçlayan önemli bir tartışma formu olarak sahip olduğu rolü yerine
getirmeye devam etmektedir. Görevinin yerine getirilmesi anlamında 22. Dünya Enerji Kongresinin
başarısının önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiğini kabul etmekteyiz. Daegu, Kore'de düzenlenen
Dünya Enerji Kongresinde tartışılan konuların gelecekteki Dünya Enerji Kongreleri, Dünya Enerji
Konseyi, ve bunun sahip olduğu ulusal üye komiteler yoluyla geliştirilmeye devam edilmesini temin
edeceğiz.
Dünya Enerji Konseyi ve Kore Cumhuriyeti Ticaret, Endüstri ve Enerji Bakanlığı, Daegu'da
düzenlenen 22. Dünya Enerji Kongresi bildirileri ila Dünya Enerji Liderleri Zirvesi ve Bakanlar
Yuvarlak Masasında tartışılan konuları temel ilke edinmeyi ve ilgili faaliyet alanlarında aşağıda yazılı
kalemleri daha da ileri götürmeyi kararlaştırmışlardır.
1.
Ticaret, Endüstri ve Enerji Bakanlığı, Dünya Enerji Konseyinin ve 22. Dünya Enerji
Kongresinin küresel enerji sisteminin gelecekteki yönelimi için anlamlı bir vizyon yaratmış
olduğunu kabul etmektedir. Kore'de 2014 yılında düzenlenecek olan Temiz Enerji Toplantısının
(TEP) hedefleri doğrultusunda, TEP'i kongrenin tavsiyeleri hakkında bilgilendirmeyi
kararlaştırdık. Dünya Enerji Konseyi, özellikle de TEP'in ortaya koymuş olduğu Kamu Özel
Ortaklığının arttırılması hedefiyle bağlantılı olarak ve TEP Sekreterliğinin onayı üzerine, birlikte
ortak çalışma faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yollar aranması amacıyla bu etkinliğin
gerçekleştirilmesi için Ticaret, Endüstri ve Enerji Bakanlığını desteklemeye karar vermiştir.
2.
Dünya Enerji Konseyi, 2013 APEC Ekonomik Liderler Beyannamesine dayalı olarak, "çevresel
mallar ve hizmetler" alanında APEC'in yapmış olduğu çalışmaları destekleme kararı almıştır.
Kore Hükümeti bu konunun sahip olduğu önemi teyit etmiş olup, Dünya Enerji Konseyinin
Ticaret ve Yatırım Kurallarına yapmış olduğu katkıyı takdir etmektedir ve bu katkı da APEC
Sözleşmesinin 2015 yılı itibariyle yürürlüğe girecek şekilde 54 "çevresel" emtiaya üzerindeki
tavan tarifeler hakkında düzenleme içermesini sağlamıştır. Bu gündemin daha da ileriye
taşınabilmesi için 22. Dünya Enerji Kongresinden elde edilen sonuçları esas almaya devam
edeceğiz.
3.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ait Herkes İçin Sürdürülebilir (SE4A11) İnisiyatifinin
öngördüğü hedeflerle birlikte 2015 sonrası Milenyum Gelişme Hedeflerine enerjinin dahil
edilmesini desteklemeyi kararlaştırdık. 22. Dünya Enerji Kongresinde tam bir günün
Sürdürülebilir bir Enerji Geleceğinin Temin Edilmesi ayrılması ise sağlanan bu desteğin anahtar
nitelikli bir parçasını teşkil etmektedir. Dünya Enerji Konseyi aynı zamanda SE4A11 Küresel
İzleme Çerçevesi sürecine yapmış olduğu taahhüdü yenilemiştir.
Sonuç olarak, hükümet ve endüstrilerin geleceğe dönük bir rota oluşturulması, hükümet politikalarının
koordine edilmesi ve sürdürülebilirlik oranlarının arttırılması yönünde işbirliği yapmaya karar
vermeleri halinde, enerji sektörünün iktisadi kalkınma ve iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler
hakkında oynamakta olduğu rolün güçlendirilmesi hedefine ulaşılmasının mümkün olduğu konusunda
hemfikir olmuş bulunmaktayız.
Yoon, Sang-Jick
Kore Hükümeti Ticaret, Endüstri ve Enerji Bakanı
{İmza}
Pierre Gadonneix
Dünya Enerji Konseyi Başkanı
{İmza}
Marie-Jose Nadeau
Dünya Enerji Konseyi Yeni Başkanı
{İmza}
Download