Ders Dosyası

advertisement
Ders Tanıtım Bilgileri (Türkçe)
1
DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)
Ders Bilgileri
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
İstatistiğe Giriş I
Önkoşul(lar)-var
ise
Dersin Dili
Ders Türü
Ders verilme şekli
Dersin Öğrenme
ve Öğretme
Teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
PSY 221
03
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Teori
Uygulama
(Saat/Hafta) (Saat/hafta)
3
0
Laboratuar
Yerel
Kredi
AKTS
0
3
5
İngilizce
Zorunlu
Yüz yüze
Anlatım
İrem Metin Orta
Dersin amacı, giriş düzeyinde betimsel istatistiğin ve olasılık dağılımlarının
öğretilmesi
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 Psikoloji araştırmalarında uygulandığı şekliyle istatistiğin mantığını anlamak
 Betimsel ve çıkarımsal istatistik arasındaki farkı kavramak
 Betimsel istatistik (frekans dağılımları, merkezi eğilim ve değişkenlik
ölçümleri), grafikleme, sayma kuralları ve olasılık, kesikli ve sürekli olasılık
dağılımları normal dağılım, örnekleme dağılımı ve güven aralıkları gibi
konularda bilgi edinmek
 Psikoloji araştırmalarında toplanan verilerin nasıl özetlendiğini öğrenmek
 Örneklem ve populasyon arasındaki farkı kavramak
Temel konular: Betimsel istatistik (frekans dağılımları, merkezi eğilim ve değişkenlik
ölçümleri), grafikleme, sayma kuralları ve olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları
normal dağılım, örnekleme dağılımı ve güven aralıkları
Ders Kitabı
Bluman, A. G. (2012). Elementary statistics: A step by step approach (8th ed.). NY:
McGraw-Hill.
Diğer Kaynaklar
Haftalara göre işlenecek konular
Haftalar
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
Tartışılacak/işlenecek konular
Bilimsel Araştırmanın Mantığı ve İstatistiğin Gereği
Temel İstatistiksel Kavramlar ve Örnekleme
Yöntemleri
Veri Özetleme
Betimsel İstatistik – I
Betimsel İstatistik – II
Sayma Kuralları ve Olasılık – I
Sayma Kuralları ve Olasılık – II
Kesikli Olasılık Dağılımları – I
Ön çalışma
Ana ders kitabı: Bölüm 1
Ana ders kitabı: Bölüm 1
Ana ders kitabı: Bölüm 2
Ana ders kitabı: Bölüm 3
Ana ders kitabı: Bölüm 3
Ana ders kitabı: Bölüm 4
Ana ders kitabı: Bölüm 4
Ana ders kitabı: Bölüm 5
Ders Tanıtım Bilgileri (Türkçe)
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
Kesikli Olasılık Dağılımları – II
Normal Dağılım – I
Normal Dağılım – II
Örnekleme Dağılımı
Güven Aralıkları- I
Güven Aralıkları -II
Genel Sınav
Ana ders kitabı: Bölüm 5
Ana ders kitabı: Bölüm 6
Ana ders kitabı: Bölüm 6
Ana ders kitabı: Bölüm 6
Ana ders kitabı: Bölüm 7
Ana ders kitabı: Bölüm 7
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Quizler
Ara sınavlar
Genel Sınav
Sayısı
Katkı Payı %
2
1
1
20 %
40 %
40 %
100 %
60
40
100
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
14
3
Toplam İş
Yükü
42
14
6
84
1
1
10
15
10
15
151
2
Ders Tanıtım Bilgileri (Türkçe)
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri/Çıktıları İle İlişkilendirilmesi
Program Yeterlilikleri/Çıktıları
1
2
Katkı Düzeyi
3
4
5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin
bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji
perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel
kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel,
sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi
alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında
bilgi sahibi olması
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve
davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama,
tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı
bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji
fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında
uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisine sahip olması
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli
niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri
hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak
araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma
sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme
becerisine sahip olması
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara
yönelik farkındalığa sahip olması
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine
sahip olması
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri
izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip
olması
NA
X
X
X
NA
X
X
*Lütfen program yeterliliğine olan katkı düzeyini 0-5 arasında numaralandırarak belirtiniz.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek
NA
NA
NA
NA
NA
3
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards