Etik

advertisement
KAMU
YÖNETİMİNDE ETİK
Etik:



Etik; insanların yapılması gereken şeyleri
nasıl
yapması
gerektiğine
karar
verebilmesi
için
yardımcı
olabilecek
değerler, ilkeler ve standartlar hakkında
bir rehberdir.
Kişinin davranışlarına temel olan ahlak
ilkelerinin tümüdür.
En yalın tanımıyla insan ilişkilerinde iyi
veya doğru ya da kötü veya yanlış olarak
adlandırdığımız değer yargılarını inceler.
Kamu Yönetiminde Etik Davranış;
 Toplum
çıkarlarını kendi çıkarları
önünde tutmak,




Kendilerini mali bakımdan başkalarına
bağımlı kılacak bağlantılara girmemek,
Tarafsız olmak,
Hesap verebilir olmak,
Saydam, açık ve dürüst olarak bu
ilişkileri
yaşatmak.
şeklinde
tanımlanabilir.
Neden Etik Kamu Yönetimi


“Yolsuzluk”, “kötü yönetim” ve “çıkar
çatışması” başlıkları altında toplanabilecek
yozlaşmanın yaygınlık kazanması,
Halkın kamu bürokrasisine olan güveninin
sarsılması
ve
kamu
yönetiminin
saygınlığının kaybolması nedeniyle;

Halkın, devlete olan güvenini yeniden kazanmak
ve kamu yönetimini; saygınlık kazandıracak
işleyişe kavuşturmak ihtiyacından dolayı ETİK
KAMU YÖNETİMİ.

Kamu
hizmetleri,
vatandaşların
vergileriyle
yerine
getirilmektedir.
Vatandaşlar, düşük maliyetli ve kaliteli
hizmet alma beklentisiyle vergilerini
kamu görevlisine emanet etmektedir.

Bu anlamda kamu hizmeti bir “emanet”tir.
Kamu görevlileri, bu emanetin bilincinde olarak,
kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir
şekilde yürütmeli; görevlerini yerine getirirken
ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke
ve standartlara bağlı kalmalıdır.
Kötü yönetim ve yolsuzluklar
konusunda dünyada yaşanan
sorunlara
paralel
olarak,
Türkiye’de
de
kamu
yönetiminde
etik
ile
ilgili
konularda çalışmalar yapmak
üzere
yeni
bir
yapı
oluşturulmuştur.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu,
08.06.2004 tarihli ve 25486 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 25.05.2004 tarih
ve 5176 Sayılı “Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun”la kurulmuştur.
Kurul’a 5176 Sayılı Kanunla
üç ana görev verilmiştir:
Etik ilkelerin belirlenmesi,
 Etik ilkelerin uygulanmasını
gözetmek,
 Kamuda etik kültürünü
yerleştirmek üzere çalışmalar
yapmak veya yaptırmak ve bu
konuda yapılacak çalışmalara
destek olmak.

Bu Kanun;
Genel bütçeye dahil daireler, katma
bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri,
döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve
bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğine haiz
olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü,
teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş
olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst
kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli
kapsar.
13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı
‘Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’,
….. vatandaşlarla ilişkiler ile kamu
personelinin ve kaynaklarının yönetimi
gibi konular da dahil olmak üzere, kamu
görevlilerinin görev ve sorumluluklarını
yerine getirirken, oynadıkları rol ve
davranışları düzenleyen etik ilke ve
değerleri genel olarak tanımlar.
Kamu Görevinde Etik
Neden Önemlidir ?
Kamu görevlisi
* kamu adına,
* kamu yararı için,
* kamunun verdiği yetkilerle,
İş görür
Türkiye’de “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi”,
Kamu görevlilerinin izlemesi gereken ve
kişisel çıkarlardan daha önde geldiği
kabul edilen kurumsal değerlerin
çerçevesini çizer.
Kamu hizmetinin herhangi bir
kişisel çıkarın üzerinde ve kamu
görevlisinin toplumun hizmetinde
olduğu bilinci ve anlayışıyla;
Halkın
günlük
yaşamını
kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en
etkin, hızlı ve verimli biçimde
karşılamak, hizmet kalitesini
yükseltmek
ve
toplumun
memnuniyetini artırmak için
Görevimi insan haklarına saygı,
saydamlık,
katılımcılık,
dürüstlük, hesap verebilirlik,
kamu yararını gözetme ve
hukukun
üstünlüğü
ilkeleri
doğrultusunda yerine getirmeyi,
Dil, din, felsefi inanç, siyasi
düşünce, ırk, yaş, bedensel
engelli
ve
cinsiyet
ayrımı
yapmadan,
fırsat
eşitliğini
engelleyici
davranış
ve
uygulamalara meydan vermeden
tarafsızlık
içerisinde
hizmet
gereklerine uygun davranmayı,
Kamu malları ve kaynaklarını
kamusal amaçlar ve hizmet
gerekleri dışında kullanmamayı
ve kullandırmamayı, bu mal ve
kaynakları israf etmemeyi,
Kamu
Görevlileri
Etik
Kurulunca
hazırlanan
yönetmeliklerle belirlenen etik
davranış ilke ve değerlerine
bağlı olarak görev yapmayı
ve hizmet sunmayı taahhüt
ederim.
KAMU HİZMETİNDE ETİK İLKELER
Yönetmelik aşağıdaki etik davranış ilkelerini
belirlemiştir:
*Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti
bilinci.
* Halka hizmet bilinci.
* Hizmet standartlarına uyma.
* Amaç ve misyona bağlılık.
* Dürüstlük ve tarafsızlık.
* Saygınlık ve güven.
* Nezaket ve saygı.
* Yetkili makamlara bildirim.
* Çıkar çatışmasından kaçınma.
* Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla
kullanılmaması.
* Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı.
* Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı.
* Savurganlıktan kaçınma.
* Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan.
* Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık.
* Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu.
* Eski kamu görevlileri ile ilişkiler.
* Mal bildiriminde bulunma.
ETİK YOL
Eylemi yönlendiren her türlü
yargıya karar denir.
Mutlu iken söz verme.
Üzgünsen cevap verme.
Öfkeliysen karar verme.
ETİK DIŞI DAVRANMA
NEDENLERİ
Bilgisizlik
Dizginlenemeyen
hırs
Devletten fon almak için yarışmak
Dikkatsizlik, disiplinsizlik
Soruşturma eksikliği, dikkatli bir denetim
sisteminin olmaması
Yetersiz eğitim
Hızlı yükselme hırsı
İdeolojik etkiler
Üstlerin aşırı ve oransız baskısı
Maddi ve manevi kazanç hırsı
Psikiyatrik bozukluklar
ETİK
DAVRANIŞ
İLKELERİ
NEZAKET VE SAYGI
YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİM
MI?
İhlal edilen benim hakkım
ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA
• KAMU KAYNAĞI VE YETKİSİNİN “HALK”A KAPALI
“HALKA”YA AÇIK YÖNTEMLERLE KULLANILMASI
• KURDA KUZU TESLİM EDİLİR Mİ
HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI
Kamu görevlisi olmasaydım ya da işgal ettiğim
makam ve mevkide bulunmasaydım, bu hediye
yine de bana verilecek miydi?
SAVURGANLIKTAN KAÇINMA
İlçe halkının düğünlerinde Belediye
bütçesinden altın götürülmesi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards