BOTAŞ Etik Değerler Broşürü

advertisement
BOTAŞ
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin
halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
ETİK DEĞERLER
BROŞÜRÜ
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli
biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini
artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap
verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda
yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet
ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan
vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye
almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan,
herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında
kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
KALİTE VE İNSANA
VERİLEN ÖNEM BİR KURUMUN KİMLİĞİDİR…
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı
davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer
muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik
davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı
taahhüt ederim.
Terazide güzel ahlâktan daha ağır gelen
hiç bir şey yoktur.
Hz.Muhammed (s.a.v)
ETİK İLKELER
KAMU GÖREVLİLERİNDEN BEKLENEN ETİK DAVRANIŞLAR
Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın
devlete ve kamu görevlilerine olan güven duygusunu artırmak için çalışınız.
Görevinizi yerine getirirken, kamu kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken,
dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun
davranınız.
Çalışma arkadaşlarınıza ve Kuruluşumuzun hizmetlerinden istifade edenlere karşı
içtenlikle saygı gösteriniz, tarafsız ve adil davranınız.
Çalışma arkadaşlarınızın ve Kuruluşumuzun hizmetlerinden istifade edenlerin
görüşlerini dikkate alınız ve karar alma sürecinde onları da dikkate alınız.
Çalışma arkadaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz.
Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız. Akraba eş-dost ve
yakınlarınızı kamu hizmetinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız.
Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz, kendinizin ve
•Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
•Halka hizmet bilinci
•Hizmet standartlarına uyma
•Amaç ve misyona bağlılık
•Dürüstlük ve tarafsızlık
•Saygınlık ve güven
•Nezaket ve saygı
•Yetkili makamlara bildirim
•Çıkar çatışmasından kaçınma
yakınlarınızın çıkar sağlayacağı durumlardan kaçınınız.
Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz.
Mal Bildirimi Formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Mal
varlığınızda artış olması durumunda bunu zamanında bildiriniz.
Kamu görevinin dışında mevzuatça yasaklanan ikinci bir işte çalışmayınız.
Kuruluşumuzla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisine girmeyiniz.
•Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
•Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
•Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Kuruluşumuzla iş nedeniyle çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almayınız, size
•Savurganlıktan kaçınma
sunulan burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkânlardan uzak durunuz.
•Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan verme yasağı
Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.
Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz.
Davranışlarınızı etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız. Sonuç
almaz iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz.
•Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
•Tüm çalışanların hesap verme sorumluluğu
•Eski kamu görevlileriyle ilişkilerde ölçülü olmak
•Mal bildiriminde bulunma
 Etik, iyi yönetimin temelidir…
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards