orta ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER

advertisement
ORTA ÇAĞLARDA
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
HATİCE ÇAKAR
Genel özellikleri
• İlk çağlarda emperyal çerçeve dünü doktinlere
uyarlanmıştır.
• Devlet hayatı, sosyal ve kültürel hayat kutsallarla
açıklanmıştır.
• Dış politikada kutsallarla açıklanmıştır.
• Uluslararası ilişkilerde iki evrensel din etkili
olmuştur.
• Dış politikada Hristiyanlık ve İslamiyet arasında
benzerlikler olduğu görülmüştür.
Genel özellikleri
• İlk çağlardaki çoğul toplumsal birimlerin
karşılıklı ilişkileri yerini hiyerarşik ve dikey
yönlü ilişkilere bırakmıştır.
• Şehir devletlerinin yerini imparatorluklar alsa
da şehir devletleri varlığını sürdürmüştür.
• Dönem sonuna doğru ulus devletler de
ortaya çıkmıştır.
• İlk çağla modern çağ arası geçiş dönemidir.
Orta çağlarda dış politikanın niteliği
1
2
• Hristiyan dünyasında
uluslararası ilişkiler
•İslam dünyasında
uluslararası ilişkiler
Orta çağlarda Hristiyan dünyasında
uluslararası ilişkiler
Batı Roma imparatorluğu çökünce yeni
emperyalist dönem başlamıştır.
Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu adını taşıyan
oluşum Roma İmparatorluğu kadar
merkezileşememiştir. Avrupa’nın bir çok yerinde
hiyerarşik olarak birbirine bağlanmıştır.
Emperyalist sistem iki başlıdır:
-Dünyevi
-Uhrevi
ORTA ÇAĞLARDA HRİSTİYAN
DÜNYASINDA ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
• PAPA hem dünyevi otoriteyi temsil Ederek
İMPARATOR adını almış hem uhrevi lider
olarak görülmüştür.
• Tek ve bütün bir «HRİSTİYAN DÜNYASI» nın
parçası kabul edilmiştir
ORTA ÇAĞLARDA HRİSTİYAN
DÜNYASINDA ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
Orta Çağ Avrupası’nda uluslararası ilişkiler iki
ana konu üzerinde toplanmıştır.
-Hristiyan olanlar ve olmayanlar
-Hükümdarlar ve feadal yönetimler
Katolik kilisesi merkezli diplomatik
etkinliğin temel işlevi
HÜKÜMDARLA DEREBEYLER ARSINDAKİ
ANLAŞMAZLIK VE ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜM
YOLLARI
ORTA ÇAĞDA ULUSLARARASI
İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ
GELİŞME NEDİR?
HAÇLI SEFERLERİ
Haçlı seferleri
Aziz Agustin’in «haklı savaş» doktrininden
hareketle on binlerce Avrupalı Hristiyan
KUDÜS’ü Müslümanlardan kurtarmak için
Doğuya düzenlenen Haçlı seferine katılmıştır.
Haklı savaş düşüncesi ile Doğudaki Ortodoks
Hristiyanların ve kutsal topraklardaki
Hristiyanların korunması adı altında bu seferler
düzenlenmiştir.
Bizans İmparatorluğunda Uluslararası
ilişkiler
Roma İmparatorluğunun doğudaki temsilcisidir.
Roma İmparatorluğundan daha merkeziyetçidir.
İlişki içerisinde olduğu devletler arsında sıkı bir
denetim kurmuştur.
Diplomasiyi çok iyi kullanmıştır.Savaşlara ve
kuşatmalara rağmen uzun süre ayakta
kalmasının nedeni budur.
Bizans İmparatorluğunda Uluslararası
ilişkilerde diplomasi yöntemleri
* Rakip veya düşman devleti içerden zayıflatmak
*Birbirine düşürmek
*Bölmek ve ardından yok etmek
*Ayrıca komşu devletlerden rüşvetle yandaş
edinerek tehlikeli olan komşu ülkelerin
Hristiyanlaşmasını sağlayarak yada evlilikler yoluyla
hedefine ulaşmaya çalışmıştır.
İslam Dünyasında Uluslararası ilişkiler
İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı Ortaçağ’da
uluslararası ilişkileri etkilemiştir.
İslam Dünyası Batı Avrupa’ya nazaran çok daha
merkezileşmiş bir siyasal yapıya sahipti
İlk dönem hariç bütüncül bir birlik kurulamamış
İslam Dünyasında ‘da dini ve siyasi yapılar içiçe
geçmiş fakat Papalık gibi Halifelik siyasi yapılar
üzerinde otorite kurmadığı için sorun
yaşanmamıştır.
İslam Dünyasında Uluslararası ilişkiler
İslam Düşüncesindeki Uluslararası ilişkiler
müslümanlar ve gayri müslimler arasındaki
ilişkiler olarak görülmüştür.
İslam Dünyasında Uluslararası ilişkiler
CİHAT:İslam dinini her yerde yayma
DARÛLİSLAM:Müslümanların özgür ve güvenlik
içinde yaşadıkları topraklar
DARÛLHARP:Müslümanların emniyeti için
tehlikeli olan gayrimüslim toprakları
DARÛLSULH:Müslümanların barış yaptıkları
gayrimüslimlerle sulh içinde yaşadıkları
topraklardır.
İslam Dünyasında Uluslararası ilişkiler
Haberci ve elçilerin dokunulmazlığı kabul edilmiştir.
İSLAM DİPLOMASİSİ
SAVAŞ İLANI
ESİR DEĞİŞİMİ
ATEŞKES YAPILMASI üzerinde gelişmiştir.Sürekli
temsilciler ve sürekli ilişkiler 18.yy’a kadar
görülmemiştir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards