EKOLOJİ ve ÇEVRE BİLİMİ Son 25-30 yılda dünyada hızlı gelişme

advertisement
1.1. Ekolojik Sorunlar ve
Toplumların Gündemine
Yerleşmesi
EKOLOJİ DERSİ
1
İnsanoğlu varoluşundan bu yana
yaşadığı mekanı oluşturan doğadan çok
yönlü olarak yararlana gelmiş, ancak bu
ortam üzerindeki olumsuz etkisini 20.
yüzyılın
ikinci
yansından
sonra
algılamaya başlamıştır. Zira bu tarihten
sonraki hızlı nüfus artışı, aşırı
kentleşme, endüstrileşme ve bunlara
bağlı olarak hızlanan doğal kaynak
kullanımı ve tüketimi gelişmişlik
düzeyine bakılmaksızın tüm dünya
ülkelerinde çevre sorunları olgusunu
ortaya çıkarmıştır.
EKOLOJİ DERSİ
2
Bu
sorunlar
gelişmiş
ülkelerin
karşılaştıkları bir olay olmaktan çıkmış
tüm insanlığı ilgilendiren bir özellik
kazanmıştır.
Bu nedenle, çok yakın zamana kadar
dünya ülkelerinin gündeminde sadece
Ekonomik ve Politik sorunlar varken,
1970'li yıllardan sonra bunlardan daha
da önemli bir üçüncü sorun olarak
Ekolojik Sorunları yada daha dar
anlamıyla Çevre Sorunları gündeme
girdi (Şekil 1.1).
EKOLOJİ DERSİ
3
EKOLOJİK SORUNLAR
-Nüfus artışı
-Besin gereksinimi
-Mekan gereksinimi
-Enerji gereksinimi
-Erozyon
-Biyolojik zenginliğin yok olması
-Çevre kirliliği
-
EKONOMİK SORUNLAR
POLİTİK SORUNLAR
-Dış borç
-Bölücülük
-Teknolojik yetersizlik
-Kıbrıs sorunu
-İç tasarruf oranının düşüklüğü
-Enflasyonun önlenemeyişi
-AB’ne tam üyelik sıkıntıları
21.Yüzyılın
eşiğindeki
TÜRKİYE
-İnsan hakları
-AB konusunda Avrupa’nın
tavrı
Şekil 1.1.İnsanların güncel sorunları
EKOLOJİ DERSİ
4
1.1.1 .Sorunların Ortaya Çıkışı
Ekolojik sorunlar çok eskiden beri var
olmasına karşın, bunların farkedilip
tanınması çok sonra olmuştur. Tarihsel
kayıtlara göre ekolojik sorunların başlangıcı
eski medeniyetlere kadar uzanmakta ve
hatta bir görüşe göre de insanlığın tarihi
kadar eskiye dayanmaktadır. Dolayısıyla
günümüz ekolojik sorunları birden bire
ortaya çıkmamış, zaman içinde birikerek
varlığını hissettirmişlerdir.
EKOLOJİ DERSİ
5
1.1.1 .Sorunların Ortaya Çıkışı
Ekolojik sorunlar çok eskiden beri var
olmasına karşın, bunların farkedilip
tanınması çok sonra olmuştur. Tarihsel
kayıtlara göre ekolojik sorunların başlangıcı
eski medeniyetlere kadar uzanmakta ve
hatta bir görüşe göre de insanlığın tarihi
kadar eskiye dayanmaktadır. Dolayısıyla
günümüz ekolojik sorunları birden bire
ortaya çıkmamış, zaman içinde birikerek
varlığını hissettirmişlerdir.
EKOLOJİ DERSİ
6
Ekolojik sorunlardan olan çevre kirliliği ya
da bozulması çevreyi oluşturan öğelerin bu
süreç içinde giderek niteliğini değiştirmesi
ve değerini yitirmesiyle ortaya çıkar.
EKOLOJİ DERSİ
7
Bununla beraber insan aktivitesi sonucu
çevreye verilen zararlar uzun zaman
doğanın kendini yenileyebilme yeteneği
sayesinde fark edilmemiş ve hatta çevrenin
zamanla bu kirliliği yok edebileceği kanısı
yaygınlaşmıştır.
EKOLOJİ DERSİ
8
Ancak zaman içinde doğaya bırakılan
atıkların giderek artması doğanın kendini
yenileyebilme yeteneğinin çok üstüne
çıktığından
çevre
hızla
bozulmaya
başlamıştır.
EKOLOJİ DERSİ
9
Yaşam mekanını oluşturan çevresel öğelerin
gözle görülür bozulması ve tehlikeli düzeye
erişmesi toplumları uyarmış, bazı toplu ölüm
olaylarının görülmesiyle de konu insanlığın
önemli gündem maddesini oluşturmuştur.
EKOLOJİ DERSİ
10
Örneğin,1930 yılında Belçika'nın Meuse Vadisinde,
1948 yılında Pensilvanya'nın Donora kentinde ve
1952 yılında Londra'da oluşan hava kirliliği
(İnversiyon olayı) kitlesel ölümlere neden
olduğundan kısa sürede duyulmuş ve hava
kirliliğine karşı önlem alınmasının gerekliliğine
inanılmıştır.
EKOLOJİ DERSİ
11
Aynı
şekilde
Japonya'nın
Minimata
Kentindeki asetaldehit üreten bir fabrikanın
cıva içeren atıklarını körfeze bırakması sonucu
buradaki midyelerde cıva birikimine neden
olmuş ve bunları yiyen insanlarda Minimata
adı verilen bir hastalık görülmüştür. Bunun
sonucunda da zehirli atıkların içsu ve denizlere
atılmaması gerektiği anlaşılmıştır.
EKOLOJİ DERSİ
12
1.1.2.Sorunların Toplumların
Gündemine Girişi
Günümüzde dünya ölçeğinde ya da uluslararası
boyutlarda dikkati çeken başlıca ekolojik sorun
örneğini, sera etkisi, ozon tabakasının delinmesi,
biyolojik çeşitliliğin azalışı, nükleer kirlilik,
kimyasal (pestisid, petrol, ağır metal) kirlilik, asit
yağmurları, çölleşme ve zehirli atıklar oluşturur.
EKOLOJİ DERSİ
13
Bu sorunlar karşısında geleceğini düşünen ya da
güvenceye almak isteyen insanlar çevre
sorunlarıyla yakından ilgilenmeye başlamışlar ve
dolayısıyla çevre sorunlarını değişik etkinliklerle
toplumların gündemine sokmayı başarmışlardır.
EKOLOJİ DERSİ
14
Daha 1969 yılında Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri U-Tant, en geç on yıl içinde Birleşmiş
Milletler
Örgütü
üyesi
ülkelerin
eski
çatışmalarını bir yana bırakarak çevreyi korumak,
nüfus artışını yavaşlatmak ve yoksulları
kalkındırmak için birleşmelerinin önemi üzerinde
durmuştur. Birleşmiş Milletler Gene! Sekreterinin
vurguladığı konular bir bakıma 1968 yılında
kurulmuş olan ve insanlığın geleceğini sorgulayan
Roma Kulübü'nün de ilgi alanını oluşturuyordu.
EKOLOJİ DERSİ
15
Ancak sorun 1972 yılı Haziran ayında
uluslararası kamuoyunun gündemine girmiş
olup, Birleşmiş Milletler 5-16 Haziran
1972 tarihleri arasında Stockholm'de bir
Çevre Konferansı düzenlemiştir. Bu
konferansta çevre sorunlarının evrenselliği
kabul edilmiş ve "Tek bir Dünya var"
sloganı da belleklere yerleşmiştir.
EKOLOJİ DERSİ
16
Stockholm konferansına gelinceye dek
Birleşmiş
Milletler
bazı
kurumları
(UNESCO,FAO,WHO) çevreyle doğrudan
ya da dolaylı olarak ilgilenmeye
başlamışlarsa da Birleşmiş Milletlerin
doğrudan
çevreyle
ilgili
işlerini
yürütmekten sorumlu ilk kurumu, 1972
Stockholm konferansının hemen ardından
oluşturulan Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP):dır.
EKOLOJİ DERSİ
17
Birleşmiş Milletlerin çevreyle yakın ilgisinin
diğer bir örneğini ele 1983 yılı Genel
Kurulunda kurulması öngörülen Dünya
Çevre
ve
Kalkınma
Komisyonu'dur.
Komisyon başkanlığına G.H.Brundtland
getirilmiş olup, komisyonun çalışmaları
"Ortak Geleceğimiz" adı altında 1987 yılında
bir rapor halinde yayınlanmıştır.
EKOLOJİ DERSİ
18
Stockholm Konferansı'nın 20. yıldönümü
nedeniyle Birleşmiş Milletler yeni bir Dünya
Çevre Konferansı hazırlamıştır. 3-14 Haziran
1992 tarihleri arasında Rio (Brezilya)'da
toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve
Kalkınma Konferansına (UNCED) 178
ülkeden 30.000'i aşkın delege ve 7500 medya
mensubu katılmıştır.
EKOLOJİ DERSİ
19
EKOLOJİ ve ÇEVRE BİLİMİ
Son 25-30 yılda dünyada hızlı gelişme,
1970’tan sonra çevre bilimi ile birleşmiş,
1958’de Henry Thoreau tarafından bir
mektupta kullanıldı.
10 yıl sonra Ernst Haeckel Yunanca
-oikos = ev, mekan ve –logos = bilim
kelimelerinden yararlanarak Ekoloji terimini
kullandı.
EKOLOJİ DERSİ
20
EKOLOJİ ve ÇEVRE BİLİMİ
Son 25-30 yılda dünyada hızlı gelişme,
1970’tan sonra çevre bilimi ile birleşmiş,
1958’de Henry Thoreau tarafından bir
mektupta kullanıldı.
10 yıl sonra Ernst Haeckel Yunanca
-oikos = ev, mekan ve –logos = bilim
kelimelerinden yararlanarak Ekoloji terimini
kullandı.
EKOLOJİ DERSİ
21
EKOLOJİ ve ÇEVRE BİLİMİ
Son 25-30 yılda dünyada hızlı gelişme,
1970’tan sonra çevre bilimi ile birleşmiş,
1958’de Henry Thoreau tarafından bir
mektupta kullanıldı.
10 yıl sonra Ernst Haeckel Yunanca
-oikos = ev, mekan ve –logos = bilim
kelimelerinden yararlanarak Ekoloji terimini
kullandı.
EKOLOJİ DERSİ
22
C.Clements (1916) ekolojiyi “Toplumlar bilimi”
yada “yaşam birlikleri bilimi” olarak kullandı.
Elton (1927) “Hayvanların ekonomi ve
sosyolojisi ile uğraşan bilimsel doğa tarihi”
olarak;
EKOLOJİ DERSİ
23
Çağdaş ekolog Odum (1963) ise “Doğanın
yapısını ve işlevlerini inceleyen bilim dalı”
En basit tanım; “Canlıların birbiriyle ve
çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim
dalı”
Üç grup ekolog
Canlıların içinde yaşadığı fiziksel mekanı
araştıran bilim dalı “karşılıklı ilişkiler bilimi”
Doğal varlıkların yapı ve özellikleri ile
aralarındaki karşılıklı ilişkileri araştıran
bilim dalıdır.
EKOLOJİ DERSİ
24
Bugün modern ekolojinin konusu doğal
sistemleri araştıran öğeler arasındaki
ilişkiler ile ekosferdeki enerji akışı ve
madde döngüsü ve bunların kaynakları
oluşturur, yani bilimler ağından
oluşmuştur.
EKOLOJİ DERSİ
25
Ekolojinin uğraş alanı bugün insanlar
tarafından bozulmakta olan çevredir.
Oysa yaşan canlı ve ortam arasında
madde ve enerji akışı, canlılık için
uygun yaşam alanı vb.
EKOLOJİ DERSİ
26
Aşırı kentleşme ve teknoloji sonucu
oksijen hızla tüketilmektedir. Örneğin;
Bir boing 707 Atlantik’i geçmesi için 35
ton oksijen harcar.
Ormanlar
İnsektisidler
EKOLOJİ DERSİ
27
Çevre bilimleri doğmuş. 20 yaşında
ekoloji ile eş anlamlı değil.
Çevre bilimleri: İnsan doğa ilişkilerini
inceleyen uygulamalı ve disiplinler arası
bir bilim dalıdır.
Genelde Ekoloji (Çevrebilim), Çevre
Biyolojisi, İnsan Ekolojisi ve Çevre
Bilimleri ile karıştırılıyor. Zira ortak
konuları var.
Ekoloji ile Çevre Biyolojisi, İnsan
Ekolojisi ile Çevrebilimleri eş sayılabilir.
EKOLOJİ DERSİ
28
M.Ö. 300 Aristo’nun hocası Teofrostus’tan
kalan yazılar,
 1742 Fr. Reanmur; karıncalarla ilgili
gözlemler,
 1790 Linne bitkilerin büyümesinde çevre,
 1798 Malthus insan populasyon analizleri,
 1840 Leibig bazı kimyasal mad. Sınırlayıcı,
 1849 Forbes Ege denizi hayvan
topluluklarını incelemiş.
 1869 E.Heackel ekoloji terimini kullanmış.
 1877 Mobius; denizel biosönoz,

EKOLOJİ DERSİ
29
1905 Blackman,
 1911 Shelford,
 1913 Adams,
 1927 Charles Elton; “Hayvan ekolojisi”,
 1934 Gause; “Yaşam savaşı”,
 1942 Alee ve arkadaşları; “Hayvan
ekolojisinin prensipleri”,
 1954 Lack; “Hayvan populasyonlarının doğal
dengesi”,
 1956 Lotka “Matematiksel Biyoloji” önemli
ekolojik yapıtlar.
 1950-1960 Hakim yaklaşım

EKOLOJİ DERSİ
30
Autoekoloji: Birey ekolojisi.
 Sinekoloji: Doğal birlikler.
 Modelleme yöntemleri, geniş alanlar söz
konusu olduğunda kullanılır.

EKOLOJİ DERSİ
31
Günümüzde doğal denge ve ekolojik
dengenin korunması çok önemli.
 Çevre koruma ve ekonomi arasındaki savaş,
ekoteknolojik yöntemlerle ortadan
kaldırılmaya çalışılmaktadır.
 1971 Odum ve 1980 Reichhof Organizasyon
basamaklarını
EKOLOJİ DERSİ
32
Evren
Galaksiler
Solar sistemler
Gezegenler
Dünya
Ekosfer
Ekosistem
Kommuniteler EKOLOJİ
Populasyon
Organizmalar
Organ sistemleri
Organlar
Dokular
Hücre
Protoplazma
Molekül
Atom
Atom parçacığı
Maddenin organizasyon basamakları ve ekolojinin ilgi alanı
EKOLOJİ DERSİ
33
Birey ekolojisi
 Populasyon ekolojisi
 Ekosistem ekolojisi


Autoekoloji
Demekoloji
Sinekoloji
Ayrıca uygulamalı ekoloji
ekoteknoloji
EKOLOJİ DERSİ
34
EKOLOJİ 2. KONU
Ekoloji, canlı ve cansız çevre
arasında doğal olarak sürdürülen
ilişkiler zincirini araştıran bir bilim
dalıdır.
 Çevrenin değişimi, canlıdaki değişimle
ya da ortadan kalkması ile sonuçlanır.
 Türler farklı yapılar kazanmasına
neden olur.
 Yeryuvarı jeolojik zamanlar boyunca
önemli değişmeler geçirmişler. Bitki ve
hayvanlar bu değişmelere uyum
göstermeye çalışmışlar.
EKOLOJİ DERSİ
35
Mekansal evrim
Yeryuvarının oluşumu ve evrimi
 Yaşı
1. Jeolojik yorum
Taş kömürü yatakları 1/80 mm kalınlığına 1 yılda ulaşır.
Yılda 6.107 ton tuz bugün 1.50x1016 ton,
denizlerin yaşı 0.25x109 yıl.
2. Fiziksel yöntemler
Helyum
Uranyum
Kurşun
7.600 kg Uranyum her yıl 1 gr Kurşun (Pb) verir. 3 milyar
yıl.
Bu yönteme göre 4.5-5 milyar yıl benimsenir.
İlk etapta; toz yığını şeklinde ve büyük hacimli. Sonrasında
soğuma ve yoğunlaşma ile son şeklini alır.
EKOLOJİ DERSİ
36
Atmosfer ve hidrosferin oluşumu ve evrimi
İlk evrede atmosfer ve hidrosfer yok.
Uzayda metaller bileşik oluşturur.



Çekirdek zonu: Demir, Nikel
Manto zonu: Magnezyum , Demir
Kabuk zonu: Magnezyum , Alimünyum
EKOLOJİ DERSİ
37



Kabuk çevresinde Hidrosfer, Atmosfer ve
hafif elementler var.
Yanardağ aktivitesi ile bugünkü atmosfer ve
hidrosfer oluştu.
Serbest oksijen yok, ancak 3.8 milyar yıl önce
oluşmuş.
EKOLOJİ DERSİ
38
«*
540 MİLYON YIL ÖNCE

Şekil 2.3.
hareketler (Siever 1983)
EKOLOJİ DERSİ
39
EKOLOJİ DERSİ
40
Yaşamın Başlangıcı ve Evrim
Yaşam;

Doğa üstü bir kuvvetin yaratma gücü,

Madde ile birlikte ezelden beri var,

Cansız maddeden kısa bir sürede aniden,

İlk yeryuvarındaki okyanuslardaki
koşullarda.
EKOLOJİ DERSİ
41
Günümüzde yaşamın kökeni ile ilgilenen
araştırıcıların çoğu 4. varsayımdan hareketle ilkel
atmosfer koşullarını denediler.
Bu araştırıcılara göre ilk atmosferde bulunan metan
ve subuharından güneş ışınları ve elektirik
boşanımı etkisiyle amino asitler oluşmuştur.
Miller ilkel atmosfer koşullarını ve maddelerini
düşünerek düzeneğini yapmıştır.
Şimşeklerin ve diğer atmosfer olaylarının çok
olduğu bir ortam
Metan , hidrojen ve su kullandılar.
EKOLOJİ DERSİ
42
Miller geniş bir cam kaba amonyak, metan ve
hidrojen karışımını koydu ve bir başka kapta su
kaynatarak buhar elde etti.
Bu subuharını bir boru ile gaz karışımına verdi. Bir
başka boruyla da gaz karışımını kaynamakta
olan subuharı üzerinden geçirdi.
Ancak ikinci boru soğuk su banyosundan
geçirildiğinden subuharı yoğunlaşarak birikti.
Gaz karışımı ise kaynar su buharı ile devamlı
hareket ettirilmiş oldu. Bu sistemde enerji
kaynağı olarak elektrik deşarjı kullanıldı (Şek.
2.4)
EKOLOJİ DERSİ
43
Gazlar:
metan, amonyak,
hidrojenGazlar: metan, amonyak,
hidrojen
Gazlar:
metan,
amonyak,
hidrojen
Yoğunlaştırıcı
Yoğunlaştırıcı
Amino
asitler
Şek.
2.4. S. Miller’in yeryuvarının ilk evredeki koşulları sağlayarak amino
asitleri elde ettiği deney
44



Amerikalı Bilim Adamları, Yapay Yaşam
Oluşturulması Yolunda Önemli İlerleme Kaydetti
ABD´deki Venter Enstitüsü bilim adamları, ilk
yapay organizmanın yaratılmasında önemli
ilerleme kaydederek, ilk kez bir bakterinin
sentetik genomunu (DNA dizilimi) oluşturmayı
başardı.
Sonuçları Science dergisinin bugünkü sayısında
yer alan araştırmaya katılan bilim adamları, bu
DNA yapısının daha önce insan tarafından
yaratılmadığını ve söz konusu basit bir
organizma da olsa, genetik kodun yeniden
yazıldığını belirtti.
EKOLOJİ DERSİ
45


Bu buluşun, gelecekte, biyoyakıt üretimi, küresel
ısınmayla mücadele ve ilaç üretiminde insanlığa
büyük faydası olabileceği belirtiliyor.
Daha önce, insanın gen haritasının çıkarılması
için çalışmalarda bulunan Craig Enstitüsü´nün
Craig Venter´ın da katıldığı araştırmayı yürüten
Dan Gibson, yaptığı açıklamada, ´´Bu,
araştırmacılarımız ve bu bilim için çok heyecan
verici bir gelişmedir´´ dedi.
EKOLOJİ DERSİ
46


Amaçlarının bir hücreye sentetik kromozom
yerleştirmek ve ilk yapay organizmayı yaratmaya
başlamak olduğunu belirten Gibson, bunun için
çalıştıklarını söyledi. Gibson, bu araştırmanın,
tamamıyla yapay bir organizmanın
yaratılmasının üç aşamasından ikincisi olduğunu
kaydetti.
İlk aşamada, geçen yıl bir bakterinin DNA
dizilimi, bir başka bakteriye başarıyla
nakledilmiş ve bu bakteri değişik bir tür haline
gelmişti.
EKOLOJİ DERSİ
47


Son aşamada, Venter Enstitüsü araştırmacıları,
ürettikleri "Mycoplasma Genitalium" bakterisinin
sentetik genomundan yapay bakteri hücresi
üretmeyi deneyecek.
Venter Enstitüsü´nün genetik kodunu yazdığını
açıkladığı "Mycoplasma Genitalium" bakterisinin
basit bir organizma olduğu belirtiliyor.
Açıklamaya göre bu bakteri, yaklaşık 580 gene
sahip, insanın DNA diziliminde ise yaklaşık 36
bin gen olduğu hatırlatılıyor.
EKOLOJİ DERSİ
48


Araştırmacılardan Nobel Ödüllü Doktor
Hamilton Smith, ´´Büyük DNA dizilimlerinin
yapay olarak yaratılmasının mümkün olduğunu
gösterdik. Bu, biyoyakıt üretimi gibi önemli
alanlarda yapılacak çalışmaların yolunu açabilir´´
ifadesini kullandı.
Smith, "Yıllar önce bu araştırmaya
başladığımızda, başarmanın ne kadar zor
olacağını biliyorduk, çünkü balta girmemiş
topraklarda macera arıyorduk´´ diye konuştu.
EKOLOJİ DERSİ
49


Araştırmacılar, zehirli atıkların biyolojik açıdan
zararsız hale getirilmesi ve karbondioksidin
depolanmasında kullanılacak yapay
organizmaların üretilmesinin de mümkün
olduğunu söyledi.
Enstitünün Kurucusu Craig Venter (61), geçen
ekim ayında yaptığı açıklamada, laboratuvarda
bulunan kimyasal malzemelerden sentetik bir
kromozom ürettiklerini açıklamış ve ´´Bu kendi
türümüzün tarihinde çok önemli felsefi bir adım.
Genetik şifrelerimizi okumaktan bunu yazmaya
doğru gidiyoruz´´ demişti.
EKOLOJİ DERSİ
50

Tasarım ürünü genlerin iyi uygulanırsa önemli
potansiyel yararları bulunduğuna inandığını
belirten Venter, bunun uzun vadede önceden
düşünülemeyen alternatif enerji kaynağı olarak
kullanılabileceğine işaret etmişti.
EKOLOJİ DERSİ
51

Aşırı karbondiyoksidi soğurabilecek bir
bakterinin elde edilebileceğini ve bunun küresel
ısınmayla mücadelede kullanılabileceğini ya da
tamamen şekerden bütan veya propan gibi
yakıtlar üretilebileceğini söyleyen Venter,
´´Büyük düşüncelerimiz var. Yeni bir yaşam
sistemi oluşturmaya çalışıyoruz´´ diye
konuşmuştu.
25.01.2008 17:10:27
EKOLOJİ DERSİ
52
EKOLOJİ DERSİ
53
EKOLOJİ DERSİ
54
1. Zaman: Paleozoik
Yaklaşık üç yüz milyon yıl süren Paleozoik zaman,
çok hücreli canlıların ortaya çıktığı, gelişip
yaygınlaştığı ve ekosistemin baskın yaşam biçimi
haline geldiği zaman dilimidir.
a) Kambriyen
İklim ılıman ve dünyanın büyük
bir kısmı sığ deniz halinde.
Trolobitler, Mollusklar ve
Brachipodda ortaya çıkmış.
Kambriyen’den bir manzara
EKOLOJİ DERSİ
Trilobit
55
b)
Ordovisyen
Yumuşak ve ılıman bir iklim
hakim.
Ordovisyen döneminden bir manzara
EKOLOJİ DERSİ
c) Silüriyen
Yerküre sıcak bir döneme girer.
Silüriyen yaşamından bir manzara
56
d) Devoniyen
 Karasal bitki ve omurgasızlar gelişir. Denizel
omurgalılarda büyük değişmeler vardır, balıkların ataları
ortaya çıkar.
e) Karbonifer
 Sıcak ve nemli, yeni dağlar ve kömür yatakları mevcut.
 Karasal bitkiler üstündür.
EKOLOJİ DERSİ
57
f)




Permiyen
Kuzey yarımküre sıcak ve kurak, güney yarımküre de buzul devri
koşulları hakim.
Mevsimsel farklar,
Yeşil yapraklı bitkilerde azalma görülüyor, kurak ve soğuğa
dayanıklı yaprağını döken bitkiler ortaya çıkıyor.
Karasal böcekler
EKOLOJİ DERSİ
58
2.
A.


Zaman: MEZOZOİK
Trias
Sıcak, kurak ve kısmen
nemli,
Denizel omurgasızlar
azalma gösteriyor.
Genelde sürüngenler
hakim.
B. Jura
 İklim ılıman ve yağışlı; Asya,
Avrupa ve Amerika’nın büyük
kısmı su altında.
 Kireç taşları oluşumu.
C. Kretase


Avusturalya buzlu diğer
yerler ılıman,
Çiçekli bitkilerde ve
balıklarda artış var.
EKOLOJİ DERSİ
59
3.
Zaman: Senozoik
PALEOJEN

Paleosen: Tropik koşullar, memelilerin gelişmesi

Eosen: İklim ılımandır. Böceklerde büyük gelişme var,
keseli memeliler yaygınlaşır. Balıklar bugünkü
durumunu alır.

Oligosen: Ilıman, bazı yerlerde serin kış. Alplerin
oluşumu başlar. İklimin biraz soğuması ile kuzey bitki
ve hayvanları güneye kayar.
EKOLOJİ DERSİ
60
NEOJEN

Miyosen: Bazı bölgeler sıcak kurak ve bazı bölgeler
sıcak nemli. Yeni ağaç türleri çıkar, kemikli balıklar
çoğalır.

Pliyosen: İklim bugünkü gibi,
-Kuzey Denizi, Karadeniz ve Aral Gölü ile sıra dağlar
oluştu.
-Denizel biota bugünkü gibi.
EKOLOJİ DERSİ
61
KUATERNER
(İnsan ortaya çıktığı için ANTROPOZOİK)
 Pleistosen:
 Periyodik buzullaşma ve göl oluşumu gözleniyor.
 Birçok kuzeyli form güneye hareket etti ya da ortadan
kalktı.
 Avrupa türleri güneye hareket etti.

Holosen:
 25 bin yıl önce.
 İklim giderek ılımanlaştı.
 Buzullar çözülmeye başladı.
 Karalar bugünkü duruma geldi.
 Kuzey Afrika ile Ortadoğu'da çöl hakim oldu.
Avrupa’da ise orman.
EKOLOJİ DERSİ
62

Doğal seçilim ve türlerin oluşumu


Doğal seçilim
Jeolojik zamanlar boyunca yeryuvarında oluşan değişmeler
bitkisel ve hayvansal organizmaların da evrimine neden
olmuştur.
Yavaş ve kesiksiz uyum sağlamışlar ya da ortadan
kalkmışlar.
Uyumda birey farklılıkları



Yeryuvarı dinamik, gezegen + fiziksel mekan değişmekte
+ insanın neden olduğu değişmeler sözkonusudur.


Canlılarda uyum
Bir canlının belirli biotik ve abiyotik koşullara sahip bir
ortamda yaşayabilmesini sağlayan yetenek ve özelliklerin
tümüne .........(Adaptasyon) denir.
EKOLOJİ DERSİ
63
EKOLOJİ DERSİ
64
EKOLOJİ DERSİ
65
EKOLOJİ DERSİ
66


Levhalar Niçin Hareket Eder?
Levha tektoniği kuramını belgeleyen kanıtlar artık
inandırıcı bir düzeye ulaştığından levhaların hareketi
kavramı bugün benimsenmiştir.Bundan sonraki aşama söz
konusu bu hareketlerin itici gücünü tespit etmek
olacaktır.Bu gücün kökeniyse yerkürenin incelenmesi çok
zor olan derin katmanlarında aramak gerekir. Levhaların
yer değiştirmesinden iç mantoda oluşan konveksiyon
akımlarının sorumlu olduğu, genel olarak kabul edilen bir
fikirdir.Bu akımlar hücreler oluşturarak tektonik sırtların
altında ıraksarlar.
EKOLOJİ DERSİ
67
EKOLOJİ DERSİ
68
EKOLOJİ DERSİ
69
EKOLOJİ DERSİ
70
EKOLOJİ DERSİ
71
EKOLOJİ DERSİ
72
EKOLOJİ DERSİ
73
EKOLOJİ DERSİ
74
EKOLOJİ DERSİ
75
EKOLOJİ DERSİ
76
EKOLOJİ DERSİ
77
EKOLOJİ DERSİ
78
EKOLOJİ DERSİ
79
EKOLOJİ DERSİ
80
EKOLOJİ DERSİ
81
EKOLOJİ DERSİ
82
EKOLOJİ DERSİ
83
Download