istanbul medipol üniversitesi çevre politikaları ve sorunları ders çıktı

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE POLİTİKALARI VE SORUNLARI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
YY213364
Ders Saati
Bölüm/Program
Yerel Yönetimler
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Aybüke ALKANAT GÜNALTAY
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Çarşamba 11.00-12.00 arasında veya randevu ile.
Dersin Amacı
Öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin temel kavramların tanımlanmasnı; Dünyadaki çevre sorunlarının gelişiminin
açıklanmasını; Türkiye'de çevre sorunlarına ilişkin mevzuatın açıklanmasını;Türkiye'de ve Dünya'da çevre
politikalarını tanımlanmasını; konuya ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılabileceği temel donanımın
verilmesinden sonra konunun sınıf ortamında tartışılarak çözüm önerileri geliştirebilmesini sağlamak.
1. Çevre ve politika ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir.
1.1. Ekoloji, doğa ve çevre tanımlamalarını yapar.
1.2. Siyasal ekoloji kavramını açıklar.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
2. Çevre ve toplum etkileşimini açıklayabilecektir.
2.1. Enerji, beslenme, nüfus, insan yerleşimleri, doğal kaynaklar ve çevre kirliliği tanımlamalarını ve birbirleri ile
etkileşimlerini
tanımlar.
2.2. Hava, su ve toprak kirlilğini tanımlar, etkilerini açıklar.
3. Dünya'da ve Türkiye'de çevre politikası kavramını, yaklaşımlarını açıklayabilecektir.
4. Türkiye'de çevre yönetimi ve politikalarını özetleyebilecektir.
Genel Yeterlilikler
Çevre duyarlılığı, Sorgulayan, Özdeğerlerine saygılı
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Dersin amacı, içerik ve kavramlar hakkında bilgilendirme; çevre, ekosistem ve temel kavramlar
2. Çevre ve toplum etkileşimi
3. Hava Kirliliği
4. Toprak Kirliliği
5. Su Kirliliği
6. Gürültü Kirliliği
7. Atıklar
8. Küresel Çevre Sorunları ve İlgili Kavramlar
9. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
10. Çevre Politikaları Kavramı, Yaklaşımları
11. Uluslararası Çevre Koruma Politikaları
12. Türkiye'de Çevre Yönetim ve Politikası
13. Anayasa, Çevre Hukuku ve Çevre Hakkı
14. Çevre Yönetimi, Türkiye’de Çevre Örgütlenmesi
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, Gösterme, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası
Dersin Koşulları
Öğrenciler, derse ve sınıfta yapılacak tartışmalara katılmakla yükümlüdürler.
Ders Notu Ders notları öğrencilerle paylaşılacaktır.
Kaynaklar Önerilen
Keleş,Ruşen/Hamamcı,Can/Çoban,Aykut,"Çevre Politikası",İmge Kitabevi Yayınları,2015
Kaynaklar
Download