Organa_Genitalia_Masculina8.65 MB

advertisement
İNSAN ANATOMİSİ
2006 - 2007
SYSTEMA
GENITALE
MASCULINUM
(ERKEK
ÜREME
SİSTEMİ)
Dr. Ş.Turan PEŞTEMALCI 4 – 5 ARALIK / 2006
NELER ÖĞRENECEĞİZ ?
• Erkek üreme sisteminin fonksiyonlarını açıklamayı ...
• Erkek üreme organlarını tanımlamayı – ayırt etmeyi
ve onların fonksiyonlarını anlamayı ...
• Organların lokalizasyonunu ...
• Organların temel anatomik özelliklerini ...
• Organların ilişkileri ve ilişiklerini ...
• Erkek – Dişi Üreme Organlarının Homologlarını ...
• Çeşitli Üreme Sistemi Hastalıklarının tanınmasına
örnekler ...
ERKEK ÜREME SİSTEMİ
(SYSTEMA GENITALE MASCULINUM)
• Erkek üreme sistemi de, kadın üreme sisteminde
olduğu gibi üreme hücrelerini (Gametleri, erkekte
spermatozoon) oluşturur.
• Erkekte üreme organları, temel üreme organı
(Gonada, testis) ile bu hücreleri kadın cinsel
birleşme organına ulaştıran iletici yollar (Viae
genitales) ve eklenti bezlerden oluşur.
• Erkekte iletici yolların son bölümü, cinsel
birleşmede erkeğin fonksiyonuna uygun olarak penis
içinde yer alır. Penis erkek cinsel birleşme organı
olup özel bir yapıya sahiptir.
ERKEK ÜREME SİSTEMİ
(SYSTEMA GENITALE MASCULINUM)
Erkek üreme sisteminin elemanları nelerdir ?
ERKEK ÜREME SİSTEMİ
(SYSTEMA GENITALE MASCULINUM)
Spermatozoon’ların iletildiği yollar [İletici yollar (Viae
genitales, genital yollar)]
• Testis
• Epididymis - Ductus epididymis
• Ductus deferens (vas deferens)
• Ductus ejaculatorius
• Urethra masculina
ERKEK ÜREME SİSTEMİ
(SYSTEMA GENITALE MASCULINUM)
Salgılarını genital yollara boşaltan, ejakulat oluşumuna
katkı sağlayan ve işlevsel olarak testis’in ürettiği
testosteron’a bağımlı bezler [Eklenti genital bezler].
• Vesicula seminalis
• Prostata
• Gl.bulbourethralis
ERKEK ÜREME SİSTEMİ
(SYSTEMA GENITALE MASCULINUM)
Üreme organları, yerleşim yerlerine göre
• iç üreme organları
ve
• dış üreme organları
olarak iki grupta incelenir.
İÇ ÜREME ORGANLARI
(ORGANA GENITALIA MASCULINA INTERNA)
Testisler, urethra’ya kadar olan genital yollar ile eklenti
bezler, iç genital organlar başlığı altında incelenir.
• Testis
• Epididymis
• Ductus deferens
• Ductus ejaculatorius
• Genital eklenti bezler
• Vesicula seminalis
• Prostata
• Gl.bulbourethralis
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testisler, erkekte temel üreme organı
olup, bir çift organdır.
• Kadındaki ovaryumların homologudurlar.
• Gövdenin dışında, perinede scrotum
olarak adlandırılan bir torba içinde yer
alır.
• Funiculus spermaticus’a asılı bir şekilde
dururlar.
• Funiculus spermaticus herbir testis’e
gelip-giden damar ve sinirler ile ductus
deferens (vas deferens)’i taşıyan bir
kordondur.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
Testis
• Oval şekilde, yanlardan basık, küçük bir kuş yumurtası
büyüklüğünde (herbiri 2,5X3X5 cm boyutlarında, 10-15 gr
ağırlığında) bir çift organdır.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testisler,
• Sitogenetik fonsiyonları ile
spermatozoonları (erkek üreme
hücreleri)
• Endokrin fonsiyonları testoron
ve inhibin
hormonları üretirler.
• Sol testis, scrotum içinde sağ
testis’e göre yaklaşık 1 cm daha
distalde yer alır (kan stazı
nedeniyle sol testis daha ağırdır).
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testisler,
• erkek üreme hücreleri olan
spermatozoon’lar ile
• erkek seks hormonları olan
androjenleri (maskulin
karakter gelişimi, lipido ve
seks faaliyetleri) üretir.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testisler erken fetal dönemde, karın
boşluğunda böbreklere yakın olarak yer
alırlar.
• Testisler, fetus geliştikçe aşağıya doğru
hareket ederek, doğumdan hemen önce
inguinal kanal aracılığı ile skrotuma
inerler.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Cryptorchidism : Testislerden birinin ya da her ikisini
doğumdan önce scrotum içine inmemesidir.
• Normal doğumların % 3 ’ünde, prematürelerin % 30 ’unda
görülür.
• Kısırlık (sterilite) ve testis tümörlerinin (30 – 50 kat)
nedenidir.
• İlk 18 ayda inmesi gerçekleşmez ise cerrahi müdahale
gerektirir.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testis, üç örtü ile sarılmış
testis parenkimi
(parencyhyma tetsis) ’nden
yaplıdır.
• Bu örtüler dıştan içe doğru
• epiorchium,
• tunica albuginea ve
• tunica vasculosa’dır.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Epiorchium, testis’in inişi
sırasında önüne katarak
sürüklediği parietal
periton’dan oluşan saccus
vaginalis’in visseral
yaprağıdır.
• Epiorchium’un altında beyaz,
kalın bir fibröz örtü olan
tunica albuginea yer alır.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Epiorchium, testis’in inişi sırasında önüne katarak
sürüklediği parietal periton’dan oluşan saccus vaginalis’in
visseral yaprağıdır.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Tunica albuginea olarak isimlendirilen
bu kapsül, testis’in arka kenarından
testis dokusu içine mediastinum
testis (Corpus Higmori) olarak
adlandırılan vertikal bir yarım bölme
gönderir.
• Mediastinum testis, testis’e girip
çıkan damarlar ile rete testis’e ait
kanalcıkları içerir.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Tunica albuginea olarak
isimlendirilen bu kapsül,
testis’in arka kenarından
testis dokusu içine
mediastinum testis
(Corpus Higmori) olarak
adlandırılan vertikal bir
yarım bölme gönderir.
• Mediastinum testis,
testis’e girip çıkan
damarlar ile rete
testis’e ait kanalcıkları
içerir.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Mediastinum testis, testis parenkimine gönderdiği septae
(bölme)’lerle de testis’i 250-300 lobçu (lobuli testis) ’ğa
böler.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Mediastinum testis, testis parenkimine gönderdiği septae
(bölme)’lerle de testis’i 250-300 lobçu (lobuli testis) ’ğa
böler.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Mediastinum testis, testis parenkimine gönderdiği septae
(bölme)’lerle de testis’i 250-300 lobçu (lobuli testis) ’ğa
böler.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Tunica albuginea’nın Tunica albuginea’nın altındaki testis parenkimine
temas eden örtüye tunica vasculosa denir.
• Bu örtü kan damarları ve bağ dokusundan yapılıdr.
• Tunica albuginea’nın iç yüzü ile septula testisleri sarar.
TESTIS
TUBULUS SEMINIFERUS
• Herbir lobçukta 1 – 4 tane olmak üzere, tüm testis’te 600 –
1000 adet kadar tubulus seminiferus bulunur.
• Uzunluğu yaklaşık 70 cm ’dir.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testis’in temel parankim yapısını oluşturan tubulus
seminiferus adı verilen bu küçük borucuklar şeklindeki bezler,
spermatozoon’ların üretildiği yerlerdir.
• Tubulus seminiferus’ların lümen membranlarının zemininde yer
alan sertoli hücreleri (hemşire hücreler) spermlerin üretimi
ve gelişmesinde rol oynarlar.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Spermatogenesis, hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan
gonadotropik hormonların uyarısı sonucu 10-14 yaşlarında başlar.
• Testosteron, tubulus
seminiferus’lar arasında
intestitium testis olarak
adlandırılan gevşek bağ dokusu
içinde yer alan endokrin
hücreler içeren interstisyel
endokrin hücreler (Leydig
hücreleri) tarafından yapılır.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Tubulus seminiferus’lar,
mediatinum testis’e
uzanarak burada birbirleri
ile ağızlaşmalar oluştururlar.
• Mediastinum testis’deki bu
kanalcık ağı rete testis
(Haller ağı) olarak
adlandırılır.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Rete testis’e ulaşan spermatozoonlar, buradan
çıkan 15-20 adet ductuli efferentes testis ile
epididim’in kanal sistemine ulaştırılır.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testis’in arterleri aorta abdominalis’ten orijin alır.
• Venöz kanı sırasıyla plexus pampiniformis’e, v.testicularis
drene olur.
• V.testicularis sağda v.cava inferior’a, solda da v.renalis’e
dökülür.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testis’in lenfası nodi paraaortici’ye drene olurlar.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testis otonom sinirlerle
innerve edilir. Sempatik ve
parasempatik lifler plexus
testicularis’i oluştururlar.
Plexus testicularis’e ait
sinirler a.testicularis ve
a.ductus deferentis’ler
etrafında olarak testis’e
ulaşır.
• Sempatikleri medulla spinalis’in
T 10-12 segmentlerinden,
parasempatikleri n.vagus’tan
orijin alır.
TESTIS
[ORCHIS, DIDYMIS, ERBEZİ]
• Testis torsiyonu : Testis’in kendini ekseni
etrafında dönmesi sonucu, funiculus
spermaticus’un da buna uyması ile gelişen
hastalık.
!
ACİL
CERRAHİ
EPIDIDYMIS
• Herbir testis’in arka-üst bölümü üzerinde yerleşmiş ve 5 – 6 cm
uzunluğundadır.
• Kadındaki tuba uterina’karın homologudurlar.
EPIDIDYMIS
• Virgül şeklinde bir görünümü vardır.
• Aslında 5 – 7 m lik bir sıkı sarmal oluşturmuş kanal yumağıdır.
• Epididymis’i oluşturan bu kanala, ductus epididymis denilir.
EPIDIDYMIS
• Epididymis’in üst kısmı daha kalındır ve aşağı
doğru indikçe incelir.
• Epididymis’in caput –corpus – cauda
epididymis bölümleri bulunur.
EPIDIDYMIS
• Bir kanal sisteminden oluşan epididymis, rete testis’ten
ductuli efferentes testis ile aldığı spermatozoonları
ductus deferens’e ulaştırır.
• Sermium’lar için bir
olgunlaşma
(hareketlilik ve
fertilizasyon
yeteneleri kazanması
için) ve depolanma
yeri olarak da görev
yapar.
• Ölü spermlerin
rearbsorbsiyonunu
da gerçekleştirir.
EPIDIDYMIS
• Spermium’lar ductus epididymis
içindeki asit ortamda 18-20 saat
ile 3 – 5 hafta bekleyerek,
ovum’u dölleyebilecek olgunluğa
erişirler. (hareketlilik ve
fertilizasyon yeteneleri
kazanması)
EPIDIDYMIS
• A.testicularis
• A.cremasterica (a.iliaca externa)
• A.iliaca interna’nın vas deferens’e.
EPIDIDYMIS
• Venleri, plexus pampiniformis’e drene
olurlar.
EPIDIDYMIS
• Lenfası, a.testicularis’i izleyerek
nodi preaortici ve nodi
paraaortici’ye akarlar.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Epididimin kuyruk bölümünün
ucundan başlayıp, ductus
epididymis’in devamı şeklinde
uzanan, kalın kassal bir
borudur.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Vas deferens 40 – 50 cm uzunluğunda olup, ampulla bölümü
hariç sadece spermiumların iletimiyle görevlidir.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Kalın duvarlı, muskuler bir borudur.
• Epididim kanalının bir devamı şeklindedir ve epididimin kuyruk
bölümünden başlar.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Seyri boyunca
• pars scrotalis,
• pars funicularis,
• pars inguinalis ve
• pars pelvica olarak 4 bölümü
ayırt edilir.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Scrotum içinde epididymis’in iç
yanında, testis’in arka kenarı
boyunca yukarıya doğru
seyreder.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Funiculus spermaticus içinde canalis inguinalis’i geçer ve
anulus inguinalis profundus yolu ile de karın boşluğuna
girer.
FUNICULUS SPERMATICUS
•
Funiculus spermaticus’un taşıdığı yapılar ;
• ductus deferens,
• a.testicularis,
• a.cremasterica,
• a.ductus deferentis,
• vv.testiculares,
• v.ductus deferentialis,
• n.genitofemoralis,
• n.ilioinguinalis,
• plexus pampiniformis,
• vasa lymphatica ve
• m.cremasterica
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Funiculus spermaticus içinde
canalis inguinalis’i geçer ve karın
boşluğuna girer.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Karın boşluğuna girdikten sonra
funiculus spermaticus oluşumlardan
ayrılan ductus deferens, a.epigastrica
inferior’u dışyanından, a.-v.iliaca
externa’ları önden çaprazlayarak pelvis
minor’a girer.
• Pelvis’in yan duvarında
aşağıya-içyana doğru
uzanır.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Pelvis yan duvarında aşağıya-içyana doğru uzanır.
Ureter
• Mesane’ye ulaşmadan önce
ureter’i çaprazlar. Rectum
ile mesane arasına
sokulur.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Vasectomy (erkek sterilizasyonu için bir temel yöntem) –
sperm’in iletimini engellemek için ductus deferens’in testis
seviyesinde kesilmesi operasyonudur.
DUCTUS DEFERENS
(VAS DEFERENS, SPERMA KANALI)
• Mesane arka yüzünde ductus
deferens, prostat’ın tabanına
doğru ilerler ve vesicula
seminalis’in boşaltma kanalı
ile birleşerek ductus
ejaculatorius’u oluştururlar.
• Ductus deferens’in son 5 cm
lik bölümü oldukça geniştir
(ampulla). Burası
spermiumlar için bir
depolama yeri olarak da
fonksiyon görür.
Ureter
DUCTUS EJACULATORIUS
• Ductus ejaculatorius, ductus
deferens’in vesica seminalis’in
boşaltma kanalı olan ductus
excretorius ile birleşmesinden
sonraki terminal bölümüdür.
• Tamamına yakın bölümü
prostat dokusu içinde yer alır.
DUCTUS EJACULATORIUS
• Yaklaşık 2 cm uzunluğunda olan
bu kanalın lümen çapı
başlangıcında 0.5 – 0.8 mm,
distalde 0.2 mm kadardır.
DUCTUS EJACULATORIUS
• Ductus ejaculatorius, uretra’nın pars
prostatica’sında colliculus seminalis’in
her iki yanına açılır.
• Ductus deferens içeriği ile vesicula
seminalis salgısının karıştırılması ve
lümen içeriğinin fışkırtılarak atılmasını
sağlar.
YÜZYILIN BULUŞU !!! ….
GLL. GENITALES ACCESSORIAE
(GENİTAL EKLENTİ BEZLERİ)
• Genital eklenti bezleri, ürettikleri salgıları boşaltma
kanalları aracılığı ile genital yollara akıtan bezlerdir.
• Bu bezlerin salgıları,
spermiumların beslenmeleri
ve hareket olanaklarının
artırılması yanında,
ejakulatın sulandırılması ve
vaginanın asiditesinin
nötralizasyonunda rol
oynar.
GLL. GENITALES ACCESSORIAE
(GENİTAL EKLENTİ BEZLERİ)
• Erkek üreme sistemi
kapsamında yer alan eklenti
bezler,
• Vesicula seminalis
• Prostata
• Gl.bulbourethralis
GLANDULA VESICULOSA
(VESICULA SEMINALIS, GLANDULA SEMINALIS)
• Küçük pelviste mesane tabanı
ile rektum arasında, ductus
deferens ve ureter’in son
bölümü ile komşu olarak yer
almış bir çift eklenti bezdir.
• Kesecikler içeren, kıvrımlar
yapmış tek bir kanal
sisteminden oluşan bez 5 – 7
cm uzunluğunda 2 – 2,5 cm
genişliğindedir.
• Bezin içindeki kanal sistemi 10
– 15 cm uzunluktadır.
GLANDULA VESICULOSA
(VESICULA SEMINALIS, GLANDULA SEMINALIS)
• Vesicula seminalis’in ürettiği
salgı, içindeki kanal sisteminin
devamı şeklindeki boşaltma
kanalı yolu ile boşaltır.
• Bu kanal, dik açı yaparak
birleştiği ductus deferens ile
ductus ejaculatorius
oluşumuna katılır.
GLANDULA VESICULOSA
(VESICULA SEMINALIS, GLANDULA SEMINALIS)
• Ejakulat (semen) ın % 60 – 70 ’ini
oluşturur.
• İçerdiği fruktoz, C vitamini,
prostoglandinler ile spermleri
besleyici ve aktive edici diğer
maddeler yönünden zengin hafif
alkalik viskoz bir salgıdır.
• Bu salgı, ductus excretorius ile
ductus ejaculatorius’a boşaltılır.
• Bezin salgılama fonksiyonu
testosteron ile düzenlenir.
GLANDULA VESICULOSA
(VESICULA SEMINALIS, GLANDULA SEMINALIS)
• Arterleri : a.vesicalis inferior
ve a.rectalis media’dan gelen
dallar.
• Venleri : arterlere eşlik eder.
• Lenfası : nodi iliaci interni’ye
drene olurlar.
• İnnervasyonu : L1 – L2
(sempatik) ve S2 – S3 – S4
(parasempatik) segmentlerden
kaynak alan otonom sinirler
tarafından sağlanır.
• Bezin salgılama fonksiyonu,
testestoron kontrolündedir.
PROSTATA
(GLANDULA PROSTATICA)
• Genital eklenti bezlerinin en büyüğü olup,
mesanenin aşağısında, urethra’nın ilk 3 cm lik
bölümü etrafında yerleşmiştir.
• Kadındaki gll.vestibulares minores’in homologudur.
PROSTATA
(GLANDULA PROSTATICA)
• Yaklaşık 8 – 20 gr ağırlığında, tabanında
sağ-sol çapı 4, ön-arka çapı 2, yüksekliği 3
cm ’dir.
PROSTATA
(GLANDULA PROSTATICA)
• Prostatın mesane boynu
ile sıkı komşuluk yapan
geniş üst kısmına basis,
aşağıda diaphragma
urogenitale üzerine
oturan dar bölümüne
apex denir.
PROSTATA
(GLANDULA PROSTATICA)
• Symhysis pubica’ya bakan
yüz facies anterior,
rektum’a bakan yüzüne de
facies posterior adı verilir.
• Arka komşuluk sayesinde
“rektal tuşe” yolu ile
prostatın klinik muayenesi
mümkündür.
PROSTATA
(GLANDULA PROSTATICA)
• Prostat, koyu kırmızı renkte,
oldukça sıkı dokulu, sert kıvamlı,
kestane şeklinde bir bezdir.
• Bez dıştan ince, sağlam
fibromuskuler bir kapsülle
sarılmıştır.
• Kapsülün altındaki prostat
dokusunda 40 – 50 adet
tuboalveoler bez bulunur.
• Bu bezler salgılarını, çok sayıda
kanalla üretra’nın prostatik
bölümüne akıtırlar.
PROSTATA
(GLANDULA PROSTATICA)
• Günde 0,5-2 ml prostat salgısı
(succus prostaticus) üretilir.
Salgılanımı testosteron ile idare
edilir.
• Succus prostaticus, süt gibi, alkalik
(pH 6.5) (♀ vagina’daki asit /pH
3.5 - 4.0/ ortamın nötralizasyonu)
bir salgıdır.
• Meni hacminin % 20-30 ’unu prostat
salgısı oluşturur.
• Enerji için gerekli olan sitrik asit
içerir.
PROSTATA
(GLANDULA PROSTATICA)
• Prostat bezinde 5 lob
bulunur.
• Lobus medius,
• Lobus posterior (2 lob),
• Lobus lateralis (2 lob)
• Lobus medius prostat
hipertrofisinin,
• Lobus posterior prostat
kanserinin en çok
kaynaklandığı bölümler
olarak bilinir.
GL.BULBOURETHRALIS
(COWPER BEZLERİ)
• Prostat’ın aşağısında, membranöz üretra’nın iki yanında, ürogenital
diafragma içinde yer alır.
• Kadındaki gl.vestibularis major’un homolgudur.
GL.BULBOURETHRALIS
(COWPER BEZLERİ)
• Herbiri bezelye büyüklüğünde (0,7 – 1 cm çapında) olan bezler, şeffaf,
albuminden zengin, alkali, mukoid karekterli salgılarını, 2,5 – 4 cm
uzunluktaki boşaltma kanalları ile uretra’ya akıtırlar.
• Salgısı ile urethra’nın asiditesinin nötralizasyonunda rol oynar.
SPERMA
(MENI, EJACULAT, SEMEN, DÖL)
• Orgazm sırasında urethra’nın dış
deliği yolu ile fışkırtılan salgı,
ejaculat (meni, semen, döl) olarak
adlandırılır.
• Opak, beyazımsı olan bu salgı, 2 – 4
ml olup, testis, epididim, vezikula
seminalis, prostat ve bulbouretral
bezlerin salgılarının toplamıdır.
SPERMA
(MENI, EJACULAT, SEMEN, DÖL)
• % 90 ’ı su olan bu salgının içinde
spermiumlar ile spermiumların
metabolizmaları için gerekli olan
mineral tuzlar, proteinler, serbest
amino asitler, spermin, prostoglandinler
ve bol miktarda früktoz bulunur.
• 2 – 4 ml ’lik meni içinde 300 – 400
milyon (60-120 milyon/ml) sperm
bulunur.
• Hacim olarak spermiumlar ejakulatın %
1 ’ini oluştururlar.
SPERMA
(MENI, EJACULAT, SEMEN, DÖL)
• Sperm sayısı 1 ml’de 1 milyonun altında “azospermi”, 1-20
•
•
•
•
milyon arasında “oligospermi”, 20-40 milyon arasında
“hipospermi”, 60-120 milyon arasında ise “normospermi”
adı verilir.
1 ml’de 20 milyonun altında sperm varsa dölleme yeteneği
kaybolur.
Erkeğin fertilizasyonu; cinsel ilişki, ereksiyon, ejekulasyon
ve spermiumların normal sayı, şekil ve hareketliliğine
bağlıdır.
Fertilizasyon özelliği yoksa infertilite veya sterilite
terimi kullanılır.
İmpotans; ereksiyonun gerçekleşmemesi durumudur.
SPERMA
(MENI, EJACULAT, SEMEN, DÖL)
•
Ejakulatın % 60 –70 ’i vezikula seminalis, % 20 – 30 ’u
prostat salgısı tarafından yapılır.
• Erkek üreme sisteminde haftalarca yaşayabilen
spermiumlar, kadın üreme sistemine atıldıklarında burada
ancak 2 – 3 gün yaşayabilirler.
DIŞ ÜREME ORGANLARI
ORGANA GENITALIA MASCULINA EXTERNA
• Perinede – apış arasında yer alan organlar dış genital
organlar başlığı altında incelenir.
• Penis
• Scrotum
Penis
Scrotum
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Erkek cinsel birleşme ve idrar boşaltma organıdır.
• Özel yapısı nedeniyle çeşitli uyarılar sonucu sertleşip dikleşme
(ereksiyon) yeteneğine sahiptir. Bu özelliğiyle cinsel birleşmeye
olanak sağladığı gibi ejakulatın vagina’da uterus yakınlarına
atılmasını sağlar.
• Kadındaki clitoris’in homologudur.
Penis
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Penis içinde yer alan üretra bölümü, gerektiğinde
ejakulat’ın, gerektiğinde de mesane’de biriken idrarın
atıldığı bir ortak yol niteliğindedir.
Urethra
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Penis’in serbest bölümü - pars libera ve kök - pars fixa olmak üzere
2 temel bölümü vardır.
• Serbest bölümü istirahat halinde aşağıya doğru sarkık bir halde
bulunduğundan pars pendula olarak ta adlandırılır.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Penis’in serbest bölümü, yetişkin bir erkekte 8-10 cm
uzunlunğunda, 2-3 cm çapında olduğu halde, ereksiyonda
boyutları 1,5 – 2 katına ulaşır.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Serbest bölümün corpus penis ve glans penis olarak 2
bölümde incelenir.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Pars libera’nın konik şeklindeki uç bölümüne glans penis adı
verilir. Glans penis, sünnetsiz kişilerde sünnet derisi
(preputuim penis – kadındaki labia minores) ile örtülmüştür.
• Preputium penis’in alt yüzde glans penis’e atlayan uzantısına
phrenulum denir.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Radix penis – Pars fixa, dışardan
görülmeyen, penis’in tutunup sabitliğini
sağlayan bölümüdür.
• Radix penis’in 2 bacak (crus dextrum, crus
sinistrum) ile bunlar arasında bulbus
penis’ten oluşur.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Radix penis – Pars fixa, dışardan görülmeyen, penis’in
tutunup sabitliğini sağlayan bölümüdür.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Penis, dışardan deri ve fasya ile sarılmış 3
longitudinal erektil kitleden oluşmuştur.
• Corpora cavernosa (2)
• Corpus spongiosum (1) [♀ bulbus vestibuli]
• Erektil kitleler kaverna adı verilen, içleri
endotel ile kaplı boşluklar içeren süngerimsi
bir dokudan yapılmıştır.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Taktil veya mental erotik uyarılar sonucu, kavernalar kanla
dolduğundan ereksiyon gerçekleşir.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Penis, a.pudenda interna ve a.pudenda externa’dan
kaynak alan arterlerle kanlanır.
• Özellikle
a.pudenda
interna’dan
gelen a.dorsalis
penis,
a.profunda
penis, a.bulbi
penis ve
a.urethralis
önemlidir.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Venleri : vv.dorsales penis, vv.pudenda externae aracılığı
ile v.saphena magna, v.femoralis’e
• V.dorsalis penis, v.profunda penis ve v.bulbi penis’ler
plex.venosus prostaticus ve v.vesicalis aracılığı ile v.iliaci
interni’ye
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Lenfası : n.inguinalis superficialis – profundi ve n.iliaci interni’ye
• İnnervasyon : Somatik ve visseral innervasyonu n.pudendus yolu
ile olur.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Hypospadias : Ostium orethrae externum’un glans penis’in
alt yüzünde yer alması.
• Kongenital olarak % 0.3 oranında görülür.
PENIS
(PHALLUS, KAMIŞ, MEMBRUM VIRILIE)
• Phimosis ve paraphimosis : Sünnet derisi (preputuim
penis) ’nin iltihaplanmasıdır.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI)
• Perinede yer alan, içinde
testis’leri ve epididymis’leri
barındıran kutanöz –
fibromuskuler bir torbadır.
• Kadındaki labia majora’nın
homologudur.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI)
• Testislerin normal fonksiyon görebilmeleri (spermatozoon
üretebilmesi) için descensus ve skrotum içine yerleşmeleri
zorunludur.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI)
• M.dartos (düz),
m.cremaster (çizgili), ter
bezleri içerir.
• Scrotum, kadınlarda büyük
dudakların özdeşidir.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI) (TERMOREGÜLASYON)
• Scrotum’un
• Yerleşimi,
• M.cremaster’in kasılma
ve gevşemeleri ile
testis’in ısı düzeninin
korunmasında önemli rol
oynarlar.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI) (TERMOREGÜLASYON)
• M.cremaster, seksüel ve
soğuk uyaranlara karşı
yanıt olarak testisleri
yukarıya doğru kaldırarak
vücuda doğru yaklaştırır.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI) (TERMOREGÜLASYON)
• Testis’lerin vücut ısından korunmasında önemli
[TERMOREGÜLASYON].
• Vücut ısısından yaklaşık 20 daha düşük bir ortam sağlar.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI) (TERMOREGÜLASYON)
ISI DÜZENLENMESİ [TERMOREGÜLASYON].
• M.cremaster
• SOĞUK Æ ISININ KORUNMASI İÇİN KASILIR VE TESTİSLER
YUKARIYA DOĞRU ÇEKİLEREK VÜCUDA YAKLAŞTIRILIR.
• SICAK Æ GEVŞER VE TESTİSLER VÜCUTTAN
UZAKLAŞTIRILIR.
• M.dartos
• SOĞUK Æ SCROTUM GERGİN HALE GELİR, BÜZÜLÜR.
SCROTUM YÜZEYİ AZALTILARAK VÜCUT ISISINA KARŞI
KONUR.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI) (TERMOREGÜLASYON)
ISI DÜZENLENMESİ [TERMOREGÜLASYON].
• PLEXUS PAMPINIFORMIS
• A.TESTICULARIS ’İ ÇEVRELEYEN BU AĞ ÖRGÜ
• ARTERDEN VENE ISI TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRİLİR
• “TERSİNE ISI DEĞİŞİMİ”
• TESTİSE ULAŞAN KAN, VÜCUT ISISINDAN YAKLAŞIK 20
DAHA DÜŞÜKTÜR.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI)
• Arterleri : a.testicularis,
a.pudenda externa, a.pudenda
interna, a.cremasterica ve
a.epigastrica inferior’dan.
• Venleri : arterlere eşlik ederler.
• Lenleri : n.inguinales
superficiales’lere.
• İnnervasyonu : n.ilioingunalis,
n.genitofemoralis, n.pudendus ve
nn.perineales’lerin dalları.
SCROTUM
(TESTİS YUVASI)
• Hidrosel : Testis etrafında sıvı toplanması.
• Varikosel : Venöz dönüşte meydana gelen problem
nedeni ile venlerin genişlemesi (venöz staz).
DİŞİ – ERKEK
GENİTAL ORGANLARININ HOMOLOGLARI
SPERM’İN YOLCULUĞU
Urethra
(Corpus Spongiousum içinde)
Ostium
Urethrae
Externum
Prostata içinde, Prostat salgısı
Ductus Ejaculatorius
Vesicula Seminalis
Ductus Deferens (Vas Deferens)
Epididymis (Ductus Epididymis)
Ductuli
Efferentes
Testis
Rete
Testis
Tubulus
Seminiferi
Rectus
Tubuli
Seminiferi
SPERM’İN YOLCULUĞU
Testis - Tubuli
Seminiferi
Epididymis – Ductus Epididymis
Ductus Deferens – Vas Deferens
Ductus Ejaculatorius
Urethra
EREKSİYON
Seksüel uyaranlar (parasympathetic) ile
•
erektil dokulara kan akımı artar ↑
•
penis’in erektil dokusu olan corpora
cavernosa bol kan ile dolar
•
parasempatik sinir liflerinin uyarımı ile
arterioller genişler, kan akımı artar
•
venöz dönüş engellenir
•
boyutları artan ve sertleşen penis’te kan
akımı kilitlenir, kan göllenir
•
erektil dokulardaki kan basıncı artar ↑
EJEKULASYON
Semenin erkek kanal sistemi
içerisinden atılması…. Sympathetic
aktivasyon
•
ductus ejaculatorius ile bezlerdeki
düz kasların peristaltik
kontraksiyonları ile ejakulasyon
gerçekleşir
•
arterlerin konstriksüyonu
•
erektil dokulardaki kan basıncının
düşmesi ↓
SEKSÜEL İLİŞKİ - KOPULASYON
• Penis’i besleyen arterlerin dilatasyon ve
venlerde konstriksiyon olması ile corpus
cavernosum kan ile dolar.
• Gerek gl.bulbourethralis’ten gerekse vagina
duvarından gelen salgılar, vagina ortamının
kayganlaşmasını sağlarlar.
• Semeni üreten salgı bezlerindeki düz kaslarının
peristaltik kontraksiyonu orgasm gerçekleşir.
• 15 dakika kadar sonra semen, spermlerin
yüzmesine ortam hazırlamak için sıvı hale gelir.
ÖZET
9
9
VESICULA SEMINALIS
Spermleri besleyen, onları
koagüle eden ve spermin
hareketlerine yardımcı olan bir
sıvı üreten erkek üreme
sisteminde yer alan bir çift bez
PROSTATE
Spermlerin aktivasyonu ve
erkek üreme erkek üreme
sistemindeki asiditeyi
azaltan bir alkalik sıvı
üreten bir bez.
GLANDULA BULBOURETHRALIS
9
Ejakulasyon öncesi uretradaki ürik
asidin nötralizasyonu için bir
müköz sekresyon salgılayan bir çift
bez.
9
EPIDIDYMIS
Spermlerin depolanması ve
olgulaşmasını sağlayan bir
çift kanal.
TESTIS
9
Testosteron ve sperm
üreten, bir çift primer
üreme organları
(gonadlar)
VESICA URINARIA
VAS DEFERENS
9
Spermlerin epididymis’den
urethra’ya iletimini
sağlayan bir çift kanal.
URETHRA
9
Ejakulasyon boyunca semenin
iletildiği tüp boru, diğer
zamanlarda idrar iletimi.
PENİS’İN EREKTİL DOKUSU
9
Seksüel canlanma boyunca kan
ile dolarak penisin
ereksiyonuna yol açan spongiöz
bağ dokusu.
PENIS
9
Kadın üreme sistemine
spermleri ulaştıran seksüel
ilişki organı.
GLANS PENIS
9
Seksüel canlanma için duyusal
sinir liflerinden zengin, penisin
tepe bölgesi.
ÖZET – ERKEK ÜREME ORGANLARI
ÖZET – ERKEKLİK HORMONLARI
ERKEK ÜREME SİSTEMİ
(SYSTEMA GENITALE MASCULINUM)
PRATİK SORULAR
1.
Testislerin ısısının düzenlenmesinde rol oynayan anatomik
yapılar.
2.
Erkeğin fertilizasyon yetenekleri.
3.
Sperm üretim yeri.
4.
Sertoli ve Leydig hücrelerinin fonksiyonu.
5.
Aksesuar 3 bezin isimleri ve onların birer anahtar
fonksiyonu.
6.
Penis’in ereksiyonu ile bu sırada kan ile dolan yapıları.
KAYNAKÇA
• İnsan Anatomisi, Mehmet YILDIRIM
• Anatomy & Physiology, Elaine N.MARIEB & Jon MALLAT
• Gray’s Anatomy
• Sobotta
TEŞEKKÜR EDERİM …..
Download