1-Kinezyolojiye Giriş

advertisement
KİNEZYOLOJİ
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK
1
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Kinezi -> Hareket
Logos -> Bilim
Kinezyoloji -> Hareket Bilimi
2
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Kinezyoloji: Herhangi bir kuvvet tarafından
meydana getirilen hareketleri ve bu hareketleri
doğuran kuvvetleri mekanik kanunlar içerisinde
inceleyerek bunların patolojik durumlarla
karşılaştırmasını yapan bilim dalıdır.
Minimum çaba ile maksimum performansı amaçlar.
3
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
FİZYOLOJİ
KİNEZYOLOJİ
ANATOMİ
MEKANİK
4
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Kinezyoloji kapsamına giren konular;
- Mekanik -> Biyomekanik (Canlı organizmayı
incelediği için)
- Anatomi -> Kas iskelet sistemi anatomisi
(Hareket sistemiyle ilgili)
- Fizyoloji -> Nöromüsküler fizyoloji (Hareketle
ilgili sinir ve kas sistemi fizyolojisi)
5
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Mekanik, statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır.
1) Statik: Cisimlerin denge halindeki konumudur.
“Equilibrium” hali.
2) Dinamik: Kinematik ve kinetik olarak ikiye ayrılır.
a) Kinematik analiz: Hareket sırasında boşlukta
eklemlerin aldığı açısal değerleri inceler.
b) Kinetik analiz: Hareketi doğuran kuvvetleri
inceler.
6
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Hareketi doğuran kuvvetler:
1) İnternal kuvvetler
2) Eksternal kuvvetler
7
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
1) İnternal kuvvetler;
a) Kasılabilme özelliği olan kontraktil yapıların
ortaya koyduğu kuvvet
b) Kasılabilme özelliği olmayan non kontraktil
yapıların ortaya koyduğu kuvvettir.
8
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
2) Eksternal kuvvet: Yerçekimi veya gravite
kuvvetinin kendisidir.
Eksternal kuvvetin geçtiği yöndeki kaslar inaktif,
bunun antagonistindeki kaslar ise aktiftir.
9
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Kinematik analiz yöntemleri:
1) Elektrogoniometre
2) Sinematografik yöntem
3) Videoteyp yöntemi
4) Bilgisayarlı yürüyüş analizleri (Gait analyzer)
10
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Kinetik analiz yöntemleri:
1) Eksternal kuvvet analizi: Force plate
2) İnternal kuvvet analizi: Elektromyografik
yöntem, Matematiksel yöntem
11
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Kas kontraksiyon yaptığında eklemde iki ana etki
oluşur:
1) Stabilizatör etki: Kasın kuvvet kolu eklemin
kuvvet koluna paralel ise ortaya çıkar.
2) Rotatör etki: Kasın kuvvet kolu eklemin kuvvet
koluna dik ise ortaya çıkar.
Kasın kuvvet kolu ile eklemin kuvvet kolu
arasındaki açı azaldıkça stabilizatör etki artar,
rotatör etki azalır.
12
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Hareket: Cisimlerin yer değiştirmesidir.
1) Doğrusal hareket: Hareket eden cismin tüm
noktaları aynı doğrultu ve aynı yöndedir (Boksör
vuruşu).
2) Dairesel hareket: Merkez nokta etrafında diğer
noktaların hareket etmesidir (Tekerleğin dönmesi).
3) Büklümlü hareket: İlk iki hareketin birleşimi ile
oluşan harekettir (Golf).
13
KİNEZYOLOJİYE GİRİŞ
Kinezyolojide matematiksel değerler ve vektör
değerleri olmak üzere iki hesaplama değeri vardır.
Matematiksel değerlerin büyümesi ya da küçülmesi
mümkün olduğundan daima toplanıp çıkarılabilir.
Vektör değerleri ise belirli bir büyüklük veya
küçüklüğe sahip olmasına rağmen şartlı olarak
toplanıp çıkarılabilir. Bu değerlerin içine hız girer ve
mutlaka bir yönü vardır.
14
NEWTON KANUNLARI
I. Newton Kanunu: Bir cisme kuvvet etki ettiğinde
eğer cisim hareketli olup hareketini koruyabiliyorsa;
hareketsiz olup dengesini sağlayabiliyorsa I.
Newton Kanunu ile ilgilidir.
Cisimlerin bir inersiyası (kütle) vardır. Newton’un I.
kanunu inersiyadır. Bir cismin inersiyası olmazsa
cisimlerin taşıma problemi olmaz.
I= m x p2
m= Cismin kütlesi
p= Merkeze olan çevresel uzaklıkların ortalama
değeridir.
15
NEWTON KANUNLARI
II. Newton Kanunu: Bir cisme kuvvet uygulandığı
zaman bu cisimde kuvvet doğrultusunda bir
hızlanma ortaya çıkar. Meydana gelen hızlanma
uygulanan kuvvetin şiddeti ile doğru orantılı, cismin
inersiyası ile ters orantılıdır.
F=mxa
F= Kuvvet, m=Kütle, a=İvme
II. Newton Kanunu cisimlerin momentlerindeki
değişikliği gösterir.
16
NEWTON KANUNLARI
III. Newton Kanunu (Etki-Tepki Prensibi): Bir cisme
kuvvet uygulandığı zaman bu cisimde uygulanan
kuvvete eşit ama zıt yönde bir reaksiyonel kuvvet
ortaya çıkar.
T= F x r
T=Torque, F=Kuvvet, r=Yarıçap
W= F x d
W=İş, F=Kuvvet, d=Yol
17
TEŞEKKÜRLER
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK
18
Download