1. Giriş 2. Newton`un Yasaları ve Momentumun Korunumu 4

advertisement
AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
BÖLÜM 3 . BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ
İçindekiler
1. DERS
1. Giriş
2. Newton’un Yasaları ve Momentumun Korunumu
3. Doğrusal Momentum Denklemi
2. DERS
4. Boyutlar ve Birimler
5. Boyutsal Homojenlik
6. Denklemlerin Boyutsuzlaştırılması
7. Boyut Analizi ve Benzerlik
8. Örnek Problemler (1-3)
1. Giriş
• Akışla ilgili problemler de dahil olmak üzere, mühendislik problemlerinin bir
çoğu üç temel yaklaşımdan biri kullanılarak analiz edilebilir.
• 1) Diferansiyel Yaklaşım: Diferansiyel büyüklükler kesin şekilde ifade edilir.
Ancak sonuçta elde edilen diferansiyel denklemlerin çözümü zordur ve
genellikle sayışal yöntemle birlikte kapsamlı yazılım ve bilgisayar gerekir.
• 2) Deneysel Yaklaşım: Boyut analizi ile tamamlandığında oldukça kesindir
fakat çok zaman ve maliyet gerektirir.
• 3) Sonlu Kontrol Hacim Yaklaşımı: Ders kitabında ve bu bölümde anlatılan
konudur, hızlı ve basit olup genellikle birçok mühendislik uygulması için
yeterli doğrulukta sonuçlar verir.
2. Newton’un Yasaları ve Momentumun Korunumu
• Newton’un yasaları, cisimlerin hareketleri ile bunlara etkiyen kuvvetler
arasındaki bağıntılardır.
• Newton’un I. Yasası: Durmakta olan bir cismin hareketsiz kalacağını, hareket
halindeki bir cisim üzerine etkiyen net bir kuvvet yoksa onun düz bir yörünge
zerinde aynı hıza hareketine devam edeceğini söyler.
2. Newton’un Yasaları ve Momentumun Korunumu
• Newton’un yasaları, cisimlerin hareketleri ile bunlara etkiyen kuvvetler
arasındaki bağıntılardır.
• Newton’un II. Yasası: Bir cismin ivmesinin, cisme etkiyen net kuvvet ile doğru
orantılı ve cismin kütlesiyle ters orantılı olduğunu belirtir.
2. Newton’un Yasaları ve Momentumun Korunumu
• Newton’un yasaları, cisimlerin hareketleri ile bunlara etkiyen kuvvetler
arasındaki bağıntılardır.
• Newton’un III. Yasası: Bir cismin ikinci bir cisme kuvvet uyguladığında, ikinci
cismin de birinci cisme eşit ve ters yönde bir kuvvet uygulayacağını ifade
eder.
3. Doğrusal Momentum Denklemi
• Kütlesi «m» olan rijit bir cisim için Newton’un ikinci yasası;
• Dönen rijit bir cisim için Newtonun 2. yasası;
• Burada M: net momentum veya tork, I: cismin kütle atalet momenti, 𝛼: açısal
ivmedir.
4. Boyutlar ve Birimler
• Boyut, fiziksel miktarın bir ölçüsüdür. Birim ise boyuta değer atamaktır. 7 ana
boyut vardır.
5. Boyutsal Homojenlik
• Bir denklemde toplanan bütün terimlerin boyutları aynı olmalıdır.
6. Denklemlerin Boyutsuzlaştırılması
• Denklemdeki ner bir terim, çarpımları
denklemdeki terimlere aynı boyuta sahip bir
değişken ve sabitler grubu ile bölünürse
denklem «boyutsuz» ha getirilmiş olur.
Boyutsuzlaştırmanın iki temel faydası vardır;
• 1) Problemdeki parametre sayısı azaltılır
• 2) Temel parametrelerin arasındaki ilişkilerin
kavranmasını sağlar
7. Boyut Analizi ve Benzerlik
• Birçok mühendislik çalışmasında deney yapmak zorunludur.
Bu tür durumlarda tam ölçekli prototip yerine geometrik olarak
ölçeklendirilmiş bir model üzerinde çalışma gerçekleştirilir. Bu
tür durumlarda «boyut analizi» önemlidir.
• Boyut analizinin 3 ana amacı;
• 1) Boyutsuz parametreleri oluşturmak
• 2) Model performansından prototip performansının
tahmin edilebileceği ölçeklendirme yasalarını elde etmek
• 3) Parametreler arasındaki bağıntıları kestirmek
7. Boyut Analizi ve Benzerlik
• Boyut analizinin yapılabilmesi için «benzerlik» şartları sağlanmalıdır.
• 1) Geometrik benzerlik: Model prototip ile aynı şekle sahip olmalıdır ancak
daha küçük veya büyük ölçekte olabilir.
• 2) Kinematik benzerlik: Model akışta, modelin herhangi bir noktasındaki hız,
prototip akışta da bu noktaya karşılık gelen noktadaki hız ile doğru orantılı
olmalıdır.
• 3) Dinamik benzerlik: En sınırlayıcı benzerlik şartıdır. Model akışta bütün
kuvvetler, prototip akışta bunlara karşılık gelen kuvvetlerin bir orantı sabiti ile
sağlanması gerekir.
• NOT: Bu üç şartı sağlayan modeller «TAM BENZER» olur.
7. Boyut Analizi ve Benzerlik
7. Boyut Analizi ve Benzerlik
Download