4. Namaz Sureleri ve Anlamı

advertisement
NAMAZ SURE VE ANLAMLARI
FATİHA SÛRESİ
El hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
Er rahmâni’r rahîm.
Mâliki yevmi’d dîn.
İyyâke na’büdü
Ve iyyâke neste’în.
İhdina’s sırâtal müstekîîm.
Sırâta’llezîne, en’amte aleyhim
Gayril mağdûbi aleyhim
Ve leddâl lîîn. (Âmin)
FİL SÛRESİ
Elem tera keyfe feale rabbüke
biashabil fîl.
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bihicâratin min siccîl.
Fe ce’alehüm ke’asfin me’kûl.
KUREYŞ SURESİ
Li îlâfi kurayşin.
Îlâfihim rıhlete’ş şitâ’i ve’s sayf.
Fel ya’büdû rabbe hâze’l beyt.
Ellezî et’ame hüm min cû’in
Ve âmene hüm min havf.
MAUN SURESİ
Eraeytellezî yükezzibü biddîn.
Fezâlikellezî yedü’ul yetîm.
Ve lâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
Fe veylün lil musallîn.
Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
Ellezîne hüm yürâûne,
Ve yemneûnel mâûn.
KEVSER SURESİ
İnnâ a’daynâkel kevser.
Fe salli li rabbike venhar.
İnne şânieke hüvel ebter.
KAFİRUN SURESİ
Kul yâ eyyühel kâfirûn.
Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.
Ve lâ ene âbidün mâ abettüm.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.
Leküm dînüküm veliyedîn.
NASR SURESİ
İzâ câe nasrullâhi vel feth(u).
Ve raeytennâse yedhulûne
fî dînillâhi efvâcâ.
Fe sebbih bihamdi rabbike
vestağfirhü.
İnnehû kâne tevvâbâ.
LEHEB SURESİ
Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve
tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühû
vemâ keseb.
Seyaslâ nâran zâte Leheb.
Vemra’etühû hammâletel hatabi.
Fî cîdihâ hablün min mesed.
İHLÂS SURESİ
Kulhü vallahü ehad.
Allahü’s samed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yekün lehû
Küfüven ehad.
ANLAMI
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd(in övme
ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin (tek) Rabbi
olan Allah’adır. (O) Rahmân’dır (dünyada bütün
yaratıklara bol merhamet edendir) Rahîm’dir
(âhirette yalnız mü’minlere acıyıp, mağfiret edecek
olandır). Din gününün (yani hesap gününün)
mâliki/hükümrânıdır. (Ey Rabbimiz!) Yalnız sana
(ibâdet ve itaatle) kulluk eder ve (her hal ve
ihtiyacımızda) ancak senden medet umar/yardım
dileriz. Bizi doğru yola (İslâm’a) ilet (İslâm ile
yaşat). Kendilerine (lütfundan) nimet verdiğin (iyi)
kimselerin yoluna (ilet); (emirlerine âsi olmuş ve)
gazaba uğramışların ve sapıtanların değil.
(Yâ Rabbi). (Âmin)
ANLAMI
Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin,
(Kâbe’yi yıkmaya gelen) fil sahiplerini (Ebrehe
ve ordusunu)? Onların kötü planlarını boşa
çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde
kuşlar gönderdi. (Bunlar) onlara pişkin sert
çamurdan (dolu gibi) taşlar atıyor(lar)dı.
Derken (Allah) onları (Ebrehe ve ordusunu),
yenmiş (delik deşik olmuş) ekin yaprağı gibi
yapıverdi.
ANLAMI
Kureyş (kabilesi, güvenliği sağlanıp sefere)
alıştırıldığı (ve başkalarıyla uzlaştırıldığı) için;
Kış (ın Yemen) ve yaz (ın Şam) seferine (Allah’ın)
kendilerini alıştırdığı (ve başkalarıyla uzlaştırdığı)
için; Şu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.
O (Rab) ki, onları (Kâbe hürmetine) açlıktan
(kurtarıp) doyurmuş, hem de kendilerini korkudan
güvene kavuşturmuştur.
ANLAMI
Dîni (o hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?
İşte, yetimi itip kakan, Yoksulun yiyeceği ile
ilgilenmeyen/yoksula yedirmeyi teşvik
etmeyen de odur.
Vay haline! (Şöyle) namaz kılanların ki,
onlar, namazlarından (onun öneminden,
gayesinden ve vaktinin geçtiğinden)
gafildirler. Hem de onlar, gösterişçidirler.
ANLAMI
(Resûlüm!) Şüphesiz ki biz, sana Kevser’i verdik. O
halde Rabbin için namaz kıl, hem de kurban kes.
Şüphesiz sana kin tutan var ya (bütün hayırdan ve hayırlı
nesilden) nesli kesik olan asıl odur.
ANLAMI
(Resûlüm!) De ki:Ey kâfirler! (Ey İslâm karşıtları!)
(Sizin) tapmakta olduklarınıza ben tapmam. Siz
de (aslında benim) ibadet ettiğime ibadet/kulluk
edecek değilsiniz. Zaten ben (sizin) taptığınız
şeylere asla tapacak değilim. Siz de (aslında
benim) ibadet ettiğime ibadet/kulluk edenlerden
değilsiniz. Sizin (batıl) dîniniz size, benim (hak
olan) dînim de banadır.
ANLAMI
Allah’ın (vaad ettiği) yardımı ve fetih
(zafer) gelince, İnsanların Allah’ın (son)
dînine akın akın girdiklerini görünce,
Hemen Rabbini hamd ile (överek) tesbih
et ve O’ndan bağışlanma dile. Çünkü O,
tevbeleri çok kabul edendir.
ANLAMI
Ebû Leheb’in elleri kurusun (o kahrolsun),hem
kahrolacak da! Malı ve kazandığı (şeyler) ona
fayda vermedi. (O) alevli bir ateşe girecektir.
Odun hamalı (gibi İslâm’a ve müslümanlara
karşı kin ve fesat yükü taşıyan) karısı da,
boynunda (hamallık simgesi) bükülüp örülmüş
bir ip olduğu halde (ateşe girecektir).
ANLAMI
De ki: O Allah birdir.
Allah Samed’dir. (Her varlık O’na muhtaçtır,
O hiçbir şeye muhtaç değildir, başvurulup
yardım istenilecek tek varlık O’dur).
O doğurmamış ve doğmamıştır.
O’nun hiçbir dengi yoktur.
FELAK SURESİ
Kul eûzü bi rabbil felâk.
Min şerri mâ halâk.
Ve min şerri gâsikın izâ vekab.
Ve min şerrin neffâsâti fil ukad.
Ve min şerri hâsidin izâ hased.
De ki: “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık
çöktüğü zaman gecenin (içinde işlenenlerin)
şerrinden, düğümlere üfleyen (büyücü)lerin
şerrinden ve hased et(meye başla)dığı zaman
hasetçinin şerrinden, tanyerini ağartan Rabbe
sığınırım.”
NAS SURESİ
Kul eûzü birabbin nâs.
Melikin nââs. İlâhin nâs.
Min şerril vesvâsil hannâs
Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâs.
Mine’l cinneti ven nâs.
De ki: İnsanların gönüllerine vesvese
veren, o sinsi vesvese verici insan ve cin
(Şeytanlar)ın şerrinden, insanların
Rabbine, insanların Melikine, insanların
İlah’ına sığınırım.
ANLAMI
ANLAMI
NAMAZ DUA VE ANLAMLARI
SÜBHANEKE DUASI
Sübhaneke Allahümme
ve bihamdik.
Ve tebêra kesmük.
Ve teâlâ ceddük.
ETTEHIYYATÜ DUASI
Ettehiyyâtü lillâhi
Vessalavâtü vettayyibât.
Es selâmü aleyke eyyühennebiyyü
Ve rahmetullâhi ve berakâtühü.
Es selâmü aleynâ
ve alâ ibâdillâhis sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah
Ve eşhedü enne Muhammeden
Abduhû ve Rasûlüh.
ANLAMI
Allahım! Seni tesbih eder,
Sana hamd ederim.
Senin adın mübarektir.
Senin şanın yücedir.
[Senin övgün uludur.]
Senden başka İlâh yoktur.
ANLAMI
Beden ve mal ile yapılan ibadetler,
dualar, senalar Allah içindir.
Selâm sana, Ey Peygamber!
Allah’ın rahmeti ve bereketi sana olsun
Selâm ve esenlik bize ve
Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun.
Şahadet ederim ki, Allah’tan başka ilah
yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Hz.
Muhammed Allah’ın kulu ve Elçisidir.
ALLAHÜMME SALLİ DUASI
Allahümme salli alâ Muhammedin
Ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrâhîme
Ve alâ âli İbrâhîm.
İnneke hamîdün mecîd.
Allah'ım! Hz. İbrahim ve ümmetine
rahmet ettiğin gibi, Muhammed ve
ümmetine de rahmet eyle;
Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin,
şan ve şeref sahibi de sensin.
ALLAHÜMME BARİK DUASI
Allahümme bârik alâ Muhammedin
Ve alâ âli Muhammed.
Kemâ barakte alâ İbrâhîme
Ve alâ âli İbrâhîm.
İnneke hamîdün mecîd.
Allah'ım! Hz. İbrahim ve ümmetini
mübarek kıldığın gibi, Hz. Muhammed
ve ümmetini de mübarek kıl;
Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin,
şan ve şeref sahibi de sensin.
[Ve celle senâük]
Ve lâ ilâhe gayruk.
RABBENA DUASI
*Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten.
Ve fil’âhirati haseneten.
Ve kınâ azâben nâr.
*Rabbenağfirlî
Ve li vâlideyye
Ve lil mü’minîne
Yevme yegûmül hisâb.
*Rabbic âlnî
Mugîmes salâtî
Ve min zürriyyetî.
Rabbenâ ve tekabbel duâ.
ANLAMI
ANLAMI
ANLAMI
*Rabbimiz! Bize dünyada ve
âhirette iyilik ve güzellik ver.
Ve bizi Cehennem azabından koru.
*Rabbimiz! Beni,
Annemi, babamı ve
bütün inananları,
Hesap gününde koru ve bağışla.
*Rabbim! Beni ve soyumu
Namaz kılanlardan eyle.
Dualarımızı kabul eyle.
KUNUT DUASI-1
Allahümme innâ nesteıynüke.
Ve nestağfiruke ve nestehdîk.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke.
Ve nüsnî aleyke’l hayra.
Küllehû neşkürük.
Ve lâ nekfürük.
Ve nahleu ve netrukü
Men yefcürük.
Allahım! Bize yardım et,
Bizi affet, doğruluğa ilet,
Sana inanır, Sana tövbe eder,
Sana güveniriz.
Her hayrı Senden bilir, överiz
Sana şükrederiz.
Nankörlük etmeyiz.
Sana isyan edeni terk eder,
Onlara katılmayız.
KUNUT DUASI-2
Allahümme iyyâke na’büdü.
Ve leke nusalli ve nescüdü.
Ve ileyke nes’â.
Ve nahfidü nercû rahmeteke.
Ve nahşâ azâbeke.
İnne azâbeke bilküffâri mülhık.
Allahım! Yalnız Sana ibadet eder,
Sana namaz kılar ve secde ederiz.
Sana koşarız.
Senin rahmetini ümit eder,
Azabından korkarız.
Azabın inkârcılara ulaşır.
AYET’EL KÜRSİ
Allahu Lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul
Kayyûm
Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm
Lehû mâ fi ssemâvâti ve mâ fil ard
Menzellezî yeşfe’u ındehû illâ bi iznih
ANLAMI
ANLAMI
ANLAMI
Allah öyle bir ilâh ki, kendisinden başka
hiçbir ilâh yoktur. O, Hayy ve Kayyûm’dur.
(Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir
ve her şey varlığını O’nunla devam ettirir).
Kendisini ne bir uyuklama (gaflet) ne
de bir uyku tutar.
Göklerde ve yerde olanlar (ın hepsi)
ancak O’nundur.
O’nun izni olmadıkça O’nun katında
kim şefaat edebilir?
Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ
halfehüm
Ve lâ yuhîtûne bişey’in min ılmihî
illâ bimâşâe
Vesi’a kürsiyyühüs semâvâti vel arda
Kullarının önündeki ve arkasındaki (Geçmiş ve
Velâ ye’ûdühû hıfzuhümâ
Ve hüvel aliyyül azîm.
Onları koruyup gözetmek O’na ağır gelmez.
geleceklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını, dünya ve
âhirete ait) şeylerini “O” bilir.
Onlar, O’nun ilminden ancak dilediği
kadarından başka bir şey kavrayamazlar.
O’nun kürsüsü (kudreti, mülk ve hükümranlığı)
gökleri ve yeri kaplamıştır;
“O” çok yücedir, çok büyüktür.
Download
Study collections