FATİHA SÛRESİ ANLAMI El hamdü lillâhi rabbil

advertisement
FATİHA SÛRESİ
El hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
Er rahmâni’r rahîm.
Mâliki yevmi’d dîn.
İyyâke na’büdü
Ve iyyâke nesteıyn.
İhdina’s sırâtal müstekıym.
Sırâta’llezîne en’amte aleyhim
Gayril mağdûbi aleyhim
Ve le-ddâllîyn.(Âmin)
FİL SÛRESİ
Elem tera
keyfe feale rabbüke biashabil fîl.
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bihıcâratin min siccîl.
Fe ce’alehüm ke’asfin me’kûl.
ANLAMI
Övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
O Rahman ve Rahîm’dir.
Din(kıyamet) gününün sahibidir.
Yalnız Sana ibadet eder,
Ve yalnız Sen’den yardım dileriz.
Bizi doğru yola ilet.
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,
Gazabına uğrayanların
Ve sapıtanların yoluna değil.
ANLAMI
Görmedin mi?
Fil ordusuna Rabbinin yaptığını
Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
Onlara Ebâbil kuşlarını gönderdi.
(Kuşlar) onların üzerine sert taş atıyordu.
Sonunda onları yenik ekin gibi yaptı.
KUREYŞ SURESİ
ANLAMI
Li îlâfi kurayşin.
Kureyş’in güvenliği sağlandı,
îlâfihim rıhlete’ş şitâ’i ve’s sayf. Yaz ve kış seferlerinde;
Fel ya’büdû rabbe hâze’l beyt.
O halde Kâbe’nin Rabbine kulluk edin.
Ellezî et’ame hüm min cû’in
O ki açken doyuran,
Ve êmene hüm min havf.
Korku içindeyken güven verendir.
MAUN SURESİ
ANLAMI
Eraeytellezî yükezzibü biddîn.
Dini yalanlayanı gördün mü?
Fezâlikellezî yedü’ul yetîm.
İşte o, yetimi itip kakar.
Ve lâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
Yoksulu doyurmaya yanaşmaz.
Fe veylün lil musallîn.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
Ellezîne hüm yürâûn.
Onlar gösteriş yaparlar.
Ve yemneûnel mâûn.
(Onlar)hayra da engel olurlar.
KEVSER SURESİ
ANLAMI
İnnâ a’taynâkel kevser.
Sana Kevser(nimetleri)i verdik.
Fe salli li rabbike venhar.
Öyleyse Rabbin için namaz kıl,kurban kes.
İnne şânieke hüvel ebter.
Şânı ortadan kalkacak olan, sana kin tutandır
KAFİRUN SURESİ
ANLAMI
Kul yâ eyyühel kâfirûn.
De ki: Ey İnkârcılar.
Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.
Ben sizin taptıklarınıza tapmam.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Benim taptığıma da siz tapmazsınız.
Ve lâ ene âbidün mâ abettüm.
Asla sizin taptığınıza tapacak değilim.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Benim taptığıma da siz tapmazsınız.
Leküm dînüküm veliyedîn.
Sizin dininiz size, benim dinim bana.
NASR(İzâ câe)SURESİ
ANLAMI
İzâ câe nasrullâhi vel feth(u). Allah’ın yardımı ve zaferi geldiğinde,
Ve raeytennâse yedhulûne
İnsanların, girdiklerini görürsün,
fî dînillâhi efvâcê.
Allah’ın dinine akın akın.
Fe sebbih bihamdi rabbike
(O zaman)Rabbini överek tesbih et.
vestağfirhü.
O’ndan bağışlama dile.
İnnehû kâne tevvâbâ.
Çünkü O tövbeleri kabul edendir.
ANLAMI
LEHEB(tebbet)SURESİ
Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebb.
Ebû Leheb’in elleri kurusun,kurudu da
Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb
Malı ve kazandığı O’na fayda vermedi.
Seyaslâ nâran zâte Leheb.
O, alevli bir ateşte yanacak.
Vemra’etühû hammâletel hatabi.
Karısı da odun taşıyıcısı olarak,
Fî cîdihâ hablün min mesed.
boynunda iple (yanacak)
ANLAMI
İHLÂS SURESİ
Kul hüvallahü ehad.
De ki:O Allah birdir.
Allahü’ssamed.
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
Lem yelid ve lem yûled.
O doğurmamış ve doğmamıştır.
Ve lem yekün lehû
O’nun hiçbir,
Küfüven ehad.
Dengi yoktur.
ANLAMI
FELAK SURESİ
Kul eûzü bi rabbil felak.
De ki:Sabahın Rabbine sığınırım,
Min şerri mâ halak.
Yaratıkların şerrinden,
Ve min şerri gâsikın izâ vekab.
Karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden
Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Düğümlere üfüren büyücünün şerrinden
Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Kıskandığı zaman hasedçinin şerrinden
ANLAMI
NAS SURESİ
Kul eûzü birabbin-nâs.
De ki: Sığınırım insanların Rabbine,
Melikin-nâs.İlâhin-nâs.
insanların sahibine,insanların İlâhına.
Min şerril vesvâsil hannâs
Sinsi vesveseci(bozguncu)den.(O ki)
Ellezî yüvesvisü fî sudûrin-nâs.
İnsanların kalplerine şüphe verendir.
Mine’l cinneti ven-nâs.
Cin ve insanlardan(olan bu kimseler)
SÜBHANEKE DUASI
ANLAMI
Sübhanekâllahümme
Allahım! Seni tesbih eder,
ve bihamdik(e).
Sana hamd ederim.
Ve tebêrakesmük(e).
Senin adın mübarektir.
Ve teâlâ ceddük(e).
Senin şanın yücedir.
[Ve celle senâük(e)]
[Senin övgün uludur.]
Ve lâ ilâhe gayrük.
Senden başka Tanrı yoktur.
ETTEHIYYÂTÜ DUASI
ANLAMI
Et-tehıyyâtü lillâhi
Beden ve mal ile yapılan
Vessalevâtü vettayyibât.
ibadetler,dualar,senalar Allah içindir.
Es selâmü aleyke
Selâm sana,
eyyühennebiyyü
Ey Peygamber!
Ve rahmetullâhi ve berakâtüh.
Allah’ın rahmeti ve bereketi sana olsun
Es selâmü aleynâ
Selam ve esenlik bize ve
ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun.
Eşhedü en lâ ilâhe illallah
Şahidim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
Ve eşhedü enne Muhammeden Ve Şahidim ki Hz.Muhammed
Abdühû ve rasûlüh.
Allah’ın kulu ve peygamberidir.
ALLAHÜMME SALLİ DUASI
ANLAMI
Allahümme salli alâ Muhammedin Allahım! Rahmet et, Muhammed’e
Ve alâ âl-i Muhammed.
Ve Muhammed’in ailesine.
Kemâ salleyte alâ İbrâhîme
Tıpkı Rahmet ettiğin gibi,İbrahime ve
Ve alâ âl-i İbrâhîm.
İbrahim’in ailesine.
İnneke hamîdün mecîd.
Şüphesiz Sen çok övülen ve şereflisin
ALLAHÜMME BARİK DUASI
ANLAMI
Allahümme bârik alâ Muhammedin Allahım! Mübarek et, Muhammed’i
Ve alâ âl-i Muhammed.
Ve Muhammed’in ailesini.
Kemâ bêrakte alâ İbrâhîme
Tıpkı Bereketlendirdiğin gibi,
Ve alâ âl-i İbrâhîm.
İbrahim ve ailesini.
İnneke hamîdün mecîd.
Şüphesiz Sen çok övülen ve şereflisin
RABBENA ÂTİNA DUASI
ANLAMI
Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneh.
Rabbimiz! Bize Dünyada iyilik,
Ve fil’âhirati haseneh.
Âhirette de iyilik ver.
Ve kınâ azâbennâr
Ve bizi Cehennemden koru
RABBENAĞFİRLİ DUASI
ANLAMI
Rabbenağfirlî
Rabbimiz!Affet. Beni,
Ve li vâlideyye
Anne, babamı
Ve lil mü’minîne
Bütün inananları,
Yevme yekûmül hisâb
Hesap gününde
RABBİC’ALNİ DUASI
ANLAMI
Rabbi-c’alnî
Rabbimiz! Beni
Mukîmes salâtî
Namaz kılanlardan eyle
Ve min zürriyyetî.
Ve soyumu da.
Rabbenâ ve tekabbel duâ
Rabbimiz dualarımızı kabul et
KUNUT DUALARI
ANLAMI
Allahümme innâ nesteıynüke.
Allahım! Bize yardım et,
Ve nestağfiruke ve nestehdîk.
Bizi affet,doğruluğa ilet,
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Sana inanır,Sana tövbe eder,
Ve netevekkelü aleyk.
Sana güveniriz.
Ve nüsnî aleyke’l hayra.
Her hayrı Senden bilir,överiz
Küllehû neşkürük.
Sana şükrederiz.
Ve lâ nekfürük.
Nankörlük etmeyiz.
Ve nahleu ve netrukü
Sana isyan edeni terk eder,
Men yefcürük
Onlara katılmayız.
Allahümme iyyâke na’büdü.
Allahım!Yalnız Sana ibadet eder,
Ve leke nusalli ve nescüdü.
Sana namaz kılar ve secde ederiz.
Ve ileyke nes’â.
Sana koşarız.
Ve nahfidü nercû rahmeteke.
Senin rahmetini ümit eder,
Ve nahşâ azâbek.
Azabından korkarız.
İnne azâbeke bilküffâri mülhık.
Azabın inkarcılara ulaşır.
AYET’EL KÜRSİ
ANLAMI
Allahu Lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul
Kayyûm
Allah, O’ndan başka ilâh yoktur.Diridir.
Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm
Lehû mâ fi ssemâvâti ve mâ fil ard
Menzellezî yeşfe’u ındehû illâ bi iznih
O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku.
Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm
Ve lâ yuhîtûne bişey’in min ılmihî illâ bimâşâe
Vesi’a kürsiyyühüs semâvâti vel arda
Velâ ye’ûdühû hıfzuhümâ
Ve hüvel aliyyül azîm
Her şeyi idare eden yönetendir.
Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur.
İzni olmadan O’nun katında kim
şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını da
yapacaklarını bilir.
O dilemedikçe insanlar O’nun
ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun Kürsüsü (Hakimiyeti) gökleri
ve yeri içine alır.
Onları koruyup gözetmek kendisine
zor gelmez.
O, Yücedir, büyüktür.
Download