ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ I (Soğuk Savaş Dönemi) 1. II

advertisement
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ I
TEST 01
(Soğuk Savaş Dönemi)
1. II. Dünya Savaşı'ndan sonra birçok sömürge devleti
bağımsızlığını kazanmıştır. Hindistan'ın bağımsızlığı için
mücadele eden Mahatma Gandhi, halkının önderi
olmuştur.
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya
katılım sürecini hızlandırmıştır?
Mahatma Gandhi'nin bağımsızlık mücadelesi
aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmıştır?
B) Kıbrıs Sorunu
A) 1948 -1949 Arap - İsrail Savaşları
C) Küba Krizi
A) Kutlu Direniş
D) Kore Savaşı
B) Halk Hareketi
E) İsrail Devleti’nin kurulması
C) Sessiz Direniş
D) Kutlu Adam'ın Mücadelesi
E) Buddha'nın Yolu
6. 1949 yılında Doğu Blok’u ülkeleri arasında;
ekonomik, tecrübe değişimi, besin, makine ve
donatım yardımlaşması sağlamak amacıyla kurulan
örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
2. 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kabul edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu bildirinin esasları
arasında yer almaz?
A) Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMECON)
B) Avrupa Topluluğu (AT)
A) Her insanın eğitim-öğrenim görme hakkı vardır.
C) Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
B) Herkes, var olan haklar bakımından eşit doğar.
D) Birleşmiş Milletler
C) İnsanlar inançlarında özgürdür.
E) Avrupa Güvenlik İşbirliği Konseyi (AGİK)
D) Herkesin yaşamı kendisine aittir.
E) Kişilerin göç kararını devlet belirler.
7. 1955’te Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Bağdat Paktı
örgütü, 1959 yılında merkezinin Ankara’ya alınmasıyla
CENTO (Merkezi Antlaşma Örgütü) adını almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi CENTO’ya üye ülkelerden
biri değildir?
3.
A) Irak
Yukarıda verilen devlet ve yönetici eşleştirmelerinden
Hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
B) Almanya
D) İran
C) İngiltere
E) Pakistan
C) I ve II
E) II ve III
8. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde ilk defa
müttefik bir devlet olarak askeri birlik gönderdiği
bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bosna - Hersek
4. Aşağıdakilerden hangisi Kore Savaşı'nın
nedenlerinden biri değildir?
D) Kore
A) Kore'nin ikiye ayrılması
B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
C) Kuzey Kore’nin, Güney Kore’ye savaş açması
D) Amerika ve Rusya arasındaki gerginliğin artması
E) Kore'de iç huzursuzlukların artması
1
B) Afganistan
C) Somali
E) Kıbrıs
9. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 4 Nisan
1949’da on Batı Avrupa ülkesi ile Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada’nın katılımı sonucu, askeri ve
siyasal nitelikli uluslararası biri örgüt olarak kurulmuştur.
12. 1947 yılında önerilen, 1948 – 1951 yılları arasında
yürürlüğe giren ABD kaynaklı ekonomik yardım paketi
Türkiye'nin de içinde bulunduğu 16 ülkeye verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu paketten yararlanan
ülkelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bu örgütün özelliklerinden
değildir?
A) İngiltere
A) II. Dünya Savaşı sonrasında Batılı ülkelerle Sovyetler
Birliği arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda kurulmuştur.
B) Fransa
D) İtalya
C) Sovyet Rusya
E) Yunanistan
B) Üyelerinden herhangi birine karşı girişilecek askeri
saldırı tüm üyelere yapılmış sayılır.
C) Taraflardan birine yapılan saldırı durumunda üye ülke,
ortak ya da bireysel savunma hakkını kullanır.
D) Silahlı güç kullanmayı da kapsamak üzere üyeler
birbirlerine yardımda bulunur.
E) II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde dünya
ticaretini serbestleştirmek için kurulmuştur.
13. Aşağıdakilerden hangisi, ABD'nin 1947'de Sovyet
Rusya'ya karşı hazırladığı Truman Doktrini'nin
uygulanmasını hızlandıran sebeplerden değildir?
A) Sovyetlerin güney istikametli yayılma politikası
B) Yunanistan’da başlayan iç savaş
C) Sovyetlerin Türkiye'den askeri üs talebi
10. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'daki
Yahudiler, Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak için
örgütlenmeye başlamışlardır.
D) Stalin’in Batı ile arasında uydu devletler kurarak
tampon bölge oluşturması
E) Sovyetlerin dünya ekonomik dengelerini belirleyen
iktisadi üstünlüğü
Aşağıdakilerden hangisiyle Batılı devletler Orta
Doğu’da bir Yahudi devleti kurulması ilkesini
benimsemişlerdir?
A) Balfour Deklarasyonu
B) Eisenhower Doktrini
C) Truman Doktrini
D) Marshall Planı
14. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda her üye ülkeye bir oy
hakkı tanınmasına rağmen, ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve
Fransa gibi daimi üyelere kararları veto hakkı da
tanınmıştır.
E) Camp David Görüşmeleri
Bu durum;
I. Uluslararası eşitlik,
II. Uluslararası rekabet,
III. Uluslararası güvenlik
özelliklerinden hangilerine ters bir uygulamadır?
11. I. ABD
II. Türkiye
III. Yunanistan
A) Yalnız I
D) I ve II
Kıbrıs’ın yukarıdaki devletlerden hangileri arasında
soruna neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
2
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
15. II. Dünya Savaşı sonrası Batı Blok’u devletlerince
kurulan NATO'ya karşı komünist Doğu Blok’u
devletleri aşağıdaki teşkilatlardan hangisini
kurmuştur?
A) Kominform
B) Kellog Paktı
C) Varşova Paktı
D) Anti-Komintern Paktı
E) Sadabat Paktı
16. II. Dünya Savaşı bitip Soğuk Savaş Dönemi
başladığında Türkiye siyasi arenada yalnız kalmıştır.
Savaş sürerken tarafsız kalıp bütünlüğünü Almanya’ya
karşı korumuş; ancak savaş sonunda Sovyetlerin Doğu
Anadolu ve Boğazlarda üs ve ortak savunma talepleri ile
karşılaşmıştır. Sovyet tehdidine karşı müttefik arayan
Türkiye Batı Bloğu’na yaklaşmış ve NATO üyeliği için
çabalamıştır.
Türkiye, NATO'ya girişini hızlandırmak için aşağıdaki
savaşlardan hangisine birlik göndermiştir.
A) Kore Savaşı
B) Körfez Savaşı
C) İran-Irak Savaşı
D) Vietnam Savaşı
E) Rus - Afgan Savaşı
Cevapları Kontrol Ediniz
1.C 2.E 3.B 4.B
9.E 10.A 11.E 12.C
3
5.D
13.E
LYS / Test 01
6.A
14.A
7.B 8.D
15.C 16.A
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TEST 02
(Soğuk Savaş Dönemi)
1. 1950 yılında başlayıp, 1953 yılına kadar devam
eden Kore Savaşı’nda;
4. I. Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü
II. Birleşmiş Milletler Teşkilatı
I. ABD,
II. Çin,
III. SSCB
III. Kuzey Atlantik Savunma Paktı
kuruluşlarından hangileri Batı Bloku’nun içerisinde
yer alır?
devletlerinden hangilerinin doğrudan savaşa katıldığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
2. Soğuk Savaş Döneminde SSCB’nin yayılmacı
politikasına karşı Türkiye, İran, Irak ve İngiltere arasında
bir pakt kurulmuş, ancak bazı nedenlerden dolayı bu pakt
uzun süreli olmamıştır.
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Soğuk Savaş Döneminde SSCB ve müttefikleri
tarafından;
I. Comecon,
II. Varşova Paktı,
III. Bağdat Paktı
Sözü edilen pakt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadabat Paktı
teşkilatlarından hangileri kurulmuştur?
B) Bağdat Paktı
A) Yalnız I
C) Varşova Paktı
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
D) Kuzey Atlantik Savunma Paktı
E) SEATO
6. I. Berlin Buhranı
II. Süveyş Bunalımı
III. Doğu Bloku’nun kurulması
gelişmelerinden hangilerinde, SSCB'nin izlediği
tutum Orta Doğu’da büyük bir saygınlık kazanmasına
yol açmıştır?
A) Yalnız I
3. Orta Avrupa ve Balkan Yarımadası’nda komünizmin
yayılmasından endişe duyan ABD bir takım girişimlerde
bulunmuştur.
D) I ve II
Bu girişimler arasında;
I. Özgür toplumlara askerî yardımda bulunmak,
II. Eisenhover Doktrini’nden vazgeçmek,
III. Marshall Planı’nı uygulamak
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
7. ABD, SSCB’nin Orta Doğu’da kazandığı saygınlık
ve prestiji engellemek için aşağıdaki girişimlerden
hangisine yönelmiştir?
durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
A) Eisenhower Doktrini’ni uygulamak
E) I, II ve III
B) İsrail Devleti’nin kurulmasına engel olmak
C) Atlantik Bildirisini yayımlamak
D) Orta Doğu petrol ihracatı sevkıyatını durdurmak
E) Orta Doğu’da etnik bir mücadele başlatmak
4
8. 1948 -1949 Arap-İsrail Savaşı sırasında Filistin
topraklarında yaşayan birçok insanın yerinden olması
ve başka Arap devletlerine sığınmak zorunda kalması
aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
11. Soğuk Savaş Döneminde, SSCB’nin Sputnik adlı bir
uyduyu uzaya göndermesinin ardından ABD,
Ulusal Havacılık Uzay Dairesi’ni (NASA) kurmuştur.
Buna göre, ABD ve SSCB;
A) Filistin-Mülteci Sorunu’nun ortaya çıkmasına
I. Birbirlerine teknolojik alanda üstünlük kurmak,
II. Yayılmacı siyasete son vermek,
III. Yeni bir savaşın çıkmasını önlemek
B) Eisenhower Doktrini’nin yayımlanmasına
C) Süveyş Bunalımı’nın sona ermesine
durumlarından hangilerini hedeflemişlerdir?
D) İsrail Devleti’nin antlaşmaya zorlanmasına
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Filistin’de yeni bir iktidarın işbaşına geçmesine
D) I ve II
12. I. Çekoslovakya
II. Macaristan
III. İsveç
9. Soğuk Savaş Döneminde Asya ve Afrika
kıtasındaki toplumların sömürge durumundan
kurtulmak için harekete geçmeleri;
Bu devletlerden hangileri SSCB’nin kurduğu
Doğu Blok’u içerisinde yer almamıştır?
I. Bölgesel çatışmaların yaşanması,
II. Bağımsızlık hareketlerinin görülmesi,
III. Avrupa ile her türlü ilişkinin kesilmesi
A) Yalnız I
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
10. II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler
iktidarda bulunan CHP’yi oldukça yıpratmıştı. Bu nedenle
bazı milletvekilleri Demokrat Parti’yi kurdular. Bu parti
1946 yılında yapılan seçimlere katılarak meclise girmiştir.
Bu bilgiye göre;
I. Farklı görüşler mecliste temsil edilmiştir.
II. Halk egemenliği güçlenmiştir.
III. CHP’nin iktidarı sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Cevapları Kontrol Ediniz
1. D
7. A
5
2. B
8. A
3. C
9. D
4. D
10. D
LYS / Test 02
5. D
11. A
6. B
12. C
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TEST 03
(Soğuk Savaş Dönemi)
1. 1955 yılında Türkiye ile Irak arasında Bağdat’ta bir
ittifak antlaşmasının imzalanmasının temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
5. Amerika, Çin ve Sovyet yayılmacılığına karşı
kurulan Güneydoğu Asya Antlaşması Örgütü SEATO’nun aşağıdakilerden hangisine ortam
hazırladığı savunulabilir?
A) Irak’ın yayılmacılığını önlemek
A) Bölgeyi ele geçirmeye çalışanlara karşı yeni bir askerî
ittifakın kurulmasına
B) ABD’nin ekonomik desteğini almak
C) SSCB’nin Orta Doğu’ya sızmasına engel olmak
B) Çin’in Güneydoğu Asya’dan tamamen çıkarılmasına
D) İsrail-Arap Savaşı’nı sona erdirmek
C) Güneydoğu Asya’nın İngiltere’nin egemenliği altına
girmesine
E) Petrol akışının düzenini sağlamak
D) Komünist rejimin benimsenmesine
E) Soğuk Savaş Döneminin sona ermesine
2. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve Asya'da, güçler
dengesinde büyük boşluklar meydana gelmişti. Bu
boşluktan yararlanan SSCB siyasal rejimini ihraç etmek
ve kendine bağlı uydu devletler kurmak istedi.
SSCB'nin bu şekilde hareket etmesi;
I. NATO'nun kurulması,
II. Doğu Bloku'nun oluşması,
III. Almanya'nın ikiye ayrılması gelişmelerinden
6. İngiltere ve Fransa'nın II. Dünya Savaşı'ndan
yıpranmış şekilde çıkması Asya ve Afrika'daki sömürge
ülkelerin bağımsızlığını kazanmaya başlamalarına neden
oldu. Böylece "Üçüncü Dünya" veya "Bağlantısızlar
Bloku" adı verilen yeni bir blok doğdu.
hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
Bağlantısızlar hareketiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
E) I, II ve III
A) Soğuk Savaş’ın başlamasına yol açmıştır.
3. ABD, Sovyet yayılmacılığına karşı Truman Doktrini
ile Marshall Planı’nı uygulamaya çalışırken SSCB’de
kendisine bağlı ülkelerle 1947 yılında Komünist
Enformasyon Bürosunu (Kominform) kurmuştur.
B) Avrupa'nın siyasi haritasını değiştirmiştir.
C) SSCB'nin etkinlik alanını genişletmiştir.
D) Dünyanın siyasi dengesi değişmeye başlamıştır.
Bu bilgilere bakılarak;
I. İdeolojik mücadelenin giderek güç kazandığı,
II. Truman Doktrini’nin SSCB ile ABD arasındaki sorunları
çözdüğü,
III. Doğu Bloku ülkelerinin birlikte hareket ettiği
E) Baskıcı rejimleri güçlendirmiştir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
7. II. Dünya Savaşı'nın ardından Müttefik Devletler
arasındaki çıkar anlaşmazlığının ilk örneği Berlin'in işgali
ve Almanya'nın paylaşılmasıdır.
C) I ve III
E) I, II ve II
Bu anlaşmazlık;
I. Federal ve Demokratik Alman cumhuriyetleri'nin
kurulması,
II. Berlin duvarının inşa edilmesi,
III. Almanya'ya karşı Batı Avrupa Birliği'nin oluşması
4. 4 Nisan 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik
Savunma Paktı’nın amaçları arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I
A) Sovyet yayılmacılığına karşı askerî ittifak kurmak
B) Yalnız II
D) II ve III
B) Doğu Avrupa’yı egemenlik altına almak
C) Batı Avrupa ile Amerika kıtasının güvenliğini sağlamak
D) Demokratik hak ve özgürlükleri korumak
E) Üye ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı
artırmak
6
E) I, II ve III
C) I ve II
8. I. SSCB’nin, ABD’yi Uzak Doğu’dan uzaklaştırmak
istemesi
12. I. Türkiye
II. Yugoslavya
III. Yunanistan
IV. Bulgaristan
II. Çin’in komünist idare altına girmesi
Yukarıdaki ülkelerden hangileri Marshall Yardımı
almamıştır?
III. Türkiye’nin bölgeye asker göndermesi
gelişmelerinden hangileri Kore Savaşı’nın çıkmasında
etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
A) Yalnız III
C) Yalnız III
B) Yalnız IV
D) II ve III
C) I ve II
E) II ve IV
E) II ve III
13. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'ndan
sonra Avrupa'da ekonomik rekabeti ortadan
kaldırmak ve ekonomik alanda ortak hareket etmek
amacına yöneliktir?
9. İsrail Devleti’nin 1948 yılında bağımsızlığını ilan
etmesi sonucunda Orta Doğu’da yaşanan sorunlar
arasında;
A) Eisenhower Doktrinin ilanı
I. Arap-İsrail çatışmasının başlaması,
II. Filistin Mülteci Sorunu’nun yaşanması,
III. Bölgenin sürekli bir mücadele alanı hâline gelmesi
B) NATO'nun kurulması
C) AET'nin kurulması
durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
D) Varşova Paktı'nın oluşturulması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
E) Bağdat Paktı'nın kurulması
D) II ve III
E) I, II ve III
10. Soğuk Savaş Döneminde Doğu ve Batı blokları
arasındaki anlaşmazlık,
I. Kore
II. Vietnam,
III. Almanya
devletlerinden hangilerinin ikiye bölünmesinde etkili
olmuştur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
11. İsmet İnönü’den sonra cumhurbaşkanlığına
getirilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fahri Korutürk
B) Kenan Evren
C) Celal Bayar
Cevapları Kontrol Ediniz
D) Cemal Gürsel
1. C
8. D
E) Cevdet Sunay
7
2. E
9. E
3. C
10. E
4. B 5. A
11. C 12. B
LYS / Test 03
6. D
13. C
7. C
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TEST 04
(Soğuk Savaş Dönemi)
5. I. Finlandiya
II. Polonya
III. Macaristan
IV. Çekoslovakya
1. I. Varşova Paktı’nın kurulması
II. Berlin Buhranı’nın yaşanması
III. Kore Savaşı’nın çıkması
Bu gelişmelerden hangileri, Soğuk Savaş Döneminde
yaşanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Bu devletlerden hangileri SSCB liderliğinde
oluşturulan Varşova Paktı’nda yer almamıştır?
C) I ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
D) II ve III
B) Tunus
D) Çekoslovakya
C) I ve II
E) III ve IV
6. ABD'nin uygulamaya koyduğu Marshall Planı
SSCB'yi yeni politikalara yöneltti. SSCB, uydu ülkelerle
Moskova arasındaki bağları daha da güçlendirmek ve
aynı zamanda da uluslararası ideolojik faaliyetleri bir
merkezden idare etmek için yeni tedbirlere başvurmaya
karar verdi.
2. Soğuk Savaş Döneminde sömürgecilikten
kurtularak bağımsızlığını elde eden devletlerarasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hindistan
B) Yalnız IV
C) Cezayir
Yalnız bu bilgiyle ilgili;
I. SSCB, ABD'nin politikalarından rahatsız olmuştur.
II. ABD, SSCB'nin yayılmasına karşı bir siyaset izlemiştir.
III. Silahlanmada sınırlandırılmaya gidilmiştir.
E) Gine
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3. Doğu Bloku’na karşı Batılı Devletler, ABD ve
Kanada’nın birlikte kurduğu teşkilat aşağıdakilerden
hangisidir?
C) I ve II
E) I, II ve III
A) Birleşmiş Milletler
7. SSCB’nin Avrupa’da etkili olmasını istemeyen
ABD, Avrupa’nın kalkındırılması için aşağıdaki
önlemlerden hangisine yönelmiştir?
B) NATO
C) Avrupa Ekonomik Topluluğu
A) Kominform Teşkilatının kurulmasına
D) SEATO
B) Schuman Planı’nı benimsenmesine
E) Avrupa Konseyi
C) Eisenhower Doktrini’nin devreye sokulmasına
D) Marshall Planı’nı uygulanmasına
E) NATO'nun güçlendirilmesine
4. “7 Eylül 1947 Kararları” ile Türk lirasının değeri
% 50 düşürülerek ithalat kolaylaştırılmış, bankaların altın
satmalarına izin verilmiştir.
8. I. Süveyş Bunalımı
II. Schuman Planı
III. Balfour Deklarasyonu
Bu kararlar;
I. Devletçi ekonomik sistemin değişmeye başladığının,
II. Yabancı sermayeye kolaylık sağlandığının,
III. Serbest ekonomiye yönelik adımlar atıldığının
Bu gelişmelerden hangileri, İsrail Devleti’nin
kuruluşuna zemin oluşturmuştur?
gelişmelerinden hangilerinin bir göstergesidir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
A) Yalnız I
C) I ve II
D) I ve II
E) II ve III
8
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
9. 1949 yılında SSCB, Polonya, Bulgaristan,
Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya tarafından
ekonomik gelişme için planlar hazırlamak ve
aralarındaki ticareti geliştirmek için kurulan teşkilat
aşağıdakilerden hangisidir?
A) COMECON
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
C) KOMİNFORM
B) NATO
D) VARŞOVA
13. ABD'nin Batı dünyasının liderliğini açık bir şekilde
üstlenmek için yaptığı ilk girişim, ............................
dir. Bu amaç için kurulan savunma örgütü ise
.......................................
A) Truman Doktrini - Marshall Planı
E) SEATO
B) Marshall Planı - Batı Avrupa Birliği
C) Marshall Planı - Varşova Paktı
D) Truman Doktrini - NATO
10. Hindistan’ın bağımsızlığı için çalışan ve Sessiz
Devrimi başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
E) Truman Doktrini - BM
A) Habib Burgiba
B) Mahatma Gandhi
C) Muhammed Ali Cinnah
14. Schuman Bildirgesi'nde Avrupa ülkelerinin de
katılımına açık bir kuruluş çerçevesinde, Fransız-Alman
kömür ve çelik üretiminin bir bütün olarak ortak bir yüksek
merci altında bir araya getirilmesi istenmiştir. Bu şekilde
sağlanacak üretim dayanışması, Fransa ile Almanya
arasında savaş çıkması ihtimalini düşüncelerden sileceği
gibi madden de imkânsız kılacaktı.
D) Ömer Muhtar
E) Josef Tito
11. 1956'da Macaristan'da ekonomik şartlardan dolayı
başlayan isyan hızlı bir şekilde büyüdü. Bunun üzerine
SSCB Budapeşte'yi işgal ederek isyanı sert şekilde
bastırdı. Macaristan BM'ye başvurarak büyük devletlerin
korumasını istedi. Bu ayaklanmada Arnavutluk,
Çekoslovakya, Bulgaristan SSCB'yi destekledi. Çin ise
ayaklanmacıların haklı olduğunu savundu.
Buna göre, Schuman Bildirgesi’nin;
Yalnız bu bilgiyle,
I. SSCB, Doğu Bloku’nda ortaya çıkabilecek sarsıntıları
önlemeye çalışmıştır.
II. Macar ayaklanmasına karşı farklı yaklaşımlar ortaya
çıkmıştır.
III. BM, SSCB'nin müdahalesine karşı yaptırım
uygulamıştır.
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu
söylenebilir?
I. Avrupa'daki barış düzeninin korunması,
II. ekonomik iş birliği sayesinde yeni savaşların çıkmasını
önlemesi,
III. Avrupa devletleri arasında SSCB'nin yayılmasına
karşı ortaklık kurulması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
12. I. Balkan Paktı
II. Varşova Paktı
III. Bağdat Paktı
Bu teşkilatlardan hangilerine Türkiye üye olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Cevapları Kontrol Ediniz
1. E
8. C
9
2. D 3. B
9. A 10. B
4. D
11. C
LYS / Test 04
5. A
12. E
6. C
7. D
13. D 14. C
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TEST 05
(Soğuk Savaş Dönemi)
1. Türkiye demokrasiyi geliştirmek, SSCB tehdidine
karşı önlem almak ve uluslararası alanda etkin bir
devlet olmak amacıyla;
5. Asya ve Afrika’da bağımsızlıklarını elde eden ülkeler,
birbirlerinin iç işlerine karışmama, büyük devletlerin
savunma düzenlemelerinin içerisine girmeme kararlarını
almışlardır.
I. çok partili hayata geçme,
II. Kore Savaşı’na katılma,
III. NATO’ya üye olma
Sözü edilen bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinde
alınmıştır?
girişimlerinden hangilerine yönelmiştir?
A) Bandung Konferansı’nda
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
B) Nato’nun kuruluşunda
C) I ve III
C) Seato’nun oluşmasında
E) I, II ve III
D) Bağdat Paktı’nda
E) Paris Barış Konferansı’nda
2. Aşağıdakilerden hangisi Batı Avrupa devletlerinin
ortak çatı altında toplandığı kurumlardan biri
değildir?
6. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de yaşanan
gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) NATO
B) Varşova Paktı
C) Batı Avrupa Birliği
A) Demokrat Parti iktidara gelmiştir.
D) Avrupa Ekonomik Topluluğu
B) Köyden kentlere yönelik göçler yaşanmıştır
E) Avrupa Konseyi
C) Sinema sektörü gelişmiştir.
D) Sanayi ve ticarete yönelik yatırımlar artmıştır.
E) Petrole olan bağımlılık azalmıştır.
3. 1945 yılında SSCB’nin yayılmacılığına karşı
Türkiye’nin yanında Balkan Paktı’na;
I. Bulgaristan,
II. Yunanistan,
III. Yugoslavya
7. I. Kore Savaşı’nın başlaması
II. İsrail Devleti’nin kurulması
III. Türkiye’nin NATO’ya üye olması
devletlerinden hangileri katılmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması, aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) Yalnız III
E) II ve III
A) I - II - III
B) III - II - I
D) II - I - III
C) II - III - I
E) III - I - II
4. Çin’in komünist rejimin idaresi altına girmesi üzerine
SSCB harekete geçirerek ABD’yi Asya’dan atma
umuduna kapılmıştır.
Bu durumun yol açtığı savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
8. I. Kömür Çelik Birliği
A) Kore Savaşı
II. Schuman Planı
B) Vietnam Savaşı
III. Marshall Planı
Bu gelişmelerden hangileri, Avrupa’nın
kalkındırılmasına yöneliktir?
C) Arap-İsrail Savaşı
D) Afganistan Savaşı
A) Yalnız I
E) Körfez Savaşı
D) II ve III
10
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
9. Soğuk Savaş Döneminde aşağıdaki ülkelerin
hangisinde sosyalist ve komünist rejimler iktidara
gelmemiştir?
13. 1946 seçimlerinde ilk defa CHP dışında partiler
meclise girmiş 1950 seçimlerinde ise iktidara Demokrat
Parti gelmiştir.
A) Japonya
Bu gelişmenin;
I. Çok partili sistem,
II. Kabine sistemi, demokratik yaşam,
III. Kapalı ekonomi
B) Yugoslavya
D) Arnavutluk
C) Küba
E) Çin
durumlarından hangilerinde değişim yaşandığını
gösterir?
10. Soğuk Savaş Döneminde,
A) Yalnız I
I. Hindistan ve Pakistan'ın kurulması,
II. Afrika Birliği Teşkilatı'nın kurulması,
III. Üçüncü Blok adıyla yeni siyasi hareketin ortaya
çıkması
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
gelişmelerinden hangileri sömürgeciliğin sona
ermesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
11. • Süveyş Krizi'nde İngiltere ve Fransa'nın İsrail'le
beraber Mısır'a saldırması
• Sosyalist Baas Partisi'nin Suriye ve Irak'ta iktidara
gelmesi
Bu iki gelişmenin ortak sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İslam Konferansı Örgütü'nün kurulması
B) Bağdat Paktı'nı kurulması
C) SSCB'nin Orta Doğu'da etkinliğinin artması
D) Orta Doğu'daki manda yönetimlerinin son bulması
E) ABD'nin İsrail'e siyasi destek vermesi
12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Batı Blokuna
yakınlaşmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden
biri değildir?
A) Kore Savaşı'na asker gönderilmesi
B) Kıbrıs Meselesi'ne müdahil olunması
C) Bağdat Paktı'na katılması
D) NATO'ya üye olunması
E) Balkan Paktı'nın kurulması
Cevapları Kontrol Ediniz
1. E
8. E
11
2. B 3. E
9. A 10. E
4. A
11. C
LYS / Test 05
5. A
12. B
6. E
13. C
7. D
Download