10/d biyoloji bilgi yarışması

advertisement
10/D BİYOLOJİ
BİLGİ
YARIŞMASI
45 sn SORU 1
•
Kapalı bir ekosistemde oksijen
üretim miktarının t1 süresi
sonunda azaldığı; aynı süre
içinde, besinlerini farklı yollarla
elde eden canlı gruplarının birey
sayılarında değişmeler olduğu
gözlenmiştir.
Bu değişmeleri gösteren
aşağıdaki grafiklerden hangisi,
ortamda oksijen üretim
miktarındaki azalmanın
nedenini açıklar?
•
A) Çürükçül canlılar B) Karışık beslenen canlılar
•
•
C) Kemosentetik canlılar D) Parazit canlılar
•
•
E)Fotosentetik ototrof canlılar
•
30 sn SORU 2
•
Bitki hücrelerinde, mitoz bölünme sayesinde; I.Büyüme ve gelişmenin sağlanması
II.Eşeysiz üremeyle yeni bitkilerin üretilmesi III.Yaralanan kısımların onarımının
yapılması şeklindeki olaylardan, hangilerinin gerçekleştirilmesi sağlanır?
•
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III
30 sn SORU 3
•
Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler, tekrar mitoz bölünme geçirebilir.
Bu hücrelerin tekrar bölünebilmesi, mitoz bölünmeye ait; I.Bölünme
sonucunda oluşan hücrelerin, ana hücreyle aynı kalıtsal yapıda olması
II.Mitoz bölünmenin vücut hücrelerinde görülmesi III.Mitoz bölünmenin,
kromozom sayısı farklı olan hücrelerde de görülmesi özelliklerinden
hangileriyle açıklanabilir?
•
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
30 sn SORU 4
•
•
•
•
•
Bir bitkide fotosentez olayı sırasında meydana gelen ;
1. suyun iyonlarına ayrışması
2. granadan stromaya ATP aktarılması
3. yüksek enerjili elektronların ETS ye aktarılması
Olaylarından hangileri tüm fotosentetik canlılarda ortak olarak
gerçekleşir?
• A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C)1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1,2 ve 3
60 sn SORU 5
•
•
•
Bir su kirliliği olan ötrofikasyonun oluşmasında etkili olan ;
1. tarım alanlarında azotlu gübre kullanımının artması
2.topraktaki azotlu bileşiklerin yağmurla su kaynağına taşınması
•
3. ölü organizmaların yapısındaki organik bileşikleri kullanan bakterilerin hızla çoğalması
•
•
•
•
4. su kaynağındaki alglerin aşırı çoğalarak suyun yüzeyinde tabaka oluşturması
5. su kaynağının alt kısmında yaşayan bitkilerin ışık alamamasından dolayı ölmesi
6. sudaki oksijenin azalması ve balıkların ölmesi
olaylarının gerçekleşme sırası,aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
•
A)1,2,3,4,5,6 B)1,2,3,5,4,6 C)1,2,4,5,6,3 D)1,2,5,6,3,4 E)3,1,2,6,5,4
45 sn SORU 6
•
Bir bitki hücresinde gerçekleşen fotosentez sırasında 6 molekül glikoz üretmek için
kaç molekül NADPH ve ATP gereklidir?
•
•
•
•
•
•
NADPH
A)
B)
C)
D)
E)
36
72
48
24
36
ATP
54
108
60
180
240
30 sn SORU 7
•
•
•
•
•
Bir bitkinin tüm canlı hücreleri için;
1. karbondioksit kullanma
2. oksijen üretme
3. klorofil sentezleme
4. selüloz sentezleme
olaylarından hangileri ortaktır?
A) Yalnız 1
B)1 ve 2
C) 1 ve 3
D)2 ve 3
E) 3 ve 4
30 sn SORU 8
• Hücrelerde solunum sonucu yıkılan glikoz, yağ asidi ve aminoasit
moleküllerinin kimyasal bağlarındaki enerji,canlılarda aşağıda
belirtilen hangi olayın yapılması için kullanılır?
•
•
A) Hareket
B)ATP sentezi
D)Sinirsel iletim
C)Mitoz bölünme
E)Aktif taşıma
30 sn SORU 9
• Saprofit beslenen canlılar için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
•
•
•
•
•
A) Hücre dışı sindirim yaparlar.
B) Heterotrof beslenirler.
C)Tamamı prokaryottur.
D)Organik madde birikimini önlerler.
E)Üretici canlılar için hammade üretirler.
30 sn SORU 10
• Küresel ısınmada aşağıdakilerden hangisinin en son
gözlenmesi beklenir?
•
•
•
•
•
A) Buzullarda erime
B)Kıyı ekosisteminde değişme
C)Deniz suyu seviyesinde yükselme
D)Hava sıcaklığı ortalamalarında artma
E)Atmosferdeki karbondioksit miktarında artma
30 sn SORU 11
• Spermin yumurta zarını eritmesinde görevli olan
organel aşağıdakilerden hangisidir?
• A)Ribozom B)Lizozom
•
•
D)Golgi aygıtı
C)Endoplazmik
retikulum
E)Sentrozom
30 sn SORU 12
•
Bir üreme çeşidi aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
•
•
•
•
•
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) III ve IV
Bu üremeyle ilgili;
I.
II.
III.
IV.
İzogamidir.
Eşeysiz üremedir.
Yavru birey ata bireylerden farklı kalıtsal yapıdadır.
İç döllenme görüşülmüştür.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
30 sn SORU 13
•
Uzun yıllar boyunca kullanılmış olan bir tarım ilacının, ortamdaki besin zincirinin farklı
halkalarını oluşturan I, II, III, IV ve V numaraları canlı türlerinin dokularında biriken
toplam miktarları grafikte verilmiştir
.
•
•
Besin zincirini oluşturan bu beş canlı türünün üretici olandan son tüketiciye doğru sıralanışı,
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) III, II, IV, V, I B) III, IV, I, II, V C) III, IV, II, I, V D) IV, III, II, I, V E)IV, V, II, I, III
45 sn SORU 14
•
2n=40 kromozoma sahip bir hücrenin geçirdiği mayoz bölünmenin metafaz 1
evresindeki kromozom ve kromotit sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
•
•
•
•
•
•
KROMOZOM SAYISI
A)
B)
C)
D)
E)
40
20
80
30
20
KROMOTİT SAYISI
80
40
40
40
10
30 sn SORU 15
• Diploid bir bitkinin zigotunda 20 kromozom
bulunuyorsa bu zigottan meydana gelen bitkinin
yaprağında kaç kromozom bulunur?
• A)5
B)10
C)20
D)40 E)80
120 sn SORU 16
• Işık ortamında fotosentez sisteminde 2 Mol H2O
fotolize uğrar, 1 Mol O2 çıkışı olur. Bundan
başka aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
•
• A) 1 ATP, 1 NADPH.
B) 2 ATP, 2 NADPH
C) 4 ATP, 1 NADPH
D) 3 ATP, 2 NADPH
E) 4 ATP, 2NADPH
30 sn SORU 17
• Krebs döngüsünün sonunda aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
•
A) Glikozdaki enerji yalnız ATP' de depolanır
B) Glikoz molekülü tamamen oksidasyona uğrar
C) Elektronlar glikozdan ATP' ye aktarılır
D) Glikozdaki karbon atomları laktik aside
aktarılır
E) NADPH+ larin hepsi tüketilir
30 sn SORU 18
• Glikolizin sonunda glikoz molekülündeki karbon
atomları aşağıdaki moleküllerden hangisinde yer
alır?
• A) 6 molekül CO2
B) İki molekül NADH
C) İki molekül pirüvik asit
D) Bir molekül fruktoz
E) İki molekül asetil- CoA
30 sn SORU 19
• Mitozun sürecini aşağıdaki ifadelerden hangisi
tam olarak tanımlar?
A) İnterfazin sona ermesi ile baslar ve yeni bir
interfazin başlaması ile son bulur
B) İnterfazin sona ermesi ile baslar, telofaz
başlangıcında son bulur
C) İnterfazin başlaması ile baslar, telofazin
sonunda biter
D) Profaz ile baslar telofaz başında biter
E) Anafazda baslar interfaz ile son bulur
30 sn SORU 20
• Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde
sentriyol bulunmaz?
•
A) Hayvan hücrelerinin çoğunda
B) Kırmızı algler dışındaki alglerde
C) Mantarlarda
D) Yosunlarda
E) Çiçekli bitkilerde
60 sn SORU 21
•
•
Glikolizin birinci basamağında glukoz, hekzokinaz aracılığı ile derhal
fosforile edilir. Fosforile glukoz,
glikoliz reaksiyonlarına devam eder ve sitrik asit döngüsüne giren
asetil CoA’nın öncüsüdür. Enerjisi
için yalnız glukoz kullanan bir hücrede hekzokinaz aktivitesi aniden
durursa aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
•
•
•
•
•
A) Hücre fermantasyonla ATP üretmeye devam eder
B) Hücrede oksijen kullanımı artar
C) Hücre, mitokondride elektron taşınımı ile enerji üretmeye devam eder
D) Hücre, sitrik asit döngüsü ile ATP üretir
E) Hücrenin ATP üretimi durur
•
•
30 sn SORU 22
•
•
•
•
•
I. Gen
II. Adenin
III. DNA
IV. Kromozom
Bir bireyin kalıtsal yapısında yer alan yukarıdaki
birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması
• aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir ?
• A) I, II, III, IV
B) II, III, I, IV
C) II, IV, III, I
•
D) II, III, IV, I
E) II, IV, I, III
30 sn SORU 23
•
•
Diploit kromozom sayısı 2N=6
olan bir hücrede, aşağıdaki
şekillerden hangileri bu
hücrenin mitoz
bölünme evreleriyle ilgilidir?
• A) a ve d
B) b ve d
• C) c ve e
• D) d ve e
E) a ve b
30 sn SORU 24
• Tabanı oldukça geniş olan yaş-yapısı piramidine
sahip bir populasyon için aşağıdakilerden hangisi
• tipiktir?
•
•
•
•
•
A) Hızlı büyümektedir
B) Taşıma kapasitesi yüksektir
C) Oransal olarak kararlıdır
D) Yoğunluğa bağlı faktörler bakımından sınırlanmıştır
E) Yaşlı bireyler çoğunluktadır
30 sn SORU 25
• Hücre döngüsü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
• A) Sentrioller kendisini G1 evresinde eşler
• B) DNA kendisini S evresinde eşler
• C) G1 evresinde, hücrenin son şeklini alması için gerekli
proteinler sentezlenir
• D) G2 evresinde bölünme için gerekli iğ iplikçiği
proteinleri sentezlenir
• E) Mitoz evresi sonucunda hücre ikiye bölünür
30 sn SORU 26
• Glikolizde oluşan ürünlerin miktarı (net
olarak), aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
•
•
•
•
•
A) 2 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 2 NADH+2H+
B) 2 pirüvat, H2O, ATP, 2 NADH+2H+
C) 2 pirüvat, 3 H2O, 3 ATP, NADH+H+
D) 3 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 3 NADH+3H+
E) 4 pirüvat, 2 H2O, 2 ATP, 4 NADH+4H+
45 sn SORU 27
•
Bir su ekosisteminde, besin
zincirini oluşturan canlıların yer
aldıkları beslenme basamakları
aşağıdaki piramitte gösterilmiştir.
Piramitte yer alan canlılar ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
• A) Biyokütlesi en az olan
canlılar, balıkçıl kuşlardır.
• B) Enerji kaybı en fazla olan
canlılar, yosunlardır.
• C) Etçil balıklar, hem av, hem
de avcıdır.
• D) Otçul balıkların herhangi bir
nedenle zarar görmesi,besin
zincirindeki tüm canlıları
etkiler.
• E) Suda çözünmeyen zehirli
maddelerin birikimi, biyokütlesi
en fazla olan canlıdan, en az
olan canlıya doğru artar.
30 sn SORU 28
•
Simbiyoz yaşamın üç farklı tipi olan kommensalizm, mutualizm ve
parazitliğin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
•
•
•
•
•
A) Ortaklardan birinin bitki, diğerinin hayvan olması
B) Konağın daima zarar görmesi
C) Konakla konakçının aynı türden olması
D) Konakçının daima eşeyli yolla üremesi
E) Ortaklardan birinin mutlaka fayda görmesi
30 sn SORU 29
•
•
•
•
Mayoz bölünme sırasında,
I.Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri arasında gen
alışverişinin olması
II.Anafaz-II aşamasında iki kardeş kromatidin aynı kutba gitmesi
III.Profaz-l'in sonunda çekirdek zarı ve hücre organellerinin eriyip
kaybolması
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi bölünmeninin
normal olmadığına kanıt olarak gösterilebilir?
•
•
•
A)Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III
60 sn SORU 30
•
•
Aşağıdaki şema I ve II ile gösterilen homolog
kromozomlara ait kardeş kromatitler (1, 2), (3 ve 4)
arasında gerçekleşen sinaps ve krossing overi
göstermektedir.
•
A) 2. ve 4. kromatit arasında hiçbir
zaman krossing over
gerçekleşmez.
•
B) Krossing over kardeş olmayan
kromatitler arasında
gerçekleşmiştir
•
C). Kardeş kromatitler arasında
krossing over gerçekleşmez.
•
D) Mayoz sonunda oluşan
gametlerdeki kromatitler hem
anne hem de babanın homolog
kromozomlarından gelen genleri
taşımaktadır.
•
•
• Bu şemaya göre aşağıda
verilenlerden hangisi doğru
değildir?
E) Krossing over gerçekleştikten
sonra homolog kromozomlardaki
kromatitler kardeş kromatit seti
oluşturmaz.
Download